0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

Thanh tra kiểm tra thuế

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 79 -81 )

6. Kết cấu của luận văn

3.2.5. Thanh tra kiểm tra thuế

Thanh tra, kiểm tra là nội dung thường xuyên của cơ quan thuế nhằm mục đích kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy trình thanh tra thuế, truy trình kiểm tra thuế thì việc thanh tra thuế và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế được thực hiện theo kế hoạch dựa trên phân tích rủi ro theo hệ thống phân tích quản lý rủi ro TPR và được Tổng cục Thuế phê duyệt hàng năm. Việc kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế được thực hiện theo quy trình kiểm tra thuế và được thực hiện định kỳ theo tháng, quý, năm mỗi khi người nộp thuế phát sinh hồ sơ khai thuế.

Công tác kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế được Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên quan tâm và chỉ đạo sát sao. 100% hồ sơ khai thuế của nhà thầu nước ngoài đều được cán bộ quản lý tại phòng Kiểm tra thuế kiểm tra và phân tích rủi ro. Nếu phát sinh vấn đề bất hợp lý hoặc có sự nghi ngờ việc kê khai nghĩa vụ thuế của nhà thầu nước ngoài chưa chính xác, cán bộ thuế đề nghị Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên ra thông báo yêu cầu bổ sung thông tin và thực hiện các bước tiếp theo của quy trình kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế.

Số thuế NTNN truy thu qua công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế qua các năm như sau:

Bảng 3.9: Số thuế NTNN truy thu qua thanh tra, kiểm tra Năm Thuế GTGT (đồng) Thuế TNDN (đồng) Tổng cộng (đồng) 2013 253.674.356 290.438.371 544.112.727 2014 325.747.382 473.836.392 799.583.774 2015 143.628.294 745.383.922 889.012.216 2016 125.846.393 815.274.529 941.120.922 2017 85.746.382 816.483.026 902.229.408

(Nguồn: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên)

Qua công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kê khai, nộp thuế đối với thuế nhà thầu nước ngoài của các doanh nghiệp cho thấy đa số các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của thuế NTNN và việc đăng ký, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế NTNN đảm bảo, đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Tuy nhiên, còn có một số doanh nghiệp do nhận thức chưa đầy đủ về đối tượng chịu và tỷ lệ % thuế TNDN, GTGT trên doanh thu tính thuế NTNN dẫn đến việc kê khai thiếu, sai hoặc không kê khai đối với các khoản thu nhập phải chịu thuế NTNN.

Các sai phạm thường gặp khi thực hiện thanh tra, kiểm tra về thuế NTNN tại doanh nghiệp:

- Các doanh nghiệp mới thành lập hoặc đầu tư mở rộng sản xuất có đầu tư nhập khẩu máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất kèm theo các dịch vụ lắp đặt, đào tạo, chạy thử, chuyển giao công nghệ do chuyên gia nước ngoài thực hiện. Trường hợp này bên bán phải chịu thuế NTNN tại Việt Nam, tuy nhiên Bên Việt Nam không thực hiện kê khai thuế hoặc kê khai thiếu thu nhập chịu thuế các khoản chi phí đi lại, ăn ở cho chuyên gia do Bên Việt Nam thanh toán. Đây là sai phạm thường xảy ra đối với các doanh nghiệp.

- Nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms) hoặc nhập khẩu theo hình thức nhập khẩu tại chỗ nhưng không thực hiện kê khai thuế NTNN.

- Kê khai sai tỷ lệ % thuế TNDN, GTGT trên doanh thu tính thuế của hàng hóa dịch vụ,

- Kê khai sai doanh thu tính thuế do xác định tỷ giá sai thời điểm.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI TẠI CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN (Trang 79 -81 )

×