0

MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

21 123 4
  • MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2022, 21:50

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT31.Khái niệm:31.1.Quan hệ lao động ;31.2.Mô hình quan hệ lao động :31.3.Công đoàn :42.Các yếu tố cấu thành nên hệ thống quan hệ lao động:43.Một số mô hình thực tiễn điển hình về quan hệ lao động :6CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY.91.Mô hình quan hệ lao động Việt nam hiện nay :91.1.Về thiết chế chính trị :91.2.Hình thức tổ chức hành chính:101.3.Tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động đến mô hình quan hệ lao động:101.4.Mức độ phát triển và trình độ tổ chức của các chủ thể trong quan hệ lao động:132.Những ưu điểm , nhược điểm của mô hình quan hệ lao động tại Việt Nam:152.1.Ưu điểm :152.2.Hạn chế :16CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM.18 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI (CS2) KHOA QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Mã lớp: Số báo danh: ĐH17NL1 Họ tên: Nguyễn Thị Huyền 060 MSSV: 1753404040660 TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN: NGUYÊN LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG GV: ThS CHÂU HỒI BÃO MƠ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ Giám khảo (Ký ghi rõ họ tên) TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2019 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT Khái niệm: 1.1 Quan hệ lao động ; 1.2 Mô hình quan hệ lao động : 1.3 Cơng đồn : Các yếu tố cấu thành nên hệ thống quan hệ lao động: .4 Một số mơ hình thực tiễn điển hình quan hệ lao động : CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Mơ hình quan hệ lao động Việt nam : 1.1 Về thiết chế trị : 1.2 Hình thức tổ chức hành chính: 10 1.3 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động đến mơ hình quan hệ lao động: 10 1.4 Mức độ phát triển trình độ tổ chức chủ thể quan hệ lao động: 13 Những ưu điểm , nhược điểm mơ hình quan hệ lao động Việt Nam: 15 2.1 Ưu điểm : 15 2.2 Hạn chế : 16 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐỂ XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 18 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Ở thời kì kinh tế phát triển , quốc gia có mơ hình quan hệ lao động phù hợp với kinh tế họ Thực tiễn cho thấy , quốc gia xây dựng quan hệ lao động dựa vào nguyên tắc chung phổ biến hệ thống quan hệ lao động quốc gia có khác dựa vào đặc điểm quốc gia mà xây dựng theo mơ hình riêng phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước Việt Nam quốc gia phát triển hệ thống quan hệ lao động hình thành Việt Nam sơ khai thiếu nhiều yếu tố quan trọng để hình thành nên mơ hình quan hệ phù hợp với kinh tế Chính mà tơi nghiên cứu đề tài “ Mơ hình quan hệ lao động Việt Nam “ với lý muốn tìm hiểu , nghiên cứu khắc phục nhược điểm từ đưa biện pháp khắc phục xây dựng hệ thống quan hệ lao động lành mạnh , phù hợp với điều kiện trị , kinh tế xã hội Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu : Xây dựng hệ thống quan hệ lao động lành mạnh , phù hợp với điều kiện trị , kinh tế xã hội Việt Nam Phương pháp nghiên cứu : Đề tài nghiên cứu dựa phương pháp : phân tích , thống kê , sưu tầm , thu nhập thơng tin , phân tích liệu thu nhập Đối tượng , phạm vi nghiên cứu : Đối tượng nghiên cứu đề tài mơ hình quan hệ lao động Phạm vi nghiên cứu đề tài Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT : Khái niệm: 1.1 Quan hệ lao động ; Quan hệ lao động mối quan hệ quyền nghĩa vụ cá nhân hay tập thể người lao động người sử dụng lao động Việc quản lý