0

niệm của chủ nghĩa mác lê nin về đăc trưng cơ bản của giai cấp công nhân

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Quan điểm của chủ nghĩa Mác- nin về con người và vấn đề xây dựng con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Lý luận chính trị

... chủ nghĩa Mac L nin vạch rõ đợc hớng cho đờng lên xã hộ chủ nghĩa Việt nam, thực ý chí độc lập tự cho ngời Việt nam điều mà học thuyết trớc Mac khong thể áp dụng đợc chủ nghĩa Mac L nin ... xã hội tồn nhiều giai cấp song giai cấp vô sản giai cấp đáp ứng đầy đủ qui luật sống lý Mac chọn giai cấp vô sản để nghiên cứu Trong Mac tập trung nghiên cứu ngời vô sản chủ yếu Với Mac ngời ... nhiều hạn chế, quan niệm nói cha ý đầy đủ đến chất ngời Quan điểm chủ nghĩa Mac-L nin ngời Chủ nhĩa Mac kế thừa, khắc phục phát triển quan niệm ngời học thuyết trớc để tới quan niệm ngời thực,con...
 • 24
 • 2,815
 • 24
CHỦ ĐỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN VỀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN pdf

CHỦ ĐỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN VỀ VẤN ĐỀ MÂU THUẪN pdf

Cao đẳng - Đại học

... tồn giai đoạn phát triển định vật • Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn không chủ yếu: Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển định vật, giải tạo điều kiện giải mâu thuẫn khác giai ... Mâu thuẫn không chủ yếu mâu thuẫn mà việc giải không định việc giải mâu thuẫn khác giai đoạn • Mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn không đối kháng: Mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn giai cấp, tập đoàn người, ... thuẫn không bản: Mâu thuẫn mâu thuẫn quy định chất vật, quy định phát triển tất giai đoạn vật, tồn suốt trình tồn vật, định nảy sinh mâu thuẫn khác Mâu thuẫn không mâu thuẫn đặc trưng cho phương...
 • 4
 • 1,132
 • 6
Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac - Lê nin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa pot

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mac - nin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa pot

Cao đẳng - Đại học

... KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - L NIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA “Sau nhận thấy chế độ kinh tế sở kiến trúc thượng tầng trị xây dựng lên, C .Mác ý đến việc nghiên cứu chế độ kinh tế Mác ... thuyết kinh tế V.I L nin chủ nghĩa tư độc quyền chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước - Nội dung ba học thuyết bao quát nguyên lý chủ nghĩa Mác - L nin phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Chương IV HỌC ... định mặt chủ yếu, trình kinh tế chủ yếu chủ nghĩa tư Nó động lực vận động, phát triển chủ nghĩa tư bản, đồng thời làm cho mâu thuẫn chủ nghĩa tư ngày sâu sắc, đưa đến thay tất yếu chủ nghĩa tư...
 • 154
 • 2,725
 • 69
Tiểu luận: Quan điểm của chủ nghĩa Mac Lê nin về các chức năng của tôn giáo

Tiểu luận: Quan điểm của chủ nghĩa Mac nin về các chức năng của tôn giáo

Triết học Mác - Lênin

... giáo chủ nghĩa khác cho ta nhìn thật khác biệt đa dạng tôn giáo Theo Chủ Nghĩa Duy Tâm Khách Quan tôn giáo sức mạnh kỳ bí thuộc “tinh thần” tồn vĩnh đem lại sinh khí cho người Chủ Nghĩa Duy Tâm Chủ ... liệu:  Giáo Trình Những Nguyên Lý Bản Chủ Nghĩa Marx – Nin  Trần Đăng Sinh – Đào Đức Doãn “Giáo Trình Tôn Giáo Học”  Vấn Đề Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Của Đcs Việt Nam  Gs Đặng Nghiêm ... niệm khái niệm nhà triết học vật trước Marx, nhà xã hội học tư sản, E.Durkheim, M.Weber, quan điểm phân tâm học, nhân loại học , văn hóa học 2.2 Tôn giáo theo quan điểm chủ nghĩa Marx – Lê...
 • 14
 • 4,431
 • 18
Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin về dân chủ và đặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Chủ đề 2: Phân tích quan điểm của Chủ nghĩa Mác nin về dân chủđặc trưng của Dân chủ xã hội chủ nghĩa

