0

giao an ngu van 10 chon bo hay

Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung

Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung

Ngữ văn

... trai- giãúng nỉåïc” cọ nghéa minh oan cho M Cháu Nhán váût: a An Dỉång Vỉång: * Pháưn 1: An Dỉång Vỉång cọ cäng xáy thnh, chãú láùy n, cnh giạc giàûc - Cáu nọi ca An Dỉång Vỉång:”Nay nãúu cọ giàûc ... truûn mang sỉí thi, (PV) Tạc pháøm khäng phi l bi k vé, mang mu sàõc anh hng ca ca ca ngåüi tçnh u Váûy váún * Våïi thãø loải truưn thäúng, tạc âãư bao trm t/p âọ l váún âãư gi dán gian â ghi ... tinh tháưn trạch nhiãûm L nhán váût têch cỉûc, l ngỉåìi anh hng ca âáút nỉåïc, cọ cäng bo vãû âáút nỉåïc v chiãún thàõng giàûc xám * Pháưn 2: An Dỉång Vỉång màõc nhiãưu sai láưm: - Vä tçnh g gại...
 • 11
 • 790
 • 2
Giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Ngữ văn

... Trong sống ngày, ngừơi giao tiếp với phương tiện vô quan trọng, ngôn ngữ Không có ngôn ngữ có kết cao h an cảnh giao tiếp Bởi giao tiếp luôn phụ thuộc vào h an cảnh nhân vật giao tiếp Để thấy đựơc ... án ngữ văn 10- ban 3.Nvật “anh” nói điều gì? mục đích gì? 4.Cách nói “anh” có phù hợp với nội dung mục đích giao tiếp không? *Hoạt động : Rèn luyện kó phân tích tình giao tiếp 1.Trong giao tiếp ... 1.Họat động giao tiếp diễn : _Nhân vật giao tiếp : +Người viết : tác giả Trần Nho Thìn +Người đọc : hs lớp 10 nói riêng ngừoi quan tâm đến văn học nói chung +Đặc điểm: Các nhân vật giao tiếp tác...
 • 213
 • 1,597
 • 11
Giáo án Ngữ văn 10 - kì 2 HAY

Giáo án Ngữ văn 10 - kì 2 HAY

Ngữ văn

... - Chủ quan, đắc chí, coi thờng ngời khác - Bị Lu bị Lừa, qua mặt mỏt cách không nguan, nhẹ nhàng Lu Bị (anh hùng) - Đang thua, đất, quân, phải sống nhờ kẻ thù nơim hang hùm nọc rắn vo nguy hiểm.( ... đại Nguyễn Du: Từ Hải hình tợng mang bóng dáng ngời anh hùng nông dân khởi nghĩa kỉ với bao phen thay đổi sơn hà, thay bậc đổi Gv sơ kết: Từ Hải giấc mơ lớn Nguyễn Du vè tự công lí ? Hình tợng anh ... thời gian cố định: thời gian hồi trống Nhân vật Quan Công : ?Quan Công bị bắt vào - Tình huống: bị hiểu nhầm ngời em kết tình bị hiểu nhầm nghĩa: Điều có không? Chỉ + Hiểu nhầm 1: Quan Công doanh...
 • 99
 • 2,078
 • 19
Giáo án Ngữ Văn 9 trọn bộ hay

