0

Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 32-33 )

3.1 Chức năng .

Xunhasaba là doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Trong bối cảnh chung của đất nước khi mà yêu cầu mở rộng mối quan hệ kinh tế quốc tế với mục đích tiếp thu công nghệ khoa học kĩ thuật, thu hút vốn với mục đích phục vụ nền kinh tế vốn còn lạc hậu nước nhà; Xunhasaba đang từng bước mở rộng phạm vi hoạt động của mình cũng nhằm mục đích đó.

Chức năng xã hội của công ty Xunhasaba là “tuyên truyền và thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa nước ta với nước ngoài thông qua hoạt động kinh doanh của mình nhằm góp phần nâng cao kiến thức của nhân dân và tuyên truyền giới thiệu nước ta với nước ngoài theo đường lối đối nội đối ngoại của Đảng và nhà nước”

Chức năng kinh tế của Xunhasaba là lưu thông hàng hoá xuất bản phẩm giữa nước ta với nước ngoài, nhằm thu hút ngoại tệ. Yêu cầu công ty phải hoạch toán kinh tế độc lập, phải chú trọng tới giá trị và giá trị sử dụng của xuất bản phẩm. Việc thoả mãn nhu cầu của người mua chỉ được thực hiện bằng giá trị sử dụng của hàng hoá.

Hai chức năng trên có mối quan hệ biện chứng với nhau đòi hỏi Công ty phải làm tốt cả hai chức năng của mình.

3.2 Nhiệm vụ

Căn cứ vào chức năng trên, Công ty Xunhasaba luôn xác định nhiệm vụ của mình:

+Xây dựng kế hoạch ngắn hạn - kế hoạch dài hạn về xuất nhập khẩu xuất bản phẩm theo quy định của nhà nước;

+Tổ chức và hoàn thành các kế hoạch ấy theo chế độ hoạch toán doanh thu độc lập;

+Thực hiện liên doanh liên kết với các nhà xuất bản, với các cơ quan nhà nước, các cơ quan xuất nhập khẩu sách báo trong và ngoài nước nhằm tăng cường, mở rộng phạm vi xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của thị trường;

+Tham gia hội chợ, triển lãm sách nhằm giới thiệu chào hàng, mở rộng công tác xuất nhập khẩu với các đối tác;

+Quản lý tốt cán bộ, nhân viên, tài sản của công ty theo chế độ chính sách chung của nhà nước, Bộ chủ quản;

Trong bối cảnh hiện nay, thì việc xác định nhiệm vụ của công ty chỉ tương đối. Nó phải linh hoạt theo sự biến động của các yếu tố xã hội .

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 32 -33 )