quan hệ lao động không quản lý tiền lương, sách người lao động mà cịn quản lý thủ tục tuân thủ quan nhà nước , nói cách khác quan hệ lao động quan hệ người với người trình sản xuất, người bình đẳng làm chủ tư liệu sản xuất Ngoài heo quy định khoản Điều Bộ luật Lao động năm 2012 quan hệ lao động hiểu: “Quan hệ lao động quan hệ xã hội phát sinh việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương người lao động người sử dụng lao động” 1.2 Mơ hình quan hệ lao động : Quan hệ lao động góc nhìn mang tính chất hệ thống cịn có khái niệm khác mơ hình quan hệ lao động quốc gia vận hành cách tự nhiên hệ thống Hệ thống cấu thành chủ thể tương tác với để xác định điểm cân lợi ích mơi trường kinh tế, xã hội pháp luật Do hệ thống mang tính chất xã hội nên hoạt động theo nguyên lý lý thuyết trò chơi (một lý thuyết khoa học, áp dụng rộng rãi lĩnh vực sống, từ kinh tế, thương mại, đến ngoại giao, quân sự, tư pháp… nguyên tắc vận hành lý thuyết cụôc chơi vận động tác động định chủ thể khác tham gia chơi, mà định chủ thể phụ thuộc vào định chủ thể khác ngược lại) Mỗi quốc gia xây dựng mơ hình quan hệ lao động riêng biệt , có đặc điểm phù hợp với kinh tế , xã hội quốc gia nhằm thống mối quan hệ lao động 1.3 Cơng đồn : Theo Điều 10 Hiến pháp Nước Cộng hịa XHCN Việt Nam năm 2014 cơng đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Tổ chức cơng đồn tổ chức bảo vệ quyền lời cho người lao động ( đại diện cho người lao động ).Cơng đồn có chức thể, hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn Trong đó, chức bảo vệ quyền, lợi ích người lao động mang ý nghĩa trung tâm - mục tiêu hoạt động cơng đồn Các yếu tố cấu thành nên hệ thống quan hệ lao động: Hệ thống quan hệ lao động bao gồm cấu phần sau: - Cấu phần thứ nhất, chủ thể gồm: phủ (bao gồm quyền địa phương), tổ chức cơng đoàn, người sử dụng lao động - Cấu phần thứ hai, bao gồm thể thức tương tác mà chủ thể nói thực cách đưa định gồm: đối thoại (bao gồm thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể), đình cơng, tham vấn ba bên, trung gian hịa giải, tài phán (trọng tài, tòa án) - Cấu phần thứ ba, môi trường hệ thống, bao gồm: yếu tố kinh tế ( lạm phát, tăng trưởng, biến động số giá sinh họat, cung – cầu lao động, suất lao động…), yếu tố văn hóa – xã hội ( điều kiện ăn sinh họat, tỷ lệ giới, độ tuổi, phong tục tập quán, văn hóa ứng xử, ), yếu tố trị, nhà nước, pháp luật, Dựa vào yếu tố hình thành nên yếu tố định đến việc xây dựng mơ hình quan hệ lao động quốc gia Mỗi quốc gia có kinh tế khác từ hình thành nên hệ thống quan hệ lao động riêng quốc gia Trên thực tiễn cho thấy , xét tổng thể hệ thống quan hệ lao động có cấu phần tương đối giống , nhiên tính chất vận hành khác Qua nghiên cứu hệ thống quan hệ lao động số nước, mức độ phát triển khác nhau, thấy có sáu yếu tố tạo nên khác biệt hệ thống quan hệ nước: – Thứ nhất, thể chế trị: thể chế trị có tác động lớn đến vị thế, vai trò chủ thể vận hành thiết chế thức thiết chế tham vấn, thiết chế tài phán chẳng hạn, quốc gia chế trị thiên tả hệ thống quan hệ lao động thường thiên phía người lao động ngược lại – Thứ hai, hình thức tổ chức hành chính: chế định quan quản lý nhà nước phải nằm phương thức tổ chức máy hành chung quốc gia vậy, cách tổ chức hoạt động thiết chế quan hệ lao động trung gian hoà giải, trọng tài, tham vấn, quản lý nhà nước, phải tương thích với cách tổ chức hành quốc gia hay địa phương – Thứ ba, mức độ phát triển kinh tế – xã hội: mức độ phát triển kinh tế – xã hội quốc gia có mối quan hệ với cấu kinh tế quốc gia ví dụ nước giai đoạn đầu trình cơng nghiệp hóa tỷ trọng ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động giản đơn tay nghề thấp, có điều kiện làm việc khó khăn tiền l ương thấp nhiều nước cơng nghiệp phát triển nước có quan hệ lao động phát triển ngày anh, mỹ, bắc âu trải qua giai đoạn khó khăn quan hệ lao động bước vào giai đoạn cơng nghiệp hóa cuối kỷ 19, đầu kỷ 20 – Thứ tư, mức độ phát triển trình độ tổ chức chủ thể quan hệ lao động: yếu tố có tác động rõ mức độ phát triển trình độ tổ chức xác định sức mạnh bên quan hệ lao động thường nước phát triển, trình độ tổ chức tổ chức đại diện cho người lao động người sử dụng lao động cao nước phát triển nhiên có ngoại lệ, ví dụ tỷ lệ người lao động tham gia cơng địan nước bắc âu cao, mỹ số nước châu âu, phong trào cơng đồn lại xuống – Thứ năm, yếu tố văn hóa: quan hệ lao động quan hệ người với người nên hành vi ứng xử bên chịu ảnh hưởng sâu sắc giá trị, chuẩn mực xã hội, phong tục tập quán, nếp suy nghĩ, tác phong ứng xử người văn hóa ví dụ thập kỷ 6070 kỷ trước, phủ malaysia singapore bỏ nhiều năm nghiên cứu để học tập mơ hình quan hệ lao động nhật bản, cuối phải từ bỏ kế hoạch hệ thống quan hệ theo mơ hình nhật hoạt động có hiệu văn hoá nhật, nơi mà hành vi ứng xử hai bên quan hệ lao động chịu chi phối sâu sắc giá trị văn hoá nhật văn hoá công ty – Thứ sáu, yếu tố lịch sử: quan hệ lao động phát triển theo thời gian, hàm chứa yếu tố lịch sử chẳng hạn tổ chức cơng địan có bề dày lịch sử hàng chục năm tác động lớn đến việc định hình tính chất hệ thống quan hệ quốc gia hệ thống quan hệ lao động phát triển ổn định ngày nước bắc âu kết trình phát triển tự điều chỉnh hệ thống hàng trăm năm qua, từ cuối thể kỷ 19, đầu kỷ 20 đến Một số mơ hình thực tiễn điển hình quan hệ lao động : Mơ hình quan hệ lao động làm chủ tập thể (khối xã hội chủ nghĩa cũ): Khơng có quan hệ chủ thợ Quan hệ lao động quan hệ người với người trình sản xuất, người bình đẳng làm chủ tư liệu sản xuất Mơ hình quan hệ lao động kiểu tinh thần phường hội Nhật Bản: Tồn quan hệ chủ - thợ quan hệ bị chi phối mạnh tính cộng đồng người Nhật Do đó, quan hệ chủ - thợ mối quan hệ dựa tinh thần hợp tác gắn bó lợi ích lâu dài Ba trụ cột quan hệ lao động Nhật : Chính sách tuyển dụng lao động suốt đời, trả lương theo thâm niên doanh nghiệp cơng đồn Thực tế, Nhật có nhiều tổ chức cơng đồn khác doanh nghiệp cơng đồn khuyến khích hoạt động Mơ hình quan hệ lao động mang tính cá nhân: Mơ hình phổ biến diễn thời gian dài nước Châu Âu Mỹ thị trường lao động phát triển Theo đó,người lao động quan tâm đề cao đến lợi ích cá nhân Người lao động thiếu liên kết để trở thành nhóm lợi ích lớn Do “lợi người sau” nên trình phát triển thị trường lao động nước có kinh tế chuyển đổi5 diễn nhanh Do đó, mơ hình tồn thời gian ngắn vào giai đoạn q trình cơng nghiệp hóa hay q trình chuyển đổi kinh tế số quốc gia Trung Quốc, Việt Nam nước Đông Âu thuộc phe xã hội Chủ nghĩa cũ Mơ hình quan hệ lao động ngành: Mơ hình tồn nước có kinh tế thị trường phát triển Tại đó, người lao động ngành có điều kiện để liên kết thành tập đồn lợi ích lớn dự lãnh đạo cơng đồn ngành Sự liên kết trở thành xu hướng phổ biến Kèm theo đó, sức mạnh đàm phán áp lực người lao động phía người sử dụng lao động lớn Khi đó, người lao động có khuynh hướng gia tăng hành động tập thể như: gia nhập cơng đồn ngành, thương lượng lao động tập thể ngành, đình cơng tồn ngành… Trong mơ hình này, cơng đồn giới chủ tự liên kết để hình thành nên tập đồn lợi ích lớn, độc lập với nhà nước Quan hệ bà chủ thể cơng đồn, giới chủ phủ bình đẳng Tuy nhiên, nhược điểm thường xảy xung đột quy mô lớn trực tiếp gây bất ổn trị lợi ích quốc gia