0

chuyen de boi duong hsg toan 9 hinh hoc

Chuyên đê Bồi dưỡng HSG Toán 9 (Chọn lọc)

Chuyên đê Bồi dưỡng HSG Toán 9 (Chọn lọc)

Toán học

... (mod 100)Ta lại có: 9 3 = 7 29 ≡ 29 (mod 100) 9 9 = 29 3 ≡ 89 (mod 100)Vậy 9 9 9 có hai chữ số cuối cùng là 89 Bài 8: Tìm chữ số tận cùng của số 199 1 199 7; 199 7 199 6 ... Giải:Ta có: 199 1 ≡ 1 (mod 10) suy ra 199 1 199 7 ≡ 1 (mod 10)Vậy 199 1 199 7 có chữ số tận cùng là 1Ta có: 199 7 ≡ 7 (mod 10) suy ra 199 72 ≡ 49 ≡ 9 (mod 10)Suy ra 199 74 ≡ 1 (mod ... 10) suy ra 9 9≡10k +9 (k ∈ N) 9 4=6561≡61 (mod 100) 9 8 ≡612≡21 (mod 100) 9 100≡2k81≡01 (mod 100) 9 10k≡1 (mod 100)Suy ra: 9 9 9 = 9 10k +9 = (9 10)k .9 9 ≡ 1 .9 9 (mod 100)Ta...
 • 17
 • 1,164
 • 23
Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Hoá 9- Phần 1( Hoá vô cơ 1)

Hóa học

... khí H2 cần dùng là : A. 9, 8 lít B .9, 5 lít C. 9, 9 lít D. 10 lít Câu 3Cho 2,06 gam hỗn hợp gồm Al ,Cu ,Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loÃng thu đợc 0, 896 lít khí NO ở đktc .Khối ... một nửa số prôton của Y. Số khối của Xbé hơn Y là 29 dvC . Xác định X và Y .Câu 9 Một hợp chất MX3 . Trong đó :- Tổng số hạt p , n, e là 196 . Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang ... M có hoá trị không đổi . Tỉ lệ số mol của M và Fe trong A là 1:3 .Cho 19, 2 gam hỗnhợp A. tác dụng hết với HCl thu đựơc 8 ,96 lít khí H2 (đktc) .Mặt khác cũng với lợng hỗn hợp trên tác dụng hết...
 • 33
 • 13,351
 • 279
Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)

Chuyên đề bồi dưỡng HSG (Toán 8)

Toán học

... hơn 1 của 29. Vì 29 là số nguyên tố nên ta có n + 5 29 n + 5 =29k (k ∈ N) hay n=29k – 5.Theo điều kiện đề bài thì 0 n = 29k – 5 < 20 09 11 1. Chuyên đề : Đa thứcBaứi 1: Tớnh giaự trũ ... giản.b) Ta có 29 A n 5n 5= - ++. Để A cha tối giản thì phân số 29 n 5+ phải cha tối giản. Suy ra n + 5 phải chia hết cho một trong các ớc dơng lớn hơn 1 của 29. Vì 29 là số nguyên tố ... b 9 + c 194 5.11. Hai số a, b lần lợt thỏa mÃn các hệ thức sau :a3 3a2 + 5a 17 = 0 và b3 3b2 + 5b + 11 = 0. H·y tÝnh : D = a + b.12. Cho a3 – 3ab2 = 19 và b3 3a2b = 98 ....
 • 16
 • 1,383
 • 17
Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 12

Một số chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 12

Tư liệu khác

... 2 2 12 21 4 .5 1 24 1 ln 2 0x y x y x yy x y x− − + − ++ = ++ + + + = ( HSGQG 199 9)7.Giải hệ: ( ) ( )( ) ( )2 32 3log 1 3 osx log sin 2log 1 3sin log osx 2c yy c+ ... 29. Giả sử 1 2, , ,nx x x>0 thỏa mãn điều kiện 11niix==å.Cmr: ( )1111niniixxn=£Õ--30. (QG -98 ) Giả sử 1 2, , ,nx x x>0 thỏa mãn điều kiện 11 1 199 8 ... )1111niniixxn=£Õ--30. (QG -98 ) Giả sử 1 2, , ,nx x x>0 thỏa mãn điều kiện 11 1 199 8 199 8niix==å+Cmr: 1 2. 199 81nnx x xn³-31.Cho n số dương thỏa mãn điều kiện 11niia=<åCmr:...
 • 17
 • 1,137
 • 13
TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

