0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

Diễn biến xu hướng của dòng vốn quốc tế và tỷ giá của khu vực Đông Á

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 46 -49 )

Hình 4.1 đến Hình 4.4 cho thấy xu hướng của dòng vốn vào và REER. Trong ba loại dòng vốn vào, vốn FDI là dòng vốn vào chiếm tỷ trọng lớn nhất của các nước trong khu vực Đông Á, và có xu hướng tăng sau khủng hoảng năm 2007-2008, với mức tăng cao nhất năm 2013 đạt 34,5 tỷ USD, gấp 2,9 lần so với năm 2005. Sau đó, vốn FDI có xu hướng giảm từ năm 2014 đến 2018 (Hình 4.1).

Về xu hướng của tỷ giá thực REER, tỷ giá thực các nước Đông Á có xu hướng tăng từ năm 2005 đến 2015, trong đó mức tăng cao nhất là 4,11% năm 2006 và 3,38% năm 2008. Tỷ giá thực có xu hướng giảm từ năm 2016 đến 2018. Các quốc gia trong mẫu có tỷ giá thực REER thấp nhất là Nhật Bản là 76,32 năm 2018, Malaysia tỷ giá thực REER là 88,45 năm 2017. Nước có tỷ giá thực REER cao nhất là Lào là 128,81 năm 2016 và Việt Nam tỷ giá thực REER là 128,50 năm 2015. Năm 2018, tỷ giá thực của Việt Nam đạt cao nhất trong mẫu với mức là 124,88. Tỷ giá thực trung bình của 13 quốc gia giai đoạn 2005-2018 đã tăng 1,43%. Điều này cho thấy đồng tiền các quốc gia Đông Á bị định giá cao so với các nước đối tác. Tỷ giá thực biến động cho thấy sự thiếu đồng nhất về chế độ tỷ giá của các quốc gia trong mẫu, cũng như tương quan giữa Trung Quốc và các quốc gia còn lại. Hình 4.1 cho thấy xu hướng tăng của REER giống với xu hướng tăng của vốn FDI vào, đặc biệt trong giai đoạn 2005 đến 2013 và xu hướng giảm trong năm 2015 và 2016.

37

Hình 4.1. Dòng vốn FDI vào và tỷ giá thực REER của các nước Đông Á, (triệu USD)

Nguồn: CEPII và IFS

Trong Hình 4.2, vốn gián tiếp FPI cũng thể hiện xu hướng giảm mạnh trong năm 2008 và 2011do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, sau đó phục hồi vào năm 2012 và 2013. Xu hướng sụt giảm của dòng vốn FPI những năm sau đó cũng cho thấy các quốc gia Đông Á kiểm soát dòng vốn này (Villafuerte, 2015; Magud và cộng sự, 2018). Hình 4.2 cũng cho thấy tỷ giá thực có xu hướng tăng trái ngược với xu hướng giảm của vốn FPI vào các nước Đông Á.

Hình 4.2. Dòng vốn FPI vào và tỷ giá thực REER của các nước Đông Á, (triệu USD)

38

Hình 4.3. Dòng vốn khác OI vào và tỷ giá thực REER của các nước Đông Á, (triệu USD)

Nguồn: CEPII và IFS

Hình 4.4. Xu hướng các dòng vốn quốc tế của các nước Đông Á, (triệu USD)

39

Trong Hình 4.3, dòng vốn khác OI trồi sụt trong giai đoạn 2005-2018, đặc biệt giảm sâu vào năm 2009 và 2015. Từ 2016, dòng vốn này bắt đầu tăng trở lại. Trong khi tỷ giá thực có xu hướng tăng và khá ổn định thì dòng vốn khác lại biến động rất nhiều trong giai đoạn nghiên cứu. Hình 4.4 cũng thể hiện xu hướng biến động của ba dòng vốn trong khu vực Đông Á trong giai đoạn nghiên cứu. Trong khi FDI khá ổn định với xu hướng tăng, hai dòng vốn FPI và OI lại biến động mạnh, FPI sụt giảm mạnh trong năm 2008 và 2018 thì OI sụt giảm mạnh trong năm 2009 và 2015.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 46 -49 )

×