0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (77 trang)

Lý thuyết về hiệu ứng Balassa-Samuelson

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 29 -29 )

Vào những năm 1960, Balassa (1964) và Samuelson (1964) đã cho rằng sự khác biệt về năng suất giữa sản xuất hàng hóa tham gia thương mại ở các quốc gia khác nhau là yếu tố dẫn đến sự khác biệt lớn về giá cả và tiền lương giữa các quốc gia và giữa thu nhập quốc gia được biểu thị bằng tỷ giá hối đoái và ngang giá sức mua, đồng thời, năng suất khác nhau giữa các quốc gia dẫn đến nội tệ của các quốc gia có năng suất cao hơn sẽ bị định giá thực thấp, khoảng cách này sẽ tăng lên với thu nhập cao hơn. Hiệu ứng Balassa-Samuelson cho thấy sự gia tăng tiền lương trong lĩnh vực hàng hóa tham gia thương mại của một nền kinh tế mới nổi cũng sẽ dẫn đến mức lương cao hơn trong khu vực không thương mại của nền kinh tế. Giá cả tăng lên làm cho tỷ lệ lạm phát cao hơn ở các nền kinh tế phát triển nhanh hơn so với các nền kinh tế đang phát triển. điều này là do sự khác biệt về tăng trưởng năng suất giữa các ngành tham gia thương mại và không tham gia thương mại ở các quốc gia khác nhau.

20

Các quốc gia phát triển có tiến bộ hơn về công nghệ, và do đó có năng suất cao hơn các quốc gia đang phát triển và lợi thế của các quốc gia phát triển là hàng hóa tham gia thương mại nhiều hơn so với hàng hóa không tham gia thương mại.

Theo lý thuyết ngang giá sức mua, giá của hàng hóa tham gia thương mại phải bằng nhau giữa các quốc gia, ngoại trừ các hàng hóa không tham gia thương mại. Năng suất đối với hàng hóa tham gia thương mại cao hơn có nghĩa là tiền lương thực tế cho công nhân cao hơn trong ngành nghề đó. Điều này sẽ dẫn đến giá tương đối (và tiền lương) cao hơn đối với hàng hóa địa phương không có khả năng giao dịch mà những công nhân đó mua. Do đó, chênh lệch năng suất trong dài hạn giữa các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập thấp sẽ dẫn đến việc hình thành độ lệch trong xu hướng giữa tỷ giá hối đoái và ngang giá sức mua. Điều này cũng có nghĩa là các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn sẽ có giá dịch vụ trong nước thấp hơn và mức giá thấp hơn. Hiệu ứng Balassa-Samuelson cho rằng tỷ lệ lạm phát tối ưu đối với các nền kinh tế phát triển là thấp hơn so với các nước đang phát triển. Các nền kinh tế đang phát triển tăng trưởng bằng cách trở nên năng suất hơn và sử dụng đất đai, lao động và vốn hiệu quả hơn. Điều này dẫn tới việc tăng trưởng tiền lương ở cả hai khu vực kinh tế thương mại và phi thương mại. Hàng hóa và dịch vụ được tiêu thụ nhiều hơn khi tiền lương tăng lên, điều này sẽ dẫn đến giá cả tăng. Khi đó, một nền kinh tế mới nổi đang phát triển bằng cách tăng năng suất sẽ trải qua mức giá tăng. Ở các nước phát triển thì năng suất đã cao và không tăng nhanh nên tỷ lệ lạm phát sẽ thấp hơn.

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của dòng vốn đến tỷ giá thực

Các nghiên cứu sau đây đã phân tích ảnh hưởng của dòng vốn nước ngoài đến tỷ giá thực của các quốc gia nhận vốn cũng như kinh nghiệm của các nước về căn bệnh Hà Lan với sự khai thác nguồn lực gia tăng. Trong số các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến tỷ giá thực, Edwards (1989), Williamson (1994), Hinkle và Montiel (1999), Edwards và Savastano (2000), Athukorala và Athukorala (2003), và Maeso-Fernandez và cộng sự (2006) đã đề cập tác động của dòng vốn đến tỷ giá thực. Dòng vốn vào gia tăng làm tăng nhu cầu với cả hàng hóa thương mại và phi thương mại, trong đó việc

21

giá cả của hàng hóa phi thương mại tăng sẽ dẫn đến tăng tỷ giá thực REER. Lane và Milesi-Ferretti (2004) đã dựa trên phân tích 48 quốc gia cho thấy các khoản nợ nước ngoài ròng khiến REER giảm giá. Lee và cộng sự (2008) đề cập tài sản nước ngoài ròng NFA là nguyên nhân làm tỷ giá tăng. Nói cách khác, vốn nước ngoài cho phép chi tiêu vượt quá thu nhập, tạo ra nhu cầu dư thừa đối với hàng hóa phi thương mại. Hiệu ứng này được giải thích là do REER bị ảnh hưởng bởi sự phụ thuộc vào các dòng vốn khác nhau.