Cao đẳng - Đại học

... Quan điểm dân chủ Quan điểm chủ nghĩa Mác – L nin dân chủ Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa Đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa Quan điểm dân chủ Trong ngôn ngữ Hy Lạp cổ đại, dân chủ là: Việc ... – L nin dân chủ Dân chủ ý nghĩa hình thức nhà nước 14 Quan điểm chủ nghĩa Mác – L nin dân chủ Mỗi chế độ dân chủ nhà nước tương ứng giai cấp cầm quyền chi phối 15 Bản chất dân chủ xã hội chủ ... chủ nghĩa Kinh tế Tư tưởng văn Chính trị hoá Bản chất 16 Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa Bản chất trị 17 Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa Bản chất kinh tế 18 Bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa...
 • 30
 • 2,093
 • 10
Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin về việc xây dựng nền văn hóa XHCN trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận dụng lí luận này vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Nin về việc xây dựng nền văn hóa XHCN trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự vận dụng lí luận này vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

Cao đẳng - Đại học

... dân chủ, văn minh” trọng giải mối quan hệ quan điểm chủ nghĩa Mác Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh NỘI DUNG A Quan điểm chủ nghĩa Mác - Nin việc xây dựng văn hóa XHCN cách mạng xã hội chủ nghĩa ... ngừng tăng lên đời sống văn hóa tinh thần nhân dân, đưa nhân dân lao động thực trở thành chủ thể sáng tạo hưởng thụ văn hóa A Đặc trưng văn hóa XHCN ► Thứ nhất: Hệ tư tưởng giai cấp công nhân nội ... Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Quan điểm chủ nghĩa Mác - Nin việc xây dựng văn hóa XHCN cách mạng xã hội chủ nghĩa Nền văn hóa, văn hóa XHCN Đặc trưng văn hóa XHCN Tính tất yếu việc xây dựng...
 • 30
 • 9,194
 • 83
Sử dụng bài tập trong dạy học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin về kinh tế chính trị

Sử dụng bài tập trong dạy học Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác nin về kinh tế chính trị

Kinh tế - Quản lý

... chủ nghĩa Mác nin Môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác nin môn khoa học xã hội bao gồm nội dung triết học Mác nin, kinh tế trị Mác nin chủ nghĩa xã hội khoa học Triết học Mác ... CHƯƠNG : SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC NIN VỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1.1 sở lý luận 1.1.1 Khái niệm tập Theo nghĩa ... DẠY HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC L NIN VỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ 2.1 Nguyên tắc xây dựng tập : 2.1.1 Tính khoa học Nội dung Những nguyên lý chủ nghĩa Mác nin mang tính khoa học...
 • 96
 • 1,004
 • 1
chủ nghĩa Mác - Lê nin về xã hội chủ nghĩa

chủ nghĩa Mác - nin về xã hội chủ nghĩa

Khoa học xã hội

... rng chi phi )) Tuy giai cp vụ sn nm chớnh quyn nhng mt s liờn kt cht ch gia giai cp nụng dõn mt nc tiu nụng s l iu kin cn thc hin c ch ngha xó hi Giai cp t sn vi t cỏch l giai cp lónh o cn thit ... mỏy b ngng hot ng Giai cp vụ sn l giai cp sn xut ca ci vt cht cỏc xớ nghip ca nn i cụng nghip T Bn Ch Ngha nờn h, nhng ngi cụng nhõn ó b mt tớnh giai cp,ngha l b dy ngoi n tn ti giai cp ca mỡnh ... theo quan im ca L nin thi ú - tc l lựi li ch ngha t bn L nin ch rừ , t buụn bỏn l khụi phc ch ngha t bn trờn mt mc ln , l t ca ch ngha t bn iu ú cú phi l mt tht bi nng n ca giai cp vụ sn hay...
 • 42
 • 1,361
 • 3
Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê-nin về chủ nghĩa tư bản độc quyền. Vận dụng vấn đề nghiên cứu trên phân tích liên minh thương mại – Tổ chức Thương mại_ Hiệp hội các nước Đông Nam A (ASEAN)

Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê-nin về chủ nghĩabản độc quyền. Vận dụng vấn đề nghiên cứu trên phân tích liên minh thương mại – Tổ chức Thương mại_ Hiệp hội các nước Đông Nam A (ASEAN)

Lý luận chính trị

... XX, V I L nin rõ: Chủ nghĩa tư độc quyền thành chủ nghĩa tư độc quyền khuynh hướng tất yếu Nhưng đến năm 50 kỷ XX, Chủ NghĩaBản độc quyền trở thành thực thể rỏ ràng đặc trưng chủ nghĩa tư ... “Quan điểm chủ nghĩa Mác nin chủ nghĩa tư độc quyền, vận dụng vấn đề nghiên cứu liên minh thương mại” Sẽ làm sáng tỏ hai vấn đề chính: +Bản chất chủ nghĩa tư độc quyền + Vận dụng chủ nghĩa tư ... Chủ NghĩaBản độc quyền Nhà nước Sự đời phát triển Chủ NghĩaBản độc quyền mặt biến đổi quan trọng quan hệ quản lý đặc điểm bật chủ nghĩa tư đương đại Vận dụng vấn đề nghiên cứu chủ nghĩa...
 • 22
 • 19,714
 • 116
lí luận chủ nghĩa mác- lê- nin về quá độ đi lên cnxh

lí luận chủ nghĩa mác- lê- nin về quá độ đi lên cnxh

Xã hội học

... mà nhân loại đạt chế độ TBCN, đặc biệt khoa học công nghệ , để phát triền nhanh LLSX, xây dựng kinh tế đại I Lí luận chủ nghĩa Mác- Lê- nin độ lên CNXH 1.Thời kỡ quỏ độ Theo nguyờn lớ chủ nghĩa ... xó hội CSCN mà giai đoạn thấp CNXH Tất nhiên ấu trĩ cho chủ nghĩa tư bị tiêu diệt sớm chiều 2.Cỏc hỡnh thức lên CNXH Lớ luận chủ nghĩa Mỏc – Lờ- nin rừ thời kỡ quỏ độ lên chủ nghĩa xó hội cỏc ... dựa liên minh công nông; quân đội nhân dân mang chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc … Lẽ lịch sử lại chấp nhận ngược đời sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thành...
 • 21
 • 685
 • 0
LUẬN VĂN: Lí luận chủ nghĩa Mác- Lê- nin về quá độ đi lên CNXH pptx

LUẬN VĂN: Lí luận chủ nghĩa Mác- Lê- nin về quá độ đi lên CNXH pptx

Kinh tế - Thương mại

... mà nhân loại đạt chế độ TBCN, đặc biệt khoa học công nghệ , để phát triền nhanh LLSX, xây dựng kinh tế đại I Lí luận chủ nghĩa Mác- Lê- nin độ lên CNXH 1.Thời kỡ quỏ độ Theo nguyờn lớ chủ nghĩa ... xó hội CSCN mà giai đoạn thấp CNXH Tất nhiên ấu trĩ cho chủ nghĩa tư bị tiêu diệt sớm chiều 2.Cỏc hỡnh thức lên CNXH Lớ luận chủ nghĩa Mỏc – Lờ- nin rừ thời kỡ quỏ độ lên chủ nghĩa xó hội cỏc ... dựa liên minh công nông; quân đội nhân dân mang chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc … Lẽ lịch sử lại chấp nhận ngược đời sau cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thành...
 • 21
 • 626
 • 1
lý luạn cảu chủ nghĩa mác lê nin về chủ nghĩa xã hội

