0

LOẠI BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT VÀ CHẤP HÀNH TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 138 VÀ CÔNG ƯỚC 182 Ở VIỆT NAM

22 6 0
  • LOẠI BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT VÀ CHẤP HÀNH TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 138 VÀ CÔNG ƯỚC 182 Ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:49

PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu33.Phương pháp nghiên cứu34.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu3PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG TRẺ EM41.1. Tiêu chuẩn lao động quốc tế:4 1.2. Công ước số 13841.3. Công ước số 18261.4. Các khái niệm liên quan:7CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC 138 VÀ 182 TRONG LOẠI BỎ CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ Ở VIỆT NAM82.1. Thực trạng thực hiện công ước 138 và 182 ở việt nam trong việc loại bỏ lao động trẻ em82.2.Những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam thực hiện hai Công ước để giải quyết lao động trẻ em13CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM15PHẦN KẾT LUẬN18DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO20 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CS2) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Mã lớp: ĐH17NL3 Số báo danh: Họ tên: NGUYỄN QUANG Mã số sinh viên: HUY 1753404040656 62 TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG GV: ThS CHÂU HOÀI BÃO LOẠI BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT VÀ CHẤP HÀNH TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 138 VÀ CÔNG ƯỚC 182 Ở VIỆT NAM Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2019 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trẻ em - Một phần quan trọng xã hội, tương lai tươi sáng đất nước, tờ giấy trắng xã hội vẽ lên q trình xã hội hóa Trẻ em số nhóm đối tượng khác dễ bị tổn thương tác động từ bên ngoài, mà em cần hưởng tốt đẹp nhất, nhu cầu ăn, mặc, học hành nhu cầu phát triển an toàn Ở nơi vậy, trẻ em sinh lớn lên điều kiện hoàn cảnh gia đình, cộng đồng đa dạng khơng giống Nhưng em có chung nhu cầu khẩn thiết nhu cầu giúp đỡ, cưu mang xã hội Ngày với tiến trình tồn cầu hóa diễn mạnh mẽ, phát triển khơng ngừng khoa học cơng nghệ góp phần thay đổi nhanh chóng lĩnh vực đời sống xã hội, đời sống vật chất, tinh thần đông đảo tầng lớp xã hội ngày nâng cao Tuy nhiên bên cạnh thành tựu xã hội khơng thể phủ nhận cịn tồn thực tiễn khong đáng mong muốn tình trạng trẻ em bị bốc lột, bị lao động cực nhọc công trường, hầm mỏ, trẻ em lang thang đường phố Như biết, không riêng Việt Nam mà giới tồn đối tượng trẻ em phải lao động sớm Thực trạng xảy trở thành tiếng chuông báo động lớn quốc gia Trẻ em lao đọng sớm xuất nhiều nơi, khu vực nông thôn thành phố, nhiên số lượng lớn bắt nguồn từ nơng thơn Ở nơng thơn, cơng việc em công việc đồng áng, thành thị tính chất cơng việc đa dạng Tuy nhiên, phải đến đầu năm 80 kỉ XX vấn đề lao động trẻ em coi vấn đề xúc mang tính tồn cầu thu hút quan tâm cộng đồng quốc tế Ở nước ta nay, vấn đề tự hàng hóa thị trường, sức lao động gồm lao động trí óc lao động chân tay, lao động trẻ em mang lại lợi nhuận cho chủ sử dụng lao động Trong kinh tế kinh tế VIệt Nam 3hiện với tỷ lệ hành nghề tự đáng kể, phân chia giới, tuổi lao động có nghĩa sức lao động có sẵn sử dụng Chưa có số thống kê đầy đủ tỉ lệ lao động trẻ em nước, theo thống kê điều tra mức sống dân cư Việt Nam 1992 - 1993 1997 - 1998, trẻ em thường tham gia hoạt động kinh tế nhỏ, đó, nhóm trẻ từ 15 - 17 tuổi tham gia nhiều với tỉ lệ 62.3% tổng số trẻ em tham gia hoạt động kinh tế Tỷ lệ trẻ em làm thuê kiếm sống ngày tăng lên Đáng ý, có khoảng 15% số trẻ em làm thuê phải làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sản xuất gốm, sứ, vật liệu xây dựng Việc trẻ em phải lao động sớm để lại hậu nặng nề, không ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tâm lý hài hào trẻ em mà cản trở việc tiếp nhận hưởng thụ giáo dục phù hợp Trẻ em làm sớm quyền em luẩn quẩn vịng nghèo đói Đồng thời sử dụng lao động trẻ em tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước chất lượng nguồn