0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Xe ép ROMAN 57H-406 10 10 40 CLK 3Xe épROMAN57H-407101050CLK

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -60 )

- Hình thức 3– nhóm quét đường gồm 1 công nhân vệ sinh

2 Xe ép ROMAN 57H-406 10 10 40 CLK 3Xe épROMAN57H-407101050CLK

4 Xe ép ISUZU 57H-2405 10 10 40 CLK 5 Xe ép HINO 57K-3875 7 10 95 6 Xe ép HINO 54K-3895 7 10 95 7 Xe ép HYUNDAI 57H-7544 5 10 90 8 Xe ép HYUNDAI 57H-7545 5 10 90 9 Xe ép HYUNDAI 57H-7546 5 10 90 10 Xe ép NISSAN 57H-2414 4 10 30 CLK 11 Xe ép NISSAN 57H-2415 4 10 30 CLK 12 Xe ép HINO 57K-1012 4 10 95 13 Xe ép HINO 57K-1164 4 10 95 14 Xe ép NISSAN 57K-2413 2 10 70 15 Xe ép MITSU 57K-5476 2 10 98 16 Xe tải TOYOTA 57H-4588 2 10 30 CLK 17 Xe tải LONGMAN 54L-5873 2 8 80 18 Xe tải LAVY 56L-2832 1 10 80 19 Xe tải LAVY 56L-2833 1 10 80 20 Xe tải ISUZU 57K-4838 2 10 98 21 Xe tải ISUZU 57K-4839 2 10 98 22 Rửa đường GMC 57H-8672 4,2 8 40 CLK 23 Hầm cầu MITSU 57H-8688 3,2 10 20 CLK (CLK: chất lượng kém)

Chi phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được tính theo đơn giá quy định của nhà nước, chi phí này sẽ phụ thuộc vào khối lượng rác và tuyến đường vận chuyển.

2.2.6. Chôn lấp.

Vấn đề chôn lấp rác của Quận 3 cũng như tất cả các Quận, Huyện khác trên địa bàn thành phố. Rác sau khi được thu gom bằng các xe ép sẽ được chở đến các bãi chôn lấp của thành phố (bãi chôn lấp Gò Cát, bãi chôn lấp Phước Hiệp). Tại đây rác sẽ được chôn lấp theo nguyên tắc hợp vệ sinh đảm bảo về môi trường và sức khỏe của cộng đồng. Hiện tại, rác được chôn lấp là rác hỗn hợp, chưa được phân loại.

2.3. CƠ QUAN QUẢN LÝ NHAØ NƯỚC VỀ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ TẠI QUẬN 3 QUẬN 3

2.3.1. Hệ thống tổ chức hành chính quản lý chất thải rắn Quận 3 – Công ty Dịch Vụ Công Ích. ty Dịch Vụ Công Ích.

Hệ thống hành chính quản lý CTRĐT Quận 3 có sự tham gia trực tiếp của các cơ quan các cấp. Về cơ bản hệ thống QLCTR tại Quận 3 chịu sự quản lý của nhà nước. Cty DVCI Quận 3 chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn của toàn hệ thống (cả đội thu gom dân lập và đội thu gom công lập). Đối với đội thu gom dân lập hệ thống quản lý hành chính chia theo 2 cấp: cấp Quận (DVCI Quận 3) và cấp phường (Uỷ Ban Nhân Dân phường). Mỗi phường sẽ có một cán bộ chuyên môn phụ trách về môi trường phụ trách đội vệ sinh rác dân lập của phường.

Cty DVCI Quận 3 không chỉ đảm trách về vệ sinh môi trường mà còn nhiều chức năng khác (quản lý nhà, tư vấn…). Tổng số nhân sự của Công Ty được 423 người. Trong đó, khối văn phòng 89 người, số còn lại là các đội trực tiếp làm việc ngoài công trình hoặc công tác vệ sinh. Cơ cấu công ty, số lượng nhân công được thể hiện chi tiết ở bảng 17 và Hình 4.

Nguồn: Phòng tổ chức hành chính, Công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 3.

Bảng 17.Số lượng nhân viên trực thuộc công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 3.

TT Vị trí Số người Ghi chú

1 Giám đốc 1

2 Phó giám đốc 2

3 Phòng tổ chức hành chính 164 Phòng tài vụ – kế hoạch – đầu tư 11

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -60 )

×