0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Tình hình chung của dự án PLCTRTN hiện nay.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 29 -33 )

Dự án PLCTRTN được tổ chức triển khai trong kế hoạch quản lý CTR Tp.HCM năm 2004 – 2005 tại Quyết định số 103/2004/QĐ-UB ngày 19/04/2004 của UBNDTP.

Dự án PLCTRTN được triển khai thí điểm ở 6 quận huyện (1, 4, 5, 6, 10 và huyện Củ Chi) để từ đó làm cơ sở nhân rộng cho các quận huyện còn lại.

Ngày 30/12/2005, tại văn bản số 8656/UBND-ĐT về việc xử lý các nội dung liên quan đến Quyết định số 109/2005?QĐ_UBND, Uûy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng thẩm định dự án PLCTRTN của các quận huyện thí điểm.

Ngày 13/04/2006, tại văn bản số 231/TB-VP, Uûy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Sở xây dựng chủ trì và lập Hội đồng thẩm định và xét duyệt dự án PLCTRTN quận 6, đồng thời phối hợp với Sở TNMT, Sở Tài chính xây dựng quy trình mẫu để hướng dẫn thực hiện trên toàn thành phố.

Ngày 26/05/2006, quận 6 đã hoàn tất Báo cáo đầu tư dự án Phân loại chất thải rắn tại nguồn và đã trình Sở Xây dựng thẩm định dự án tại Tờ trình số 625/CTY.

Ngày 03/07/2006, Sở Xây dựng đã có công văn số 5184/SXD – KHĐT đề nghị các sở ngành góp ý dự án phân loại chất thải rắn tại nguồn cho quận 6.

Ngày 10/08/2006, Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 6596/SXD – KHĐT trình UBNDTP về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án PLCTRTN trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 28/11/2006 UBNDTP đã Quyết định số 5465/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án PLCTRTN trên địa bàn thành phố.

Ngày 09/03/2007 UBNDTP đã có Thông báo số 148/TB-VP về việc đề nghị Sở Xây dựng chuyển gấp hồ sơ cho dự án PLCTRTN cho Sở Tài chính. Giao cho Sở Tài chính thẩm định báo cáo Uûy ban nhân dân thành phố trong vòng 15 ngày.

Ngày 11/05/2007 Uûy ban nhân dân thành phố đã có Thông báo số 326/TB- VP về việc giao Sở TNMT phê duyệt thẩm định dự án PLCTRTN và duyệt kết quả thực hiện trên cơ sở thẩm định dự toán của Sở Tài chính.

Tuy nhiên, căn cứ vào Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20/06/2005 ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước, Sở Tài chính chỉ thẩm định giá máy móc thiết bị, không thẩm định dự toán.

Ngày18/05/2007, Sở TNMT nhận được văn bản số 4689/STC-ĐTSC về việc thẩm định giá máy móc thiết bị của dự án PLCTRTN của quận 6. Tuy nhiên, một số giá thành hạng mục chưa được thẩm định giá.

Ngày 30/05/2007, Sở TNMT nhận được văn bản số 5348/STC-ĐTSC về việc thẩm định bổ sung một số giá cả máy móc thiết bị của dự PLCTRTN quận 6.

Hiện nay, Sở TNMT đang triển khai thí điểm chương trình PLCTR tại nguồn trên địa bàn quận 6. Công tác triển khai theo trình tự như sau:

 Bước 1: Phường thống kê chính xác số liệu trên địa bàn phường.

 Bước 2: Chuẩn bị nhân sự làm lực lượng nồng cốt phục vụ công tác tuyên truyền và vận động (Tổ trưởng tổ dân phố, Hội phụ nữ, lực lượng Đoàn Thanh niên phường và lực lượng tình nguyện tại phường).

 Bước 3: Tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện.

 Đợt 1: các chuyên viên tuyên truyền hướng dẫn cho lực lượng nồng cốt;

 Đợt 2: lực lượng nống cốt sẽ tuyên truyền và hướng dẫn cho hộ

dân theo từng tổ dân phố;

 Đợt 3: lực lượng nồng cốt sẽ hướng dẫn trực tiếp tới từng hộ

dân;

 Phát thanh hệ thống loa của phường.

 Tập huấn cho lực lượng rác dân lập và ký biên bản đđồng thuận với chương trình

 Bước 4: Cung cấp trang thiết bị.

 Bước 5: Tuần lễ ra quân tại từng phường.

 Bước 6: Thực hiện qui trình kiểm tra các đđối tượng

 Bước 7: Đúc kết kinh nghiệm.

Thông qua các chương trình hổ trợ tập huấn, tuyên truyền và giám sát thực tế

quá trình thực hiện thí đđiểm PLCTRTN tại phường 8 quận 6 vừa qua, Sở TNMT nhận thấy có một số vấn đđề khó khăn khi triển khai chương trình đđến hộ dân.

Sau khi hướng dẫn và kiểm tra đđợt 1 tại khu phố 1 và 2, phường 8, quận 6, trong 822 hộ dân có 45% hộ dân phân loại đúng, 25% phân loại sai và 30% hộ dân

không thực hiện phân loại. Kết quả kiểm tra đđợt 2 tại khu phố 4, phường 8, quận 6 cho thấy trong 226 hộ dân thì có 44% phân loại đúng, 30% phân loại sai và 26% không thực hiện phân loại.

Kết quả cho thấy mức độủng hộ của người dânđđối với chương trình rất cao. Tuy nhiên do bước đđầu chưa quen và ý thức môi trường còn thấp nên một số hộ

dân vẫn chưa tham gia chương trình.

Lý do để các hộ dân không thực hiện phân loại là nhà cửa chật chội, mất thời gian, phân loại chất thải rắn tại nguồn không khả thi vì người thu gom rác dân lập không có ý thức tách riêng 2 loại khi thu gom thậm chí còn trộn chung lại,… Một số

lý do khác khiến cho người dân phân loại sai vì thùng rác cung cấp cho hộ dân trong đợt thí điểm vừa qua quá bé nên đầy thùng này người dân để rác sang thùng kia hoặc là do người dân tham gia tập huấn không hướng dẫn lại cho các thành viên trong gia đình, …

Nhìn chung đa số người dân không thực hiện phân loại khi được hỏi đều nhận thức rất rõõ về nội dung chương trình nhưng vẫn không thực hiện và một trong những lý do là họ chưa sẵn sàng thực hiện, chưa thực hiện đồng loạt thì họ chưa phân loại.

Từ các vấn đề khó khăn khi triển khai thực tế tại phường 8, quận 6, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy để chương trình này hiệu quả và từng bước hoàn thiện thì công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng rất quan trọng, công tác này phải được thực hiện thường xuyên cho đến khi mỗi người dân thành phố thấm nhuần ý thức bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó để quản lý và triển khai thực hiện hiệu quả dự án PLCTRTN trên địa bàn 6 Quận huyện thí điểm nói riêng và của toàn thành phố trong tương lai nói chung, thành phố nhất thiết cần phải có một khung thể chế chính sách bao gồm tất cả những qui định, hướng dẫn và chỉ đạo thực hiện toàn bộ các công tác liên quan đến chương trình.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 29 -33 )

×