TUYEN TAP CHUYEN DE BOI DUONG HSG HOA 9

Hóa học

... mol/l của dung dịch KOH ban đầu? (HSG 95 -96 )105. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ A hợp bởi các nguyên tố Cacbon, Hyđrô, và Clo sinh ra 0,22 g CO2 và 0,9g nước. Khi xác định lượng Clo ... thu được phải dùng hết 30 ml dung dịch xút ăn da có nồng độ 1M.Xác định kim loại đem dùng? (HSG 95 -96 )104. Để trung hòa 50 ml dung dịch axit sunfuaric 1M người ta đã dùng 150 ml dung dịch Kali ... A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 gồm những chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95 -96 ).103. Hòa tan 1,44g một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M.Muốn...
 • 16
 • 1,183
 • 30
CHUYÊN ĐÈ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

CHUYÊN ĐÈ BỒI DƯỠNG HSG TOÁN 8

Tư liệu khác

... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... (2)xx− =+ = 15 ⇒ 1 ≤ k ≤ 69 hay k∈{1; 2;…; 69} VËy có 69 số tự nhiên n thỏa mÃn điều kiện đề bài. Tổng của các số này là : 29( 1 + 2 + … + 69) – 5. 69 = 696 90.VÝ dụ 2. Cho a, b, c 0 và ... +. Chøng minh r»ng trong ba sè a, b, c có hai số đối nhau. Từ đó suy ra r»ng :20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +.Lời giải Ta cã : 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +...
 • 16
 • 774
 • 13
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 6

Toán học

... ] = 19 , nên ta có d + d.m.n = 19 , hay :Trờng THCS Thị trấn Hng hà - Thái bình 2 Tài liệu bồi dỡng HSG toán 6Tạ Phạm Hải d ( 1 + mn ) = 19 . VËy m.n + 1 là ớc lớn hơn 1 của 19 . Do 19 nguyên ... 1.1 = 1 , b = nd = 18.1 = 18Với m = 2 và n = 9 ta cã a = md = 2.1 = 2 , b = nd = 9. 1 = 9 Bài toán có 4 đáp số a = 1 , b = 18 và ngợc lại a = 2 , b = 9 và ngợc lại Xem lời giải bài toán 4 : ... với m < n .Ta có bẳng sau m 1 2 9 18 n 450 225 50 25Víi m = 1 , n = 450 ta có a = 3 và b = 1350Víi m = 2 , n = 225 ta có a = 6 và b = 675 Với m = 9 , n = 50 ta cã a = 27 và b = 150 V...
 • 3
 • 1,117
 • 34
Chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán 8

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG toán 8

Toán học

... Bài 31. Tính:a/ 9 8.28- (184 - 1)(184 +1) ; ĐS 1 b/ 202 + 182 +162 + +42+22- ( 19 2 + 172 +152 + +32+1 );ĐS 2102.So sánh:a/ A = 199 7. 199 9 và B = 199 82ĐS B>A ... -80x6 +80 x5 - 80x4 + + 80 x +15 tại x = 79 ;HD thay 80 = x +1 ; ĐS 94 e/ x14 -10x13 +10 x2 - 10x11 + +10 x2 -10 x +10 tại x = 9 ;ĐS 1f/ A = x( x+2) + y(y - 2 ) - 2xy +37, víi ... - 9x2 + 24x +1 < 0c/ (x -3)(x - 5)+ 4 >0Bài 6 .Tìm GTNN của các biểu thức sau:A = x2 + 3 x + 7 ; B =(x - 2)(x - 5) (x2 - 7x - 10) ; C = 2 x2 + 9y2- 6xy - 6x - 12y+ 20 09 D...
 • 2
 • 1,607
 • 13
Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán THPT

