0

Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏ i:

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 72-74 )

II. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu than:

7. Đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏ i:

Để cĩ thể kinh doanh, làm ăn cĩ hiệu quả với khách hàng nớc ngồi thì cơng ty phải cĩ một đội ngũ cán bộ kinh doanh giỏi bởi con ngoừi là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành cơng hay thất bại của hoạt động xuất nhập khẩu. Chính vì vậy cơng ty phải đào tạo cĩ hệ thống trình độ nghiệp vụ ngoại thơng cho cán bộ kinh doanh. Yêu cầu cán bộ phải giỏi nghiệp vụ cĩ đầu ĩc t duy tốt, linh hoạt, phải thơng thạo ít nhất một thứ tiếng (tiếng Anh) để hiểu đợc nội dung các văn bản : th chào hàng, hỏi giá, hợp đồng... và phải hiểu trung thành với đúng ý trong văn bản. Chính nhờ các kiến thức này mà trong đàm phán ký kết hợp đồng các nhà kinh doanh của nớc ta mới thắng lợi, tránh đợc sức ép của đối phơng khi đàm phán, tránh đợc sự nhợng bộ, gây thiệt hại về tài sản cho cơng ty và đặc biệt mới thực hiện tốt các hợp đồng XK.

Đội ngũ cán bộ cơng ty giỏi sẽ đem lại cho cơng ty một sức bật vơ cùng lớn chính họ là ngời tích luỹ tài sản cho cơng ty cả về hai mặt : Tài sản vơ hình và tài sản hữu hình. Do đĩ cơng ty cần phải cĩ kế hoạch đào tạo lại và đào tạo mới cán bộ của mình. Cơng cuộc đào tạo và đào tạo lại đ- ợc tiến hành theo định hớng :

- Khuyến khích cán bộ theo học các khố học dài hạn nh học tại chức đại học văn bằng II khối kinh tế về nghiệp vụ kinh doanh thơng mại quốc tế đối với những ngời cha qua đại học, đã tốt nghiệp đại học xong thuộc nhốm ngành khác ngồi chuyên ngành thơng mại đang làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh XNK.

- Mở trung tâm dào tạo ngắn hạn về kinh tế thị trờng. Marketing cho đội ngũ cán bộ đã qua đại học nhng cha đủ kiến thức kinh tế thị trờng đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lợng này.

- Cĩ chế độ khuyến khích những cán bộ cĩđiều kiện theo học các lớp ngắn hạn do các chuyên gia nớc ngồi tổ chức giảng dạy về nghệ thuật đàm phán trong thơng mại quốc tế.

Cùng với việc đào tạo và đào tạo lại chế dộ khuyến khích đối với cán bộ cơng nhân viên. Cơng ty nên cĩ chế độ u đãi đối với những ngời đã cĩ cống hiến lâu năm nhng đặc biệt quan tâm đến lực lợng cán bộ, nhân viên trẻ. Vì đây chính là lực lơng cĩ vai trị quan trọng đối với lực lợng kinh doanh, cĩ hay khơng cĩ hiệu quả của cơng ty. Thực tế những năm qua cho thấy cơng ty đã giải quyết tốt mối quan hệ nọi bộ, tạo khơng khí gần gũi hiểu biết lẫn nhau trong tồn cơng ty cũng nh sự dung hồ giữa hai thế hệ. Điều này đã tạo nên sức mạnh đa cơng ty tiến lên.

Một phần của tài liệu HIỆP ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT MỸ VỚI VẤN ĐỀ XK HÀNG HÓA CỦA VIỆT SANG MỸ (Trang 72 -74 )