Mơ hình quan hệ lao động kiểu điều phối tổng thể Mô hình tồn nước có kinh tế thị trường với vai trò điều tiết chặt chẽ phủ (Trung Quốc Việt Nam) Trong mơ hình này, cấp doanh nghiệp, người lao động người sử dụng lao động tương đối độc lập với Ở cấp quốc gia, toàn thể người lao động liên kết tổ chức cơng đồn thống Nhà nước hậu thuẫn Trong khi, người sử dụng lao động liên kết để hình thành số hiệp hội theo cho phép phủ Do vậy, cấp doanh nghiệp, mối quan hệ tổ chức đại diện người lao động người sử dụng lao động chịu lãnh đạo thống điều phối chặt chẽ Chính phủ trung tâm điều phối tổng thể Việt Nam áp dụng mơ hình quan hệ lao động phép tồn cơng đồn, cịn sơ khai chưa phù hợp với kinh tế Để tìm vấn đề bất cập nên học hỏi quốc gia phát triển khác để khắc phục nhược điểm để xây dựng mơ hình , hệ thống quan hệ lao động phù hợp cần phân tích cách thấu đáo yếu tố để tạo nên sở đảm bảo vận hành hiệu bền vững kinh tế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MƠ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Mơ hình quan hệ lao động Việt nam : Chúng ta xã hội đại , có cơng nghệ tiên tiến kinh tế phát triển , cường quốc Mỹ , Nhật Bản , Trung Quốc… xây dựng cho nước họ áp dụng thành cơng mơ hình quan hệ lao động phù hợp với kinh tế Ví dụ Mỹ , mơ hình quan hệ lao động họ cho phép tồn nhiều cơng đồn Điều chứng minh việc có hệ thống quan hệ lao động phù hợp đáp ứng nhiều nhu cầu cần thiết vấn đề lao động quốc gia , mang đến phát triển mặt đặc biệt kinh tế, xã hội Việt Nam đất nước phát triển với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có cho mơ hình quan hệ lao động có tổ chức cơng đồn Với mơ hình tồn thể người lao động liên kết tổ chức cơng đồn thống Nhà nước hậu thuẫn Cơng đồn Việt Nam tổ chức người lao động , có chức bảo vệ lợi ích quyền lợi người lao động Theo quy định pháp luật , Cơng Đồn vừa đối tác vừa yếu tố tích cực giúp doanh nghiệp phát triển Trong khi, người sử dụng lao động liên kết để hình thành số hiệp hội theo cho phép phủ Do vậy, mối quan hệ tổ chức đại diện người lao động người sử dụng lao động chịu lãnh đạo thống điều phối chặt chẽ Chính phủ trung tâm điều phối tổng thể Về nguyên tắc, hệ thống quan hệ lao động hình thành Việt Nam mức sơ khai, thiếu nhiều cấu phần quan trọng đặc biệt nhiều cấu phần xác định mặt luật pháp lại chưa phù hợp với thực tiễn 3.1 Về thiết chế trị : Thể chế trị Việt Nam thể chế trị nhà nước xã hội chủ nghĩa Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, thể chế trị có đặc trưng dân chủ, đó, quyền lực thuộc nhân dân lao động, thể chế trị bảo vệ quyền lợi tự cơng dân Thể chế trị nhà nước xã hội chủ nghĩa dựa tảng pháp chế xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ, tăng cường vai trò tổ chức xã hội tham gia tích cực cơng dân vào cơng việc nhà nước xã hội Mặc dù mô hình Việt Nam phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý , điều tiết nhà nước , song thiết chế quan hệ lao động có số điểm khác với nguyên tắc thị trường , thiết chế đại diện người sử dụng lao động người lao động 3.2 Hình thức tổ chức hành chính: Thiết chế quan điểm Đảng hệ thống pháp luật lao động có thay đơi tiếp tục hồn thiện theo thời gian - Pháp lệnh Hợp đồng lao động ban hành ngày 30/8/1990 chuyển việc tuyển dụng biên chế nhà nước sang hợp đồng lao động Đây dấu mốc quan trọng việc chuyển đổi quan hệ lao động - Năm 1994 , Bộ luật lao động ban hành , nhằm điều chỉnh quan hệ lao động người lao động sử dụng quan hệ lao động quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động - Bộ luật lao động 1994 sửa đổi bổ sung vào năm 2002 , 2006 , 2007 2012 - Ra