Các nghiên cứu thực nghiệm cũng cho rằng việc gia tăng dòng vốn vào ồ ạt có thể làm tăng tỷ giá thực đối với nền kinh tế nhận vốn (McCormick & Wahba, 2000; Amuedo- Dorantes & Pozo, 2004; Bourdet & Falck, 2006; López và cộng sự, 2007; Vargas- Silva và cộng sự, 2009; Polat & Andres, 2019) và do đó sẽ tạo ra sự phân bổ các nguồn lực từ khu vực thương mại sang phi thương mại (Acosta và cộng sự, 2009). Tỷ giá thực tăng để phản ứng với sự gia tăng của dòng vốn vào là dấu hiệu cho thấy các quốc gia có triệu chứng bị nhiễm “căn bệnh Hà Lan” (Dutch desease). Căn bệnh Hà Lan được sử dụng để chỉ tình huống mà trong đó việc mở rộng khai thác tài nguyên hoặc nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào lớn gây ra sự tăng giá thực gây ảnh hưởng tiêu cực cho triển vọng của ngành sản xuất (Williamson, 1995; Poncela và cộng sự, 2017; Taguchi & Shammi, 2018). Rodrik (2008) đã chứng minh nội tệ định giá thực cao làm suy yếu phát triển kinh tế dài hạn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển, khi mà việc sản xuất hàng hóa thương mại chịu ảnh hưởng bởi sự thất bại thị trường và các định chế yếu kém. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của dòng vốn vào đối với tỷ giá thực. Trong đó, tỷ giá thực đóng vai trò như chỉ số tổng quát về đầu ra của những điều chỉnh vĩ mô theo sau việc gia tăng dòng vốn vào.

Đối với vốn FDI, vốn FDI gia tăng dẫn đến việc cấp tín dụng và cung tiền giảm bởi nó làm giảm trung gian thông qua hệ thống các ngân hàng nội địa. Tiềm năng lạm phát của vốn FDI được đánh giá thấp hơn so với các khoản vay ngân hàng. Tác động tràn (spillover effects) từ FDI là tác động gián tiếp khi các doanh nghiệp FDI xuất hiện làm các doanh nghiệp trong nước cũng thay đổi công nghệ và chiến lược kinh doanh để cạnh tranh. Tác động này cũng có thể cải thiện năng lực sản xuất tại địa phương thông qua chuyển giao công nghệ và bí quyết quản lý (Javorcik, 2004). Khi các quốc gia có

22

môi trường đầu tư tốt hơn thu hút nhiều vốn FDI (Kinda, 2010), năng lực sản xuất của địa phương có thể được cải thiện trước dòng vốn FDI, giảm áp lực lên tỷ giá thực. Vốn FDI cũng được xem là một dòng chảy ổn định hơn so với vốn vay ngân hàng và dòng vốn FPI. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra tác động tiêu cực của vốn FDI đối với sức cạnh tranh thương mại thông qua việc làm tỷ giá thực tăng. Athukorala và Rajapatirana (2003) cho thấy vốn FDI vào khiến tỷ giá thực tăng. Lartey (2017) cũng nhận thấy rằng vốn FDI vào liên quan đến việc giảm tỷ lệ giữa hàng hóa thương mại và phi thương mại dẫn đến tỷ giá thực tăng. Saborowski (2009) cho rằng ở các nước đang phát triển dòng vốn vào, đặc biệt là vốn FDI, dẫn đến tỷ giá thực tăng.

Đối với vốn FPI, một số nghiên cứu chỉ ra rằng vốn FPI vào tăng là nguyên nhân khiến tỷ giá thực tăng. Combes và cộng sự (2012) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa dòng vốn vào với REER thông qua dữ liệu của 42 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 1980- 2006 và kết quả cho thấy rằng vốn FPI có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ giá thực REER (gấp 7 lần FDI hoặc vốn ngân hàng). Ouedraogo (2017) đã kiểm tra tác động của dòng vốn gián tiếp đến tỷ giá thực cho 73 nền kinh tế phát triển và đang phát triển theo các tổ chức khác nhau là chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp và kết quả nghiên cứu cho thấy dòng vốn FPI vào các tổ chức khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau. Jongwanich và Kohpaiboon (2013) kiểm tra ảnh hưởng của dòng vốn đến REER tại các nước mới nổi ở châu Á giai đoạn 2000-2009 và cho rằng dòng vốn FPI có tác động đến REER nhanh hơn FDI.

