0

Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung

11 790 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2013, 01:25

Tiãút thỉï :11 Ngy soản : ./ / 200 . TÃN BI : Âc vàn: Truûn An Dỉång Vỉång v M Cháu- Trng Thu ( Truưn thuút) A/ MỦC TIÃU : Giụp HS: 1/ Kiãún thỉïc: Âàûc trỉng ch úu ca truưn thuút: Kãút håüp nhưn nhuùn úu täú lëch sỉí v úu täú tỉåíng tỉåüng, phn ạnh quan âiãøm âạnh giạ, thại âäü v tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëch sỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø cọ thãø hiãøu âụng nghéa ca nhỉỵng hỉ cáúu nghãû thût trong truưn thuút 3/ Thại âäü : Giạo dủc cho hc sinh thỉïc âãư cao cnh giạc våïi ám mỉu ca k th trong cäng cüc giỉỵ nỉåïc ( trong hon cnh häüi nháûp våïi thãú giåïi) B/ PHỈÅNG PHẠP: Âc sạng tảo, gåüi tçm, kãút håüp cạc hçnh thỉïc trao âäøi tho lûn, tr låìi cạc cáu hi. C/ CHØN BË CA GV, HS: 1/ Chøn bë ca GV: Thiãút kãú bi dảy, SGK, SBT,SGV, TLTK, mäüt säú bi thå xung quanh truưn thuút ny. 2/ Chøn bë ca HS: Våí ghi, SGK, SBT, pháưn soản bi åí nh. D/ TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: 1/ ÄØn âënh: Kiãøm tra sé säú låïp 2/ Kiãøm tra bi c: Phán têch nhán váût Âàm Sàn, tỉì âọ rụt ra nghéa ca âoản trêch “ Chiãún thàõng Mtao Mxáy “. 3/ Bi måïi: a)Âàût váún âãư: ( GV giåïi thiãûu vo bi ) b) Triãøn khai bi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY V TR NÄÜI DUNG BI DẢY - HS âc SGK åí nh, GV phạt váún: Trçnh by nhỉỵng nẹt chênh trong pháưn Tiãøu dáùn åí SGK tr.39 ? ( HS tr låìi- GV bäø sung ) - Trãn cå såí HS â âc t/p åí nh, lãn låïp GV chn 1 HS âc lải 1 láưn I. Âc- tçm hiãøu tiãøu dáùn: - Truưn thuút l loải truûn dán gian phn ạnh lëch sỉí mäüt cạch âäüc âạo: Truưn thuút khäng phi l lëch sỉí m chè liãn quan âãún lëch sỉí, phn ạnh lëch sỉí ( SGK) - Mún hiãøu truưn thuút” An Dỉång Vỉång .” trãn 2 lénh vỉûc näüi dung v nghãû thût cáưn âàût tạc pháøm trong mäúi quan hãû våïi lëch sỉí v âåìi säúng. - Lng Cäø Loa ( Âäng Anh - H Näüi ) l qưn thãø di têch lëch sỉí vàn hoạ láu âåìi (SGK) - Truûn “An Dỉång Vỉång .” trêch tỉì truûn ” Ra vng” trong “Lénh Nam chêch quại” (PV)Vàn bn âỉåüc trçnh by theo mäüt bäú củc nhỉ thãú no? ( GV y/c HS tho lûn nhọm- cỉí âải diãûn tr låìi) (PV)Trãn cå såí bäú củc ny em hy tọm tàõt ngàõn gn näüi dung cäút truûn ? ( GV gi 1 HS tọm tàõt ) (PV) Dỉûa vo cäút truûn, em hy tçm nhỉỵng chi tiãút liãn quan âãún nhán váût An Dỉång Vỉång? ( HS liãût kã dáùn chỉïng, GV u cáưu HS tr låìi cáu hi 1 sgk tr. 42 theo hçnh thỉïc tho lûn nhọm ) (PV) Cọ kiãún cho ràòng: Hnh âäüng cha giãút con trong tạc pháøm l mäüt hnh âäüng âạng phã phạn. Em nghé thãú no? ( HS lm viãûc cạ nhán, trçnh by tỉû do kiãún ca mçnh vãư nhán váût. GV chäút lải váún âãư. ( nhỉỵng