nhân lực tương lai Vì cần thiết phải có biện pháp cụ thể để giúp trẻ em sống với nhu cầu đáng mình, phát triển đất nước tương lai luôn phụ thuộc vào việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ngày hôm Đây công việc địi hỏi kết hợp nổ lực gia đình, nhà trường xã hội không vi mô quốc gia mà quy mô quốc tế Muốn làm tốt cơng tác này, trước hết cần có chủ trương sách đắn tầm vĩ mơ Sau cách triển khai thực có bản, có sở Ngay thời điểm này, với điều kiện kinh tế Việt Nam mức phát triển thấp, tỷ lệ hộ đói nghèo cịn cao, có sách kinh tế thúc đẩy phát triển người nghèo dân cư có khả có nhiều tác dụng việc giải vấn đề lao động trẻ em Các công ước quốc tế vấn đề quan trọng, vấn đề quan tâm giới Ở nước ta việc nghiên cứu quy định công ước quốc tế vừa đặt nên chưa có nhiều chương trình nghiên cứu chuyên sâu tiêu chuẩn quốc tế Vì u cầu cấp thiết cơng tác hoạch định sách, xây dựng pháp luật vấn đề tiêu chuẩn lao động quốc tế Vậy làm để thực công ước lao động trẻ em đạt hiệu đưa giải pháp 4tốt nhằm loại bỏ lao động trẻ em? Đây nguyên nhân em chọn nghiên cứu đề tài: “Loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ chấp hành tuổi lao động tối thiểu thông qua việc thực công ước 138 công ước 182 Việt Nam.” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng vấn đề sử dụng lao động trẻ em với hình thức tồi tệ nâng độ tuổi tối thiểu lao động thông qua việc thực hai công ước 138 182 Việt Nam, đồng thời thơng qua việc tìm hiểu, phân tích thực trạng, từ đưa số khuyến nghị giải pháp để phần hạn chế giải vấn đề Phương pháp nghiên cứu Để thực tốt việc tìm hiểu thơng tin liên quan đến đề tài tiểu luận, thực phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp phân tích số liệu thống kê - Phương pháp thu thập thông tin xử lý liệu - Phương pháp thống kê Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lao động trẻ em - Phạm vi nghiên cứu: Trong tiêu chuẩn lao động quốc tế bản, nghiên cứu tình hình việc thực hai cơng ước 138 tuổi lao động tối thiểu công ước 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ 182 Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG TRẺ EM a Tiêu chuẩn lao động quốc tế: Các tiêu chuẩn lao động quốc tế ILO1: cơng ước phủ, giới chủ sử dụng lao động người lao động đàm phán cấp quốc tế, để xác định xem tiêu chuẩn tối thiểu nên áp dụng với tất nước Hiệp định CPTPP2 hiệp định thương mại tự (FTA) hệ có quy định chung lao động, khơng đưa tiêu chuẩn riêng mà áp dụng theo tiêu chuẩn lao động nêu tuyên bố năm 1998 nguyên tắc quyền lao động ILO, thể qua 08 công ước (bao gồm công ước số 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182) Việt Nam trở thành thành viên thức ILO từ năm 1992, phê chuẩn 6/8 công ước ILO, có hai cơng ước quy định cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ công ước số 138 182 Tổ chức Lao động Quốc tế, gọi tắt ILO Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương, gọi tắt CPTPP Công ước số 138 Công ước số 138 tuổi tối thiểu làm thông qua ngày 26/7/1973, Việt Nam phê chuẩn ngày 24/6/2003 Cơng ước bao gồm 18 điều, có số điều quan trọng, bao đồm: Điều Các quốc gia thành viên Công ước cam kết theo đuổi sách quốc gia xây dựng để bảo đảm việc xóa bỏ cách hiệu tình trạng lao động trẻ em để nâng dần độ tuổi tối thiểu tuyển dụng, vào làm việc tahm gia lao động tới độ tuổi mà thiếu niên đạt mức độ phát triển đầy đủ thể chất trí lực Điều 1.Các quốc gia thành viên Công ước này, tuyên bố kèm theo văn tiêu chuẩn công ước, phải nêu rõ độ tuổi tối thiểu tuyển dụng vào làm việc tham gia lao động lãnh thổ nước phương tiện vận tải đăng ký nước mình; phù hợp với quy định điều từ đến công ước này, không mức tuổi tối thiểu tuyển dụng làm việc nghề Độ tuổi tối thiểu khoản điều không thấp độ tuổi kết thúc chương trình giáo dục bặt buộc, trường hợp không 15 tuổi Mặc dù có quy định khoản điều này, quốc gia thành viên mà kinh tế điều kiện giáo dục cịn phát triển sau tham khảo ý kiến tổ chức người sử dụng lao động người lao động có liên quan xác định mức tuổi tối thiểu 14 giai đoạn đầu Điều khoản Đối với cơng việc nghề nghiệp mà tính chất điều kiện tiến hành có hại cho sức khỏe, an tồn đạo đức