Với yếu tố kinh tế vĩ mô khác, các nghiên cứu xem xét tác động của độ mở thương mại đến tỷ giá thực. Theo Edwards (1989) và Warr (1986), mối quan hệ này phụ thuộc vào các chính sách tại địa phương. Các hàng rào thương mại có thể khiến cán cân vãng lai xấu đi cũng như làm nhu cầu và giá cả của hàng hóa phi thương mại tăng. Điều này sẽ làm tỷ giá thực tăng. Chẳng hạn, khi một quốc gia áp dụng hạn ngạch nhập khẩu, điều này sẽ khiến nhu cầu về hàng hóa thay thế nhập khẩu tăng lên, từ đó dẫn đến tỷ giá thực tăng. Mặt khác, các hàng rào thương mại dẫn đến thâm hụt tài khoản vãng lai ngày càng trầm trọng làm thu nhập giảm, do đó, nhu cầu và giá của các hàng hóa phi thương mại giảm. Điều này sẽ khiến nội tệ giảm giá thực. Lartley (2008) đã chỉ ra rằng độ mở thương mại và tỷ giá thực REER có tương quan cùng chiều, trong khi Al-

23

Shammari và Behbehani (2017), Combes và cộng sự (2012) nhận thấy rằng độ mở thương mại và REER ngược chiều.

Về mối quan hệ giữa năng suất và tỷ giá, Balassa (1964) và Samuelson (1964) cho rằng sự thay đổi trong chênh lệch năng suất giữa khu vực hàng hóa thương mại và phi thương mại có thể làm mức giá hàng hóa phi thương mại thay đổi và từ đó ảnh hưởng đến tỷ giá thực. Hiệu quả tổng thể của năng suất hay công nghệ là không rõ ràng. Như Edwards (1989) cho rằng nếu công nghệ giúp năng suất cao hơn sẽ làm tăng tính sẵn có của yếu tố và làm giảm chi phí và giá của các hàng hóa thương mại, thì REER sẽ giảm giá. Tuy nhiên, sự cải tiến công nghệ có thể làm tăng thu nhập của quốc gia, từ đó sẽ làm tăng nhu cầu và giá cả hàng hóa phi thương mại, và dẫn đến tỷ giá thực tăng lên. Choudhri và Khan (2005) đưa ra bằng chứng về hiệu ứng Balassa-Samuelson ở các nước đang phát triển.

Tác động của tỷ lệ thương mại (term of trade) trên tỷ giá thực không rõ ràng. Sự biến động của tỷ lệ thương mại gây ra hai tác động ngược nhau: hiệu ứng thu nhập và hiệu ứng thay thế. Hiệu ứng thu nhập xảy ra khi tăng giá xuất khẩu, hoặc giảm giá nhập khẩu, làm tăng thu nhập của một nền kinh tế và do đó dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đối với các hàng hóa không tham gia thương mại. Điều này sẽ dẫn đến giá của các hàng hóa không tham gia thương mại có xu hướng giảm và khiến REER tăng. Tuy nhiên, tác động tổng thể sẽ phụ thuộc vào việc cải thiện tỷ lệ thương mại là bởi tác động của một trong hai yếu tố là giá xuất khẩu tăng hay chỉ giá nhập khẩu giảm do sự thay thế tiềm năng giữa hàng hóa thương mại và phi thương mại. Nếu sự cải thiện tỷ lệ thương mại là do giá xuất khẩu tăng, REER sẽ giảm giá đối với các mức tỷ giá danh nghĩa và giá hàng hóa không tham gia thương mại nhất định. Ngược lại, nếu tỷ lệ thương mại tăng là do hàng nhập khẩu giảm giá, thì sự cải thiện tài khoản vãng lai sẽ giúp tăng thu nhập và giá tổng hợp của hàng hóa phi thương mại và do đó dẫn đến nội tệ tăng giá thực. Combes và cộng sự (2012) đã chỉ ra rằng biến động của tỷ lệ thương mại dẫn đến sự tăng giá của tỷ giá thực, trong khi Ibarra (2011) nhận thấy rằng tỷ lệ thương mại làm nội tệ giảm giá thực.

24

Bảng 2.1. Tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của dòng vốn đến tỷ giá thực

Các nghiên cứu Mẫu nghiên cứu Giai đoạn Kết luận chính

Edwards (1989) 21 nước đang phát triển

1965–1970 (năm)

Dòng vốn vào làm tăng tỷ giá thực Hinkle và Montiel (1999) 12 nước châu Phi 1984-1993 Dòng vốn vào ròng làm tăng tỷ giá thực Athukorala và Athukorala (2003) Châu Á và Mỹ Latinh 1985-2000 Thành phần vốn khác nhau tác động tỷ giá thực khác nhau Lane và Milesi- Ferretti (2004) 64 nước công nghiệp và đang phát triển