cáu chuûn ma quại åí phỉång Nam ) cúi thãú k XV II. Âc - tçm hiãøu vàn bn: 1. Bäú củc: a. Quạ trçnh xáy thnh, chãú n tỉì tháút bải âãún thnh cäng ca An Dỉång Vỉång, nhåì cọ sỉû giụp sỉïc ca tháưn Kim Quy. b. Hnh vi âạnh càõp láùy n tháưn ca Trng Thu c. Diãùn biãún cüc chiãún tranh láưn 2 giỉỵa 2 nỉåïc kãút thục bi këch ca cha con An Dỉång Vỉång. d.Kãút củc cay âàõng, nhủc nh âäúi våïi Trng Thu cng chi tiãút “ngc trai- giãúng nỉåïc” cọ nghéa minh oan cho M Cháu. 2. Nhán váût: a. An Dỉång Vỉång: * Pháưn 1: An Dỉång Vỉång cọ cäng xáy thnh, chãú láùy n, cnh giạc giàûc. - Cáu nọi ca An Dỉång Vỉång:”Nay nãúu cọ giàûc ngoi thç láúy gç m chäúng?”: Lo làõng cho viãûc nỉåïc, thãø hiãûn tinh tháưn trạch nhiãûm. L nhán váût têch cỉûc, l ngỉåìi anh hng ca âáút nỉåïc, cọ cäng bo vãû âáút nỉåïc v chiãún thàõng giàûc ngoải xám * Pháưn 2: An Dỉång Vỉång màõc nhiãưu sai láưm: - Vä tçnh g con gại cho con trai vua  l Trng Thu: Vä tçnh, khäng lỉåìng trỉåïc âỉåüc bủng dả ca Triãûu  (sai láưm 1) - Cáûy cọ n tháưn váùn âiãưm nhiãn âạnh cåì, cỉåìi m nọi ràòng:” khäng såü n tháưn sao?”: Ch quan, khinh âëch, lải vo v khê(sai láưm 2) Bi hc xỉång mạu cho ngỉåìi cáưm âáưu âáút nỉåïc, dáùn âãún bi këch : Nỉåïc máút nh tan, cha giãút con: Mäüt âiãưu khng khiãúp ( .) (SGV tr. 53) Nhçn täøng thãø: An Dỉång Vỉång váùn l ngỉåìi cọ cäng våïi âáút nỉåïc. Xỉí täüi k cọ täüi nãn tháưn Kim Quy måïi r nỉåïc cho An Dỉång Vỉång vãư säúng våïi thiãn nhiãn (nhán váût ny cáưn phi xem xẹt dỉåïi nhiãưu gọc âäü) 4/ Cng cäú : GV u cáưu hc sinh nhàõc lải chênh vãư nhán váût ny. 5/ Dàûn d, hỉåïng dáùn hc sinh hc táûp åí nh : - Nàõm bi c - Chøn bë bi måïi(tt). Củ thãø : Liãût kã nhỉỵng dáùn chỉỵng cọ liãn quan âãún nhán váût M Cháu, Trng Thu, nghãû thût ca tạc pháøm Tiãút thỉï :12 Ngy soản : ./ / 200 . TÃN BI : Âc vàn: Truûn An Dỉång Vỉång v M Cháu- Trng Thu ( Truưn thuút) ( Tiãúp theo ) A/ MỦC TIÃU : Giụp HS: 1/ Kiãún thỉïc: Âàûc trỉng ch úu ca truưn thuút: Kãút håüp nhưn nhuùn úu täú lëch sỉí v úu täú tỉåíng tỉåüng, phn ạnh quan âiãøm âạnh giạ, thại âäü v tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëch sỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø cọ thãø hiãøu âụng nghéa ca nhỉỵng hỉ cáúu nghãû thût trong truưn thuút 3/ Thại âäü : Giạo dủc cho hc sinh thỉïc âãư cao cnh giạc våïi ám mỉu ca k th trong cäng cüc giỉỵ nỉåïc ( trong hon cnh häüi nháûp våïi thãú giåïi) B/ PHỈÅNG PHẠP: Âc sạng tảo, gåüi tçm, kãút håüp cạc hçnh thỉïc trao âäøi tho lûn, tr låìi cạc cáu hi. C/ CHØN BË CA GV, HS: 1/ Chøn bë ca GV: Thiãút kãú bi dảy, SGK, SBT,SGV, TLTK, mäüt säú bi thå xung quanh truưn thuút ny. 2/ Chøn bë ca HS: Våí ghi, SGK, SBT, pháưn soản bi åí nh. D/ TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: 