nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới

Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức và các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, các chuẩn mực đạo đức các biện pháp xây dựng nền đạo đức mới?

Cao đẳng - Đại học

... khuyến khích làm giàu hợp pháp, đôi với xoá đói, giảm nghèo…phải thực bước trình phát triển Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh Xây dựng đất nước đôi với bảo ... Khái niệm phát triển ngày nhìn nhận cách đầy đủ, toàn diện Ngoài số tăng trưởng kinh tế (thu nhập bình quân đầu người), phát triển bao...
 • 2
 • 8,543
 • 43
Những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và ý nghĩa của nó trong rèn luyện đội ngũ cán bộ

Những nội dung bản của tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng ý nghĩa của nó trong rèn luyện đội ngũ cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... liêm, chính, chí công, vô Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tảng đời sống mới, phẩm chất trung tâm đạo đức cách mạng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mối quan hệ "với tự mình" - Hồ Chí Minh ... nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư" Những phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại theo tưởng Hồ Chí Minh a Trung với nước, hiếu với dân Trung, hiếu đạo đức truyền ... gốc héo Người cách mạng phải đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng giúp cho người vững vàng thử thách Người viết : "có đạo đức cách mạng gặp...
 • 9
 • 3,437
 • 18
Nội dung chuẩn mực đạo đức cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên

Nội dung chuẩn mực đạo đức bản của tưởng hồ chí minh về đạo đức cách mạng vận dụng vào đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên

Khoa học xã hội

... quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Người tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: 3.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng hệ thống ... điểm đạo đức cách mạng tưởng Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Thu Hường Nền đạo đức - đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh kết tinh giá trị đạo đức tốt đẹp nhân loại lịch sử, đạo đức chủ nghĩa Mác-Lênin - đạo đức ... - Thiện - Mỹ 3.2 Nguồn gốc tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ truyền thống đạo đức dân tộc, tinh hoa đạo đức nhân loại, đạo đức cộng sản Mác-Lênin tu dưỡng,...
 • 54
 • 1,191
 • 4
Trình bày nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo và sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và của Hồ Chí Minh.

Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc, chỉ ra sự sáng tạo sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh.

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng bạo lực Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai Hồ Chí Minh cho rằng: Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách ... lợi nhân dân ta xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng, to đẹp Độc lập tự chủ, tự lực, tự cường kết hợp với tranh thủ giúp đỡ quốc tế quan điểm quán TTHCM Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, ... lợi nước tiên tiến” Quan điểm vô hình chung giảm tính chủ động, sáng tạo phong trào CM thuộc địa Còn theo HCM: Ko thiết phải mà CMVS thuộc địa thắng lợi trc CMVS quốc; thực tế chứng minh điều...
 • 3
 • 33,198
 • 446
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng Việt Nam là: sản dân quyền cách mạng” (tức cách mạng dân chủ sản) “Thổ địa cách mạng” (tức cách mạng ruộng đất) để tời xã hội cộng sản tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật ... độc lập dân tộc với tự hạnh phúc người Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm dân tộc Là chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà ... đường cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh gắn bó thống dân tộc giai cấo, dân tộc quốc tế, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Năm 1930, Cương lĩnh trị Đảng, Người xã định phương hướng chiến lược cách...
 • 2
 • 29,958
 • 371
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

NỘI DUNG BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới tổ chức quần chúng từ sớm, trước Đảng Cộng sản Việt Nam đời Từ năm 1930 trở đi, lãnh đạo Đảng quán triệt tưởng Hồ Chí Minh lấy liên minh công nông ... chính trị, kinh tế, quân sự… Cách giải Hồ Chí Minh tính chất toàn cục Hồ Chí Minh cho phải tìm quy luật, phương pháp, phương châm đại đoàn kết Dù giai đoạn chặng đường cách mạng ... đường lối cách mạng Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quan trọng đại đoàn kết toàn dân tộc nghiệp cách mạng Với Hồ Chí Minh đoàn kết nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam, chiến lược cách mạng,...
 • 11
 • 1,839
 • 1
nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội

nội dung bản của tưởng hồ chí minh về độc lập dân tộc gắn liên với chủ nghĩa xã hội

Kinh tế - Quản lý

... KHẢO: - TS Hoàng Trang- TS Phạm Ngọc Anh .Tư tưởng HỒ CHÍ MINH độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Việt Nam NXB LAO ĐỘNG - GIÁO TRÌNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trước đây, Việt Nam ... triển tưởng khác thắng lợi cách mạng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng (1991) khẳng định: “Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng kim nam cho hành động” II NỘI ... xã hội” Hồ Chí Minh khác với đường giải phóng dân tộc người trước phong trào Cần Vương Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học dựa hệ tưởng phong kiến sản (những hệ tưởng lỗi...
 • 13
 • 5,825
 • 6
một số nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc

một số nội dung bản của tưởng hồ chí minh về đoàn kết quốc

Khoa học xã hội

... Mỹ xâm lược Hồ Chủ tịch nội dung yếu tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chủ tịch thập kỷ Chương tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế thời kỳ 19651975 Tiến hành khảo sát kiện lịch sử, tưởng qua hai ... giả Viện Hồ Chí Minh, thuộc Học viện Chính trị - Hành Quốc gia, cung cấp cho toàn tiến trình kiện hoạt động, nội dung tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh Viện Quan hệ Quốc tế: Chủ tịch Hồ Chí Minh với ... đề: “Một số nội dung tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541975)” làm đề tài luận văn thạc sỹ Hy vọng rằng, quan điểm tưởng đạo cụ thể Hồ Chí Minh để thực...
 • 154
 • 824
 • 1
Trình bày nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay ppsx

Trình bày nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, ý nghĩa của tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong giai đoạn hiện nay ppsx

Cao đẳng - Đại học

... cách mạng Việt Nam là: sản dân quyền cách mạng” (tức cách mạng dân chủ sản) “Thổ địa cách mạng” (tức cách mạng ruộng đất) để tời xã hội cộng sản tưởng Hồ Chí Minh vừa phản ánh quy luật ... lập 1.3 Độc lập dân tộc hòa bình chân + Hồ Chí Minh giơ cao cờ đấu tranh giành độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia + Hồ Chí MInh thân khát vọng hòa bình, tưởng Người thể rõ nên độc lập dân tộc ... độc lập dân tộc với tự hạnh phúc người Theo Hồ Chí Minh, độc lập tự quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm dân tộc Là chiến sĩ quốc tế chân chính, Hồ Chí Minh không đấu tranh cho độc lập dân tộc mà...
 • 4
 • 1,787
 • 18
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước ppt

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước ppt

Cao đẳng - Đại học

... Hồ Chí Minh mẫu mực kết hợp đạo đức pháp luật, luô trọng giáo dục đạo đức không ngừng nâng cao vai trò, sức mạnh pháp luật thi hành pháp luật nghiêm minh Chính trị Hồ Chí Minh trị đạo đức; đạo ... cách mạng tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Một nhà nước hiệu lực pháp lý mạnh mẽ, trước hết phải nhà nước hợp hiến Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh viết tuyên ... mẽ sáng suốt, Hồ Chí Minh yêu cầu cán phải “thân dân, gần dân, trọng dân, không lên mặt “quan cách mạng” với dân, lắng nghe ý kiến chịu kiểm soát dân” tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước sạch,...
 • 11
 • 1,019
 • 10
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975)

Khoa học xã hội

... PGS.TS Phạm Hồng Tung Phản biện 1: PGS.TS Hồ Khang Phản biện 2: PGS.TS Võ Kim Cơng Luận văn đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận thạc sĩ họp tại: Khoa Lịch sử- trờng ĐHKHXH&NV- ĐHQGHN Hồi 10 ngày ... H Chớ Minh H Chớ Minh biờn niờn tiu s (10 tp), v H Chớ Minh ton (15 mi xut bn vi nhiu bi mi c b sung) s l ngun s liu gc cho phộp i sõu nghiờn cu v t tng v hot ng thc tin ca Ch tch H Chớ Minh lch ... Chin lc on kt quc t theo t tng H Chớ Minh thi k (1954-1965) Chng T tng H Chớ Minh v on kt quc t thi k 1965-1975 NI DUNG CHNG CHIN LC ON KT QUC T THEO T TNG H CH MINH TRONG THI K (1954-1965) 1.1 Bi...
 • 26
 • 1,081
 • 2
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... TTHCM đạo đức cách mạng quan niệm, tưởng đạo đức (cách mạng tiến bộ) Cùng với tưởng, gương đạo đức HCM soi sáng cho nhân dân VN học tập noi theo đặc biệt xây dựng dân tộc VN ngày văn minh ... coi đạo đức xây dựng rộng lớn vững phẩm chất đạo đức, chuẩn mực đạo đức trở thành thói quen hành vi đạo đức hàng ngày phổ biến toàn XH mà gương đạo đức ý nghĩa thúc đảy qúa trình ** Xây dựng ... thường xuyên b Những phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại Trong tưởng Hồ Chí Minh, chuẩn mực đạo đức cách - Trung với nước, hiếu với dân: Đây chuẩn mực đạo đức tảng, điều chỉnh hành vi cá...
 • 3
 • 4,898
 • 59
Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề nào

Nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh gồm những vấn đề nào

Cao đẳng - Đại học

... kiệm, liêm, chính, chí công, vô Người coi đạo đức gốc cây, nguồn dòng sông Người cộng sản mà đạo đức dù tài giỏi đến không lãnh đạo nhân dân Cốt lõi đạo đức cách mạng tưởng Hồ Chí Minh trung ... chăm lo, giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng CNXH vừa "hồng" vừa "chuyên" tưởng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Theo Hồ Chí Minh, muốn làm cách mạng trước ... 5 tưởng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Vận dụng sáng tạo tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin bạo lực cách mạng, Hồ Chí Minh coi bạo lực cách mạng sức mạnh...
 • 3
 • 16,141
 • 103
Các nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Các nội dung bản của tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... GỐC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU; KHÁI NIỆM VỀ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đối ng phương pháp nghiên cứu a Vị trí môn học Môn tưởng Hồ Chí Minh ... Hồ Chí Minh VỀ ĐẠO ĐỨC Vị trí đạo đức tưởng Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề đạo đức Người nói đến sớm quán trình cách mạng Hồ Chí Minh coi đạo đức gốc, tảng người cách mạng, "cũng ... chất đạo đức người Việt Nam gì? Những nguyên tắc xây dựng đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh? 20 Phân tích quan điểm chủ yếu tưởng nhân văn Hồ Chí Minh 21 Hãy làm rõ chức văn hoá tưởng Hồ Chí...
 • 42
 • 1,528
 • 1
Báo cáo

Báo cáo " Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người - nội dung bản trong tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá pháp luật" docx

Báo cáo khoa học

... (1926), H Chớ Minh óg nv n c l p dõn t c v i v n quy n t c a ng i V n gi i phúng dõn t c v gi i phúng ng i - nh ng giỏ tr ti n b , c H Chớ Minh nờu lờn nh nh ng v n mang Tạp chí luật học số ... nhõn dõn Tạp chí luật học số 3/2004 ta T t ng hoỏ phỏp lu t H Chớ Minh l c s cho nhi u quan h lao ng, giao ti p, ng x th u lớ, t tỡnh c a xó h i ta L n u tiờn l ch s hoỏ dõn t c, H Chớ Minh ó c p ... nh n, theo nh ng l i cam k t chớnh th c v tr nh tr ng m cỏc c ng qu c ng minh ó cụng b v i ton th gi i cu c u tranh c a minh ch ng dó man.(3) Ch phong ki n v th c dõn Phỏp th ng tr n c ta b ng...
 • 5
 • 1,000
 • 0
Phân tích mối quan hệ và những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Phân tích mối quan hệ những nội dung bản trong tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... người, xây dựng phát triển nguồn nhân lực đất nước." Họ tên : Bùi Thanh Vân Lớp : B30 BÁO CÁO SEMINAR Môn học: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí Minh ... người, xây dựng phát triển nguồn nhân lực đất nước." Họ tên : Phan Thị Cẩm Lớp : B30 Chi 01 BÁO CÁO SEMINAR Môn học: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí ... người, xây dựng phát triển nguồn nhân lực đất nước." Họ tên : Hà Văn Phúc Lớp : B30 Chi 01 BÁO CÁO SEMINAR Môn học: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH : Đề: Đồng chí phân tích mối quan hệ nội dung tưởng Hồ Chí...
 • 36
 • 4,197
 • 6
Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Một số vấn đề về chuẩn mực đạo đức bản theo tưởng Hồ Chí Minh vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Hải quan Thành phố Hà nội

Báo cáo khoa học

... tộc xây dựng đất nớc Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức tích tụ nhiều giá trị đao đức truyền thống dân tộc nhân loại, t tởng đạo đức chủ nghĩa Mác - Lênin Đạo đức Hồ Chí Minh trở thành tảng đạo đức ... Một số chuẩn mực đạo đức theo t tởng đạo đức Hồ Chí Minh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quan niệm Hồ Chí Minh vai trò đạo đức Theo Hồ Chí Minh, đạo đức ... nhân dân, xây dựng chế độ xã hội Một số chuẩn mực đạo đức theo t tởng Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh đạo đức mang chất giai cấp công nhân, kế thừa chọn lọc truyền thống đạo đức dân tộc...
 • 32
 • 4,002
 • 11
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong việc xây dựng đạo đức lối sống của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội

Cao đẳng - Đại học

... Quan điểm vai trò đạo đức Hồ Chí Minh Nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng theo tưởng Hồ Chí Minh II Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng việc xây dựng đạo đức lối sống sinh viên ... Hồ Chí Minh LỜI NÓI ĐẦU .3 NỘI DUNG .4 I tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Nguồn gốc đạo đức Hồ Chí Minh Những đặc trưng chất tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Quan điểm vai trò đạo ... tạo dựng mặt văn hóa Việt Nam, vũ khí tinh thần công xây dựng đất nước theo đường XHCN Những đặc trưng chất tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 2.1 Sự thống đạo đức trị Đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức mới, ...
 • 24
 • 13,272
 • 90

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25