1986-1996 Tài sản nước ngoài ròng (NFA) làm tăng tỷ giá thực Maeso-Fernandez và

cộng sự (2006)

25 nước châu

Âu và châu Mỹ 1975-2002

Nợ nước ngoài làm tăng tỷ giá thực

López và cộng sự (2007)

Các nước Mỹ

Latinh 1990-2003 Kiều hối làm tăng tỷ giá thực Saborowski (2009) 84 nước đã và đang phát triển 1995-2006 Vốn FDI ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ giá so với các dòng vốn khác Combes và cộng sự (2012) 42 quốc gia đang phát triển 1980-2006 Vốn FPI có ảnh hưởng lớn nhất đến tỷ giá thực REER Jongwanich và Kohpaiboon (2013) các nước mới nổi ở châu Á 2000-2009 Vốn FPI có tác động đến REER nhanh hơn FDI

Kim và cộng sự (2015) 6 nước phát triển và 7 nước đang phát triển 1970:1- 2010:3 Dòng vốn quốc tế làm tăng nội tệ Ouedraogo (2017) 73 nền kinh tế phát triển và đang phát triển 1980–2015

Vốn FPI vào với các tổ chức khác nhau thì ảnh hưởng khác nhau

Lartey (2017) Các nước châu

Phi cận Sahara 1980-2000 Vốn FDI làm tỷ giá thực tăng Poncela và cộng sự,

(2017) Colombia

Có dấu hiệu của căn bệnh Hà Lan

Taguchi và Shammi (2018)

Bangladesh 1976–1995 1996–2014

Mỗi giai đoạn ảnh hưởng khác nhau

Polat & Andres (2019)

Các nước đang

phát triển 1995- 2014 kiều hối làm giảm tỷ giá hối đoái thực

25

Ngoài ra, Asonuma (2016) và Ouedraogo (2017) cũng đề cập đến nợ chính phủ và chi tiêu chính phủ trong mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá thực. Mối quan hệ này phụ thuộc vào mức độ co giãn của GDP đối với dòng vốn. Nếu mức độ co giãn của GDP đối với vốn vào cao, nợ chính phủ tăng sẽ dẫn đến tỷ giá thực giảm, ngược lại nếu độ co giãn của GDP với vốn thấp, nợ tăng sẽ dẫn đến tỷ giá thực tăng (Lin 1994).

Chi tiêu chính phủ tăng sẽ làm tăng nhu cầu hàng phi thương mại nếu tỷ lệ tiêu dùng cho hàng hóa dịch vụ không tham gia thương mại chiếm tỷ lệ chính. Sự gia tăng nhu cầu sẽ làm tăng giá hàng hóa phi thương mại một cách có hệ thống dẫn đến REER tăng. Tuy nhiên, REER sẽ giảm nếu chi tiêu chính phủ cho khu vực thương mại nhiều hơn là phi thương mại. Do đó, tác động của biến này đến REER vẫn chưa rõ ràng. Bảng 2.1 đã tổng hợp một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến mối quan hệ giữa dòng vốn quốc tế với tỷ giá thực. Dựa trên cơ sở các nghiên cứu trước, nghiên cứu này sẽ làm rõ ảnh hưởng của dòng vốn vào, cùng với các yếu tố kinh tế vĩ mô như độ mở thương mại, tỷ lệ thương mại, chỉ số Năng suất Balassa, nợ và chi tiêu chính phủ đến tỷ giá thực REER của các nước Đông Á.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương này, nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý thuyết và các bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa các dòng vốn quốc tế và tỷ giá thực. Các yếu tố được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến tỷ giá thực là các thành phần dòng vốn vào FDI, FPI, OI; tỷ lệ thương mại; độ mở thương mại; chỉ số năng suất Balassa; nợ chính phủ; và chi tiêu của chính phủ. Đây cũng là cơ sở để nhóm nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu cho các nước trong khu vực Đông Á ở chương tiếp theo.

26

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ DÒNG

VỐN QUỐC TẾ ĐẾN TỶ GIÁ THỰC CỦA CÁC NƯỚC ĐÔNG Á

Chương 3 sẽ trình bày mô hình nghiên cứu, phương pháp sử dụng trong nghiên cứu và tóm lược về các biến cũng như giải thích về kỳ vọng của các biến.

3.1. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của dòng vốn quốc tế đến tỷ giá thực của các nước Đông Á nước Đông Á

Để đánh giá tác động của dòng vốn quốc tế đến tỷ giá thưc, nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng, bao gồm mô hình Tác động cố định FEM và Moment tổng quát dạng hệ thống GMM. Mô hình dữ liệu bảng tĩnh FEM được đề xuất

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DÒNG VỐN QUỐC TẾ VÀ TỶ GIÁ THỰC TẠI CÁC NƯỚC ĐÔNG Á (Trang 29 -29 )

×