0

Xây dựng nhóm chất lợng (QC) trong công ty.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 73-74 )

II. một số giải pháp cơ bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM ở công ty.

2. Xây dựng nhóm chất lợng (QC) trong công ty.

Nhóm chất lợng là một nhóm nhỏ từ 3- 10 ngời hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện và tinh thần tập thể của các thành viên với mục tiêu cải tiến chất lợng trong tổ chức.

Việc tổ chức hoạt động của nhóm chất lợng trong công ty có thể thực hiện sau mỗi ca sản xuất. Mọi ngời có thể tiến hành họp tại phân xởng cùng nhau phát biểu về tình hình chất lợng sản phẩm trong ca sản xuất, kết hợp với công tác thống kê chất l- ợng để phát hiện ra những điểm yếu kém của chất lợng sản phẩm và đề ra các biện pháp khắc phục. Hoạt động của nhóm có thể thực hiện theo sơ đồ sau.

Sơ đồ gồm 11 bớc thực hiện. Trong mỗi bớc tiến hành cần ghi rõ công việc cụ thể theo một trình tự nhất định và thực hiện theo đúng trình tự đó để cải tiến chất l- ợng. Trớc tiên hoạt động của nhóm cần tập trung vào thiết kế quá trình hoạt động. Công tác thiết kế có thể mời chuyên gia hớng dẫn. Sau khi đã thiết kế đợc chơng trình hoạt động cộng với sự am tờng, sự hiểu biết sâu sắc về vấn đề chất lợng các nhóm mới đi vào hoạt động.

Trớc mắt công ty cần lập một ban chỉ đạo chất lợng và tổ chức một số nhón chất lợng hoạt động ở phân xởng dới sự chỉ đạo, hớng dẫn của nhóm trởng các nhóm (cơ cấu của ban chỉ đạo có thể bao gồm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật và phòng KCS, tổ KCS), ở hai phân xởng Dệt A và phân xởng sợi mỗi phân xởng sẽ tổ chức một nhóm chất lợng. Các nhóm này sẽ tổ chức họp mỗi tuần 1 lần vào sau ca sản xuất. Mỗi nhóm chọn một dự án để tiến hành sau khi đã thảo luận trong nhóm. Trong mỗi buổi họp cần có thành viên của ban chỉ đạo tới dự và nếu cần thiết có thể hớng dẫn, điều chỉnh để nhóm hoạt động có hiệu quả. Qua một thời gian hoạt động ổn định, công ty có thể rút kinh nghiệm tổ chức và triển khai thêm các nhóm khác.

Cần phải duy trì hoạt động của nhóm một cách thờng xuyên, liên tục. Công ty cần có chế độ khuyến khích đối với những nhóm có sáng kiến cải tiến chất lợng khả thi có nh vậy chất lợng sản phẩm mới đợc cải tiến một cách liên tục.

Xác định vấn

đề nguyên nhânXác định Lập kế hoạch Chuyển duyệt Triển khai Đánh giá sơ

bộ điều chỉnh Tiếp tục

Bổ xung

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 73 -74 )