0

II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY.

3.1.1. Những thành tựu đạt được từ công tác marketing:

Mặc dù kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng công ty vẫn cố gắng trụ vững, ổn định hưóng đi và tăng kim ngạch xuất nhập khẩu, kinh doanh có hiệu quả. Công ty luôn tích cực khai thác thị trường, chủ động tìm kiếm nguồn hàng, khách hàng nước ngoài, chấp nhận chi phối môi giới hợp lý để có được hợp đông tranh thụ giúp đỡ của các cơ quan quản lý cấp trên để có được hạn ngạch xuất khẩu đối với những mặt hàng uỷ thác phải có hạn ngạch, tích cực tìm đầu mối uỷ thác xuất nhập khẩu để tăng lợi nhuân kinh doanh và mở rộng quan hệ với bạn hàng. Mặt khác cong ty luôn quan tâm giữ uy tín với khách hàng và luôn quan tâm tới phản ánh của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá để chấn chỉnh kịp thời.

Trong công tác phát triển thị trường, công ty đã phát huy tính tự chủ tong kinh doanh, năng động sáng tạo mở rộng quan hệ với các nước Tư bản phương Tây và một số nước trong khu vực, do đó sản phẩm của công ty góp phần không nhỏ vào việc duy trì và củng cố uy tín của công ty. Mặt khác công ty vẫn duy trì mối quan hệ sẵn có đối với khách hàng truyền thống của công ty.

Đối với mỗi ngành hàng, công ty đã lựa chon chiến lược sản phẩm đúng đắn cho từng loại thị trường cũng như từng khu vực được đa dạng về mẫu mã,chủng loại cũng như chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Ngoài ra công ty đã có những biện pháp phát triển thị trường hợp lý đối với từng loại thị trường dựa vào lợi thế như vị trí địa lý, văn hoá, mức sống… của thị trường đó. Do đó, thị trường xuất

khẩu của công ty đã được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu của công ty đã được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng.

Ngoài việc thu mua hàng để xuất khẩu trực tiếp, công ty còn đẩy mạnh việc xuất nhập khẩu uỷ thác nhằm tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho nhân viên,góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và tăng lợi nhuận.

Công ty đã đáp ứng chiến lược marketing – mix và đã đạt được những thành công trên và có được những thành công này. Ngoài nỗ lực của doanh nghiệp còn do công ty gặp nhiều thuận lợi.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 66 -67 )