thiếu niên mức tuổi lao động tối thiểu không 18 tuổi Điều Khoản1 Những quốc gia thành viên mà kinh tế điều kiện quản lý hành cịn kems phát triển sau tham khảo ý kiến tổ chức hữu quan người sử dụng lao động người lao động giới hạn phạm vi áp dụng công ước giai đoạn đầu Điều Công ước không áp dụng với hình thức lao động trẻ em thiếu niên tiến hành trường phổ thông, sở dạy nghề đào tạo kĩ thuật hay sở đào tạo khác; với công việc người từ 14 tuổi trở lê tiến hành sở mà công việc tiến hành theo điều kiện mà nhà chức trách có thẩm quyền quy định sau tham khảo ý kiến tổ chức hữu quan người sử dụng lao động người lao động, với điều kiện cơng việc phận khơng tách rời của: - Một khóa giáo dục đào tạo mà nhà trường hay sở đào tạo nghề chịu trách nhiệm 1.Một chương trình đào tạo nghề mà toàn hay phần thuộc chương trình nhà chức trách có thẩm quyền chấp thuận 2.Một chương trình hướng nghiệp xây dựng nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc lựa chọn hay đào tạo nghề định Điều 1.Luật pháp quy quốc gia cho phép tuyển dụng tham gia lao động với người từ 13 đến 15 tuổi công việc nhẹ, mà: Khơng có khả gây tổn hại đến sức khỏe phát triển em; Không ảnh hưởng đến việc học tập, việc tham gia vào chương trình hướng nghiệp hay đào tạo nghề nhà chức trách có thẩm quyền chấp thuận chương trình mà em có khả tiếp thu b Công ước số 182 công ước 182: Công ước việc cấm hành động tức thời để loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ Việt Nam phê chuẩn Công ước số 182 vào ngày 17/6/1999 Điều Mỗi nước thành viên phê chuẩn công ước áp dụng biện pháp thức thời hiệu để đảm bảo việc cấm loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ vấn đề khẩn cấp Điều Vì mục đích cơng ước này, thuật ngữ “ hình thức loa động trẻ em tồi tệ nhất” bao gồm: a Tất hình thức nơ lệ hay tập tục giống nô lệ, buôn bán trẻ em, giam cầm nợ, lao động khổ sai, lao động cưỡng ép hay bắt buộc để sử dụng xung đột có vũ trang b Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em với mục đích mại dâm, cho việc sản 8xuất sách báo hay chương trình khiêu dâm c Việc sử dụng, mua bán hay chào mời trẻ em cho hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt cho việc sản xuất buôn lậu ma túy định nghĩa hiệp ước quốc tế liên quan d Những cơng việc có khả làm hại đến sức khỏe an toàn hay đạo đức trẻ em, chất cơng việc hay hồn cảnh, điều kiện tiến hành công việc Điều nước thành viên tiến hành bước thích hợp để hỗ trợ thực quy định Công ước thông qua việc tăng cường hợp tác và/hoặc trợ giúp quốc tế bao gồm hỗ trợ cho chương trình phát triển kinh tế xã hội xóa bỏ nghèo nàn giáo dục phổ cập Các khái niệm liên quan: 1.4.1 Trẻ em - Theo công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em: “Trẻ em người dười 18 tuổi, pháp luật quốc gia quy định tuổi thành niên sớm”3 - Ở Việt Nam, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam quy định: “Trẻ em công dân Việt Nam 16 tuổi" 1.4.2 Lao động trẻ em - “Lao động trẻ em lao động độ tuổi định pháp luật quốc gia Công ước 138 năm 1973 Tổ chức lao động quốc tế (ILO) quy định tuổi lao động tối thiểu không thấp độ tuổi để hoàn thành giá dục bắt buộc trường hợp không 15 tuổi; nước mà sở kinh tế giáo dục chưa phát triển độ tuổi 14 Đối với công việc nhẹ, độ tuổi lao động trẻ em 13 tuổi 12 tuổi”5 Điều 1, Công ước Liên hiệp quốc quyền trẻ em Đại hội đồng Liên hiệp quốc thơng qua ngày 20/11/1989 có hiệu lực ngày 2/9/1990 Điều 1, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam, 2004 Theo Khoản 1, Điều 2, Công ước số 138 tuổi lao động tối thiểu Tổ chức Lao động quốc tế 1.4.3 Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên Theo Bộ luật Lao động, điều 163 : “Nguyên tắc sử dụng lao động người chưa thành niên là: không sử dụng lao động chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu đến nhân cách họ theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thời giời làm việc người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi không 08 ngày không 40 tuần Thời làm việc người 15 tuổi không ngày không 20 tuần.” (Bộ luật lao động, 2012, trang 106.) CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN HAI CÔNG ƯỚC 