0

Khả năng áp dụng TQ Mở công ty dệt 19-5 Hà Nội.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 66-69 )

Vào những năm 50 của thế kỷ 20 hàng hoá của Nhật bản đợc xếp vào hàng chất lợng kém trên thế giới nhng chỉ sau 20 năm họ đã làm đợc những điều kỳ diệu. Hàng hoá của nhật nổi tiếng thế giới, có nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới cạnh tranh với hàng hoá của Mỹ nh ôtô, hàng điện tử. . .

Có một điều là nớc Nhật thiếu nguồn lực, điều mà họ đợc phần lớn là nỗ lực trong công tác quản lý. TQM đợc xuất phát từ Mỹ, nhng đã đợc ứng dụng thành công ở Nhật Bản. Và họ đã cải tiến cho phù hợp, trở thành TQM mang phong cách Nhật, TQM kiểu Nhật. Có thể nói chìa khoá của sự thành công của Nhật bản, biến nớc Nhật từ một nớc nghèo nàn về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lực trở thành nớc Nhật nh ngày nay chính là nhờ chất lợng.

ở Việt Nam hiện nay có nhiều doanh nghiệp đã bớc đầu áp dụng TQM. Đó là một dấu hiệu tốt trong phong trào nâng cao chất lợng sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nớc.

Là một doanh nghiệp nhà nớc công ty Dệt 19. 5 đã nhận thức đợc rằng:

Để đảm bảo và cải tiến không ngừng chất lợng sản phẩm tạo lòng tin với khách hàng thì phải đi vào chất lợng, phải làm chất lợng. Điều này luôn đợc nêu ra và khẳng định trong các cuộc họp của công ty và đã đợc cam kết thành văn bản.

Hiện nay công ty đang có kế hoạch triển khai áp dụng TQM. Là một doanh nghiệp với quy mô sản xuất nh hiện nay cha phải là lớn do vậy khả năng huy động nguồn lực có hạn, nhng công ty đã quyết tâm nỗ lực để triển khai hệ thống này.

Đợc sự đồng tình nhất trí của cán bộ công nhân viên trong công ty và sự ủng hộ của chi cục Tiêu Chuẩn-Đo Lờng- Chất Lợng thành phố và sở công nghiệp Hà Nội, ban lãnh đạo công ty đã xây dựng một kế hoạch để bớc đàu triển khai TQM trong công ty. Tiến đồ thực hiện nh sau (xem trang bên)

Stt ND các bớc tiến hành Kết quả cần đạt

đợc Thời gian thực hiệnBắt đầu Kết thúc Ngời và nơi thực hiện 1 Xây dựng đề cơng đề tài xét

duyệt Đề cơng 1/2001 1/2000 Công ty Dệt 19. 5

2 Thu thập tài liệu nghiên cứu Xét duyệt 1/2001 2/2000 Công ty

3 Đào tạo về TQM Các lớp đào tạo 2/2001 7/2001 Công ty Trung tâm năng suất tâm năng suất 4 Ng/c triển khai nhóm chất l-

ợng trong công ty Hoạt động của nhóm QC 3/2001 5/2001 Công ty 5 Ng/c triển khai “5S” trong

công ty 5/2001 7/2001 Công ty

6 Triển khai áp dụng các công

cụ kiểm soát chất lợng Các công cụ chính 7/2001 10/2001 Công ty 7 Ng/c biện pháp duy trì hệ

thống TQM trong công ty Các biện pháp 10/2001 11/2001 Công ty 8 Đánh giá hiệu quả bớc đầu

triển khai Biên bản báo cáo 11/2001 12/2001 Công ty, chi cục 9 Báo cáo tổng kết cấp cơ sở Báo cáo, biên

bản 12/2001 12/2001 Công ty, chi cục 10 Ngiệm thu cấp thành phố Kết quả 12/2001 1/2002 Sở KHCN và

MT thành phố

Dự kiến nguồn lực ban đầu cho xây dựng dự án này công ty phải huy động khoảng 100 triệu.

Khi thực hiện triển khai TQM công ty có một số thuận lợi và khó khăn sau:

1. Thuận lợi:

- Hiện nay công ty đang áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9002:1994. Đó là một thuận lợi lớn để công ty có thể tận dụng kết quả của hệ thống quản lý này, tạo cơ sở nền tảng tiếp tục triển khai các bớc trong TQM.

- Cũng do áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này gần một năm nay đã dần hình thành một nề nếp làm việc trong công ty. Mọi hoạt động đợc tuân theo một quy trình đã đợc lập thành văn bản. Nhờ đó tạo ý thức, thói quen làm việc có khoa học trong công ty.

- Công ty đã thờng xuyên đào tạo cho cán bộ công nhân viên về vấn đề chất l- ợng và tạo ra sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể công ty vì mục tiêu chất lợng (công tác đào tạo này vẫn đợc thực hiện hàng năm trong công ty). Đó là thuận lợi cơ bản cho công tác triển khai đào tạo về TQM trong công ty.

- Môi trờng trong nớc và quốc tế hiện nay cũng là thuận lợi của công ty. Hiện tại đã có rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng thành công TQM. Nớc ta

hiện nay cũng có một vài công ty đang triển khai một số nội dụng TQM một cách t- ơng đối bài bản nh công ty liên doanh Toyota Việt Nam, công ty liên doanh Cotas Tootal Phong Phú, công ty Castrol Việt Nam (Castrol Việt Nam Limited). . . Đó là môi trờng thuận lợi để công ty có thể học hỏi kinh nghiệm áp dụng.

