0
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

Các văn bản pháp quy và chính sách quản lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 68 -71 )

- Hình thức 3– nhóm quét đường gồm 1 công nhân vệ sinh

b) Các văn bản pháp quy và chính sách quản lý chất thải rắn của thành phố Hồ Chí Minh.

thành phố Hồ Chí Minh.

Khung pháp lý chung cho thành phố là bảo vệ môi trường, đây là những văn bản pháp quy có tính nguyên tắc mà mọi người, mọi cấp phải tuân hành. Hiện ở thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành và áp dụng các văn bản sau:

- Quyết định của UBND thành phố về việc làm sạch môi trường thành phố số 676/QĐUB ngày 30/9/1991. Nội dung về việc thải, chứa, lấy rác ở hộ dân, việc thu tiền rác, việc xử phạt người vi phạm, khen thưởng những người chấp hành tốt.

- Quyết định số 694/DVCC – QĐ ngày 20/7/1992 ban hành quy đinh về việc tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh về hoạt động của các loại xe và các điểm tập kết rác.

- Quyết định số 15/QĐ ngày 10/3/1993 của sở GTCC quy định về nhiệm vụ là sạch rác ở các cơ quan, cán bộ công nhân viên ngành quản lý rác.

- Văn bản số 613/UB – QLĐT ngày 24/12/1994 của UBNDTP về việc đổ rác và xử lý rác.

- Ngày 19/5/1995, thành phố ra thông báo tiêu chuẩn sạch đẹp cho các đối tượng khu phố, chung cư, ký túc xá, chợ, cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện làm cơ sở thực hiện nếp sống văn minh thành phố.

- Thông báo 967/TB – VP – QLĐT ngày 30/8/1997 của UBND thành phố về thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải trong thành phố.

- Quyết định 5424/QĐ ngày 15/10/1998 của UBNDTP ban hành bản quy chế “Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng lấy rác dân lập”. Đây là cơ sở để đưa lực lượng thu gom rác dân lập vào tổ chức có sự quản lý của nhà nước, góp phần vào việc tăng cường biện pháp giữ gìn trật tự vệ sinh đô thị. Lực lượng thanh tra công tránh là đơn vị có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các văn bản pháp quy trên.

- Quyết định số 103/2004/QĐ – UB ngày 19/04/2004 về ban hành kế hoạch “Quản lý chất thải rắn thành phố” .

- Ngày 16/04/2007, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đã ra Quyết định số 265/QĐ – TNMT – CTR ban hành Quy trính kỹ thuật quét dọn đường phố bằng thủ công. Mục tiêu của Quy trình làm cơ sở cho việc thực hiện công tác quét dọn vệ sinh đường phố tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo vệ sinh đường phố, an toàn lao động và an toàn giao thông.

Quận 3 đang từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với môi trường nhằm thay đổi các hành vi, phong tục tập quán lạc hậu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Hạn chế hành vi phạm pháp luật về môi trường, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên, xây dựng Quận ngày một phát triển theo hướng phát triển bền vững.

Do dời tất cả các cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng, đồng thời xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 100% lượng nước thải các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quận, giải quyết cơ bản tình trạng ngập úng cùng với phát triển diện tích cây xanh đô thị.

UBND Quận hợp tác với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện một cuộc tổng điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập bản đồ về vấn đề ô nhiễm trên địa bàn Quận.

Tham gia chương trình lập qũy tái chế của thành phố, dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm của Quận đạt tiêu chuẩn môi trường, áp dụng triệt để nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trà tiền”, xã hội hóa hoạt động thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất rắn trên địa bàn Quận.

Hưởng ứng phong trào “Vì đường phố không rác” do Chi cục bảo vệ môi trường phát động vào tháng 6/2007.

Chuẩn bị cho chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn theo chủ trương của thành phố vào năm 2008.

3.1.4. Các hoạt động khác.

Quận 3 đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong quản lý hành chánh và phục vụ công dân và doanh nghiệp trên một số lĩnh vực và đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 trong một số lĩnh vực công việc.

Ngày 17/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cố 1057/2007/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Uûy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao đoạn 2007- 2010. Theo lịch trình, Công ty Dịch Vụ Công Ích Quận 3 sẽ đổi thành Công ty cổ phần vào năm 2009. Để chuyển đổi, Công ty phải xúc tiến các bươc chuẩn bị cho việc chuyển đổi vào năm 2008 theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp chất thải đô thị ban hành kèm theo quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007. Hoạt động quét dọn vệ sinh sẽ có sụ thay đổi về phương thức, thời gian và diện tích quét dọn vệ sinh.

3.2. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẢ THI3.2.1. Phân loại CTRSH tại nguồn. 3.2.1. Phân loại CTRSH tại nguồn.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN KHOA HỌC KHẢ THI QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 68 -71 )

×