138 VÀ 182 TRONG LOẠI BỎ CÁC HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ Ở VIỆT NAM 2.1 Thực trạng thực công ước 138 182 việt nam việc loại bỏ lao động trẻ em Việt Nam gia nhập ILO từ năm 1980 Năm 1982, Việt Nam rút khỏi ILO lý kỹ thuật, tài Năm 1992, Việt Nam gia nhập lại ILO; đến năm 2002, Việt nam ILO ký kết hiệp định thiết lập văn phòng ILO Hà Nội Mọi hoạt động ILO Việt Nam gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phủ phù hợp với bốn mục tiêu chiến lược chương trình làm việc ILO Các hỗ trợ ILO tập trung giúp phủ hoạch định chiến lược sách lao động, việc làm nhằm giúp cải thiện điều kiện sống làm việc người lao động Tính đến thời điểm tại, Việt Nam tham gia 21 cơng ước ILO, 6/8 công ước bản, 3/4 công ước ưu tiên 13/177 công ước ký thuật công ước chưa tham gia công ước số : 87, 105 Đối với vấn đề sử dụng lao động trẻ em hệ thống pháp luật Việt Nam có quy định cụ thể Những quy định Bộ 10 luật Lao động hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế liên quan, cụ thể tiêu chuẩn theo Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em, công ước ILO số 138 tuổi lao động tối thiểu công ước số 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ Những nội dung lao động trẻ em triển khai tích cực với hỗ trợ dự án nâng cao lực quốc gia để phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em Tổ chức Lao động quốc tế hỗ trợ Mặc dù thực tế Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do, hội nhập quốc tế sâu rộng với mở cửa kinh tế thị trường đem đến nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, mặc khác đem đến hình thức khn mẫu gây tổn thương tới trẻ em Việt Nam Đối mặt với lỗ hổng này, tổ chức trị, xã hội không theo kịp thay đổi cải cách kinh tế Nhiều báo cáo gần có gia tăng di cư nước, số gia đình trẻ em mồ cơi đổi chỗ mà không đăng ký sống khu vực trung tâm thành thị Nhiều em nhỏ phải chịu nguy bị bốc lột lao động lạm dụng tình dục Trẻ em thiếu niên làm việc khu vực kinh tế phi thức, mơi trường lao động không quản lý điều chỉnh Dẫn đến thực trạng nhiều trẻ em 10 tuổi phải làm nghề để kiếm sống; từ công việc đơn giản như: bán vé số, phụ việc quán cơm,… tới việc cần khéo léo thợ sửa xe, công nhân xưởng may mặc,…và chí cơng việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thợ khí, phụ xây dựng, phu đào đãi vàng Trong hoàn cảnh trẻ em không giáo dục đầy đủ phát triển cách lành mạnh 11 Theo kết báo cáo Khảo sát quốc gia lao động trẻ em năm 2012 Tổng cục thống kê phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Tổ chức Lao động quốc tế ILO thực cho thấy: theo ước tính điều tra nước có 18,3 triệu trẻ em từ - 17 tuổi Trên nửa trẻ em tham gia làm công việc nhà, thời gian làm việc nhà tuần phổ biến mức 5- 20 giờ/tuần, trẻ em nông thôn tham gia làm việc nhà nhiều so với trẻ em thành thị, trẻ em gái tham gia làm việc nhà nhiều trẻ em trai, độ tuổi lớn tỷ lệ thời gian tham gia việc nhà cao Trong tổng số 18.3 triệu trẻ, có khoảng 1/6 số (2,83 triệu em) tham gia hoạt động kinh tế; gần 86% trẻ em sinh sống nơng thơn gần 2/3 số thuộc nhóm 15 - 17 tuổi Do đặc thù kinh tế Việt Nam phát triển mức thấp nên tuổi bắt đầu tham gia hoạt động kinh tế sớm, phổ biến từ 12 tuổi trở lên Có 1.75 triệu trẻ em thuộc nhóm lao động trẻ em, chiếm 9.6% dân số trẻ em khoảng 62% tổng số trẻ em hoạt động kinh tế, tuổi bắt đầu làm việc trẻ em sớm, phổ biến từ 12 tuổi trở lên Hơn nửa số khơng học, tập trung làm nhóm ngành nơng nghiệp 67%, 15.7% khu vực cơng nghiệp - xây dựng 16.7% trẻ em làm khu vực dich vụ; phận đáng kể trẻ em làm việc điều kiện lao động trời, lại nhiều dễ bị tai nạn, thương tích tổn thương khác đến sựu phát triển thể chất trẻ em Trong tổng số 1.75 triệu lao động trẻ em, có gần 569 ngàn em, chiếm 32.4% có thời gian làm việc bình quân 42 giờ/tuần Thời gian lao động kéo dài ảnh hưởng đến việc tham gia học tập em, có 96.2% số trẻ em không học Cũng báo cáo Khảo sát quốc gia lao động trẻ em năm 2012 có gần 25.000 trẻ em phải lao động nặng nhọc Theo kết nghiên cứu Bộ Lao động Thương binh Xã hội tình hình lao động trẻ em số tỉnh, thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Ninh cho thấy