2. Khó khăn:

Bên cạnh những thuận lợi, công ty cũng có không ít những khó khăn. Một số khó khăn mà công ty gặp phải nh:

- Để triển khai áp dụng TQM đòi hỏi phải có khả năng tổ chức quản lý cao, các doanh nghiệp nhà nớc Việt Nam nói chung và công ty Dệt 19. 5 nói riêng vốn đã có một lề lối làm việc theo thói quen và dựa vào kinh nghiệm bản thân của từng cá nhân là chủ yếu. Việc thay đổi lề lối làm việc, cách nghĩ, cách làm là điều không dễ thực hiện.

- Khi triển khai TQM đòi hỏi phải có nguồn lực, nhất là nguồn lực về tài chính. Cũng nh nhiều doanh nghiệp nhà nớc công ty Dệt 19. 5 gặp không ít những khó khăn về tài chính. Mặc dù trong vài năm trở lại đây công ty có kết quả hoạt động kinh doanh tơng đối tốt nhng những khó khăn về tài chính thì cha đợc giải quyết một cách triệt để. Trong khi đó để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh nguồn vốn của công ty phải đợc huy động cao. Khi triển khai TQM nguồn vốn của công ty sẽ bị dàn trải, phân tán ảnh hởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong thời gian hoạt động theo cơ chế cũ công ty thực hiên quản lý chất lợng theo phơng pháp kiểm tra, chuyển sang thời kỳ mới nhận thức của cán bộ lãnh đạo công ty đã có nhiều thay đổi tích cực nh: Mở rộng hơn công tác quản lý đến từng đơn vị sản xuất, kiểm tra chặt chẽ nguyên liệu đầu vào đa vào sản xuất. Tuy nhiên ít nhiều vẫn mang t tởng cũ, coi kiểm tra là công cụ chủ yếu để nâng cao chất lợng. Công tác quản lý chất lợng hiện nay vẫn tập trung chủ yếu vào khâu kiểm tra cuối cùng. Quan hệ giữa phòng kỹ thuật và phòng KCS chỉ mang tính chất kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn chất lợng. Phòng KCS chỉ kiểm tra sản phẩm sau khi sản xuất. Chế độ khuyến khích về chất lợng sản phẩm chỉ đợc thực hiện sau quá trình sản xuất. Điều này không mang lại kết quả cao trong hoạt động nâng cao và cải tiến chất lợng sản phẩm của công ty.

- Cũng nh các doanh nghiệp nhà nớc, sau một thời giam dài hoạt động trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty ít nhiều chịu ảnh hởng của lề lối làm việc cũ, tạo nên sức ỳ về tinh thần sáng tạo, khả năng cập nhật kiến thức cha cao. Một phần do kinh phí còn hạn hẹp, phơng

tiện làm việc thiếu thốn nên cán bộ công nhân viên không có điều kiện tiếp cận với những kiến thức phơng thức quản lý mới. Điều này ảnh hởng đến việc cập nhật kiến thức mới về quản lý chất lợng toàn diện của cán bộ lãnh đạo.

- Đối với đội ngũ công nhân: Tuy đây là đối tợng trực tiếp sản xuất ra sản phẩm, có vai trò quyết định đối với sản phẩm sản xuất ra, nhng thời gian qua công ty cha thật sự phát huy vai trò làm chủ của ngời lao động trong quá trình quản lý chất l- ợng sản phẩm. Công nhân cha nhận thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, vẫn còn tình trạng công nhân vi phạm kỷ luật lao động. Các phong trào phát động trong công ty cha thật đầy đủ cả về số lợng lẫn chất lợng. Cán bộ quản lý cha đi sâu, đi sát để thúc đẩy phong trào. Công nhân không hởng ứng phong trào một cách thực sự. Phong trào có nhiều song trong đó không ít phong trào còn nặng về hình thức. Trong khi đó quản lý chất lợng toàn diện đòi hỏi phải có sự đồng tình hởng ứng tích cực của tất cả mọi thành viên. các thành viên phải ý thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình và tham gia một cách tự nguyện. Có nh vậy thì hệ thống quản lý chất lợng này mới thực sự phát huy một cách có hiệu quả.

Quản lý chất lợng toàn diện(TQM) là một phơng thức quản lý tiên tiến. Với khả năng của mình công ty có thể từng bớc triển khai áp dụng TQM. Mặc dù hiện tại công ty còn gặp không ít ngững khó khăn, nhng để đảm bảo sự phát triển lâu dài thì việc triển khai áp dụng TQM trong công ty ngay từ bây giờ là rất cần thiết nhằm đẩy lùi những khó khăn, từng bớc nâng cao chất lợng sản phẩm của công ty.

Cũng nh quản trị kinh doanh nói chung, quản trị chất lợng nói riêng là một khoa học đồng thời là một nghệ thuật. Khoa học thì có thể rút ra những nguyên tắc chung cho mọi doanh nghiệp, còn nghệ thuật thì rất đa dạng tuỳ thuộc vào điều kiện cá biệt của từng doanh nghiệp. Vì vậy chúng ta phải tìm một hớng đi riêng dựa vào những thành tựu của khoa học, kinh nghiệm của các công ty đi trớc và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp hiện nay.

II. một số giải pháp cơ bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM ở công ty.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 66 -69 )