đời Luật cơng đồn 2012, Luật việc làm 2013 , Luật bảo hiểm xã hội 2014 bước tiến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động quan hệ lao động Việt Nam - Bên cạnh văn pháp luật khác liên quan đến quan hệ lao động để đảm bảo đồng hệ thống pháp luật : Bộ luật tố tụng dân 2015 giải vụ án lao động ; Bộ luật hình 2017 quy định số hình phạt vấn đề sa thải người lao động , chiếm dụng quỹ bảo hiểm … - Coi trọng việc giải tranh chấp lao động thơng qua hịa giải trọng tài , quy định rõ quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Nhìn chung nước ta có hệ thống văn quy phạm pháp luật đầy đủ quan hệ lao động, bao quát đầy đủ vấn đề quy định quan hệ việc làm, quan hệ học nghề, dạy nghề, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp cấp ngành, tổ chức hoạt động cơng đồn Các tiêu chuẩn lao động để làm sở cho hai bên thỏa thuận nội dung quan hệ lao động; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; Tranh chấp lao động, giải tranh chấp lao động, đình cơng giải đình cơng; Quản lý, tra xử phạt vi phạm pháp luật quan hệ lao động Tuy nhiên, so với yêu cầu thị trường lao động xu hội nhập quốc tế pháp luật quan hệ lao động nước ta cịn tồn tại, hạn chế 3.3 Tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động đến mơ hình quan hệ lao động: a Tốc độ tăng trưởng GDP doanh nghiệp : Nền kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc ba khu vực sản xuất, cung - cầu kinh tế song hành phát triển Tăng trưởng kinh tế 10 năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao 11 năm qua Chất lượng tăng trưởng môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, doanh nghiệp thành lập tăng mạnh Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần An sinh xã hội quan tâm thực Theo Tổng cục Thống kê báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 cho thấy năm 2018 tăng 7,08%, mức tăng cao kể từ năm 2008 trở lại Quy mô kinh tế theo giá hành đạt 5,54 triệu tỷ đồng; GDP bình quân đầu người ước tính đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với năm 2017 Điều cho thấy kinh tế Việt Nam có phát triển so với năm trước Hình Tốc độ tăng trưởng GDP từ năm 2007 – 2018 Nguồn : Tổng cục thống kê 2018 năm thành công kinh tế Việt Nam , điều khẳng định tính kịp thời hiệu giải pháp Chính phủ ban hành, đạo liệt cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực Tuy nhiên, nhìn sâu thấy tăng trưởng GDP xuất dựa vào khu vực có vốn đầu tư nước ngồi, khu vực kinh tế nước bị chèn lấn so với khu vực có vốn đầu tư nước ngồi , GDP tăng mức cao hàng đầu châu Á thu nhập đời sống người dân không cải thiện bao nhiêu, nợ công, nợ doanh nghiệp nhà nước tăng Hình Tỷ trọng đóng góp GDP thành phần kinh tế Đơn vị : % 11 Nguồn : Niêm giám thống kê Trong năm 2018, nước có 131,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn đăng ký 1.478,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% số doanh nghiệp tăng 14,1% số vốn đăng ký so với năm 2017 Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực khác quan thống kê công bố năm 2018 cịn có 34 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 28,6% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2018 lên gần 165,3 nghìn doanh nghiệp b Lực lượng lao động: Theo tổng cục thống kê năm 2018, lực lượng lao động độ tuổi lao động 48,7 triệu người, tăng 549,8 nghìn người so với năm trước Lao động 15 tuổi trở lên làm việc 54,3 triệu người, bao gồm 20,7 triệu người làm việc khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, chiếm 38,1% tổng số (giảm 2,1 điểm phần trăm so với năm trước); khu vực công nghiệp xây dựng 14,4 triệu