0

Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 44-47 )

II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật có ảnh hởng đến chất lợng sản phẩm và quản lý chất lợng của công ty.

6. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý.

Bộ máy quản lý của công ty đợc tổ chức theo kiểu trực tuyến chức năng trên cơ sở thực hiện quyền làm chủ của ngời lao động. Theo dõi sơ đồ sau:

Giám đốc là ngời lãnh đạo cao nhất trong công ty chịu trách nhiêm về mọi hoạt động của công ty. Giám đóc quả lý trực tiếp các phòng: Phòng lao động tiền l- ơng, phòng kế hoạch thị trờng, phòng tài vụ, phòng kiểm toán.

Giúp việc cho giấm đốc có 3 phó giám đốc:

Phó giám đốc nội chính: Phụ trách công tác hành chính, chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên trong công ty, ngoài ra còn phu trách hoạt động Maketing tìm kiếm thị trờng tiêu thụ sản phẩm. giám đốc nội chính trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng hành chính, phòng bảo vệ, phòng Y tế đời sống.

Phó giám đốc phụ trách sản xuất, chất lợng, QMR:Phụ trách vềe hoạt động của công ty, phối hợp với các phòng kế hoạch để lên kế hoạch sản xuất hàng tháng, trực tiếp chỉ đạo các phòng: Phòng KCS, phòng vật t, phân xởng dệt, phân xởng sợi, phân xởng hoàn thành.

Phó giám đốc kỹ thuật đầu t, thực hiện chiến lợc của công ty, chỉ đạo các hoạt động khoa học của công ty, chỉ đạo xây dựng tổ chức đào tạo công nhân kỹ thuật, kỹ s kỹ thuật. Phó giám đốc kỹ thuật đầu trực tiếp phụ trách phòng kỹ thuật sản xuất. Ngoài ra công ty còn có các phòng ban chức năng giúp giám đốc quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty

+ Phòng kỹ thuật sản xuất có nhiệm vụ:

- Xây dựng phơng án đầu t thiết bị công nghệ cho phù hợp với chiến lợc sản phẩm của công ty.

- Lập kế hoạch sản xuất theo kế hoạch tác nghiệp hàng tháng, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Kiểm soát và nghiệm thu sửa chữa máy móc thiết bị, phơng tiện kiểm tra và thử nghiệm trong công ty.

- Thực hiện thiết kế chế thử sản phẩm mới.

- Tổ chức thực hiện đôn đốc thực hiện các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công ty.

- Thực hiện đào tạo tay nghề cho công nhân sản xuất và kỹ s kỹ thuật. + Phòng tổ chức lao động tiền lơng có nhiệm vụ:

- Thực hiện tuyển dụng lao động, tổ chức lao động. Sơ đồ 3: Bộ máy quản lý của công ty

- Thực hiện mọi chế độ chính sách lao động tiền lơng, bảo hiểm xã hội và các biện pháp khuyến khích công nhân viên trong công ty.

- Đào tạo an toàn lao động, kỷ luật lao động trong công ty. + Phòng kế hoạch thị trờng có nhiệm vụ:

Giám đốc

Phó giám đốc

nội chính Phó giám đốc kỹ thuật đàu t Phó giám đốc phụ trách sản xuất, chất lợng, QMR TP hành chính TP bảo vệ nan ninh TP y tế đời sống Phòng Kỹ thuật đầu t TP lao đông tiền l- ơng TP kế hoạch thị tr- ờng TP tài vụ KCSTP Vật tTP DệtPX PX Sợi hoàn PX thành TP kiểm toán

- Thực hiện xem xét hợp đồng (ký kết hợp đồng và tiêu thụ sản phẩm). - Thực hiện dịch vụ sau bán hàng (bao bì vận chuyển đóng gói).

- Xây dựng kế hoạch chiến lợc sản phẩm hàng năm và kế hoạch dài hạn. + Phòng tài vụ có nhiệm vụ:

- Cung cấp vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hạch toán chi phí cho hoạt động sản xuất doanh và kết quả kinh doanh. - Đôn đốc công nợ.

+ Phòng vật t có nhiệm vụ:

- Thực hiện cung cấp vật t chính phụ, phụ tùng trong toàn công ty và quản lý vật t.

- Thực hiện xếp dỡ và vận chuyển hàng hoá trong công ty. + Phòng kiểm toán có nhiệm vụ:

- Kiểm tra giám sát việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ với nàh nớc. + Phòng hành chính có nhiệm vụ:

- Phục vụ vấn đề văn th, công văn giấy tờ, lu trữ tài liệu trong công ty. - Soạn thảo văn bản và lu trữ.

+ Phòng bảo vệ có nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác an ninh an toàn trong công ty. - Thực hiện công tác phòng chống cháy nổ.

+ Phòng y tế đời sống có nhiệm vụ: - Chăm lo sức khoẻ cho ngời lao động. - Vệ sinh công cộng trong toàn công ty.

+ Quản đốc phân xởng Dệt A, Phân xởng Dệt B, Phân xởng Sợi, Phân xởng Hoàn Thành có nhiệm vụ:

- Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, thực hiện kiểm soát quá trình sản xuất của phân xởng.

- Tổ chức phát hiện lập hồ sơ mọi vấn đề chất lợng, kiến nghị đề suất biện pháp khắc phục phòng ngừa.

- Tổ chức thực hiện thống kê chất lợng sản phẩm, bán thành phẩm trong phân xởng.

- Thực hiện ghi và lu trữ bằng chứng nguồn gốc sản phẩm.

- Phân công cán bộ công nhân viên kèm cặp, đào tạo công nhân mới, đào tạo lại, đào tạo kỹ s kỹ thuật.

- áp dụng kỹ thuật thống kê.

+ Quản đốc phân xởng hoàn thành có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch sản xuất thực hiện kiểm soát quá trình sản xuất của phân xởng.

- Tổ chức thực hiên nâng cao chất lợng vải, xác định chiều dài tấm vải.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra thông số của tấm vải theo quy định trớc khi đóng kiện.

- Tổ chức đóng gói sản phẩm bảo quản tại phân xởng. - Thực hiện ghi và lu trữ bằng chứng nguồn gốc sản phẩm.

Qua việc nêu rõ chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty, ta có thể khái quát bức tranh toàn diện về các hoạt động của công ty và các mối quan hệ với ngời lao động với các phòng ban, giữa các phòng ban với nhau để giải quyết thông suốt có hiệu quả các vấn đề chất lợng và vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trờng.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 44 -47 )