0

Các hoạt động Quyết định YE N

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 28-32 )

để không Sửa chữa Không có việc Ngời thao tác vắng Máy hỏng

2. Sơ đồ khối (sơ đồ lu trình) :

Là hình thức thể hiện các hoạt động của một quy trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ thông qua các sơ đồ khối và các ký hiệu nhất định đợc dùng để nhận biết, phân tích quá trình, phát hiện những hạn chế và các hoạt động thừa không tạo ra giá trị gia tăng cũng nh giúp mỗi ngời hiểu rõ vị trí và công việc của họ trong toàn bộ quy trình.

Nguyên tắc khi xây dựng sơ đồ lu trình:

- Ngời thể hiện phải là những ngời trực tiếp thao tác trong quá trình và tất cả các thành viên của nhóm phải tham gia xây dựng sơ đồ.

- Dữ liệu phải đợc trình bày cụ thể rõ ràng để nhận biết.

- Khi xây dựng sơ đồ thì các thành viên đặt ra càng nhiều câu hỏi có liên quan đến sự hoạt động của quá trình càng tốt.

- Sử dụng mô hình 5W1H để xác định các câu hỏi đầu mút quan trọng. - Đủ thời gian cần thiết cho việc xây dựng sơ đồ.

Mô hình cơ bản của sơ đồ lu trình.

2. Sơ đồ xơng cá (còn gọi là sơ đồ nhân quả hay Ishikawa).

Thể hiện mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả để tìm ra các nguyên nhân chính gây ra các vấn đề về chất lợng từ đó nhanh chóng tìm ra các biện pháp khắc phục.

Các bớc xây dựng sơ đồ:

Bớc 1: Xác định các chỉ tiêu chất lợng cần phân tích.

Bớc 2: Vẽ một mũi tên từ trái qua phải (xơng sống) để biểu hiện kết quả vấn đề cần xem xét.

B Các hoạt động Quyết định Y EN N

Bớcc 3: Liệt kê tất cả các yếu tố ảnh hởng đên nguyên nhân chính: Men, Methord, Meansurement, Meterial, Machenic, Enviroment.

Bớc 4: Liệt kê các yếu tố ảnh hởng đến nguyên nhân chính (các nguyên nhân phụ) và vẽ lên các xơng nhỏ theo quan hệ họ hàng.

Sơ đồ tổng quát:

Qua sơ đồ cho phép phát hiện các nguyên nhân gây ra vấn đề. Ngoài ra còn hình thành thói quen làm việc tìm hiểu nguyên nhân và có tác dụng lớn trong đào tạo ngời lao động.

4. Biểu đồ Pareto.

Là loại biểu đồ hình cột phản ánh các dữ liệu chất lợng đợc sắp xếp theo thứ tự từ cao tới thấp, trong đó xác định thứ tự các vấn đề theo mức độ quan trọng cần giải quyết hoặc u tiên.

Các bớc xây dựng biểu đồ:

Bớc 1: Xác định các khuyết tật, sai sót và thu thập các dữ liệu về từng dạng sai sót.

Bớc 2: sắp xếp dữ liệu thành từng nhóm theo thứ tự u tiên từ lớn đến bé. Bớc 3: xác định tỷ lệ % theo từng dạng sai sót và tỷ lệ tần suất.

Bớc 4: Vẽ đồ thị theo tỷ lệ % các dạng sai sót theo thứ tự u tiên từ lớn đến bé.

Bớc 5: Vẽ đờng tích luỹ theo tỷ lệ % tích luỹ (tần suất) và ghi thông tin cần thiết lên đồ thị. Bớc 6: Nhận xét. Kết quả Menansurenment Methord Methord Men Machenicc Meterial Enviroment 100% % tích luỹ %

5. Biểu đồ phân bố mật độ.

Đây là một dạng biểu đồ cột cho phép ta có những kết luận chính xác về tình hình hoạt động của quá trình.

Các bớc xây dựng:

Bớc 1: Từ các số liệu thu thập trong phiếu kiểm tra chất lợng, xác định các giá trị lớn nhất (Xmax) và gía trị nhỏ nhất (Xmin).

Tính khoảng cách R từ giá trị lớn nhất đến giá trị nhỏ nhất: R= Xmax- Xmin. Tính số lớp K (thờng lấy K= Max(hàng, cột) của phiếu kiểm tra chất lợng. Bớc 4 : Xác định độ rộng của lớp h= R/2

Bớc 5: Xác định giới hạn lớp h/2

Bớc 6: Xác định biên giới lớp, biên giới lớp đầu tiên h/2.

Bớc 7: Lập bảng phân bố tần suất và vễ biểu đồ phân bố dới dạng cột. Bớc 8: Ghi các giá trị thông tin lên biểu đổ và nhận xét.

6. Biểu đồ kiểm soát.

Đây là một loại đồ thị có các đờng thống kê đặc trng dùng để kiểm soát sự biến thiên của quá trình. Biểu đồ này đợc kết hợp với các đờng giới hạn kiểm soát và đờng tâm nhằm phản ánh đặc tính chất lợng là ổn định hay vợt ra ngoài giới hạn kiểm soát. Nhờ đó đánh giá đợc trạng thái của quá trình.

Biểu đồ kiểm soát đợc chia làm hai loại:

Biểu đồ kiểm soát thuộc tính: Dùng để biểu thị các đặc tính chất lợng đếm đợc và không đếm đợc (gồm có biểu đồ C và biểu đồ P).

Các bớc xây dựng biểu đồ X- R:

Bớc 1: Thu thập các dữ liệu (X1, X2, X3. . . Xn). Bớc 2: Tính các gía trị trung bình của dữ liệu X: X= (X1+X2+. . . +Xn) /n.

Bớc 3: tính các giá trị trung bình của các giá trị trung bình X: X= (X1+X2+. . . +Xn) /k

Bớc 4: Tính khoảng cách R: R= Xmax- Xmin. Bớc 5:Tính giá trị trung bình của các khoảng cách Bớc 6: Tính các đờng giới hạn trên, dới (GHT,GHD). GHTX = X + A2R.

GHDX = X - A2R. GHTR = D4R. GHDR = D3R.

Bớc 7: Vẽ các đờng giới hạn kiểm soát và đờng tâm lên đồ thị. Bớc 8: Ghi các dữ liệu lên đồ thị.

Bớc 9: Nhận xét và đánh gía biểu đồ tổng quát.

GHT

GHDĐT ĐT

7. Biểu đồ phân tán.

Đây là kỹ thuật dùng để phân tích hai biến số xem chúng có quan hệ với nhau hay không và tơng quan giữa chúng là mạnh hay yếu, thuận hay nghịch.

Các bớc xây dựng biểu đồ:

Bớc 1: Thu thập các dữ liệu, X là nguyên nhân, Y là kết quả và vẽ các giá trị (X,Y) lên biểu đồ.

Bớc 3: Phân tích mối quan hệ giữa hai biến số. Để phân tích ta phải: - Vẽ đờng trung vị lên biểu đồ và chia biểu đồ thành bốn góc. - Đếm các điểm trên mỗi góc và tính các gía trị sau:

A= Số điểm góc 1+ Số điểm góc 3. B= Số điểm góc 2+ Số điểm góc 4. Q= Số điểm nằm trên hai đờng trung vị. Gọi C là gía trị kiểm tra: C= Min (A, B).

N=A+B+Q tra bảng ta tìm đợc Co tơng ứng với kích thớc mẫu N. Nếu C < Co thì X và Y có mối quan hệ với nhau.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 28 -32 )