0

on tap chuong 3 oa hoc 9

11 0 0
  • on tap chuong 3 oa hoc 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2021, 05:54

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được sắp xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần... Bảng tuần hoàn có 7 chu kì.[r]
- Xem thêm -

Xem thêm: on tap chuong 3 oa hoc 9