0

III. NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG CỤ MARKETING:

3.3.3. Tổ chức và điều khiển quá trình phân phối hiện vật:

Hệ thống kênh phân phối xác định các luồng dịch chuyển hàng hoá

trong lưu thông. Nhưng sự hoạt động của hệ thống kênh phân phối còn phụ thuộc vào vấn đề hàng hoá được phân phối như thế nào trên các kênh phân phối và vì vậy, để đảm bảo cho quá trình dịch chuyển của hàng hoá hiện vật một cách thuận lợi, hợp lí và có hiệu quả còn cần phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung của phân phối hiện vật.

Phân phối hiện vật là quá trình điều phối, vận chuyển và dự trữ hàng hoá dưới dạng hiện vật vào ở các kênh phân phối của doanh nghiệp. Điều phối hàng hoá vào kênh phân phối :là quá trình xác định các kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp hàng hoá cho các kênh phân phối của doanh nghiệp.

Điều phối hàng hoá là quá trình xác định các kế hoạch đảm bảo nguồn cung cấp hàng hoá cho các kênh phân phối của doanh nghiệp. Dù trong trường hợp nào, kế hoạch phân phối hiện vật đúng cũng là cơ sở quan trọng để thoả mãn yêu cầu: đúng hàng đúng địa điểm, đúng thời gian của các loại khách hàng.

Lựa chọn phương án vận chuyển hàng hoá trong các kênh: Chức năng vận chuyển hàng hoá của hệ thống marketing doanh nghiệp có thể thực hiện được hay không phụ thuộc phần lớn vào việc

giải quyết các nội dung của nhiệm vụ này. Lựa chọn đúng phương án vận chuyển cho phép đáp ứng tốt các yêu cầu về thời gian, địa điểm có ích và giảm chi phí trong bán hàng.

Lựa chọn dự trữ trong các kênh phân phối:

Dự trữ trong kênh phân phối ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu về thời gian có ích của khách hàng và chi phí của doanh nghiệp. Dự trữ không hợp lí có thể làm mất khách hàng hoặc làm tăng chi phí bán hàng của doanh nghiệp.

Phương án dự trữ phải được xác định đúng về:địa điểm, danh mục, khối lượng. Nên cố gắng thoả mãn tốt nhu cầu thời gian của khác hàng trên cơ sở giảm bớt chi phí dự trữ tối đa, tăng vòng quay của vốn (tối ưu hoá dự trữ).

3.4. Tham số xúc tiến trong chiến lược marketing.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 39 -40 )