lao động trẻ em diễn nhiều nơi Thời gian làm việc em bình quân khoảng - giờ/ ngày Đối với số ngành dệt may, giày da, chế biến thực phẩm, vào vụ sản xuất, thời 12 gian làm việc lên đến - giờ/ ngày Ngoài số lao động trẻ em, trẻ di cư từ tỉnh nghèo lên thành phố phải làm thuê só khơng nhỏ Các em phải chịu thiệt thịi người sử dụng lao động thường coi việc sử dụng lao động trẻ em tận dụng nguồn nhân công rẻ mạt, chịu ràng buộc hợp đồng lao động, không thực chế độ bảo hiểm xã hội nhiều nghĩa vụ khác Với mức giá nhân công rẻ mạt, phải lao động môi trường điều kiện không đảm bảo, lao động trẻ em ngày buộc đối mặt với nguy bị bốc lột sức lao động tệ Thời gian làm việc em bị chủ sử dụng ép buộc từ 11 - 12 tiếng, chí lên tới 16 tiếng/ngày Đối với lao động trẻ em phục vụ quán ăn, số tiền lương 1,8 đến triệu đồng/tháng xem khoản thu nhập thuộc loại khơng trường hợp trẻ phải làm việc mà khơng nhận đủ tiền công thường xuyên bị chủ chửi bới, chí đánh đập,… Ví dụ trường hợp sử dụng lao động trẻ em: báo cáo công bố của Quỹ Cơng lý Mơi trường (EJF) cho biết tình hình trạng người Việt Nam đánh bắt cá bất hợp pháp nước sử dụng trẻ em để lao động lĩnh vực không thuyên giảm , dẫn đến nguy Việt Nam bị phạt “ thẻ đỏ” - bị cấm hoàn toàn xuất thủy sản sang nước châu Âu Trong báo cáo công bố, EJF nhận định năm 2018, Việt Nam có ban hành số luật để ngăn chặn nạn đánh bắt cá bất hợp, accs điều tra tổ chức năm cho thấy quy định chưa áp dụng Tình trạng ngư dân sang nước ngồi bắt cá trộm khơng cải thiện Ngồi ra, báo cáo EJF thục dựa khảo sát 239 thuyền viên từ 41 tàu cá Việt Nam bị Thái Lan bắt giữ đánh bắt vùng biển nước này, báo cáo tiết lộ trẻ em Việt Nam đưa vào làm việc điều kiện bẩn thỉu khơng an tồn tàu cá dài ngày Trong 41 tàu cá, có đến tàu có trẻ em làm việc, số có em 11 tuổi Phản ánh thực trang quản lý lỏng lẻo pháp luật vấn đề Mặc dù, tai Điều 26 luật trẻ em 2016 ghi rõ : ‘Trẻ em có quyền bảo vê hình thức để khơng bị bốc lột sức lao động, lao động trước tuổi, thời gian làm công việc nặng nhọc, độc hại,… theo quy định pháp luật.” 13 Tuy nhiên, thực tế cho thấy điều ngược lại tình trạng lạm dụng lao động trẻ em tiếp tục diễn thời gian qua Lạm dụng lao động trẻ em, gây hậu nghiêm trọng, bị xử lý hình Vậy đâu yếu tố cấu thành tội phạm? Hành vi lạm dụng trẻ em bị xử phạt sao? Là quốc gia tham gia đầy đủ vào công ước bảo vệ chăm sóc trẻ em, Việt Nam có quy định rõ nội dung xử lý vi phạm lạm dụng sức lao động trẻ em Đối với hành vi lạm dụng sức lao động trẻ em, sử dụng trẻ em vào công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý phát triển trẻ em xử lý theo Điều 15, Nghị định 91/2011/NĐ - CP Chính phủ ngày 17/10/2011, quy định cụ thể sau: Phạt cảnh cáo phạt tiền từ - triệu đồng hành vi sau: Cha, mẹ bắt con, ngưới giám hộ bắt trẻ em mà giám hộ, người nhận ni dưỡng trẻ em bắt trẻ em mà ni dưỡng làm cơng việc gia đình sức, thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến phát triển trẻ em bắt trẻ em làm công việc mà pháp luật cho phép; người nhận dạy nghề cho trẻ em bắt trẻ em làm công việc sức, nặng nhọc thới gian, môi trường độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng xấu đến phát triển trẻ em Phạt tiền từ 10- 20 triệu đồng hành vi sau đây: Sử dụng trẻ em làm việc sở xoa bóp, vật lý trị liệu, quán rượu, quán bia nơi có nguy ảnh hưởng xấu tới phát triển nhân cách trẻ em; để trẻ em tham gia, sử dụng trẻ em sản xuất kinh doanh, phổ biến sản phẩm văn hóa, thơng tin, truyền thơng, đồ chơi, trị chơi, đồ dùng có nội dung bạo lực, đồi trụy, kinh dị, nguy hiểm, khơng phù hợp có hại cho phát triển trẻ em Phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng với hành vi sử dụng trẻ em mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng trốn thuế, hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu hàng trốn thuế, hàng hóa, tiền tệ thực hành vi quy định khoản điều Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội cho mức độ xử lý đối tượng lạm dụng sức lao động trẻ em bạo hành trẻ em nhẹ Nghị định 14 Chính phủ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực dân số, gia đình nêu rõ, việc sử dụng lao động trẻ em làm việc/ ngày bị phạt tiền từ - triệu đồng Tuy nhiên thực tế cho thấy, hầu hết người sử dụng lao động trẻ em cố tình khơng biết đến quy định Với quan điểm, lĩnh vực chế tài, bà Thùy Nga cán phòng Pháp chế Sở Lao động, Thương binh Xã hội TP Hồ Chí Minh Khẳng định với RFA: “Cái sức răn đe, chế tài pháp luật người nhiều sơ hở thiếu quan tâm sâu sát quyền địa phương Nên vụ việc vi phạm luật trẻ em chưa phát kịp thời không xử lý nghiêm khắc.” Theo chun gia Liên hợp quốc, nghèo đói ngun nhân chủ yếu đẩy trẻ em vào tay chủ bn bán lao động trẻ em trái phép Ngồi số trẻ bị lừa bán buộc phải lao động, thực tế, nghèo đói, nhiều cha mẹ bán vào sở sản xuất để trang trải khoản nợ cải thiện tình hình tài Do đó, ngồi lao động để ni sống thân, nhiều em số buộc phải làm việc để ni sống gia đình Ngồi tình trạng sử dụng lao động trẻ em kết hợp nhiều yếu tố khác: - Đại đa số người dân chưa nắm số trường hợp cố tình bỏ qua quy định pháp luật nghiêm cấm sử dụng trẻ em cho công việc nặng nhọc từ dẫn đến tình trạng sử dụng, bốc lột sức lao động trẻ em trái pháp luật lợi lộc trước mắt việc trả công rẻ việc lệnh cho lao động trẻ em làm việccũng dễ dàng so với lao động người lớn, bỏ qua nhiều quyền lợi điều khoản ràng buộc hợp đồng lao động - Nhận thức bảo thủ cha mẹ như: gái khơng cịn học nhiều trai, thay vào làm việc nhà, muốn rèn luyện xây dựng kỹ sống cho từ nhỏ, bắt sớm nối nghiệp Thực trạng đẩy hàng triệu trẻ em trở thành lực lượng lao động bất đắc dĩ tài số địa phương Các em có lựa chọn: làm việc chết đói 2.2 Những thuận lợi khó khăn Việt Nam thực hai Công ước để giải 15 lao động trẻ em 2.2.1 Thuận lợi: Hiện nay, việc xóa bỏ lao động trẻ em thực theo nhiều biện pháp khác quốc gia, vùng lãnh thổ giới Ở nước, vùng có giải pháp riêng áp dụng tùy theo điều kiện, hồn cảnh quốc gia, vùng lãnh thổ Có nhiều chương trình, biện pháp áp dụng thành cơng quốc gia để xóa bỏ lao động trẻ em Như với nước Tan-za-ni-a, có tỷ số người nghèo, đói cao với gia đình đơng thiếu giáo dục, từ yếu tố đẩy trẻ em làm việc nhiều hơn; với hỗ trợ chương trình quốc tế loại bỏ lao động trẻ em, nhánh liên đoàn Thương mại Ta-za-ni-a thực hoạt động chiến lược cung cấp cho trẻ em gia đình khu vực ưu tiên chọn lựa chọn khác thay cho làm, hướng đến gia tăng lực nhận dạng giám sát ngăn cản việc tuyển dụng trẻ em; với nhiều quốc gia khác thực thành công Với thành công bước đầu thực hiện, để lại nhiều kinh nghiệm quốc tế để Việt Nam nghiên cứu, noi theo rút hướng cho giải lao động trẻ em: - Tăng cường hiểu biết cộng đồng, xã hội doanh nghiệp việc sử dụng lao động trẻ em - Bổ sung, cụ thể hóa quy định pháp luật lao động trẻ em nói chung ngăn ngừa, xóa bỏ lao động trẻ em nói riêng Việt Nam tích cự tham gia chương trình quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em, nhờ mà đưa số biện pháp phịng ngừa xóa bỏ lao động trẻ em lĩnh vực du lịch khu vực miền núi người Xây dựng, đánh giá tài liệu hóa mơ hình can thiệp lồng ghép hiệu nhằm giảm thiểu hình thức lao động trẻ em tồi tệ khu vực tỉnh chọn, từ rút kinh nghiệm nhân rộng mơ hình Việt Nam nắm lợi quốc gia tham gia đầy đủ vào cơng ước bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam có quy định rõ nội dung xử lý vi phạm lạm dụng sức lao động trẻ em Đối với hành vi vi phạm xẽ bị xử lý theo Điều 15, nghị định 91/2011/NĐ - CP phủ 2.2.2 Hạn chế 16 Mức sống người dân Việt Nam nhiều địa phương mức thấp, dẫn đến chi phí sinh hoạt tối thiểu không đủ đáp ứng, đẩy trẻ em đến với việc làm việc sớm để phụ giúp gia đình tự ni sống thân Pháp luật Việt Nam lao động trẻ em tương đối đầy đủ nội dung quy định điều luật, nhiều hạn chế công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi điều khoản quy đinh Công ước chưa thực mức, đại đa số người dân chưa nắm bắt cách đầy đủ trọng vẹn thơng tin Từ lý dẫn đến việc người sử dụng không hiểu số trường hợp cố ý bỏ qua quy định pháp luật mà sử dụng trẻ em lao động công việc không phù hợp, làm việc điều kiện nặng nhọc độc hại nguy hiểm Một điểm yếu pháp luật lao động trẻ em đưa chế tài xử phạt chưa thỏa đáng, không xử lý kịp thời trường hợp chủ sử dụng lao động vi phạm, dẫn đến trẻ em bị bốc lột sức lao động Từ số