1/ ÄØn âënh: Kiãøm tra sé säú låïp 2/ Kiãøm tra bi c: Trçnh by cm nháûn ca em vãư nhán vát An Dỉång Vỉång trong tạc pháøm “An Dỉång Vỉång v M Cháu - Trng Thu” 3/ Bi måïi: a)Âàût váún âãư: ( GV giåïi thiãûu tiãúp theo bi hc ) b) Triãøn khai bi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY V TR NÄÜI DUNG BI DẢY - GV y/c HS liãût kã nhỉỵng chi tiãút liãn quan âãún M Cháu- y/c HS tho lûn cáu hi 2,3 sgk tr.43. GV ging - bçnh bäø sung. b. M Cháu: - Trao n tháưn, ràõc läng ngäùng: Ngáy thå, trong tràõng, chỉa cọ thỉïc chênh trë phảm täüi- bë xỉí täüi (chẹm âáưu) : Tạc gi dán gian dỉûa trãn hnh âäüng ca nhán váût. - Chi tiãút “Ngc trai ”: Låìi minh oan (PV) Qua pháưn chøn bë bi, em hy liãût kã nhỉỵng chi tiãút liãn quan âãún nhán váût Trng Thu: Em cọ nháûn xẹt gç vãư nhán váût ny ?( HS tho lûn nhọm- cỉí âải diãûn trçnh by; GV bçnh bäø sung ) (PV) Cọ kiãún cho ràòng: “Truûn ADV .m âàûc biãût l chi tiãút “ Ngc trai- giãúng nỉåïc” l bi ca ca ngåüi tçnh u “? em thãú no? ( HS tho lûn cạ nhán- trçnh by. GV phán têch bäø sung åí låìi kháún cúi cng ca M Cháu: “Thiãúp l pháûn gại bë ngỉåìi ta lỉìa däúi rỉía sảch mäúi nhủc th” M Cháu â tènh ngäü trỉåïc khi chãút: Biãút mçnh bë lỉìa: ph nháûn tçnh u. Nãúu cn säúng M Cháu s khäng bao giåì láúy Trng Thu ) (PV) Qua phán têch em hy rụt ra vi nẹt cå bn vãư nghãû thût ca tạc pháøm ? ( HS trçnh by - GV bäø sung ) (PV) Tạc pháøm khäng phi l bi ca ca ngåüi tçnh u. Váûy váún âãư bao trm t/p âọ l váún âãư gç ?( HS tr låìi cạ nhán - GV bäø sung ) v khàóng âënh: Ngỉåìi Viãût Nam khäng ai chëu bạn nỉåïc, cng làõm h chè màõc lỉìa k âëch, bë chụng låüi dủng m thäi Truưn thäúng cỉ xỉí tháúu tçnh âảt l ca nhán dán ta. c. Trng Thuy í: Mäüt nhán váût phỉïc tảp, cọ nhiãưu mäúi quan hãû, nhiãưu máu thùn: tçnh> < hiãúu, trung> < nghéa: - Cỉåïi M Cháu dỉåïi sỉû sàõp xãúp ca Triãûu  (Mỉu âäư láúy n tháưn ): Nản nhán - Hnh âäüng: + Däù M Cháu, nọi däúi . + Chảy theo vãút läng ngäùng + Chän cáút M Cháu + Chãút theo bọng dạng M Cháu Cại chãút ca Trng Thu l cại chãút ca máu thùn khäng thãø gii quút âỉåüc, cại chãút ca mäüt sỉû àn nàn, dàòn vàût, giàòng xẹ trong tám trảng * Hçnh nh “ngc trai - giãúng nỉåïc”: Sạng tảo nghãû thût hon m + “Ngc trai”: Chiãu tuút cho danh dỉû v táúm lng trong sạng ca M Cháu +” Giãúng nỉåïc “: Chỉïng nháûn mong mún hoạ gii täüi läùi ca Trng Thu. +”Ngc trai rỉía vo giãúng nỉåïc cng sạng”: Trng Thu â tçm âỉåüc sỉû hoạ gii trong tçnh cm ca M Cháu åí thãú giåïi bãn kia. Âáy khäng phi l bi ca ca ngåë tçnh u m l thại âäü vỉìa nghiãm khàõc vỉìa nhán ại ca nhán dán Áu Lảc III. Täøng kãút: * Nghãû thût: - Khàõc hoả tênh cạch nhán váût: Phäúi håüp giỉỵa thỉûc v o - Xáy dỉûng nhỉỵng chi tiãút cọ tênh LS v k o Lm cho truûn mang tênh sỉí thi, k vé, mang mu sàõc anh hng ca. * Våïi thãø loải truưn thäúng, tạc gi dán gian â ghi lải “cäút li ca lëch sỉí “nỉåïc Áu Lảc thåìi An Dỉång Vỉång våïi nghãû thût hỉ GV y/c HS thỉûc hnh 2 BT ny GV gi 1 HS âc pháưn ghi nhåï åí SGK cáúu, tỉåíng tỉåüng, tháưn k hoạ lëch sỉí nhàòm tän vinh dán täüc, âáút nỉåïc, hả tháúp k th. * T/p l bi hc dỉûng nỉåïc v giỉỵ nỉåïc ca dán täüc. Bi këch tçnh u läưng trong bi këch âáút nỉåïc: Thãø hiãûn tênh nhán âảo ca t/p * Bi hc lëch sỉí : Phi ln ln âãư cao cnh giạc, giỉỵ gçn bê máût qn sỉû, bê máût qúc gia, khäng nhẻ dả, c tin trỉåïc ám mỉu th âoản ca k âëch IV. Luûn táûp: * BT 1,2 sgk tr. 43 4/ Cng cäú : GV dng cáu hi 3 pháưn luûn táûp åí SGK tr.43 ( GV bäø sung : “Trỉåïc âạ M Cháu”- Tráưn Âàng Khoa, “Tám sỉû” - Täú Hỉỵu, “ M Cháu” - Anh Ngc 5/ Dàûn d, hỉåïng dáùn hc sinh hc táûp åí nh : - Nàõm bi c, lm 4 BT åí SBT tr. 24 - Chøn bë bi måïi: Láûp dn bi vàn tỉû sỉû (xem kiãún thỉïc åí THCS vãư VB tỉû sỉû, soản theo cáu hi åí SGK ). Tiãút thỉï : 13 Ngy soản : ./ / 200 . TÃN BI : Lm vàn: LÁÛP DN BI VÀN TỈÛ SỈÛ A/ MỦC TIÃU : Giụp HS: 1/ Kiãún thỉïc: - Biãút cạch dỉû kiãún vãư âãư ti v cäút truûn cho 1 bi vàn tỉû sỉû. - Nàõm âỉåüc kãút cáúu v biãút cạch láûp dn bi vàn tỉû sỉû. 2/ K nàng: Rn luûn k nàng láûp dn bi vàn tỉû sỉû. 3/ Thại âäü : Náng cao nháûn thỉïc vãư nghéa, táưm quan trng ca viãûc láûp dn v cọ thọi quen láûp dn trỉåïc khi viãút mäüt bi vàn tỉû sỉû nọi riãng v cạc bi vàn khạc nọi chung. B/ PHỈÅNG PHẠP: Kãút håüp cạc hçnh thỉïc trao âäøi, tho lûn, tr låìi cáu hi, quy nảp C/ CHØN BË CA GV, HS: 1/ Chøn bë ca GV: Thiãút kãú bi dảy, SGK, SBT,SGV, TLTK 2/ Chøn bë ca HS: Våí ghi, SGK, SBT, pháưn chøn bë bi åí nh D/ TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: 1/ ÄØn âënh: Kiãøm tra sé säú låïp 2/ Kiãøm tra bi c: Khäng ( GV kiãøm tra pháưn chøn bë bi åí nh ca HS ) 3/ Bi måïi: a)Âàût váún âãư: ( GV giåïi thiãûu vo bi ) b) Triãøn khai bi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY V TR NÄÜI DUNG BI DẢY - GV u cáưu HS âc âoản trêch ca Ngun Ngc åí SGK tr.44 I. Hçnh thnh tỉåíng, dỉû kiãún cäút truûn: (PV) Trong âoản trêch trãn, Ngun Ngc nọi vãư viãûc gç ? (Kãø vãư quạ trçnh suy nghé, chøn bë âãø sạng tạc “ Rỉìng x nu”) ( HS suy nghé cạ nhán - tr låìi ) (PV) ( Cáu hi 2 - SGK tr. 45) - HS tr låìi- GV bäø sung - GV chia låïp thnh 2 nhọm, y/cáưu mäùi nhọm tho lûn v cỉí 1 âải diãûn trçnh by 1 âãư bi( GV gåüi : Chn nhan âãư; láûp dn theo bäú củc 3 pháưn ) VD: âãư 1 “Ạnh sạng “ 1/ Måí bi : Chë Dáûu håït hi chảy vãư hỉåïng lng mçnh trong âãm täúi. - Chảy vãư âãún nh, tråìi â khuya, tháúy chäưng mçnh âang nọi chuûn våïi 1 ngỉåìi khạc lả - Våü chäưng gàûp nhau mỉìng ti 