0

Phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 48-50 )

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian gần đây.

Từ khi bớc sang cơ chế tự hạch toán độc lập, công ty đã trải qua không ít những khó khăn, có lúc tởng nh đã đổ vỡ. Nhng nhờ cố gắng của ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty đã mạnh dạn tinh giảm biên chế sắp xếp lại sản xuất. Đến nay công ty đang đi vào quỹ đạo hoạt động tốt. Có thể theo dõi tinh hình sản xuất của công ty trong vài năm gần đay qua bảng tổng kết sau:

Bảng 4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đơn vị đồng

stt Chỉ tiêu Năm 1998 Năm 1999 Năm 2000

1 Tổng doanh thu 32.928. 438.000 35.460.628.925 41.796 071.0002 Giá trị sản xuất 2 Giá trị sản xuất

CN 20.500.000.000 25.000.000.000` 30.000.000.0003 Doanh thu thuần 31.447.310.000 33.210560.957 41.599.535.339 3 Doanh thu thuần 31.447.310.000 33.210560.957 41.599.535.339 4 Lợi nhuận trớc

thuế 792.052. 142 1.087.860. 347 183.148.621 5 Thuế thu nhập 319.656.522 380.725 000

thuế

7 Nộp ngân sách 922. 192. 000 1.981.000.000 1.450.000.0008 Thu nhập bình 8 Thu nhập bình

quân 700. 000. 000 800.000.000 900.000.000

Nhờ những nỗ lực trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, doanh thu tiêu thụ của công ty tăng dần qua các năm, thu nhập của ngời lao động tăng. Công ty hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nớc.

2. Phơng hớng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới. tới.

Hiện nay công ty đang xây dựng phòng thí nghiệm hoàn chỉnh để thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Dự kiến trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục sản xuất mặt hàng truyền thống đồng thời mở rộng mặt hàng kinh doanh, tăng lợng vải bạt đã qua tẩy nhuộm cung cấp cho thị trờng.

Mục tiêu đến năm 2003 sẽ đạt những yêu cầu sau: + Sản phẩm chiếm 29-30% thị trờng nội địa.

+ 100% sản phẩm vải bạt tiêu thụ đã qua tẩy nhuộm và sử lý hoàn tất.

+ Tổng sản phẩm tiêu thụ tới các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài tại Việt Nam chiếm 20%.

+ Xuất khẩu vải bạt, sản phẩm dùng nguyên liệu vải chiếm tỷ trọng 10-15% doanh số.

+ Tỷ lệ tăng trởng hàng năm từ 15-20%.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 48 -50 )