0

Khóa luận tốt nghiệp Marketing: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ của Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và

91 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Marketing: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ của Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:49

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là tìm hiểu, nghiên cứu, đo lường và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ của Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng, đề xuất cho công ty các chiến lược, giải pháp thu hút khách hàng sử dụng tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ, nhằm nắm bắt và khai thác tốt hơn nhu cầu khách hàng cho thời gian tới. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG TRẦN PHƯƠNG THẢO Niên khóa: 2017-2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẠI BÀNG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Phương Thảo PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Lớp: K51A Marketing Niên khóa: 2017-2021 Huế, 01/2021 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tập cuối khóa, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đến từ Trường Đại học Kinh tế Huế tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em suốt năm qua Những kiến thức không giúp em hồn thành khóa luận mà cịn giúp ích cho em nhiều tương lai Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên Nguyễn Thị Minh Hòa dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ để em bổ sung thiếu sót khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng cho em hội thực tập công ty, anh, chị nhân viên đến từ phòng Thương Mại Điện Tử phòng Marketing hướng dẫn em tận tình suốt thời gian thực tập Bên cạnh em cảm ơn người thân, bạn bè ln bên cạnh, ủng hộ để em có thêm động lực hồn thành khóa luận Do hạn chế mặt kiến thức, thời gian kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận cịn nhiều thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn tất Huế, tháng năm 2021 Trần Phương Thảo SVTH: Trần Phương Thảo i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung .2 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu .2 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Phạm vi không gian: 4.2.2 Phạm vi thời gian: .3 Phương pháp nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp thu thập liệu .3 5.1.1 Thu thập liệu thứ cấp: 5.1.2 Thu thập liệu sơ cấp: 5.2 Phương pháp chọn mẫu: 5.3 Phương pháp xác định cỡ mẫu .4 5.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu: Quy trình nghiên cứu: 7 Kết cấu đề tài .7 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH 1.1 Du lịch 1.1.1 Khái niệm du lịch 1.1.2 Đặc điểm du lịch 1.1.3 Các thành phần du lịch: 11 1.1.4 Chương trình du lịch (hay tour du lịch): .11 1.1.5 Khách du lịch 12 SVTH: Trần Phương Thảo ii Khóa luận tốt nghiệp 1.2 GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Lý luận định mua tour du lịch khách hàng: 12 1.2.1 Hành vi mua người tiêu dùng .12 1.2.2 Mơ hình hành vi mua khách hàng: .12 1.2.3 Hành vi mua du lịch: 14 1.2.4 Tiến trình định lựa chọn sản phẩm du lịch: 14 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn sản phẩm du lịch: 16 1.3 Tổng quan mơ hình nghiên cứu nhân tố lựa chọn sản phẩm du lịch: 17 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu lý thuyết: 17 1.3.1.1 Thuyết hành động hợp lý: 17 1.3.2.2 Thuyết hành vi dự định (TPB): 18 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 19 CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DU LỊCH ĐẠI BÀNG .24 2.1 Tổng quan CTCPTTQCDLĐB 24 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 24 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi 25 2.1.4 Lĩnh cực hoạt động doanh nghiệp: .26 2.1.5 Tình hình nhân 30 2.1.6 Kết kinh doanh 31 2.2 Giới thiệu tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng 31 2.2.1 Chương trình tour: 31 2.2.2 Tình hình khai thác tour giai đoạn 2017 – 2019: 33 2.3 Đánh giá du khách định mua tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB 34 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .34 2.3.2 Đặc điểm hành vi khách hàng sử dụng tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB 36 2.3.2.1 Nguồn thông tin tiếp cận 36 SVTH: Trần Phương Thảo iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 2.3.2.2 Số lần tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ: 37 2.3.2.3 Lý chọn tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ: 38 2.3.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 38 2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 41 2.3.4.1 2.3.5 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 41 Phân tích hồi quy đa biến 45 2.3.6 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá du khách nhân tố ảnh hưởng đến định mua tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB 51 2.3.6.1 Đánh giá khách hàng nhóm Thái độ 52 2.3.6.2 Đánh giá khách hàng nhóm Chuẩn chủ quan .53 2.3.6.3 Đánh giá khách hàng nhóm Dịch vụ giá trị gia tăng 54 2.3.6.4 Đánh giá khách hàng nhóm Uy tín thương hiệu 55 2.3.6.5 Đánh giá khách hàng nhóm Giá 56 2.4 Nhận xét chung: .56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CTCPTTQCDLĐB 58 3.1 Định hướng nâng cao định lựa chọn tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ khách hàng: 58 3.2 Giải pháp: .58 3.2.1 Giải pháp với nhóm Thái độ: 59 3.2.2 Giải pháp với nhóm Chuẩn chủ quan 59 3.2.3 Giải pháp với nhóm Dịch vụ giá trị gia tăng 60 3.2.4 Giải pháp với nhóm Uy tín thương hiệu: 60 3.2.5 Giải pháp với nhóm Giá cả: 60 3.2.6 Giải pháp khác: 60 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62 Kết luận .62 Kiến nghị .62 2.1 Kiến nghị với công ty: 62 2.2 Kiến nghị với Sở du lịch Thành phố Đà Nẵng: 62 SVTH: Trần Phương Thảo iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA 66 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS 71 SVTH: Trần Phương Thảo v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTCPTTQCDLĐB Công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo Dịch vụ du lịch Đại Bàng 3N2Đ ngày đêm SPSS Statistics package for the social sciences EFA Phân tích nhân tố khám phá KMO Hệ số Kaiser – Myer – Olkin TRA Thuyết hành động hợp lý TPB Thuyết hành vi dự định SIG (2-TAILED) Significance (2- tailed) VIF Variance inflation factor SVTH: Trần Phương Thảo vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng .13 Hình 2: Tiến trình định mua người khách hàng 14 Hình Mơ hình thuyết hành động hợp lý 18 Hình Mơ hình thuyết hành vi dự định .19 Hình Mơ hình nghiên cứu đề xuất .20 Hình Logo cơng ty 24 Hình Cơ cấu tổ chức 27 Hình Mơ hình hiệu chỉnh 45 Hình Kết mơ hình hồi quy 50 SVTH: Trần Phương Thảo vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ Nguồn thông tin tiếp cận với tour du khách 36 Biểu đồ Số lần tham gia tour .37 Biểu đồ Lý chọn tham gia tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ 38 SVTH: Trần Phương Thảo viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua du khách tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng Phiếu khảo sát số: … Xin chào anh/chị, sinh viên đến từ khoa Quản Trị Kinh Doanh, trường Đại học Kinh tế Huế Hiện thực “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua du khách tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng” Xin làm phiền anh/ chị hoàn thành bảng khảo sát Chúng cam đoan thông tin anh/ chị cung cấp giữ kín sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác anh/ chị! Phần 1: Thông tin chung Câu 1: Anh chị tham gia tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng chưa? o Có o Không Câu 2: Anh chị biết đến tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ thông qua nguồn thông tin nào? (có nhiều lựa chọn) □ Mạng xã hội (Facebook, Zalo, …) □ Các blog du lịch □ Bạn bè, người thân giới thiệu □ Nhân viên tiếp thị công ty □ Trang web công ty SVTH: Trần Phương Thảo 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Câu 3: Anh chị tham gia tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ lần? o 1 lần o 2 lần o 3 lần o Trên lần Câu 4: Lý anh chị chọn tham gia tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Truyền thông Quảng cáo Du lịch Đại Bàng? (có nhiều lựa chọn) □ Giá phù hợp với khả chi trả □ Điểm đến địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch □ Bạn bè, người thân giới thiệu □ Các dịch vụ chăm sóc khách hàng làm tốt □ Tour có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Phần 2: Thơng tin nghiên cứu Hãy cho biết