Giáo án Ngữ Văn 9 trọn bộ hay

Ngữ văn

... tr¶ lêi oan cđa vỵ -GV kÕt ln - §ã lµ sù viƯc quan träng v× nã chøng tá TS hiĨu nçi oan tõ lóc ®ã chø kh«ng ph¶i ®Õn Phan Lang trë vỊ b) Sù viƯc cha hỵp lý CÇn sưa l¹i : TS nghe Phan Lang kĨ bÌn ... ngêi anh hïng d©n téc Quang Trung Ngun H -Nh©n vËt sù kiƯn, cèt trun t¸c phÈm theo thĨ lo¹i tiĨu thut ch¬ng håi -Mét trang sư oanh liªt cđa d©n téc ta: Quang Trung ®ai ph¸ 20 v¹n qu©n Thanh, ... th¶o Ch¨m sãc, thc thang, lƠ b¸i khuyªn l¬n, lo ma chay * Khi chång nghi oan - Ph©n trÇn ®Ĩ chång hiĨu râ tÊm lßng m×nh - HÕt lßng t×m c¸ch hµn g¾n h¹nh g®×nh ®ang cã nguy c¬ tan - §au ®ín thÊt...
 • 340
 • 1,142
 • 2
Giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Ngữ văn

... trình bày yêu cầu tập: + Nhân vật giao tiếp người lứa tuổi, giới tính? + Thời gian giao tiếp? + Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh? + Cách nói nhân vật Anh có đặc biệt, có Nội dung cần đạt ... diện: Bài tập 1(trang 23) - Nhân vật giao tiếp : niên nam nữ trẻ tuổi ( qua cách xưng hô “anh “ “nàng” ) - Hoàn cảnh giao tiếp : vào đêm trăng - Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh : hỏi Nàng” ... Phân tích nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp mua bán người mua người bán chợ? - Đối tượng giao tiếp: người mua người bán - Hoàn cảnh giao tiếp: chợ, lúc chợ họp - Nội dung giao tiếp: trao đổi,...
 • 176
 • 1,813
 • 0
giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Ngữ văn

... +Tớnh truyn ming +Tớnh th Th loi hc dõn gian : Cho hc sinh k bng theo mu sgk trang 100 Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Truyện dân gian Câu nói dân gian Thần thoại, sử thi, Tục ngữ Ca dao Chèo ... HĐGT có nhân tố giao tiếp nào? Bài 1(20) (H): trả lời * Nhân tố giao tiếp gồm: nhân vật giao tiếp, hoàn Yêu cầu 1(H) nhận xét, bổ sung cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp, mục đích giao tiếp, (G) ... chiến thắng (d/ chứng trang 38) + Hành động tự nguyện theo ĐS tớ dân làng MM: họ mang cải, voi, ngựa + Tình tiết: chàng trai ngực đụng ngực, cô gái lại vú đụng vú.Danh vang khắp núi => Những lời...
 • 123
 • 985
 • 0
Giáo án ngữ văn 10 cả năm (hay)

Giáo án ngữ văn 10 cả năm (hay)

Ngữ văn

... hoạt động giao tiếp nhận xét gì? - Nhân vật giao tiếp - Hoàn cảnh giao tiếp - Nội dung giao tiếp - Mục đích giao tiếp ? Vậy HĐGT gồm trình? Những - Phương tiện cách thức giao tiếp trình quan hệ với ... tiện, cách thức giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kĩ năng: Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp Thái độ: ... nước) ?Hoạt động giao tiếp văn ghi lại +, Các lão ( đại diện cho tầng lớp nhân dân) diễn nhân vật giao tiếp nào? Hai = > quan hệ : vua- -> ngôn ngữ giao tiếp có bên có cương vị quan hệ với sao?...
 • 213
 • 1,897
 • 7
giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

giáo án ngữ văn 10 trọn bộ

Ngữ văn

... động giao tiếp ngôn ngữ, nhân tố giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kỹ : Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao ... động giao tiếp ngôn ngữ, nhân tố giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kỹ : Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao ... - Nguyn Du); Ni thng mỡnh (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Phong cỏch ngụn ng ngh thut Tun 31 Tit 85 n tit 87 Chớ khớ anh hựng (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); c thờm: Th nguyn (trớch Truyn Kiu - Nguyn...
 • 109
 • 3,119
 • 6
Giáo án Ngữ Văn 10  trọn bộ