đáng báo động theo báo cáo Khảo sát quốc gia lao động trẻ em chứng tỏ thực tế tình hình kinh tế - tài ảnh hưởng lớn đến việc trẻ em phải lao động sớm, khu vực nghèo khó có nhiều trẻ em phải làm việc cực nhọc, khơng vui chơi, giải trí chí phần đơng trẻ em khơng tới trường Nhận thức bậc làm cha, làm mẹ quyền lợi chưa cao, đa phần trẻ em phải lao động sớm phụ giúp gia đình Điều cịn phản ánh thực trạng cơng tác quản lý, giám sát quyền địa phương tình hình sử dụng lao động trẻ em địa phương cịn hạn chế, khơng kịp thời ngăn cản giải lao động trẻ em bị bạo hành, bốc lột CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM Để loại bỏ tình trạng sử dụng lao động trẻ em hồn cảnh gia đình trẻ em cịn khó khăn, phía phủ nhà nước ta ngày quan tâm sách hỗ trợ giảm nghèo chung với biện pháp cụ thể: Hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo: Tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nguồn vốn, gắn với việc hướng dẫn cách làm ăn, 17 khuyến nông, khuyến công chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, thực có hiệu sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo, hộ có người khuyết tật, chủ hộ phụ nữ Thực tốt sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nghèo, ưu tiên nguồn lực đầu tư sở trường, lớp học, thiết bị, đào tạo giáo viên dạy nghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm lao động nghèo Mở rộng diện áp dụng sách hỗ trợ xuất lao động lao động nghèo nước Hỗ trợ giáo dục đào tạo: thực có hiệu sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp xã hội hỗ trợ chi phí học tập học sinh nghèo cấp học, tiếp tục thực sách tín dụng ưu đãi học sinh, sinh viên nghèo Thực sách ưu đãi, thu hút giáo viên công tác địa bàn khó khăn, khuyến khích xây dựng mở rộng quỹ khuyến học, ưu tiên đầu tư trước để đạt chuẩn sở trường, lớp xã nghèo, thơn, đặc biệt khó khăn Từ sách hỗ trợ giảm nghèo phủ phần giải tình trạng khó khăn gia đình hộ nghèo nói chung, nâng cao dần mức sống người dân, hạn chế tình trạng trẻ em phải tham gia lao động quyền lợi trẻ em học tập, vui chơi đáp ứng tốt Một nguyên nhân sử dụng lao động trẻ em phận người dân không nắm bắt mà Cơng ước Điều luật quy định cấm sử dụng lao động trẻ em trường hợp sử dụng lao động trẻ em Từ dẫn đến tình trạng chủ lao động sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật Để giải đề này, cần phải đề cao vai trò pháp luật, tuyên truyền pháp luật cho người dân thông qua kênh thông tin đại chúng, để thực tun truyền có hiệu khơng đơn giản Thứ pháp luật nước ta phức tạp, chồng chéo, khó hiểu, đến người học luật khơng lường trước rủi ro pháp lý tiềm ẩn áp dụng, Không dánh đảm bảo thân nắm đúng, đủ vấn đề cụ thể Vậy cách để phổ biến cho người dân hiểu, nắm bắt vấn đề thời gian ngắn, bên cạnh việc hồn thiện hệ thống pháp luật quan có thẩm quyền phương pháp tun truyền đóng vai trị quan trọng Nên tìm cách giải thích đơn giản 18 vấn đề thực quan trọng nội dung Công ước, vào quan tâm người dân Tìm phương pháp đối tượng, Chỉ điều luật thực đến người dân Việc tuyên truyền cần phải tiến hành thường xuyên, lâu dài có trọng điểm Cần lên kế hoạch cho chương trình tuyên truyền với định hướng rõ ràng Từng bước bước tiếp cận, đưa quy định pháp luật vào sống hàng ngày, giúp người dân có cách nhìn thực đắn, chuẩn xác từ việc chấp hành quy định, điều luật trở nên tốt Một giải pháp giảm thiểu tình trạng người sử lao động cố tình bỏ qua quy định pháp luật để sử dụng lao động trẻ em trái pháp luật với lợi trước mắt trả công lao động rẻ, bỏ qua nhiều quyền lợi cần đáp ứng sử dụng lao động người lớn, bỏ qua điều khoản ràng buộc hợp đồng Để phát ngăn cản kịp thời thực trạng nhà nước ta cần có biện pháp tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tất cấp phạm vi nước Nâng cao ý thức trách nhiệm bậc cha, mẹ, cung cấp thông tin hữu ích thật cần thiết quyền lợi ích trẻ, nên quan tâm, chăm lo đời sống hàng ngày trẻ; cha, mẹ người tác động trực tiếp mạnh mẽ hoàn thiện nhân cách phát triển thân trẻ em Ngồi sách nâng cao đời sống kinh tế - tài chính, nhà nước nên đầu tư sở hạ tầng, xây dựng thêm trường học, bệnh viện, khu vui chơi, cơng trình cơng cộng địa phương cịn