người, chiếm 26,6% (tăng 0,8 điểm phần trăm); khu vực dịch vụ 19,2 triệu người, chiếm 35,3% c Tỷ lệ thất nghiệp : Tính chung năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp chung nước ước tính 2,0%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị 2,95%; khu vực nông thôn 1,55% Tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi năm 2018 2,19%, khu vực thành thị 3,10%; khu vực nông thôn 1,74% Tỷ lệ thất nghiệp niên năm 2018 ước tính 7,06%, khu vực thành thị 10,56%; khu vực nông thôn 5,73% Cung cầu lao động cân đối , cung nhiều cầu số người thất nghiệp nhiều tỉ lệ giảm tương đối 12 d Năng suất lao động : Theo tổng cục thống kê , Năng suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao nhiều mức tăng 5,29% năm 2016 Năng suất lao động toàn kinh tế theo giá hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động, tăng 346 USD so với năm 2017); suất lao động năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao nhiều mức tăng 5,29% năm 2016 xấp xỉ mức tăng 6,02% năm 2017 lực lượng lao động bổ sung số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao Số lao động làm việc doanh nghiệp công nghiệp thời điểm 1/12/2018 tăng 2,6% so với thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2017 tăng 5,1%), lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 0,7%; doanh nghiệp Nhà nước tăng 2,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng 3,3% e Q trình đại hóa cơng nghiệp hóa: Việt Nam có bước tiến vượt bậc, phần lớn người nghèo sống nơng thơn nhờ cải thiện đời sống, đưa Việt Nam trở thành nước có tỷ lệ xóa đói, giảm nghèo với tốc độ cao giới Thành có phần nhờ vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn 3.4 Mức độ phát triển trình độ tổ chức chủ thể quan hệ lao động: Theo công bố Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên nước quý IV năm 2018 ước tính 55,7 triệu người, tăng 286,6 nghìn người so với quý trước tăng 530,7 nghìn người so với kỳ năm trước, bao gồm: Lao động nam 29,2 triệu người, chiếm 52,3%; lao động nữ 26,5 triệu người, chiếm 47,7% Tính chung năm 2018, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 55,4 triệu người, tăng 566,2 nghìn người so với năm 2017 Hình Một số tiêu kinh tế thị trường lao động chủ yếu năm 2018 13 Nguồn Tổng cục thống kê ( 2017 , 2018 ) Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số người tham gia BHXH tồn quốc 14.724 nghìn người tăng 905 nghìn người (6,55%) so với năm 2017; : số người tham gia BHXH bắt buộc 14 453 nghìn người tăng 862 nghìn người (6,34%) so với năm 2017; Số người tham gia BHXH tự nguyện 271 nghìn người tăng 44 nghìn người (19,38%) so với năm 2017 Tỷ lệ người tham gia BHXH so với lực lượng lao động 26,46% Tình hình giải chế độ BHXH: Tính đến ngày 31/12/2018, tồn quốc có 13,7 triệu lượt người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội : có khoảng 3,1 triệu lượt người hưởng lương hưu cgế độ bảo hiểm xã hội tháng; 775 860 lượt người hưởng trợ cấp lần : 662 386 người hưởng bảo hiểm xã hội lần 849 930 lượt người hưởng chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe Hình Tình hình tham gia bảo hiểm xã hội năm 2017 , 2018 14 Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngoài tình hình tổ chức Cơng đồn Việt Nam quan trọng Trong năm qua, Cơng đồn Cơng Thương Việt Nam tổ chức thành công Đại hội cơng đồn cấp, góp phần vào thành cơng Đại hội XII Cơng đồn Việt Nam Cùng với đó, Cơng đồn thực tốt chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên NLĐ với 97,48% người lao động Ngành ký hợp đồng lao động đóng bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm