0

Tổ chức đàotạo về chất lợng cho các cấp trong công ty.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 70-73 )

II. một số giải pháp cơ bản nhằm từng bớc triển khai áp dụng TQM ở công ty.

1. Tổ chức đàotạo về chất lợng cho các cấp trong công ty.

Nh đã trình bày, “chất lợng phải bắt đầu bằng đào tạo và kết thúc bằng đào tạo”do vậy vấn để đào tạo là khâu đầu tiên cần thực hiện trong qúa trình quản lý chất lợng.

Khi triển khai hệ thống quản lý chất lợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9002 công ty đã xây dựng và thực hiện quy trình đào tạo. nhng trên thực tế công tác đào tạo hiện nay của công ty mới chỉ tập trung vào đào tạo kiến thức tay nghề cho công nhân. Để nâng cao chất lợng sản phẩm thì việc đào tạo tay nghề cho công nhân là hết sức cần thiết, nhng để thực hiện TQM thì đào tạo tay nghề không là cha đủ. Bên cạnh đào tạo tay nghề cho công nhân cần phải đào tạo cả kiến thức, kinh nghiệm về quản lý chất lợng. Quá trình đào tạo về kỹ năng cần kết hợp với đào tạo về kiến thức và kinh nghiệm quản lý. Về kinh nghiệm quản lý cần tập trung vào một số nội dung sau:

+ Nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên về quản lý chất lợng, thấy đợc yêu cầu và sự cần thiết của quản lý chất lợng đối với sự tồn tạI và phát triển của doanh nghiệp.

+ Phổ biến rộng rãi về chính sách chất lợng mục tiêu chất lợng của công ty. Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của mỗi bộ phận cá nhân để thực hiện chính sách mục tiêu đó.

+ Đào tạo về TQM trong toàn công ty về: - Triết lý cơ bản của TQM.

- Các thuật ngữ về chất lợng. - Các công cụ kiểm soát chất lợng.

Vấn đề đào tạo cần tập trung vào các biện pháp phòng ngừa. Cần xây dựng một chơng trình đào tạo cụ thể, có thể kết hợp đào tạo ngay trong quá trình làm việc của ngời lao động. Để chơng trình đào tạo đợc tiếp thu một cách có hiệu quả thì chơng trình đào tạo có thể chia thành nhiều cung bậc, ở mỗi cấp có một chơng trình đào tạo riêng phù hợp.

Dới đây xin kiến nghị chu trình đào tạo về TQM trong công ty. Sơ đồ quy trình đào tạo về TQM trong công ty

Chơng trình đào tạo có thể cụ thể hoá nh sau : Đối tợng

đào tạo Thời gian đào tạo Hình thức đào tạo Nội dung đào tạo Giám đốc, các phó giám đốc 1 tháng Các chuyên gia chất lợng của Tổng cục TC-ĐL- LC, giảng viên các tr- ờng đại học

-Triết lý, đặc điểm của TQM. - Cách giải quyết vấn đề thông qua các công cụ thống kê, cách tổ chức quản lý chức năng, kiến thức về nhóm chất lợng Ban TQM (có thể là bộ phận KCS ở các phân xởng) 6- 12

tháng Khoá học tổ chức trong và ngoài nớc. Toàn bộ kiến thức về TQM nguyên tắc, đặc điểm, cách thức quản lý công việc hàng ngày, quản lý quá trình. Kiểm soát chất lợng bằng thống kê, áp dụng SPC để cải tiến quá trình, hoạt động của nhóm chất lợng. Chính sách chất lợng, mục tiêu chất lợng Đào tạo Kiểm định tính hiện thực, rút kinh nghiệm điều chỉnh

chơng trình đào tạo

Xác định nhu cầu đào tạo

Lập kế hoạch đào tạo

Xây dựng chơng trình đào tạo và chuẩn bị t liệu Đánh giá kết quả đào tạo

Thực hiện đàotạo và theo dõi

Đào tạo tổng quát cho mọi thành viên trong XN 1 ngày Phó giám đốc chất lợng, trởng ban TQM

Triết lý cơ bản của TQM, thuật ngữ về chất lợng, kiến thức cơ bản về công cụ kiểm soát chất lợng Trởng phó phòng kinh doanh, phòng hành chính, kế toán 5-7 ngày Phó giám đốc thực hiện

Nguyên tắc đặc điểm của TQM, quản lý công việc hảng ngày, kiểm soát chất lợng bằng thống kê

Các cán bộ phụ trách kỹ thuật

2-3 tuần Tham gia các buổi giảng của chuyên gia chất lợng hoặc do phó giám đốc chất lợng thực hiện

Nguyên tắc, đặc diểm TQM, quản lý chất lợng quá trình áp dụng các công cụ SPC, vòng tròn PDCA Trởng nhóm QC, tổ trởng, quảm đốc phân xởng 3 ngày Phó giám đốc chất lợng, cán bộ phân xởng

áp dụng PDCA để cải tiến chất l- ợng, sử dụng các công cụ thống kê để kiển soát chất lợng quá trình

Công ty có thể kết hợp phơng pháp đào tạo vừa học vừa làm và tổ chức các lớp đào tạo trong doanh nghiệp. Việc tổ chức các lớp đào tạo nên tiến hành ngoài giờ để tránh ảnh hởng đến quá trình sản xuất của công ty. Để tiết kiệm thời gian, công ty có thể cử ra một ngời chịu trách nhiệm chính trong vấn đề đào tạo (có thể là phó giám đốc QMR). Cử ngời đi học ở bên ngoài (hiện nay tổng cục Tiêu Chuẩn- Đo Lờng- Chất Lợng vẫn thờng xuyên mở các lớp đào tạo về TQM và mời các chuyên gia nớc ngoài về giảng) kết hợp với mời chuyên gia về giảng tại công ty về những kiến thức cơ bản. Sau đó vấn đề đào tạo trong công ty đợc tiến hành một cách thờng xuyên, lâu dài, kết hợp giữa vừa học vừa làm, để rút ra kinh nghiệm dần trong quá trình thực hành.

Qua một thời gian đào tạo cần đánh giá kết quả đạt đợc, những mặt còn hạn chế. Cần thờng xuyên đổi mới phơng pháp đào tạo từng bớc nâng cao tay nghề cho ngời lao động.

Trong vấn đề đào tạo, cán bộ lãnh đạo có vai trò rất quan trọng. Cần có sự chỉ đạo sát sao kịp thời đến từng bộ phận trong công ty thì mới mang lại hiệu quả thực sự.

Để triển khai áp dụng TQM thì vấn đề đào tạo là vấn đề mấu chốt quyết định tới tất cả các nội dung khác còn lại của mô hình quản lý này.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (Trang 70 -73 )