Giáo án Ngữ Văn 10 trọn bộ

Ngữ văn

... động giao tiếp nhân vật - Các nhân vật giao tiếp đổi vai giao tiếp đổi vai cho giao tiếp Người nói đưa câu hỏi, người nào? nghe trả lời cách tương ứng Hoạt động giao tiếp diễn hoàn - Hoạt động giao ... nào? Hồng Lúc quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ạt sang xâm lược nước ta Hoạt động giao tiếp hướng vào nội - Hoạt động giao tiếp hướng vào nội dung gì? dung hoà hay đánh giặc Nguyên Mông, vấn đề ... Mục đích giao tiếp gì? - Mục đích giao tiếp: Lấy ý kiến người, thăm dò lòng dân để hạ mệnh lệnh tâm giữ gìn đất nước hoàn cảnh gian nguy Cuộc giao tiếp đạt mục đích b Văn 2: Tổng quan văn học...
 • 243
 • 628
 • 0
Giáo án Ngữ Văn 10 trọn bộ FULL

Giáo án Ngữ Văn 10 trọn bộ FULL

Ngữ văn

... Nhân vật giao tiếp người lứa tuổi, giới tính? + Thời gian giao tiếp? + Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh? + Cách nói nhân vật Anh có đặc biệt, có phù hợp với nội dung mục đích giao tiếp ... đích giao tiếp gì? Kết giao tiếp ntn? -Gv tiếp tục cho Hs ôn lại kiến thức “Tổng quan…” đồng thời đặt câu hỏi xoáy vào trọng tâm học + Đối tượng giao tiếp ai? + Hoàn cảnh giao tiếp? + Nội dung giao ... Nhân vật giao tiếp : niên nam nữ trẻ tuổi ( qua cách xưng hô “anh “ “nàng” ) - Hoàn cảnh giao tiếp : vào đêm trăng - Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh : hỏi Nàng” Tre non đủ an sàng nên...
 • 135
 • 986
 • 4
Trọn bộ giáo án ngữ văn 10 hay cả năm

Trọn bộ giáo án ngữ văn 10 hay cả năm

Ngữ văn

... tiện, cách thức giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kĩ năng: Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp Thái độ: ... qhệ tương tác Các nhân tố hoạt động giao tiếp - Nhân vật giao tiếp - Hoàn cảnh giao tiếp - Nội dung giao tiếp - Mục đích giao tiếp - Phương tiện cách thức giao tiếp Ghi nhớ (Sgk -15) B Luyện ... nước) ?Hoạt động giao tiếp văn ghi lại +, Các lão ( đại diện cho tầng lớp nhân dân) diễn nhân vật giao tiếp nào? Hai = > quan hệ : vua- -> ngôn ngữ giao tiếp có bên có cương vị quan hệ với sao?...
 • 213
 • 877
 • 2
Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Ngữ văn

... dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 11, 12 - Âc vàn TRUÛN AN DỈÅNG VỈÅNG V M CHÁU TRNG THY D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b ... quạ trçnh ny diãùn quan hãû tỉång tạc - Trong hoảt âäüng giao tiãúp cọ sỉû chi phäúi ca cạc nhán täú: nhán váût giao tiãúp, hon cnh giao tiãúp, näüi dung giao tiãúp, mủc âêch giao tiãúp, phỉång ... âäüng giao tiãúp bàòng ngän ngỉỵ, vãư cạc nhán täú giao tiãúp v quạ trçnh hoảt âäüng giao tiãúp II.K nàng: Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao...
 • 229
 • 1,404
 • 19
Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Tư liệu khác

