0

Kiểm tra chất lợng và số lợng than xuất khẩu: Đây là cơng việc tiếp theo để tiếp tục quá trình cơng đoạn thực hiện hợp đồng trong kinh

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 53-54 )

II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu than tại cơng ty.

6. Tổ chức thực hiện hợp đồng.

6.4. Kiểm tra chất lợng và số lợng than xuất khẩu: Đây là cơng việc tiếp theo để tiếp tục quá trình cơng đoạn thực hiện hợp đồng trong kinh

việc tiếp theo để tiếp tục quá trình cơng đoạn thực hiện hợp đồng trong kinh doanh xuất khẩu than ở cơng ty.

- Kiểm tra chất lợng hàng hố là một nguyên tắc khơng thể thiếu đ- ợc. Việc kiểm tra chất lợng dựa theo các chỉ tiêu chất lợng sau :

. Chỉ tiêu về độ ẩm của than : đĩ là lợng nớc chứa trong than, độ ẩm càng thấp thì than càng tốt.

. Chỉ tiêu về độ tro : Tro là phần khơng cháy ở trong than, nĩ là những chất vơ cơ trong than do quá trình hình thành ,quá trình khai thác, vận chuyển gây nên. Độ tro trong than càng ít thì than càng tốt.

. Chỉ tiêu về nhiệt lợng của than : Đĩ là nhiệt lợng toả ra khi đốt cháy hồn tồn một đơn vị khối lợng than.

Khi kiểm tra về chất lợng than địi hỏi ngời kiểm tra lơ hàng đĩ phải kiểm tra xem lơ hàng đĩ cĩ dùng chỉ tiêu về độ tro, độ ẩm và chất nhiệt l-

ợng nh trong hợp đồng đã ký kết. Việc kiểm tra chất lợng giám định đợc kiểm tra thờng xuyên tại phịng KCS của cơng ty, một mặt kiêm tra chất l- ợng hàng xuất để từ đĩ cĩ những rút kinh nghiệm điều chỉnh chất lợng cuả mình và loại trừ những sản phẩm khơng đạt chất lợng. Cịn hầu hết các khách hàng nớc ngồi khi mua than đều yêu cầu than phải đợc giám định qua các cơng ty giám định trung gian độc lập để kết quả khách quan và từ trớc đến nay ta và khách đang sử dụng Vinacontrol, Quacontrol để làm nhiệm vụ này.

Việc kiểm tra chất lợng đợc thực hiện trong quá trình sản suất. Nếu giao hàng trong cầu cảng, thì việc kiểm tra đợc tiến hành trớc khi giao hàng (tại đống bãi chứa than sạch từ nhà sàn ra) trong khi giao hàng (trên băng chuyền, trên Wago) và sau khi giao hàng (trong hầm tàu) hoặc trong trờng hợp hàng xếp chuyển tải ra ngồi khơi thì than đợc kiểm tra trớc khi giao hàng (hàng rĩt từ trên bãi xuống xà lan) trong khi giao hàng (than từ ngoặm xuống tàu) và sau khi giao hàng (than trong hầm tàu). Việc kiểm tra này phải hồn tồn đợc chính xác và để cơng việc này đợc tiến hành tốt cơng ty cử các cán bộ phịng KCS cùng tham gia với cơng ty giám định trung gian để kết quả tốt hơn.

- Kiểm tra về số lợng : Số lợng đợc đo bằng thể tích chiếm chỉ ngập nớc của phơng tiện để tính khối lợng than.

Sau khi kiểm tra xong ngời bán sẽ lấy giấy chứng nhận của cơng ty giám định trung gian và phí kiểm tra chất lợng do bên bán trả.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 53 -54 )