0

Đánh giá chung công tác quản lý chất lợng.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 64-66 )

1. Những u điểm.

Nhờ áp dụng hệ thống quản lý chất lợng ISO 9002 cho nên mọi công việc đợc quản lý một cách chặt chẽ, tuân theo những quy trình đã đợc văn bản hoá. Nhờ đó kiểm soát đợc chất lợng sản phẩm và công việc.

Vấn đề đào tạo cho ngời lao động trong công ty thờng xuyên đợc đặt ra và thực hiện hàng năm (trong đó có những khoá học đào tạo về chất lợng). Do vậy vấn đề chất lợng thờng xuyên đợc nêu cao tạo ra sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty vì mục tiêu chất lợng.

Phòng KCS của công ty thực hiện chỉ thực hiện chức năng kiểm tra chất lợng sản phẩm nhng phối hợp tơng đối tốt với công nhân để kiểm soát chất lợng sản phẩm. Khi phát hiện ra vấn đề về chất lợng kịp thời thông báo cho ngời lao động biết để điều chỉnh cho nên chất lợng. Cho nên chất lợng sản phẩm đợc đảm bảo tạo đợc lòng tin với khách hàng.

Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, khoán sản phẩm đến ngời lao động, trả lơng theo sản phẩm cộng với các biện pháp khuyến khích về chất lợng sản phẩm cho nên ngời công nhân có ý thức nâng cao năng suất, chất lợng, đẩy nhanh đợc tiến độ sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Đối với cán bộ quản lý, tuy đây là đối tợng không trực tiếp tạo ra sản phẩm, nhng lại là một nhân tố cơ bản quyết định đến chất lợng sản phẩm. Thời gian qua cán bộ công nhân viên trong công ty có sự thay đổi nhận thức rõ rệt về vấn đề chất lợng, một số biểu hiện nh:

+ Thờng xuyên cập nhật kiến thức về quản lý chất lợng.

+ Gơng mẫu thực hiện các chủ chơng của công ty trong phong trào nâng cao chất lợng sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý chất lợng.

+ Thực hiện tác phong công nghiệp làm việc đúng giờ giấc có trách nhiệm với công việc của mình và đồng nghiệp.

Nhờ những sự chuyển biến tích cực trên mà quá trình triển khai áp dụng hệ thống tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002 ở công ty đợc hoàn thành trong gần một năm và hiện tại công ty lại đang triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lợng toàn diện TQM. Đó là một dấu hiệu đáng mừng của công ty trong phong trào nâng cao chất lợng.

Quản lý chất lợng hiện đại ngày nay đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các thành viên trong tổ chức, doanh nghiệp. Cũng nh nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, công ty Dệt 19.5 Hà Nội ít nhiều còn chịu ảnh hởng của lề lối làm việc cũ, dựa vào kinh nghiệm của bản thân từng ngời là chính, cha có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, giữa các thành viên với nhau. Nh vậycha đáp ứng đợc yêu cầu của quản lý chất lợng toàn diện.

Quản lý chất lợng của công ty chủ yếu vẫn dựa vào công tác kiểm tra chất lợng sản phẩm. Công tác kiểm tra hiện nay vẫn chủ yếu tập trung vào kiểm tra chất lợng sản phẩm cuối cùng. Việc kiểm soát từng công đoạn của quá trình sản xuất còn cha đợc thực hiện một cách chặt chẽ, chất lợng bán thành phẩm trên dây truyền cha cao.

Việc kiểm soát quá trình tuy đã thực hiện theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9002 nhng hiệu quả cha cao do vấn đề nhận thức của cán bộ công nhân viên còn hạn chế, các quy trình cha đợc cải tiến hoàn thiện cho phù hợp.

Chơng III

Một số giảI pháp cơ bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội.

áp dụng TQM ở công ty Dệt 19. 5 Hà Nội.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 64 -66 )