0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Các văn bản pháp quy và chính sách quản lý chất thải rắn của nhà nước.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 67 -68 )

- Hình thức 3– nhóm quét đường gồm 1 công nhân vệ sinh

a) Các văn bản pháp quy và chính sách quản lý chất thải rắn của nhà nước.

nước.

- Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ

môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoáđđất nước.

- Quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 41- NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Luật Bảo Vệ Môi Trường của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia dến năm 2010 vàđđịnh hướng đến năm 2020 với những mục tiêu cụ thể là tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 90%, xư ûlý và tiêu huỷ 60% chất thải nguy hại và 100% chất thải y tế. Cơ quan chủ trì và triển khai thực hiện là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó có các hướng dẫn về quản lý và xử lý chất thải rắn. Đây là công cụ hữu hiệu trong quản lý chất thải rắn, các văn bản quy phạm pháp luật về

chất thải rắn và chất thải nguy hại như:

- Chỉ thị số 199/TTg ngày 3 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 1999 của Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 1999 của Thủ

tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý chất thải nguy hại, trong dó quy định danh mục các chất thải nguy hại (Danh mục A) và chất thải không nguy hại (Danh mục B).

- Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp.

- Nghị định của Chính phủ số 57/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 về quản lý chất thải rắn.

Trong suốt thời gian qua, Chính phủ đã tỏ rõ cam kết đối với việc cải thiện công tác quản lý chất thải rắn thông qua các chính sách đầu tư cho xây dựng bãi chôn lấp, tăng cường năng lực quản lý, các văn bản pháp quy cũng như các chính sách khuyến khích thực hiện công tác xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn và hệ thống các tiêu chuẩn về quản lý chất thải rắn…

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 67 -68 )

×