0

Giáo án Địa 8 tuần 11

7 0 0
  • Giáo án Địa 8 tuần 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2022, 06:08

Kiến thức - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một sồ đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á: công nghiệp, dịch vụ.. Kĩ năng - Phân tích các bảng số liệu bản đồ kinh tế[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa 8 tuần 11