0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Vận dụng phương pháp dạy học tích cực phù hợp với từng bộ môn

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 112 -112 )

Để vận dụng phương pháp dạy học tích cực, người GV cần thiết kế PPDH, đây cũng chính là chức năng và công việc chuyên môn của GV. Nhưng GV phải dựa vào lí luận phương pháp và những qui tắc kĩ thuật nhất định phù hợp với từng bộ môn để thiết kế mới đạt hiệu quả cao, mặc dù đương nhiên phải vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp cá nhân. Vấn đề thiết kế hay lựa chọn PPDH cho đến nay chưa được làm rõ, nên GV gặp nhiều khó khăn trong việc đổi mới PPDH của mình.

Các thành phần thiết kế bài học gồm: thiết kế mục tiêu, thiết kế nội dung, thiết kế các hoạt động của người học, thiết kế nguồn lực và phương tiện, thiết kế môi trường học tập, đặc biệt quan trọng là thiết kế hoạt động. Từ thiết kế bài học, GV mới thiết kế PPDH một cách chi tiết và đây chính là thiết kế họat động của người dạy. Toàn bộ thiết kế bài học cho thấy diện mạo chung của PPDH, bên cạnh mục tiêu, nội dung, phương tiện, các yếu tố và tổ chức môi trường, chứ chưa phản ánh thiết kế chi tiết của PPDH. GV cần đặc biệt lưu ý hoạt động học của học sinh khi thiết kế PPDH nhằm giúp HS thực hiện để hoàn thành mỗi bài học:

- Hoạt động phát hiện-tìm tòi, giúp học sinh phát hiện sự kiện, vấn đề, tình huống, nhiệm vụ học tập và tìm ra những liên hệ, xu thế, dữ liệu, thông tin giá trị,… huống, nhiệm vụ học tập và tìm ra những liên hệ, xu thế, dữ liệu, thông tin giá trị,… trong các tình huống, sự kiện,...

- Hoạt động xử lí-biến đổi dữ liệu, thông tin và giá trị đã thu được, giúp học sinh xây dựng ý tưởng, tạo dạng tri thức, hình thành khái niệm, hiểu và phát biểu

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, LONG AN (Trang 112 -112 )

×