tai nạn 99% số sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ Cơng đồn Công thương Việt Nam ban hành nhiều văn tham gia, góp ý xây dựng sách, pháp luật, tập trung vào đoàn viên, người lao động; đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kiến nghị nội dung cần sửa đổi, bổ sung nâng cao chất lượng hoạt động cơng đồn Những ưu điểm , nhược điểm mơ hình quan hệ lao động Việt Nam: 4.1 Ưu điểm : Việt Nam bắt đầu hội nhập quốc tế sâu rộng, doanh nghiệp có nhiều thuận lợi để hoạt động, môi trường kinh doanh ngày thuận tiện Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển , GDP có mức tăng lên cao so với năm , ưu điểm lớn mơ hình quan hệ lao động để có kinh tế tốt mơ hình phù hợp Phong trào xây dựng nông thơn mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn có bước tiến quan trọng góp phần tạo tảng cho nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Hệ thống pháp luật nước ta quy định chi tiết, cụ thể vấn đề thuộc quan hệ lao động hai bên để giúp chủ thể có liên quan có sở pháp lý rõ ràng giải vấn đề phát sinh Năng suất lao động chung tiếp tục cải thiện xu hướng ứng dụng công nghệ nông nghiệp dẫn đến chuyển dịch cấu lao động theo ngành 15 Chăm lo lợi ích đồn viên , xây dựng , củng cố mối quan hệ gắn bó , bền chặt địa viên tổ chức cơng đoàn 4.2 Hạn chế : Các quy định quan hệ lao động nước ta chủ yếu hướng quan hệ hai bên doanh nghiệp, quan tâm đến quan hệ ba bên cấp quốc gia, cấp ngành cấp địa phương Điều làm hạn chế tham gia đại diện người lao động người sử dụng lao động vào việc xây dựng sách, pháp luật quan hệ lao động, từ hạn chế chất lượng bảo vệ quyền lợi ích đáng họ tham gia quan hệ lao động Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu có quy mô vừa nhỏ nên phải đối diện nhiều khó khăn, rủi ro, nên số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể cao Việc nội hóa luật hóa quy định ILO Cơng ước mà Việt Nam phê chuẩn chưa thực đầy đủ đồng bộ; khơng tiêu chuẩn lao động quốc tế chưa tôn trọng đảm bảo thực thực tế thương lượng tập thể chưa thực trọng, nhìn chung mang tính hình thức chưa đạt hiệu Hệ thống pháp luật hành số bất cấp : chưa đảm bảo quyền bình đẳng người lao động người sử dụng lao động, quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng , quyền tham gia tổ chức Vai trị cơng đồn cấp trực tiếp doanh nghiệp chưa có tổ chức cơng đồn sở mang tính áp đặt , khơng khả thi Vai trò tổ chức đại diện người sử dụng lao động chưa luật pháp hóa ; hòa giải , trọng tài quy định bắt buộc , thiếu tính linh hoạt Pháp luật vãn thừa nhận đình cơng khơng trình tự quy định pháp luật GDP tăng mức cao hàng đầu châu Á thu nhập đời sống người dân không cải thiện bao nhiêu, nợ công, nợ doanh nghiệp nhà nước tăng Doanh nghiệp tư nhân không phát triển phần không muốn phát triển, phần phát triển , doanh nghiệp tư nhân nước bị kìm hãm rào cản, điều kiện kinh doanh, chèn lấn lẫn nạn tham nhũng vặt, xin đểu, dịp lễ, Tết Vẫn cịn nhiều thách thức q trình đại hóa , cơng nghiệp hóa kết cấu hạ tầng cịn thấp , người đầu tư vào sản xuất nông nghiệp Cán phần lớn kiêm nhiệm chưa đủ thời gian tham gia hoạt động cơng đồn nên chưa đủ kinh nghiệm tổ chức, triển khai cơng việc u cầu tính ổn định Tại số đơn vị, việc ký kết cịn mang tính hình thức, chép luật, có điều có lợi cho người lao động so với luật định Mơ hình quan hệ lao động rời rạc chưa đáp ứng cầu thiết yếu mà quan hệ lao động cần Nền kinh tế có xu hướng phát triển mơ hình quan hệ 16 lao động cịn chưa phù hợp , kinh tế cần phải phát triển phù hợp với mơ hình 17 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NHỮNG