... dạy: 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút 11, 12 - Âc vàn TRUÛN AN DỈÅNG VỈÅNG V M CHÁU TRNG THY D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØN ÂËNH LÅÏP - KIÃØM TRA SÉ SÄÚ  Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b v¾ng : ………Líp 10b ... Trong hoảt âäüng giao tiãúp cọ sỉû chi phäúi ca cạc nhán täú: nhán váût giao tiãúp, hon cnh giao tiãúp, näüi dung giao tiãúp, mủc âêch giao tiãúp, phỉång tiãûn v cạch thỉïc giao tiãúp IV CNG ... Phán têch cạc nhán täú giao tiãúp qua vàn bn Täøng quan vàn hc Viãût Nam.; Âc v soản bi Khại quạt vàn hc dán gian Viãût Nam Ngày soạn / /200 Ngày dạy 10B - / ; 10B - / .; 10B - / Tiãút Âc vàn...
 • 218
 • 997
 • 7
giáo án ngữ văn 10 hay

giáo án ngữ văn 10 hay

Ngữ văn

... lợt đổi vai giao tiếp Các lão xôn xao tranh nói Lúc vua lại ngời nghe - Hoạt động giao tiềp diễn Điện Diên Hồng Lúc quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân sang xâm lợc nớc ta -Hoạt động giao tiếp ... hớng vào nội dung:Hoà hay đánh, đề cập đến vấn đề hệ trọng hay quốc gia dân tộc, mạng sống ngời e Mục đích giao tiếp giao tiếp gì? Cuộc giao tiếp có đạt đợc đợc - Mục đích giao tiếp: Là hỏi ý kiến ... trăng anh hỏi nàng Tre non đủ an sàng nên " a.Nhân vật giao tiếp ngời nh nào? b.Hoạt động giao tiếp diễn hoàn cảnh nào? c.Nhân vật anh nói điều ,nhằm mục đích gì? d.Cách nói nhân vật anh có...
 • 148
 • 418
 • 0
Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

Ngữ văn

... âäüng giao tiãúp II K nàng: Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp nọi, viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi giao tiãúp III Th¸i ®é : giao ... c¶nh l©m nguy Cc giao tÕp ®ã ®· ®¹t mơc ®Ých T×m hiĨu qua bµi Tỉng quan v¨n häc ViƯt Nam: - Nh©n vËt giao tiÕp: Ngêi viÕt s¸ch, h/s toµn qc ®é ti tõ 15- 65 Gi¸o s, TiÕn sÜ, ®Õn h/s líp 10 THPT ... Biãút xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp nọi, viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi giao tiãúp III Th¸i ®é : giao tiÕp cã v¨n ho¸ B PHỈÅNG...
 • 18
 • 707
 • 9
Giáo án Ngữ Văn 10-theo chuẩn KTKN- Trọn bộ

Giáo án Ngữ Văn 10-theo chuẩn KTKN- Trọn bộ

Ngữ văn

... : GV: NGUYN VN TRèNH - Trng THPT Lờ Li- ụng H GIO N MễN : NG VN 10- BAN C BN , Nm hc :2 010- 2011 Tiết thứ: Ngày soạn:24 /8/2 010 Khái quát văn học dân gian việt ... Mtao Mxây đoan trích hấp dẫn sử thi ĐS Ca ngợi vẻ - Trng THPT Lờ Li- ụng H 16 GIO N MễN : NG VN 10- BAN C BN , Nm hc :2 010- 2011 đẹp dũng mạnh ngời anh hùng Đồng thời thể lòng trọng danh dự, gắn ... vấn đề: Rama nhan vật anh hùng sử thi ấn Độ đợc ca ngợi sức mạnh đạo đức, lòng từ thiện danh dự cá nhân Để thấy rõ điều này, tìm hiểu đoạn trích Rama buộc tội trích sử thi Ramayana Vanmaki b Triển...
 • 164
 • 792
 • 5
Giáo án Ngữ văn 8 (trọn bộ) rất hay

Giáo án Ngữ văn 8 (trọn bộ) rất hay

Ngữ văn

... trường nhân vật “ tôi” gắn với không gian , thời gian cụ thể ? (Thời gian : buổi sáng cuối thu ; Không gian : đường làng dài hẹp (?) Vì không gian thời gian trở thành kỉ niệm tâm trí tác giả ?(đó ... tố đứng riêng hay an xen vào nhau? - Các yếu tố kể, tả, bộc lộ - Các yếu tố an xen vào cảm xúc không đứng tách (?) Tìm đoạn trích yếu tố kể, tả, biểu cảm riêng mà an xen vào an xen vào nhau? ... : Từ văn “ Tôi học” nhà văn Thanh Tònh Em hay kể lại kỉ niệm ngày học II, Yêu cầu - Xác đònh kể : thứ , thứ ba - Xác đònh trình tự kể + Theo thời gian , không gian + theo diễn biến việc + Theo...
 • 326
 • 2,498
 • 27
GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10/2014 TRỌN BỘ MỚI NHẤT

