0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Các phương án thu gom và vận chuyển cho từng thành phần.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 79 -82 )

- Hình thức 3– nhóm quét đường gồm 1 công nhân vệ sinh

b) Các phương án thu gom và vận chuyển cho từng thành phần.

Đối với rác thực phẩm.

Phương án 1. Sử dụng xe thu gom và điểm hẹn.

Hình 9. Sơ đồ thu gom rác thực phẩm phương án 1.

Rác thực phẩm từ các hộ gia đình được thu gom mỗi ngày bằng xe đẩy tay dung tích 660 lít và được tập trung toàn bộ về điểm hẹn. Xe ép sẽ đến nhận rác tại các điểm hẹn và vận chuyển thẳng ra BCL dành cho rác thực phẩm hoặc chở đến nhà máy sản xuất phân trong trường hợp sản xuất phân compost.

Rác thực phẩm phát sinh từ các nguồn khác (chợ, trường học, cơ quan) sẽ thu gom trực tiếp bằng xe ép và vận chuyển đến khu liên hợp sử lý CTRSH.

Rác đường phố, sẽ thu gom và vận chuyển tương tự như rác từ hộ gia đình.

Ưu điểm.

- Không cần diện tích và chi phí đầu tư vận hành trạm trung chuyển; - Thuận tiện cho việc thu gom cũng như thải bỏ của người dân; - Kiểm soát được nguồn thải.

Nhược điểm.

- Gây ô nhiễm môi trướng do nước rò rỉ, mùi hôi tại các điểm hẹn; - Sự phản đối của các hộ dân xung quanh khu vực điểm hẹn; - Đầu tư số lượng xe ép nhiều, kinh phí tăng;

Nguồn phát sinh

Điểm hẹn

dọc tuyến Nhà máy sảnxuất phân lấp rác hữuBãi chôn Xe thu

gom

Xe vận chuyển

- Công nhân thu gom phải chờ tại điểm hẹn;

- Phụ thuộc vào thời gian hoạt động của bãi chôn lấp.

Phương án 2. Sử dụng container ép rác kín thay cho trạm ép rác kín.

Quận 3 là một trong những Quận thể hiện bộ mặt của thành phố, ngoài các trung tâm thương mại, cơ quan,… thì các khu dân cư chiếm một số lượng rất lớn. Vì thế việc đặt trạm trung chuyển để tiếp nhận rác không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn không được sự đồng tình rất lớn của người dân (trước đây, Quận 3 có trạm trung chuyển nhưng do sự phản đối của người dân nên Cty DVCI Quận 3 đã sử dụng trạm trung chuyển). Từ những phân tích và thực tế trên ta thấy việc xây dựng trạm trung chuyển không khả thi nên phương án được đề ra đặt container ép rác kín thay cho xe ép tại các điểm hẹn và dùng đầu kéo để kéo về khu liên hợp xử lý CTRSH.

Xe ép rác kín là địa điểm nhận rác từ các xe thu gom, tại nơi đặt container ép có kiểm soát các vấn đề về ô nhiễm môi trường. Rác từ các xe đẩy tay sẽ được épvào các thùng container kín có thể tích 10 – 15 m3. Khi rác đầy các thùng container sẽ được kéo thẳng đến BCL.

Hình 10. Sơ đồ thu gom rác hữu cơ phương án 2.

Ưu điểm.

- Ít gây ảnh hưởng đến môi trướng xung quanh; - Công nhân thu gom không phải chờ tại điểm hẹn; - Không phải đầu tư cho trạm trung chuyển.

Nguồn phát sinh Trạm ép rác kín

Bãi chôn lấp rác hữu cơ Xe thu gom

Nhược điểm.

- Đầu tư nhiều container ép rác;

- Cần phải có mái che trong mùa mưa; - Cần có xe cẩu container tại mỗi điểm hẹn; - Chi phí đầu tư lớn;

- Vị trí trạm ép kín chịu ảnh hưởng rất lớn của người dân và tốc độ phát triển đô thị.

Đối với rác còn lại.

Phương án 1. Sử dụng xe thu gom và điểm hẹn.

Phần rác còn lại sau khi được công nhân đẩy thùng 660 lít thu gom sẽ tập trung về điểm hẹn và chuyển lên xe tải để đưa về trạm phân loại tập trung. Công tác thu gom được thực hiện mỗi tuần 2 lần. Phương tiện để lấy rác là xe tải.

Hình 11. Sơ đồ thu gom rác còn lại phương án 1.

Ưu điểm.

- Không tốn nhiều diện tích và kinh phí đầu tư cho nơi chứa rác tập trung;

- Thuận lợi cho việc thải bỏ của người dân; - Kiểm soát được nguồn thải.

Nhược điểm.

- Aûnh hưởng đến hoạt động giao thông, mỹ quan đô thị; - Chi phí đầu tư thùng và côn nhân thu gom.

Phương án 2. Không dùng xe thu gom, điểm hẹn.

Phần rác còn lại được chủ nguồn thải đưa đến nhà chứa rác công cộng đặt tại khu vực gần nguồn phát thải. Xe tải thu gom sẽ đến các nhà thu gom rác

Nguồn phát sinh

Xe thu

gom Điểm hẹn

Xe vận

chuyển Trạm phân loại tập trung

công cộng nhận rác và chở đến trạm phân loại tập trung mỗi tuần một lần. Phương tiện để lấy rác còn lại là xe tải.

Hình 12. Sơ đồ thu gom rác còn lại phương án 2.

Ưu điểm.

- Không phải đầu tư xe thu gom và công nhân thu gom; - Không ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị thành phố.

Nhược điểm.

- Tốn diện tích đất xây dựng các nơi chứa rác công cộng; - Chỉ thực hiện được khi có sự tham gia tích cực của người dân.

3.2.4. Đề xuất xử lý chất thải rắn tại Quận 3.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 79 -82 )

×