Ý KIẾN ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM Đảng Chính phủ nên có nhiều nghị biện pháp nhằm thúc đẩy khu vực doanh nghiệp tư nhân nước, tạo công tự phát triển cho doanh nghiệp nước Tăng cường hội phát triển cho doanh nghiệp nhỏ Tăng cường phát triển kinh tế nước nhà, đẩy nhanh tốc độ tăng suất lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn ngành, xây dựng nội dung thi đua gắn với đơn vị, trọng phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm, tổng kết nhân rộng gương điển hình tiên tiến để phong trào thi đua có chiều sâu, thiết thực hiệu Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến, chủ trương, sách Đảng nhà nước, đề án tái cấu ngành công thương,tăng cường công tác lãnh đạo, đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa , ổn định tiến doanh nghiệp , đặc biệt tuyên truyền tác phong làm việc công nghiệp , nâng cao suất chất lượng làm việc hiệu quả, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cán công nhân viên chức người lao động Tiếp tục thực tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ người lao động Thương lượng đưa vào nội quy, quy chế điều khoản có lợi cho NLĐ, cho người lao động, thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng đoàn viên cơng đồn Xây dựng sửa đổi nội dung luật liên quan đến quan hệ lao động để tạo công người lao động người sử dụng lao động Phổ biến kĩ luật lao động để người lao động người sử dụng lao động nắm rõ vấn đề tranh chấp , cố xảy Tham khảo mô hình quan hệ lao động quốc gia phát triển khác để dựa vào xây dựng dựa kinh tế nước nhà phù hợp Tiếp tục phát huy ưu điểm có sẵn để tạo nên mơ hình quan hệ lao động đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà quan hệ lao động quan tâm 18 PHẦN KẾT LUẬN Trong xã hội đại kinh tế phát triển nay, quốc gia xây dựng cho mơ hình quan hệ lao động xã hội Hệ thống quan hệ lao động nước xây dựng nguyên tắc chung mang tính phổ quát, hệ thống quan hệ lao động nước lại xây dựng theo mơ hình riêng phù hợp với điều kiện, đặc điểm riêng quốc gia, kinh tế Việt Nam quốc gia phát triển có tồn mơ hình quan hệ lao động , mơ hình cịn rời rạc cịn mức sơ khai Thông qua nghiên cứu cấu phần kinh tế Việt Nam , tơi tìm hiểu thực trạng mơ hình quan hệ lao động Việt Nam Qua nhận ưu điểm mơ hình Việt Nam đồng thời phát nhược điểm tồn mơ hình Chính , tơi đưa vài biện pháp để xây dựng hệ thống quan hệ lao động lành mạnh, phù hợp với điều kiện trị, kinh tế, xã hội Việt Nam 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Mạnh Cường, Mô hình quan hệ lao động Việt Nam Nguyễn Tiệp ( 2011 ), Giáo trình quan hệ lao động Lê Thị Hoài Thu ( 2013 ), “ Một số bất cập quy định quan hệ lao động vấn đề đặt ra” Báo cáo quan hệ 2017 – ILO Hệ thống quan hệ lao động quốc gia – CIRD Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 2018 Tổng cục thống kê 2007 – 2018 20 ... luật Lao động năm 2012 quan hệ lao động hiểu: ? ?Quan hệ lao động quan hệ xã hội phát sinh việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương người lao động người sử dụng lao động? ?? 1.2 Mô hình quan hệ lao. .. đổi quan hệ lao động - Năm 1994 , Bộ luật lao động ban hành , nhằm điều chỉnh quan hệ lao động người lao động sử dụng quan hệ lao động quan hệ xã hội liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. .. lao động: .4 Một số mơ hình thực tiễn điển hình quan hệ lao động : CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY Mơ hình quan hệ lao động Việt nam
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM, MÔ HÌNH QUAN HỆ LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan