0

Quy trình thẩm định thuốc

69 14 0
  • Quy trình thẩm định thuốc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 21:04

THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH GS TS Nguyễn Ngọc Chiến Viện CNDPQG – Bộ môn Công nghiệp Dược Trường đại học Dược Hà Nội Thẩm định quy trình Tài liệu học tập: Tài liệu phát tay Tài liệu tham khảo: Giáo trình sau đại học (2019), Nâng quy mơ thẩm định quy trình sản xuất thuốc thành phẩm, Nhà xuất y học Pharmaceutical Process Validation, an international third edition, 2003 Pharmaceutics: The design and manufacture of medicines, 3rd edition, 2007 Thẩm định quy trình Mục tiêu Trình bày khái niệm thẩm định Trình bày loại thẩm định Trình bày phân tích ý nghĩa biểu đồ kiểm soát Shewhart, cusum Thẩm định quy trình I Đại cương: - Hoa Kỳ: Một số thuốc (digoxin, digitoxin, prednisolon prednison) bị phản hồi tác dụng lâm sàng không đồng hàm lượng Thực tế chứng minh: Chất lượng thuốc kiểm tra thành phẩm cuối mà phải bước quy trình Ví dụ: Sản xuất viên nén lơ lớn Sản xuất thuốc tiêm Trước 1962 chưa có luật cGMP thẩm định Thuật ngữ thẩm định xuất năm 1963 1.1 Lịch sử - - Thẩm định quy trình 1.1 Lịch sử - - - ~ 1970 thẩm định quy trình lần áp dụng công nghiệp Dược phẩm Hoa Kỳ trở thành phần quan trọng cGMP Sau đó, yêu cầu thẩm định quy trình đề cập văn WHO, EU, Australia, Canada, Nhật tổ chức quốc tế khác Thập kỷ 1990: Bộ Y Tế VN (Thứ trưởng: TS L.V Truyền) đưa GMP vào Việt Nam; 2012 yêu cầu QTSX đăng ký phải thẩm định Thẩm định quy trình I Đại cương: Khái niệm • Thẩm định quy trình biện pháp nhằm đảm bảo q trình sản xuất có khả tạo thành phẩm đồng nhất, ổn định mặt chất lượng qua lơ mẻ • Thẩm định việc cung cấp chứng hồ sơ bước then chốt q trình sản xuất có tính đồng khả tái lặp Thẩm định quy trình Khái niệm (tiếp) FDA (Mỹ, 1987): • “TĐQTSX việc thiết lập chứng văn mức độ đảm bảo cao quy trình cụ thể liên tục sản xuất sản phẩm đáp ứng với tiêu chuẩn đặc tính chất lượng định trước sản phẩm” • 2008: có chuyển biến từ “thiết lập chứng văn bản” hướng tới “các chứng khoa học” • “TĐQTSX việc tổng hợp đánh giá liệu từ khâu thiết kế suốt trình sản xuất, thiết lập chứng khoa học chứng minh quy trình có khả ln cung cấp sản phẩm đạt chất lượng” Thẩm định quy trình I Đại cương: 1.3 Yếu tố yêu cầu thẩm định 1.3.1 Nhà quản lý • Đảm bảo nhà sản xuất tuân thủ quy định pháp luật • Quản lý tốt chất lượng sản phẩm 1.3.2 Người tiêu dùng • Đảm bảo sử dụng sản phẩm đạt chất lượng lúc, nơi Thẩm định quy trình I Đại cương: • Đảm bảo chắn q trình sản xuất tạo sản phẩm theo yêu cầu Đảm bảo tính ổn định q trình sản xuất thành phẩm Giảm thiểu cố trình hoạt động sản xuất Giảm thiểu hao hụt sản xuất sản phẩm bị loại bỏ Tạo điều kiện kiểm tra bảo trì hệ thống tốt Cho phép tất nhân viên kiểm sốt cải tiến trình 1.3 Yếu tố yêu cầu thẩm định 1.3.2 Nhà sản xuất • • • • • Thẩm định quy trình I Đại cương: 1.4 Thơng số thẩm định: • • • • Thơng số: Thuộc tính, tính chất cần thẩm định Khi thay đổi chúng ảnh hưởng đến chất lượng thuốc Kiểm sốt thơng số → đảm bảo quy trình/thiết bị đạt đến tiêu chuẩn kỹ thuật chất lượng sản phẩm ổn định Thông số/Biến đầu vào: + Yếu tố nguyên liệu + Yếu tố thơng số kỹ thuật quy trình sản xuất Thông số/Biến đầu ra: + Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm + Chỉ tiêu chất lượng bán thành phẩm Biểu đồ R 3.50 3.00 UCL 2.878 A+ Range 2.50 2.00 B+ 1.50 1.00 C+ CL 0.881 CL= đường trung tâm 0.50 0.00 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Hình 3.18(b): Biểu đồ Shewhart R lô VD: kiểm tra UCL = 3σ =D4 20 R Bảng: Kết khảo sát biểu đồ Shewhart R: Quy tắc u cầu khơng có Giới hạn +3σ điểm nằm giới hạn +3σ Vùng giá trị cao Liên tiếp 6, 7, 8, 9… điểm nằm Đi lên Giới hạn +3σ R Liên tiếp 6, 7, 8, 9… điểm lên điểm liên tiếp vùng +A, điểm liên tiếp vùng +A, 10 điểm liên tiếp vùng +A, điểm liên tiếp vùng +B Thẩm định quy trình Biểu đồ Cusum: • Nguyên tắc: biểu diễn đồ thị tổng giá trị tích lũy độ lệch giá trị quan sát với giá trị trung tâm, gồm tổng tích lũy phía tổng tích lũy phía • Mục đích: nhằm tìm khuynh hướng biến thiên giá trị trung bình quy trình • Biểu đồ Cusum nhạy với biến thiên chậm thường xuyên có biên độ nhỏ từ 0,5 – Thẩm định quy trình Biểu đồ Cusum: - Một giá trị tham khảo K lựa chọn K giá trị đích quy trình, trung bình liệu lịch sử, giá trị thuận tiện Khi giá trị x1, x2,……., xn quan sát, tổng tích lũy: τ Sτ = ∑ ( xi − K ) tính tốn vẽ đồ thị i =1 Ghi S1 = x1 – K; S2 = x1 + x2 - 2K; S3 = x1 + x2 + x3 - 3K… Đặc tính quan trọng biểu đồ cusum độ dốc tổng tích lũy Sτ Thẩm định quy trình Biểu đồ Cusum: Nếu quy trình vài mức độ μ lớn K, tổng tích lũy μ – K đơn vị lớn tổng trước (ngoại trừ sai khác ngẫu nhiên)  Biểu đồ cusum chuỗi tăng ổn định tổng Nếu quy trình chuyển dịch đến trung bình μ* mới, bé μ, tổng xu hướng giảm tức thời Độ dốc thay đổi, thay đổi độ dốc thông báo cho người sử dụng mức quy trình thay đổi Thẩm định quy trình Biểu đồ Cusum: \Ví dụ biểu đị kiểm sốt.xlsx Đường phía (+): Mỗi vị trí tính, sau vẽ đồ thị Đường phía (-): Mỗi vị trí tính, sau vẽ đồ thị Trong đó: μ0= trung bình quy trình giá trị kỳ vọng xi = giá trị thứ i; ku = (1*σ^/2) =kl ku = upper reference; kl lower reference Thẩm định quy trình Biểu đồ Cusum: H = Decision interval = 5* (σ)^ h = decision parameter = 5sd Nếu Quy trình có xu hướng lệch xa trung tâm, tổng tích lũy giá trị lệch tăng Khi hai tổng tích lũy vượt giá trị kiểm sốt H QTSX xem khơng kiểm sốt Hình: Biểu đồ Cusum QTSX cần thẩm định CUSUM Chart of No.3 UCL=11.05 Cumulative Sum 10 0 -5 -10 LCL=-11.05 11 Sample 13 15 17 19 Độ lệch chuẩn = 2,21; H = 5*2.21 = 11.05 UCL = 11,05 LCL = - 11,05 Câu hỏi Ưu điểm việc vẽ biểu đồ khối lượng trung bình/giới hạn tiêu chuẩn viên phát xu hướng ảnh hưởng Đ/S Ưu điểm việc sử dụng biểu đồ Shewhart nhạy cảm với: A Thay đổi lớn D Cả A, B C B Thay đổi đột xuất E Cả A B C Thay đổi nhỏ, liên tục Nguyên tắc biểu đồ Shewhart so sánh giá trị đơn/TB nhóm nhỏ với giá trị trung bình quần thể đồ thị Đ/S Ưu điểm việc sử dụng biểu đồ Cusum nhạy cảm với: A Thay đổi lớn D Cả A, B C B Thay đổi đột xuất E Cả A B C Thay đổi nhỏ, liên tục Câu hỏi σ Vùng A+ biểu đồ Shewhart nằm giới hạn A Từ (σ) đến (σ) C Từ (σ) đến (σ) B Từ (σ) đến (σ) D Trên σ tiêu không đạt yêu cầu biểu đồ Shewhart có nghĩa khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng tiêu Đ/S Vùng C+ biểu đồ Shewhart nằm giới hạn A Từ (σ) đến (σ) C Từ (σ) đến (σ) B Từ (σ) đến (σ) D Trên σ Câu hỏi Biểu đồ cusum chuỗi tăng ổn định tổng Đ/S 10 Không đạt yêu cầu biểu đồ Shewhart kiểm sốt giá trị trung bình, có điểm nằm: A Ngoài vùng C C Trong vùng B-A B Ngoài vùng B D Ngoài vùng A 11 Đường đồ thị cusum xa đường trung tâm dấu hiệu báo quy trình kiểm sốt Đ/S 12 Khơng đạt yêu cầu biểu đồ Shewhart kiểm soát khoảng, có điểm nằm ngồi: A + σ C -3σ B + 3σ D Hoặc B C Bài tập Tính số hiệu kết độ phân tán hàm lượng, biết Trung bình = 98,296; SD = 0,973 Tính số hiệu kết khối lượng trung bình viên, biết Trung bình tồn = 349,9; SD =9,326; n=10 Tính giới hạn biểu đồ Shewhart, Cusum khối lượng trung bình viên, biết Trung bình tồn = 619,99; SD =7,09; n=10 XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN ... quy trình cần: A Thẩm định C Thẩm định lại B Thẩm định đồng thời D Thẩm định hồi cứu E Không cần thẩm định lại 16 Khi đổi lactose ngậm nước sang loại khan, quy trình cần: A Thẩm định C Thẩm định. .. truyền sản xuất, quy trình cần : A Thẩm định C Thẩm định lại B Thẩm định đồng thời D Thẩm định hồi cứu E Không cần thẩm định lại 13 Tất loại thẩm định cần thực nghiệm Đ/S 14 Thẩm định hồi cứu cần... edition, 2007 Thẩm định quy trình Mục tiêu Trình bày khái niệm thẩm định Trình bày loại thẩm định Trình bày phân tích ý nghĩa biểu đồ kiểm sốt Shewhart, cusum Thẩm định quy trình I Đại cương:
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình thẩm định thuốc, Quy trình thẩm định thuốc

Từ khóa liên quan