2/ Thán bi: - Ngỉåìi khạch lả l cạn bäü Viãût Minh tçm âãún thàm hi tçnh cnh gia âçnh anh Dáûu - Tỉìng bỉåïc ging gii cho våü chäưng chë Dáûu nghe vç sao dán mçnh khäø, mún hãút khäø phi lm gç ? - Chë Dáûu váûn âäüng nhán dán . - Chë Dáûu dáùn âáưu âon ngỉåìi lãn huûn ph phạ kho thọc ca Nháût chia cho ngỉåìi ngho. 3/ Kãút bi: Chë Dáûu v b con chøn bë âãún mỉìng ngy täøng khåíi nghéa. Chë Dáûu âọn cại T vãư. (PV) Váûy theo em, thãú no l láûp dn bi vàn tỉû sỉû ?( HS suy nghé - tr låìi ) ( PV) Tỉì dn m em â láûp trãn, hy nãu bäú củc ca dn ? Tỉìng pháưn ta cáưn trçnh by nhỉỵng gç? - GV u cáưu HS tr låìi cạ nhán ( PV) Theo em, mún láûp dn ta cáưn phi tiãún hnh theo nhỉỵng bỉåïc no ? - L kháu chøn bë âáưu tiãn âãø viãút 1 bi vàn tỉû sỉû. Sau âọ suy nghé, tỉåíng tỉåüng cạc nhán váût theo nhỉỵng mäúi quan hãû no âọ v nãu nhỉỵng sỉû viãûc, chi tiãút tiãu biãøu, âàûc sàõc tảo nãn cäút truûn II. Láûp dn : 1. Thãú no l láûp dn bi vàn tỉû sỉû? - L nãu r nhỉỵng näüi dung chênh cho cáu chuûn m mçnh s kãø, s viãút. 2. Bäú củc ca dn a. Måí bi: Giåïi thiãûu cáu chuûn (hon cnh, khäng gian, thåìi gian, nhán váût .) b. Thán bi: Nhỉỵng sỉû viãûc, chi tiãút chênh theo diãùn biãún cáu chuûn c. Kãút bi: Kãút thục cáu chuûn (cọ thãø nãu cm nghé ca nhán váût, hồûc1 chi tiãút tháût âàûc sàõc, nghéa .) 3. Cạc bỉåïc láûp dn : Mún láûp dn ta cáưn tiãún hnh theo cạc bỉåïc sau: Suy nghé chn âãư ti, xạc âënh ch âãư ca bi - GV cho HS tho lûn nhọm, cỉí âải diãûn trçnh by viãút. - Tỉåíng tỉåüng, phạc ra nhỉỵng nẹt chênh ca cäút truûn. - Xạc âënh cạc nhán váût - Chn v sàõp xãúp cạc sỉû viãûc, chi tiãút tiãu biãøu 1 cạch håüp l. III. Luûn táûp: * BT 1: Tènh ngäü 1/ Måí bi: Huy khäng âỉåüc âãún trỉåìng vç cáûu bë âçnh chè hc táûp. 2/ Thán bi: - Huy nghé vãư nhỉỵng viãûc lm â qua ca mçnh: Träún hc, liãn tiãúp bë âiãøm xáúu, . bë hảnh kiãøm úu trong hc k I - Nhåì cọ sỉû giụp âåỵ ca gia âçnh, tháưy cä, bản b, Huy â nhánû ra âỉåüc läùi láưm ca mçnh. - Chàm chè hc táûp, rn luûn âảo âỉïc. - Kãút qu cúi nàm Huy âỉåüc: HS tiãn tiãún. 3/ Kãút bi: - Suy nghé ca Huy sau khi nháûn giáúy khen. - Tỉì chäúi nhỉỵng låìi r rã ca bản b xáúu. 4/ Cng cäú : GV u cáưu 1 HS âc pháưn ghi nhåï åí SGK tr. 46 5/ Dàûn d, hỉåïng dáùn hc sinh hc táûp åí nh :- Nàõm bi c, hon thnh BT åí SBT,BT 2 åí SGK - Chøn bë bi måïi : Âc vàn “UYLIXÅ tråí vãư “ ( trêch ÄÂIXÃ) (Soản theo HD chøn bë bi) Tiãút thỉï :14 Ngy soản : ./ / 200 . TÃN BI : Âc vàn: UYLITXÅ TRÅÍ VÃƯ ( Trêch Äâixã - Sỉí thi Hy Lảp ) A/ MỦC TIÃU : Giụp HS: 1/ Kiãún thỉïc: - Cm nháûn âỉåüc v âẻp tám häưn v trê tû ca ngỉåìi Hy Lảp qua cnh âon tủ gia âçnh ca Uylitxå. Biãút cạch phán têch, l gii âỉåüc cạc âäúi thoải v diãùn biãún tám l nhán váût. Hiãøu âỉåüc âàûc âiãøm