lý luạn cảu chủ nghĩa mác nin về chủ nghĩa xã hội

Cao đẳng - Đại học

... iu ú th hin c giai on XHPK v XH TBCN 05/28/14 - CM thỏng 10/1917 (Nga) thit lp ch cụng hu v TLSX ó em li nn dõn ch tht s cho ngi lao ng 05/28/14 * Quan niờm dõn ch ca CN Mỏc-L nin Dõn ch l nhu ... th nhõn dõn => NN ca dõn, dõn, vỡ dõn 05/28/14 V kinh t: 05/28/14 10 * Ly Ch ngha Mỏc L nin, h t tng ca giai cp cụng nhõn lm nn tng ch o * K tha v phỏt huy truyn thng hoỏ cỏc dõn tc, kt hp vi ... tr XHCN ú l mt cụng c qun lý chớnh ng ca giai cp cụng nhõn lónh o, nhõn dõn t chc nhm thc hin quyn lc v li ớch ca nhõn dõn lao ng v cng thụng qua nú m giai cp cụng nhõn v chớnh ng ca mỡnh lónh...
 • 59
 • 1,934
 • 0
vận dụng quan điểm chủ nghĩa mác  lê nin về lý luận nhận thức trong việc phát triển nền kinh tế ở việt nam hiện nay

vận dụng quan điểm chủ nghĩa mác nin về lý luận nhận thức trong việc phát triển nền kinh tế ở việt nam hiện nay

Sư phạm toán

... cấu thành chủ nghĩa Mác- L nin rõ: triết học chủ nghĩa Mác chủ nghĩa vật Nhng Mác không dừng lại chủ nghĩa vật kỷ XVIII mà thiếu sót chủ yếu máy móc, siêu hình tâm xem xét tng xã hội C .Mác F.Enghen ... học ba phận cấu thành chủ nghĩa Mác L ninchủ nghĩa vật biện chứng triết học chủ nghĩa Mác Cho đến nay, triết học Mác mang tính u việt Trên sở tảng triết học Mác - L nin, Đảng Nhà nớc ta ... quan điểm chủ nghĩa Mác L nin lý luận nhận thức việc phát triển kinh tế Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Sự tất thắng chủ nghĩa cộng sản, thay xã hội t chủ nghĩa xã hội cộng sản chủ nghĩa tiến...
 • 31
 • 964
 • 1
Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và những nguyên tắc cơ bản để giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay

Sự vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và những nguyên tắc bản để giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay

Triết học Mác - Lênin

... phấn đấu cho nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc giải phóng nhân loại Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác- L nin phận cương lĩnh cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động nghiệp đấu ... dụng quan điểm chủ nghĩa Mác – L nin nguyên tắc để giải vấn đề dân tộc nước ta nay” Để làm rõ tầm quan trọng vấn đề dân tộc nước ta II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Quan điểm chủ nghĩa Mác – L nin vấn đề dân ... trình nguyên lý chủ nghĩa Mác – L nin, nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2009 PGS TS Trần Văn Phòng PGS TS An Như Hải PGS TS Đỗ Thị Thạch, Hỏi - đáp nguyên lý chủ nghĩa Mác – L nin, nhà xuất...
 • 16
 • 2,596
 • 2
Nhận thức đúng đắn quan niệm toan diện của chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Nhận thức đúng đắn quan niệm toan diện của chủ nghĩa Mác - Nin trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

Báo cáo khoa học

... Giáo trình Triết học Mác - L nin Tập II Nhà xuất trị Quốc gia - Hà Nội 1999 Giáo trình Triết học Mác - L nin Tập I Nhà xuất Giáo dục - 1999 Giáo trình Kinh tế trị Mác - L nin Tập II Nhà xuất Giáo ... thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, phải giải pháp sau đây: - Nhận thức đắn quản điểm toàn diện chủ nghĩa Mác - L nin phát triển kinh tế định hớng xã hộic hủ nghĩa - Nâng cao lực quản lý ... triển vật, tợng giới 2.2 Quan điểm chủ nghĩa Mác - Nin mối liên hệ phổ biến vật tợng giới 2.2.1 sở lý luận quan điểm Trong học thuyết triết học vật trớc Mác, vật chất đợc coi vật thể, sở...
 • 16
 • 1,198
 • 1
HỎI ĐÁP VỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN pdf

