0

Đặc điểm về thị trờng tiêu thụ.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 47-48 )

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng của công ty.

7. Đặc điểm về thị trờng tiêu thụ.

Sản phẩm của công ty chủ yếu têu thụ trên thị trờng công nghiệp. thị trờng chính của công ty là các doanh nghiệp sản xuất giầy vải ở các tỉnh phía Nam (75% thị trờng phía Nam, 20% thị trờng phía Bắc, 5% thị trờng khác). Đặc thù của thị trờng này là tiêu thụ với khối lợng lớn, làm ăn lâu dài. Nhờ cố gắng trong tìm kiếm thị tr- ờng tiêu thụ, đảm bảo uy tín với khách hàng công ty đã thiết lập đợc mối quan hệ tốt với trên 20 doanh nghiệp. Một số khách hàng truyền thống của công ty nh Giầy An Lạc, Giầy Hiệp Hng.

Nhng cũng do đặc điểm của ngành sản xuất giầy là sản xuất theo mùa vụ (chỉ sản xuất mạnh vào thời điểm từ tháng 8 năm trớc đến tháng 4 năm sau) cho nên sản phẩm của công ty cũng có tính chất mùa vụ. Công ty cũng chỉ bán chạy hàng vào thời điểm đó, còn lại thì lợng hàng tiêu thụ giảm, mà vải là thứ không thể để lâu đợc. Tuy công ty đã nỗ lực tìm kiếm thị trờng, tìm những mối tiêu thụ khác nh các doanh nghiệp mía đ- ờng nhng khối lợng mua của họ không đáng kể.

Để có thể ổn định sản xuất và phát triển, công ty cần đa dạng hoá mặt hàng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho ngời lao động, tránh tình trạng sản xuất theo mùa vụ.

Một số khách hàng tiêu thụ chính của công ty

Stt Tên khách hàng Sản lợng tiêu thụ (m) 1998 1999 2000 1 Giầy Hiệp Hng 304. 490,2 226. 596,6 306. 730,2 2 Giầy Cần Thơ 132. 794 128. 758,1 110. 590,5 3 Giầy Sài Gòn 90. 000,2 32. 50,9 64. 763,7 4 Giầy Bình Tâm 249. 666,4 200. 772,3 206. 356,4 5 Cao su B A 398. 092 206. 874 181. 893,5 6 May 23 39. 064,6 140. 155,3 31. 216,4 7 Giầy An Lạc 194. 630,1 145. 513,6 144. 613,3 8 Giầy Huế 2822 1091,3 4. 882,5 9 TNHH Thanh Bình 1. 519,2 367. 292,3 148. 842,2 10 Giầy Nam á 1. 669,1 11 Giầy Thợng Đình 93. 961 68440,5 83. 861,5 12 Giầy Thuỵ Khê 44. 404,1 29. 253,3 180. 716,7 13 Cao su Hà Nội 64. 045,2 19. 857,4 66. 638,8

III. Phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới

.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 47 -48 )