ca nghãû thût sỉ thi. 2/ K nàng: Rn luûn k nàng âc hiãøu 1 trêch âoản sỉí thi. 3/ Thại âäü : Nháûn thỉïc âỉåüc sỉïc mảnh ca tçnh cm våü chäưng, tçnh cm gia âçnh cao âẻp l âäüng lỉûc giụp con ngỉåìi vỉåüt qua mi khọ khàn B/ PHỈÅNG PHẠP: Âc sạng tảo, gåüi tçm, kãút håüp cạc hçnh thỉïc trao âäøi tho lûn, tr låìi cạc cáu hi. C/ CHØN BË CA GV, HS: 1/ Chøn bë ca GV: Thiãút kãú bi dảy, SGK, SBT,SGV, TLTK. 2/ Chøn bë ca HS: Våí ghi, SGK, SBT, pháưn soản bi åí nh. D/ TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: 1/ ỉn õởnh: Kióứm tra sộ sọỳ lồùp 2/ Kióứm tra baỡi cuợ: Choỹn vaỡ phỏn tờch 1 nhỏn vỏỷt maỡ em tỏm õừc nhỏỳt trong taùc phỏứm An Dổồng Vổồng vaỡ Myủ Chỏu - Troỹng Thuyớ . Haợy cho bióỳt vỏỳn õóử bao truỡm toaỡn bọỹ taùc phỏứm laỡ gỗ ? 3/ Baỡi mồùi: a)ỷt vỏỳn õóử: ( GV giồùi thióỷu vaỡo baỡi hoỹc ) b) Trióứn khai baỡi: HOAT ĩNG CUA THệY VAè TROè NĩI DUNG BAèI DAY - Phỏửn naỡy HS tổỷ chuỏứn bở ồớ nhaỡ, ghi vaỡo vồớ nhổợng yù chờnh. Taỷi lồùp, GV goỹi 1 HS toùm từt taùc phỏứm. - GVphỏn vai cho HS õoỹc õoaỷn trờch ( Yóu cỏửu HS õoỹc õuùng gioỹng, dióựn caớm ) - GV yóu cỏửu HS toùm từt õoaỷn trờch bũng caùch kóứ tón nhỏn vỏỷt vaỡ caùc sổỷ kióỷn chờnh. (PV) Khi Uylitxồ chổa trồớ vóử thỗ Pónólọp phaới traới qua nhổợng hoaỡn caớnh naỡo? - HS laỡm vióỷc caù nhỏn - trỗnh baỡy (PV) Khi õổồỹc nhuợ mỏựu baùo tin Uylitxồ trồớ vóử, tỏm traỷng Pónólọp nhổ thóỳ naỡo? - HS thaớo luỏỷn nhoùm - trỗnh baỡy - nhoùm khaùc bọứ sung . (PV) Trổồùc sổỷ taùc õọỹngcuớa Tólómac õaợ laỡm bióứu hióỷn tờnh caùch Pónólọp ra sao? - HS thaớo luỏỷn nhoùm - trỗnh baỡy - nhoùm khaùc bọứ sung (PV) Khi õọỳi dióỷn vồùi Uylitxồ, I. oỹc vaỡ tỗm hióứu tióứu dỏựn: 1. Taùc giaớ Họ-me-rồ : Nhaỡ thồ Hy Laỷp, sọỳng vaỡo khoaớng thóỳ kyớ IX- VIII tr.CN, taùc giaớ cuớa 2 thión sổớ thi nọứi tióỳng thóỳ giồùi :Iliat vaỡ õixó 2. Sổớ thi õixó: ổồỹc saùng taùc dổỷa trón truyóửn thuyóỳt vóử cuọỹc chióỳn tranh thaỡnh Tồ- roa. Taùc phỏứm gọửm 12.110 cỏu thồ chia thaỡnh 24 khuùc ca. * Toùm từt taùc phỏứm: (SGK) * Chuớ õóử chờnh cuớa õixó: (SGK) II. oỹc vaỡ tỗm hióứu nọỹi dung õoaỷn trờch: 1. Vở trờ õoaỷn trờch:Trờch ồớ khuùc ca thổù XXIII cuớa sổớ thi õixó 2. Toùm từt nọỹi dung õoaỷn trờch bũng caùc sổỷ kióỷn chờnh: - ricló, Tólómac õaợ bióỳt sổỷ trồớ vóử cuớa Uylitxồ, rióng Pónólọp chổa bióỳt. - Trổồùc sổỷ coù mỷt cuớa nhổợng ngổồỡi thỏn thióỳt, Pónólọp thổớ thaùch Uylitxồ. 3. Hỗnh tổồỹng Pónó lọp: * aợ tổỡng traới nhổợng hoaỡn caớnh: - Chồỡ chọửng 20 nm õũng õụng, khọng coỡn hy voỹng chọửng trồớ vóử. - Boỹn cỏửu họn thuùc baùch naỡng taùi giaù, khọng coỡn cồ họỹi trỗ hoaợn, naỡng phaới ra õióửu kióỷn thi bừn cung õóứ õọỳi phoù vồùi boỹn chuùng. * Tỏm traỷng cuớa Pónó lọp khi õổồỹc nhuợ mỏựu baùo tin Uylitxồ õaợ trồớ vóử : - Pónólọp khọng tin - Trổồùc chổùng cồù: Boỹn cỏửu họn bở gióỳt, naỡng lyù giaới õoù laỡ sổỷ nọứi giỏỷn cuớa thỏửn linh trổồùc haỡnh õọỹng nhuọỳc nhồ -> où laỡ sổỷ lyù giaới cuớa lyù trờ. - Bổồùc xuọỳng nhaỡ, trọng thỏỳy chọửng: Mỏu thuỏựn giổợa tỗnh caớm vaỡ lyù trờ dióựn ra trong loỡng naỡng. tám trảng ca Pãnãläp cọ gç thay âäøi? Chi tiãút chiãúc giỉåìng cọ nghéa gç? - HS lm viãûc cạ nhán- trçnh by- HS khạc bäø sung - GV tham gia bçnh. (PV) Em cọ suy nghé gç vãư hnh âäüng ca Pãnãläp lục nháûn ra chäưng mçnh? Tỉì âọ cọ thãø nháûn xẹt chung vãư nhán váût Pãnãläp trong ton bäü âoản trêch nhỉ thãú no ? - GV u cáưu HS tỉû do âỉa ra kiãún ca mçnh - GV chäút lải nhỉỵng chênh * Trỉåïc låìi trạch cỉï ca con trai: Pãnãläp tråí lải sỉû sạng sút ca l trê: Nng nọi våïi con nhỉng mủc âêch lải hỉåïng vãư Uylitxå. * Ngäưi trãn chiãúc ghãú âäúi diãûn våïi Uylitxå sau khi chng vỉìa tàõm xong (âẻp nhỉ mäüt vë tháưn), tám trảng Pãnãläp lải cng sạng sút: thãø hiãûn åí tỉìng låìi nọi ráút tháûn trng ca nng. - Âỉa ra tçnh húng thỉí thạch âäúi våïi chäưng: “Gi hy khiãng .” Uylitxå thäng minh xạc nháûn sỉû tháût.  Chiãúc giỉåìng : l cáưu näúi hảnh phục, thãø hiãûn lng thu chung ca Pãnãläp, tçnh u våü ca Uylitxå- -> cọ nghéa måí nụt cáu chuûn. * Pãnãläp nháûn ra chäưng :”Bn rn chán tay .trạn chäưng” Lng chung thu cng våïi sỉû tháûn trng,thäng minh, âa cm lm nãn v âẻp ca nhán váût nỉỵ trong sỉí thi Hy Lảp: Âáy l hçnh tỉåüng ngỉåìi våü l tỉåíng 4/ Cng cäú : Cọ ngỉåìi âäưng tçnh våïi låìi nọi ca Uylitxå khi âäúi diãûn våïi Pãnãläp: Cho ràòng “ trại tim trong ngỉûc nng kia l sàõt .mäüt trại tim sàõt âạ hån ai hãút trong âạm ân b úu âúi .” kiãún em thãú no? Cọ thãø dng låìi nháûn xẹt ny âãø âạnh giạ bn cháút ca Pãnãläp trong ton bäü âoản trêch âỉåüc khäng? 5/ Dàûn d, hỉåïng dáùn hc sinh hc táûp åí nh :- Nàõm bi c - Chøn bë bi måïi : (tiãúp theo)Lỉu : Âc k âãø tçm hiãøu nhán váût Uylitxå v nghãû thût ca âoản trêch Tiãút thỉï :15 Ngy soản : ./ / 200 . TÃN BI : Âc vàn: UYLITXÅ TRÅÍ VÃƯ ( Trêch Äâixã - Sỉí thi Hy Lảp )(Tiãúp theo) A/ MỦC TIÃU : Giụp HS: 1/ Kiãún thỉïc: - Cm nháûn âỉåüc v âẻp tám häưn v trê tû ca ngỉåìi Hy Lảp qua cnh âon tủ gia âçnh ca Uylitxå. Biãút cạch phán têch, l gii âỉåüc cạc âäúi thoải v diãùn biãún tám l nhán váût. Hiãøu âỉåüc âàûc âiãøm ca nghãû thût sỉí thi. 2/ K nàng: Rn luûn k nàng âc hiãøu 1 trêch âoản sỉí thi. 3/ Thại âäü : Nháûn thỉïc âỉåüc sỉïc mảnh ca tçnh cm våü chäưng, tçnh cm gia âçnh cao âẻp l âäüng lỉûc giụp con ngỉåìi vỉåüt qua mi khọ khàn B/ PHỈÅNG PHẠP: Âc sạng tảo, gåüi tçm, kãút håüp cạc hçnh thỉïc trao âäøi tho lûn, tr låìi cạc cáu hi. C/ CHØN BË CA GV, HS: 1/ Chøn bë ca GV: Thiãút kãú bi dảy, SGK, SBT,SGV, TLTK. 