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán THPT

Toán học

... −==−+−=+−⇔−==+−+−=+−⇔−==++−=−++⇔xzyxzxxzzxzzxxzyzxzzxxxzzxxzyzyxzyxyzzyxxII201620165222141 596 222214))((22)()(322322322322222222(*) 2x 2x 33Vì 0,≠zx nên ta có thể đặt ... ===⇔−===+−⇔23122222)(223zyxxzyxzxzzxxIIBài 1: Giải hệ phương trình: −=+−−=+yxyxyxxyx1788 493 2223 (1) (TQ-Bảng B-2004)Hướng dẩn giải:Cách 1: Nhân hai vế của phương trình thứ hai của ... ][ ]====+++=++++=++++++++=+++4110)4(3)1()1(048243)1()1(0)1(48)1(24)1(3133 495 1243243322222232223yxxyxxyyxxxxyxyxxxxyyxyxyxx Chuyeõn ủe 2: Giaỷi tớch ã Giới hạn...
 • 4
 • 666
 • 5
10 chuyen de boi duong HSG toan

10 chuyen de boi duong HSG toan

Toán học

... tự từ lớn đến bé bằng cách hợp lý nhất: 199 9 199 5; 99 95 ;5753;1713Bài 12: Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 199 5 199 7; 95 97 ;6467;47Bài 13: HÃy viết : a. 5 ... 33- T 102 - Tập 1- 10 CĐBDHSG). HÃy sắp xếp các STP sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a. 0,12 ; 31, 191 ; 45,102 ; 0,121 ; 45, 09 ; 31, 190 9 ; 45, 091 b. 3,80 09 ; 2, 09 ; 3, 79 ; 2,1 ; 2,101 ; 2,001 ; ... 21,37 09 và 21,3715c. 13 ,91 25 và 19, 9125Bai 17( B 36- T 102 -Tập 1- 10 CĐBDHSG). HÃy tìm 15 STP khác nhau nằm giữa 2 số :a. 0,15 và 0,1b. 3 ,91 và 3, 92 Bài 18 ( B 45b,c- T 104- Tập 1- 10 CĐBDHSG)....
 • 30
 • 1,118
 • 3
Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tư liệu khác

... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... thức bịchia, số d).8 ⇒ 1 ≤ k ≤ 69 hay k∈{1; 2;…; 69} VËy có 69 số tự nhiên n thỏa mÃn điều kiện đề bài. Tổng của các số này là : 29( 1 + 2 + … + 69) – 5. 69 = 696 90.VÝ dụ 2. Cho a, b, c 0 và ... +. Chøng minh r»ng trong ba sè a, b, c có hai số đối nhau. Từ đó suy ra r»ng :20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +.Lời giải Ta cã : 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +...
 • 16
 • 1,548
 • 65
Tài liệu Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tài liệu Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Tư liệu khác

... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... y2 + z2) (đpcm)3 ⇒ 1 ≤ k ≤ 69 hay k∈{1; 2;…; 69} VËy có 69 số tự nhiên n thỏa mÃn điều kiện đề bài. Tổng của các số này là : 29( 1 + 2 + … + 69) – 5. 69 = 696 90.VÝ dụ 2. Cho a, b, c 0 và ... +. Chøng minh r»ng trong ba sè a, b, c có hai số đối nhau. Từ đó suy ra r»ng :20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +.Lời giải Ta cã : 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +...
 • 16
 • 840
 • 3
Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Gián án Chuyen de boi duong HSG Toan 8.doc

Âm nhạc

... 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1 1 1 1a b c a ( c) c a+ + = + + =- 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1a b c a ( c) c a= =+ + + - + ⇒ 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 ... ; B = 9x + 7ya. Rút gọn biểu thức 7A – 2B.1 ⇒ 1 ≤ k ≤ 69 hay k∈{1; 2; ; 69} Vậy có 69 số tự nhiên n thỏa mÃn điều kiện đề bài. Tổng của các số này là : 29( 1 + 2 + + 69) – 5. 69 = 696 90.…VÝ ... +. Chøng minh r»ng trong ba sè a, b, c có hai số đối nhau. Từ đó suy ra r»ng :20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 20 09 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +.Lời giải Ta cã : 1 1 1 1a b c a b c+ + =+ +...
 • 16
 • 677
 • 6

Xem thêm