khó khăn thiếu thốn; đảm bảo phần điều kiện học tập cho em, tạo điều kiện cho trẻ vun mầm nuôi dưỡng ước mơ 19 PHẦN KẾT LUẬN Sau gần 20 năm, Việt Nam thực hai công ước 138 tuổi lao động tối thiểu công ước số 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, Việt Nam đạt nhiều thành tựu giải vấn nạn sử dụng lao động trẻ em, có biện pháp can thiệp xử lý kịp thời tới hành vi chủ sử dụng lao động bốc lột sức lao động trẻ em, tích cực thực hiên cơng tác tuyên truyền phòng chống vấn nạn sử dụng lao động trẻ em, tạo điều kiện cho em nhỏ có hồn cảnh khó khăn cắp sách đến trường, đảm bảo cho trẻ em nước dược hưởng đầy đủ quyền lợi giáo dục, y tế, sức khỏe, vui chơi giải trí Bên cạnh khó khăn gặp phải, nhà nước ta khơng ngừng hồn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng lao động trẻ em phạm vi nước, tăng cường chế tài xử lý trường hợp lạm dụng lao động trẻ em trái với quy định pháp luật Lồng ghép giải vấn đề lao động trẻ em với sách phát triển kinh tế xã hội (phát triển nơng thơn, đại hóa nơng nghiệp, phát triển kinh tế hàng hóa giáo dục, đào tạo nghề, giảm nghề,…) khu vực nông thôn với mong muốn xóa bỏ lao động trẻ em diện rộng Về phía gia đình, với vai trị quan trọng với sử dụng lao động trẻ em, nâng cao ý thức việc sử dụng trẻ em hoạt động sản xuất - kinh doanh, xóa bỏ hình thức trẻ em làm việc nặng nhọc độc hại, đồng thời đảm bảo thời gian phụ giúp gia đình trẻ em Phát biểu khai mạc Hội thảo Cam kết lao động CPTPP EVPTA 6, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết: “ Xóa bỏ lao động trẻ em ưu tiên tồn cầu giới cơng nhận”, đồng thời ông nhấn mạnh giải vấn đề lao động trẻ em, đặc biệt bảo vệ trẻ em khỏi hình thức lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, cần có tham gia tích cực, liên minh, liên kết chặt chẽ tất đối tác xã hội, gia đình cộng đồng Cũng Hội thảo, Việt Nam 20 cam kết thực mục tiêu phát triển bền vững 8.7, Việt Nam triển khai xây dựng kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2019 - 2025 để thực mục tiêu 8.7, tập trung vào vấn đề để giải vấn đề lao động trẻ em lĩnh vực Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Liên minh châu Âu, gọi tắt EVPTA phòng ngừa lao động trẻ em lĩnh vực nơng nghiệp, phịng lao động trẻ em lĩnh vực kinh tế chuỗi cung ứng,… Đồng thời sách, chủ trương, hướng cụ thể cho phòng chống lao động trẻ em tương lai 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2012) Bộ luật lao động, ban hành ngày 18/6/2012 Nguyễn Duy Phúc, 2012 Các nguyên lý quan hệ lao động Hà Nội: NXB Lao động - Xã hội Châu Hoài Bão, 2019 Bài giảng nguyên lý quan hệ lao động Trường đại học Lao động - Xã hội ILO (2003) Công ước số 138 tuổi lao động tối thiểu, ban hành ngày 24/6/2003 ILO (1999) Cơng ước số 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, ban hành ngày 17/6/1999 Anh Thư, 2019 Hậu việc sử dụng lao động trẻ em [Ngày truy cập: ngày 14 tháng 12 năm 2019] ILO, Tổng cục thống kê, 2014 Điều tra quốc gia lao động trẻ em 2012 kết [Ngày truy cập: ngày 14 tháng 12 năm 2019] Mai Đan, 2018 Tỷ lệ lao động trẻ em Việt Nam thấp tỷ lệ trung bình giới [Ngày truy cập: ngày 15 tháng 12 năm 2019] 22 ... em tồi tệ chấp hành tuổi lao động tối thiểu thông qua việc thực công ước 138 công ước 182 Việt Nam. ” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thực trạng vấn đề sử dụng lao động trẻ em với hình thức. .. hình việc thực hai cơng ước 138 tuổi lao động tối thiểu công ước 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ 182 Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG... liên quan, cụ thể tiêu chuẩn theo Công ước Liên hợp quốc quyền trẻ em, công ước ILO số 138 tuổi lao động tối thiểu công ước số 182 loại bỏ hình thức lao động trẻ em tồi tệ Những nội dung lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: LOẠI BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT VÀ CHẤP HÀNH TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 138 VÀ CÔNG ƯỚC 182 Ở VIỆT NAM, LOẠI BỎ NHỮNG HÌNH THỨC LAO ĐỘNG TRẺ EM TỒI TỆ NHẤT VÀ CHẤP HÀNH TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC 138 VÀ CÔNG ƯỚC 182 Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm