0

Kết quả của hoạt động nhập khẩu sách báo.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 65-67 )

II. Tình hình kinh doanh sách báo sách xuất nhập khẩu của Công ty Xunhasaba trong giai đoạn 2001-2005.

4. Một số biện pháp hỗ trợ tiêu thụ.

5.2. Kết quả của hoạt động nhập khẩu sách báo.

Bảng7: Kết quả tiêu thụ sách báo nhập khẩu của Công ty trong giai đoạn 2001-2005.

(Nguồn: báo cáo tổng kết của Công ty năm 2001-2005)

Có thể nhận thấy tỉ lệ tiêu thụ báo, tạp chí nhập khẩu luôn cao hơn so với mặt hàng sách nhập khẩu. Điều đó là do nhu cầu của khách hàng về thông tin. Báo, tạp chí là phương tiện đưa tin mang tính thời sự. Mà chủng loại lại rất đa dạng. Từ báo tin nhanh đến báo ngày, báo tuần...rồi các tạp chí. Hơn nữa giá của báo, tạp chí lại rẻ hơn

Mặt hàng Năm Sách Báo, tạp chí Số lượng (bản) Doanh thu (1000USD) Số lượng (bản, tờ) Doanh thu (1000USD) 2001 88.000 545.000 1.192.000 1.704.000 2002 92.600 554.000 1.209.200 1.714.000 2003 95.800 568.500 1.211.400 1.704.500 2004 93.210 553.000 1.191.200 1.661.000 2005 99.300 603.500 1.241.600 1.734.500

chí phù hợp hơn với trình độ và cách tiếp cận của khách hàn trong nước. Tỉ trọng doanh thu từ tiêu thụ báo chí luôn lớn hơn gấp nhiều lần so với sách. Năm 2001, tỉ trọng doanh thu từ tiêu thụ măt hàng báo, tạp chí là 75.57% trên tổng doanh thu của tiêu thụ hai mặt hàng. Năm 2002 con số này là 75,5%, năm 2003 là 75 %. Năm 2004 tỉ trọng doanh thu của sách có tăng chút ít trên tổng doanh thu đạt 26,2 %. Và năm 2005 con số ấy là 25,8 %.

+ Có thể thấy mức độ tăng trưởng của doanh thu từ việc tiêu thụ hai mặt hàng này là không cao và chưa thực sự ổn định. Lượng tiêu thụ năm 2002 đạt 92600 bản, 105.27% so với năm 2001. Năm 2003 lượng tiêu thụ đạt 95800 bản và bằng 103.4% so với năm 2002...Năm 2005 con số này đã được cải thiện đáng kể khi tiêu thụ được 99300 bản 106.5% so với năm 2004.

Với mặt hàng báo, tạp chí thì mức độ gia tăng có ổn định hơn. Khi mà lượng tiêu thụ của mặt hàng này luôn tăng giảm dao động trong khoảng 1%.

Từ kết quả tiêu thụ hai mặt hàng nhập khẩu ở trên và kết quả nhập khẩu của nó (bảng 1) ta có bảng tỉ lệ sau:

Bảng 7.1: Tỉ lệ tiêu thụ sách báo nhập khẩu so với số lượng nhập.s

(Đơn vị %)

Chỉ tiêu Năm

Lượng tiêu thụ sách /lượng nhập

Lượng tiêu thụ báo chí/ lượng nhập 2001 83.37 98,7 2002 88.2 97,6 2003 86.8 95.2 2004 86.9 98 2005 84 95.9

Có thể nhận thấy lượng tiêu thụ của mặt hàng sách không cao như mặt hàng báo chí. Tỷ lệ tiêu thụ so với lượng nhập tương đối thấp, chưa đạt đến ngưỡng 90%. Điều đó cho thấy tỉ lệ tồn hàng của Công ty cũng tương đối cao. Riêng mặt hàng báo, tạp chí thì tình hình lại khác. Tỉ lệ tiêu thụ so với lượng khai thác được luôn đạt từ 95,2% (năm 2003) đến 98.7% (năm 2001).

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG KINH DOANH SÁCH BÁO XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUNHASABA GIAI ĐOẠN 2001 -2005 (Trang 65 -67 )