0

Một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 109-112 )

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.

11. Một số vấn đề về quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ.

Trước đây còn liên hiệp xã thủ công mỹ nghệ TW được Nhà nước uỷ quyền thực hiện một số chúc nặng của cơ quan quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành nghề truyền thống. Từ khi tổ chức này bị giải thể các chức năng trên được chuyển sang cơ quan Nhà nước khác nên các ngành nghề này ít được quan tâm. Đề nghị Chính phủ chính thức giao chức năng nhiệm vụ quản lý và chỉ đạo phát triển các ngành nghề này cho Bộ Công nghiệp hoặc Bộ Nông nghiệp và có thể uỷ quyền Liên minh hợp tác xã Việt Nam thực hiện một số chức năng nào đó phù hợp.

Đề nghị nghiên cứu thành lập một tổ chức thích hợp cho việc hỗ trợ và quản lý của Nhà nước nhằm phát triển các ngành nghề này theo các chủ trương chính sách của Nhà nước, tổ chức đó có thể là “ Trung tâm hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống “ trực thuộc Bộ Công nghiệp hoặc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc một trung tâm hoạt động độc lập theo sự chr đạo trực tiếp của Chính phủ.

Để có thể theo dõi sát tình hình thực hiện các chính sách của Nhà nước và trên cơ sở đó có những sửa đổi bổ sung trong việc đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, đề nghị Chính phủ giao Tổng cục hải quan để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện quyết định của Chính phủ trong việc khai báo hải quan khi xuất khẩu loại hàng hoá này.

KẾT LUẬN

Sự phát triển của đất nước nói chung cũng như sự phát triển của mỗi doanh nghiệp như công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội.Với cơ chế tự hạch toán kinh doanh như hiện nay thì mặc dù là một doanh nghiệp nhà nước như công ty phải tự lực chèo lái con thuyền của mình ra khơi. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay để tồn tại và phát triển không phải là điều dễ dàng nhưng nếu có được sự đồng lòng trong nội bộ và được sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước thì chác chắn sẽ thành công.

Trong giới hạn của chuyên đề thực tập này, tuy không thể phân tích tất cả các khía cạnh cũng như nêu ra hết những giải pháp kiến nghị hữu ích, song tôi hi vọng qua chuyên đề này cũng phần nào cho thấy được tình hình hoạt động kinh doanh cuả công ty nói chung và thực trạng hoạt động marketing nói riêng cũng như đóng góp được một số giải pháp kiến nghị thiết thực.

Kết thúc bài viết này tôi xin chân thành cảm ơn:

Thầy Trần Văn Bão và thầy Cấn Anh Tuấn cũng như các cán bộ lãnh đạo và công nhân viên trong công ty, đặc biệt là các cô chú phòng nghiệp vụ 4 đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG VÀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC MARKETING (Trang 109 -112 )