0

Làm thủ tục thanh tố n:

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 55-58 )

II. Thực trạng hoạt động xuất khẩu than tại cơng ty.

6. Tổ chức thực hiện hợp đồng.

6.8. Làm thủ tục thanh tố n:

Trong thanh tốn hàng than xuất khẩu cơng ty cĩ nhiều phơng thức thanh tốn nh trả bằng xe, hối phiếu, thanh tốn bằng L/C nhng chủ yếu thanh tốn bằng L/C vì thanh tốn theo phơng thức này vừa đảm bảo quyền lợi của cơng ty và của khách hàng. Khi hợp đồng xuất khẩu qui định việc thanh tốn bằng L/C cơng ty cĩ trách nhiệm đơn đốc khách hàng mở L/C và khả năng thuận tiện trong việc thu tiền. Nếu L/C khơng đáp ứng đợc yêu cầu này thì phải yêu cầu khách hàng sửa đổi L/C rồi mới giao hàng.

Một điều đợc cơng ty lu ý đĩ là khi lập bộ chứngtừ thanh tốn phải nhanh chĩng chính xác và phù hợp với L/C cả về nội dung hình thức nếu

Bộ chứng từ thanh tốn bao gồm các chứng từ sau :

- Hố đơn thơng mại, bản chính, nĩi rõ hàng đã xếp lên tàu của ngời mua và đơn giá hàng cũng nh trừ phạt chất lợng nếu cĩ.

- Cả bộ 3/3 vận đơn đờng biển gốc và vận đơn bản sao khơng cĩ giá trị thanh tốn nêu rõ.

• Ngời nhận hàng.

• Địa chỉ thơng báo

• Mơ tả hàng hố

• Cảng xếp hàng.

• Cảng dỡ hàng.

- Chứng nhận chất lợng, 4 bản chính do Vinacontrol (hoặc KCS) cấp và ký chỉ rõ chất lợng thực tế của lơ hàng, dựa trên tiêu chuẩn Việt nam bản in mới nhất.

- Chứng nhận trọng lợng bằng giám định mức nớc, 4 bản chính do Vinacontrol (hoặc KCS) cấp và ký, chỉ rõ số lợng hàng bằng tấn mét đã xếp lên tàu ngời mua.

- Chứng nhận xuất xứ hai bản gốc, 1 bản sao do một tổ chức thẩm quyền Việt nam cấp và ký.

- Tuyên bố do thuyền trởng cấp và ký nêu rõ tàu đã nhận ít nhất tồn bộ số lợng đã yêu cầu trong thơng đạt sẵn sàng của mình và nêu rõ cĩ bị phạt bốc rĩt chậm hay khơng. Trong trờng hợp tàu nhận hàng ít hơn so với thơng đạt sẵn sàng của mình thì phải nêu số lợng giao thức.

- Tuyên bố do ngời hởng lợi cấp và ký. Khi ngời bán đã cĩ đầy đủ những chứng từ phù hợp nêu trên thì nhanh chĩng xuất trình cho ngân hàng do hai bên thoả thuận bộ chứng từ kèm theo hối phiếu do mình ký phát trong thời gian hiệu lực thanh tốn của L/C. ngân hàng nhận chứng từ, bằng

nghiệp vụ của mình cĩ trách nhiệm địi tiền về cho ngời hởng lợi. Thơng th- ờng cơng ty tiến hành thanh tốn với các ngân hàng, cơng ty mở tài khoản ở nh : Vietcombank ... Cơng ty đã tham gia chuyến hàng đĩ.

* Giải quyết khiếu nại (nếu cĩ) :

Từ trớc đến nay trong xuất khẩu than đã cĩ nhiều khiếu nại lớn nhỏ. Tuy những khiếu nại đĩ chủ yếu là về chất lợng, trọng lợng than nên việc xác định lỗi tại ai khơng phức tạp, cha cĩ vụ nào nghiêm trọng đến mức phải đa ra trọng tài mà việc giải quyết chủ yếu vẫn là thơng lợng giữa hai bên.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 55 -58 )