2/ Chøn bë ca HS: Våí ghi, SGK, SBT, pháưn soản bi åí nh. D/ TIÃÚN TRÇNH LÃN LÅÏP: 1/ ÄØn âënh: Kiãøm tra sé säú låïp 2/ Kiãøm tra bi c: Phán têch nhán váût Pãnãläp trong âoản trêch Uylitxå tråí vãư 3/ Bi måïi: a)Âàût váún âãư: ( GV giåïi thiãûu vo bi hc ) b) Triãøn khai bi: HOẢT ÂÄÜNG CA THÁƯY V TR NÄÜI DUNG BI DẢY (PV) Qua pháưn chøn bë bi, em hy liãût kã nhỉỵng chi tiãút liãn quan âãún nhán váût Uylitxå? - GV gåüi tçm: Âàûc âiãøm, pháøm cháút ca Uylitxå qua viãûc miãu t ca cạc nhán váût, hnh âäüng, låìi nọi ca Uylitxå . HS tho lûn nhọm - tr låìi- nhọm khạc bäø sung - GV bçnh bäø sung. (PV) Em cọ nháûn xẹt chung gç vãư hçnh tỉåüng nhán váût ny trong âoản trêch ? HS lm viãûc cạ nhán - tr låìi- GV bçnh bäø sung (PV) Qua tçm hiãøu âoản trêch, em cọ thãø nãu vi nẹt cå bn vãư nghãû thût ? - HS tho lûn nhọm- tr låìi- nhọm khạc bäø sung- GV chäút lải nhỉỵng âiãøm chênh. I. Âc v tçm hiãøu tiãøu dáùn: II. Âc v tçm hiãøu näüi dung âoản trêch: 1. Vë trê âoản trêch: 2. Tọm tàõt näüi dung âoản trêch bàòng cạc sỉû kiãûn chênh: 3. Hçnh tỉåüng Pãnã läp: 4. Hçnh tỉåüng Uylitxå : * Âàûc âiãøm, pháøm cháút ca Uylitxå qua viãûc miãu t ca cạc nhán váût: - Ngỉåìi kãø chuûn miãu t Uylitxå:” âẻp nhỉ mäüt vë tháưn” - Tãlãmac nháûn xẹt Uylitxå :” Näøi tiãúng l ngỉåìi khän ngoan “ - Åriclã nháûn xẹt Uylitxå:” Cọ trong âáưu nhỉỵng nghé ráút khän “ Âọ l pháøm cháút ca ngỉåìi anh hng. * Âỉåüc miãu t giạn tiãúp: - Con ngỉåìi vng chi, dng cm - Tin tỉåíng vo Pãnãläp - Bçnh ténh, mỉu trê Sỉïc mảnh ca Uylitxå khäng chè cọ åí thãø cháút m quan trng hån l sỉïc mảnh trê tû. * Biãút håìn däùi,giáût mçnh, khọc -> âa cm, âåìi thỉåìng. Tênh cạch anh hng , tháưn thạnh v âåìi thỉåìng kãút håüp hi ho: Nhán váût anh hng, giu tçnh cm, thy chung III. Nghãû thût ca âoản trêch: - Nghãû thût miãu t tám l nhá váût trong sỉí thi: Nhán váût Pãnãläp häư nghi -> tin tỉåíng ( .) - Tám l nhán váût âỉåüc miãu t bàòng läúi nghãû thût däưn nẹn [...]... sỉí thi” dỉûng âäúi thoải v so sạnh lm näøi báût tám trảng ca (PV) Qua viãûc tçm hiãøu vãư näüi nhán váût -> phong cạch kãø chuûn dung v nghãû thût, em hy ca sỉí thi: Trang trng, cháûm ri rụt ra nghéa ca âoản trêch ? IV nghéa: - HS lm viãûc cạ nhán- trçnh by - - Âoản trêch ca ngåüi lng kiãn trinh, GV bäø sung trê thäng minh, sỉû thu chung v bn lénh ca Pãnãläp v Uylitxå - Âãư cao, khàóng âënh sỉïc mảnh . tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëch sỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø. tçnh cm ca nhán dán vãư cạc sỉû kiãûn lëch sỉí v ạc nhán váût lëch sỉí. Giạ trë, nghéa ca truûn 2/ K nàng: Rn luûn k nàng phán têch truûn dán gian âãø
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung, Giáo án Ngữ văn 10 CB bổ sung,