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 10/2014 TRỌN BỘ MỚI NHẤT

Ngữ văn

... Nhân vật giao tiếp người lứa tuổi, giới tính? + Thời gian giao tiếp? + Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh? + Cách nói nhân vật Anh có đặc biệt, có phù hợp với nội dung mục đích giao tiếp ... diện: Bài tập 1(trang 23) - Nhân vật giao tiếp : niên nam nữ trẻ tuổi ( qua cách xưng hô “anh “ “nàng” ) - Hoàn cảnh giao tiếp : vào đêm trăng - Nội dung mục đích giao tiếp nhân vật Anh : hỏi Nàng” ... cho Hs ôn lại kiến thức “Tổng quan…” đồng thời đặt câu hỏi xoáy vào trọng tâm học + Đối tượng giao tiếp ai? + Hoàn cảnh giao tiếp? + Nội dung giao tiếp? + Mục đích giao tiếp? Hoạt động 2: Gv đặt...
 • 171
 • 3,772
 • 3
Trọn bộ giáo án Ngữ văn 10.Nâng cao

Trọn bộ giáo án Ngữ văn 10.Nâng cao

Ngữ văn

... Trung Hoa Mt s tỏc gia ni ting: Nguyn Trói, Nguyn Bnh Khiờm, Lờ Quý ụn, Nguyn Du, H Xuõn Hng, B Huyn Thanh Quan, ng Trn Cụn, on Th im, Nguyn ỡnh Chiu, Nguyn Khuyn, Tỳ Xng v.v Bi 3- Nhng nột chớnh ... Thch Sanh (C tớch), i cỏo bỡnh Ngụ (Nguyn Trói), Truyn Kiu (Nguyn Du), Cnh khuya (H Chớ Minh), Cụ Tụ (Nguyn Tuõn) Phõn tớch lm sỏng t nhn Bi 3- Do v trớ a lớ: Vit Nam l ni giao lu quc t quan trng, ... ch, cỏc anh, xanh ti, ng rung Vit Nam, hoa m, trng, vng , k c Mng Thanh, Hng Cỳm, Him Lam u khụng hon ton cú ngha thc t m mang tớnh biu trng b- Hay l thu trc / k chng ? Chen hi cụng danh / nh...
 • 220
 • 3,298
 • 28
Trọn bộ giáo án Ngữ văn 10.Cơ bản

Trọn bộ giáo án Ngữ văn 10.Cơ bản

Ngữ văn

... Hot ng giao tip din cú: Ghi nh, SGK trang 15 Nhõn vt giao tip II Luyện tập Hon cnh giao tip VD: Vn bn 2: Ni dung v mc ớch giao tip Tng quan v Vn hc Vit Phng tin giao tip Nam: a Nhõn vt giao tip ... giao tip b Hon cnh giao tip: Trang 10 Trng THPT Tõn Yờn Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn Thao tỏc 2: Hng dn hc c Ni dung giao tip: sinh phõn tớch ng liu 2: Bi d Mc ớch giao tip: "Tng quan v VHVN" e Phng ... hội di tích lịch sử có liên quan Truyền thuyết An Dơng Vơng Trang 33 Trng THPT Tõn Yờn Giỏo ỏn Ng Vn 10 c bn GV: - Em biết truyền thuyết HS: Truyền thuyết An Dơng VAn Dơng Vơng Mị Châu- ơng Mị...
 • 615
 • 681
 • 13

Xem thêm