HỎI ĐÁP VỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - NIN pdf

Cao đẳng - Đại học

... thoát khỏi ách áp bóc lột tư bản, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa không vũ trang tư tưởng lý luận cách mạng chủ nghĩa MácL nin. Theo L nin, giác ngộ giai cấp làm cho công nhân hiểu rõ sứ mệnh lịch ... tiễn,giúp giai cấp công nhân giác ngộ vai trò sứ mệnh lịch sử Giai đoạn thứ đấu tranh giai cấp đấu tranh tư tưởng lý luận Các nhà kinh điển ,giai cấp vô sản giai cấp triệt để cách mạng giai cấp nghèo ... ,chủ nghĩa Mác- L nin nhấn mạnh chủ thể cách mạng vô sản,trước hết chủ yếu giai cấp vô sản sinh từ sản xuất đại công nghiệp ,chứ vô sản khác(vô sản lưu manh,vô sản nông thôn ) Như ,chủ nghĩa Mác...
 • 9
 • 831
 • 2
HỎI ĐÁP VỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN pptx

HỎI ĐÁP VỀ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - NIN pptx

Cao đẳng - Đại học

... quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" : Phân tích nội dung cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác- L nin? Trả lời: Dựa quan điểm chủ nghĩa Mác Anghen0 mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp; dựa vào ... trường giai cấp công nhân, đảm bảo thống lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân Ủng hộ phong trào dân tộc tiến bộ, kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn nhằm chống phá, can thiệp vào công ... chủ nghĩa yêu nước chủ nghĩa quốc tế chân - Đoàn kết, liên hiệp công nhân dân tộc sở vững để đoàn kết tầng lớp nhân dân lao động đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, tiến tới hoàn...
 • 6
 • 645
 • 0
Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

Bài giảng Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác - nin Quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

Cao đẳng - Đại học

... vọt • Ý nghĩa phương pháp luận quy luật * Khái niệm Chất – Lượng Chất vật tổng hợp thuộc tính khách quan vốn nó, nói lên để phân biệt với khác * Khái niệm Chất – Lượng VD: Trên cở khái niệm Chất, ... phân biệt thuộc tính không mạng tính tương đối… * Khái niệm Chất – Lượng Lượng vật không nói lên vật mà nói lên số thuộc tính cấu thành về: độ lớn (to-nhỏ); quy mô (lớn-bé), trình độ (caothấp); ... (nhanh-chậm); màu sắc (đậm-nhạt hay sáng-tối)… * Khái niệm Chất – Lượng Trên sở khái niệm lượng, em xác định: - Lượng nước ? - Lượng Sinh viên? * Khái niệm Chất – Lượng - Lượng nước: phân tử nước, lượng...
 • 27
 • 1,249
 • 1
Dân tộc là gì quan niệm của chủ nghĩa mác lê nin

Dân tộc là gì quan niệm của chủ nghĩa mác nin

Cao đẳng - Đại học

... với vấn đề giai cấp Giải vấn đề dân tộc vừa mục tiêu vừa động lực CMXH chủ nghĩa • Quan điểm V.I.L nin Đó dân tộc hoàn toàn bình đẳng, dân tộc quyền tự quyết, liên hiệp giai cấp công nhân tất dân ... giới, quan điểm chủ nghĩa Mác – L nin giải quyêt vấn đề tôn giáo cách mạng xã hội chủ nghĩa ý nghĩa thực nghiên cứu tôn giáo với sinh viên nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nay? Khái niệm tôn giáo ... đoàn kết dân tộc Liên hiệp công nhân tất dân tộc đoàn kết công nhân dân tộc phạm vi quôc gia quốc tế, đoàn kết quốc tế dân tộc, lực lượng cách mạng lãnh đạo giai cấp công nhân, vừa phản ánh thống...
 • 32
 • 306
 • 1

Xem thêm