mức độ đồng ý anh/chị phát biểu định mua với tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Công ty Cổ phần Du lịch Đại Bàng theo thang điểm (đánh dấu X vào phương án mà anh/chị lựa chọn) Trong đó: 1- Rất khơng đồng ý 2- Không đồng ý 3- Trung lập 4- Đồng ý 5- Rất đồng ý STT Nội dung câu hỏi SVTH: Trần Phương Thảo Thang điểm 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Chuẩn chủ quan 1 Gia đình, bạn bè, người quen có ảnh hưởng đến định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Các phương tiện truyền thơng có ảnh hưởng đến định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng tơi Những người có kinh nghiệm du lịch nghĩ nên lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Thái độ Tôi cảm thấy hứng thú lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Tơi cảm thấy người đại lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Tôi cảm thấy thoải mái lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Giá Tôi cảm thấy giá tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng phù hợp với thu nhập Tôi cảm thấy mức giá tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng có tính cạnh tranh so với công ty khác Mức giá công ty đưa phù hợp với chất lượng tour Dịch vụ giá trị gia tăng Các dịch vụ GTGT ngồi chương trình du lịch cần thiết Các dịch vụ GTGT ngồi chương trình đáp ứng SVTH: Trần Phương Thảo 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa nhu cầu tơi Tơi cảm thấy tiện lợi tiết kiệm dược thời gian sử dụng dịch vụ Du lịch Đại Bàng Khuyến Tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ thường xuyến có chương trình khuyến mãi, ưu đãi hấp dẫn Tơi cảm tháy thích thú với chương trình khuyến tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Các chương trình khuyến giúp tơi dễ dàng lựa chọn Uy tín thương hiệu Đây thương hiệu nghĩ đến có ý định lựa chọn tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ Tôi cảm thấy tin tưởng lựa chọn tour Đà Nẵng Hội An 3N2Đ Du lịch Đại Bàng Du lịch Đại Bàng mang lại cho đảm bảo, tin cậy an tồn Quyết định mua Tơi định mua tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ tour đáp ứng nhu cầu Tôi thấy định mua tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ hồn tồn đắn Tơi giới thiệu tour Đà Nẵng - Hội An 3N2Đ cho bạn bè, người thân SVTH: Trần Phương Thảo 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Phần 3: Thơng tin khách hàng Câu 1: Giới tính o Nam o Nữ Câu 2: Nghề Nghiệp o Cán bộ, viên chức o Nhân viên văn phịng o Lao động phổ thơng o Kinh doanh buôn bán o Học sinh sinh viên o Nội trợ/hưu trí Câu 3: Độ tuổi o Dưới 18 o Từ 18 đến 25 tuổi o Từ 26 đến 45 tuổi o Trên 45 tuổi Câu 4: Thu nhập o Dưới 2,5 triệu o Từ 2,5 triệu đến triệu o Từ triệu đến 10 triệu o Trên 10 triệu Xin cảm ơn góp ý anh chị! SVTH: Trần Phương Thảo 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSS Kiểm định Cronbach’s Alpha - Yếu tố chuẩn chủ quan Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,660 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CQ1 8,22 1,383 ,390 ,710 CQ2 8,14 1,477 ,531 ,485 CQ3 8,19 1,660 ,529 ,512 - Yếu tố giá Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,611 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted GC1 8,51 1,316 ,431 ,498 GC2 8,37 1,667 ,346 ,610 GC3 8,37 1,337 ,492 ,403 SVTH: Trần Phương Thảo 71 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Yếu tố thái độ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,627 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TD1 8,33 1,268 ,420 ,552 TD2 8,33 1,360 ,449 ,514 TD3 8,31 1,225 ,442 ,521 - Yếu tố dịch vụ giá trị gia Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,645 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted GT1 8,14 1,146 ,512 ,464 GT2 8,04 1,485 ,395 ,625 GT3 8,03 1,256 ,465 ,533 - SVTH: Trần Phương Thảo 72 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Yếu tố khuyến Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,662 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted KM1 8,43 1,366 ,477 ,565 KM2 8,39 1,158 ,476 ,570 KM3 8,35 1,347 ,475 ,565 - Yếu tố uy tín thương hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,673 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TH1 8,55 1,350 ,429 ,650 TH2 8,52 1,023 ,570 ,459 TH3 8,64 1,408 ,476 ,597 SVTH: Trần Phương Thảo 73 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Yếu tố định mua Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,602 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted QD1 8,15 1,208 ,385 ,539 QD2 8,26 1,022 ,445 ,449 QD3 8,37 1,117 ,404 ,511 Phân tích EFA Kiểm định KMO Barlett’s test biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,834 Approx Chi-Square 580,861 df 136 Sig ,000 Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation nent Loadings Total % of Cumulative Total Variance % % Sums of Squared Loadings of Cumulative Total Variance % % of Cumulative Variance % 5,517 32,453 32,453 5,517 32,453 32,453 2,420 14,233 14,233 1,390 8,178 40,631 1,390 8,178 40,631 2,410 14,179 28,412 1,321 7,769 48,400 1,321 7,769 48,400 2,005 11,796 40,208 1,160 6,825 55,225 1,160 6,825 55,225 2,004 11,789 51,997 1,098 6,459 61,684 1,098 6,459 61,684 1,647 9,688 61,684 ,903 5,314 66,998 ,800 4,704 71,702 ,758 4,458 76,160 ,686 4,038 80,198 SVTH: Trần Phương Thảo 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa 10 ,653 3,839 84,037 11 ,569 3,348 87,385 12 ,430 2,528 89,912 13 ,409 2,404 92,316 14 ,384 2,258 94,574 15 ,357 2,099 96,673 16 ,295 1,735 98,408 17 ,271 1,592 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component TD1 ,683 TD3 ,672 TD2 ,640 KM3 ,533 KM2 CQ3 ,724 CQ2 ,672 KM1 ,644 GC2 ,610 GT3 ,765 GT1 ,752 GT2 ,579 TH3 ,674 TH2 ,671 TH1 ,669 GC1 ,772 GC3 ,738 SVTH: Trần Phương Thảo 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Kiểm định KMO Barlett’s test biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,634 Approx Chi-Square 33,152 df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 1,671 55,711 55,711 1,671 55,711 55,711 ,711 23,715 79,426 ,617 20,574 100,000 Component Matrix a Component QD2 ,778 QD3 ,740 QD1 ,720 SVTH: Trần Phương Thảo 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Phân tích hồi quy đa biến Phân tích ma trận hệ số tương quan Pearson - Correlations QD Pearson Correlation QD CQ GTR TH GC - ,641 Sig (2-tailed) N TD TD 110 Pearson Correlation ,641 Sig (2-tailed) ,000 N 110 Pearson Correlation ,631 Sig (2-tailed) ,000 N 110 Pearson Correlation ,539 Sig (2-tailed) ,000 N 110 Pearson Correlation ,610 Sig (2-tailed) ,000 N 110 ** CQ ** ,000 ,000 110 110 ,491 110 ** ,631 ,491 ** GTR ** ,000 110 ,000 ,000 110 110 ,371 ,357 110 ** ,000 ,472 110 ** ,000 ,377 ,547 ,427 ,547 ,000 ,000 110 110 ,364 ,364 ** ,311 ** 110 ** ,427 ** ,000 110 ** ,311 ,000 ,001 110 110 ,318 ** ** ,001 110 ** ,377 ,000 110 ** ** 110 ** ,000 110 ** ,472 ,501 ,000 ,000 110 ** ,000 110 ** ,371 ** ,610 GC ** 110 ** ,000 110 ** ,357 TH ,000 110 ** ,000 ** ,539 ** 110 ** Pearson Correlation ,501 ,318 Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 N 110 110 110 110 110 110 ** 110 Phân tích hồi quy b Model Summary Model R ,811 R Square a ,658 Adjusted R Std Error of the Durbin-Watson Square Estimate ,642 ,28864 2,069 a Predictors: (Constant), GC, GTR, TH, TD, CQ b Dependent Variable: QD SVTH: Trần Phương Thảo 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa Kiểm định ANOVA ANOVA QD Sum of df Mean Square F Sig ,000 Squares Between Groups 11,019 1,574 Within Groups 14,335 102 ,141 Total 25,355 109 - 11,201 Phân tích hồi quy Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized t Sig Collinearity Statistics Coefficients B Std Error (Constant) -,172 ,306 TD ,292 ,071 CQ ,209 GTR Beta Tolerance VIF -,561 ,576 ,289 4,101 ,000 ,661 1,513 ,073 ,216 2,877 ,005 ,581 1,721 ,207 ,059 ,225 3,478 ,001 ,787 1,271 TH ,207 ,067 ,223 3,091 ,003 ,630 1,588 GC ,118 ,049 ,158 2,411 ,018 ,764 1,310 a Dependent Variable: QD Kiểm định One-Sample T-Test - Nhóm nhân tố “thái độ” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TD1 110 4,15 ,706 ,067 TD2 110 4,15 ,638 ,061 TD3 110 4,17 ,715 ,068 KM3 110 4,24 ,649 ,062 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the One-Sample Test Test Value = t df Difference Lower Upper TD1 17,145 109 ,000 1,155 1,02 1,29 TD2 18,979 109 ,000 1,155 1,03 1,28 TD3 17,203 109 ,000 1,173 1,04 1,31 KM3 19,992 109 ,000 1,236 1,11 1,36 - Nhóm nhân tố “Chuẩn chủ quan” SVTH: Trần Phương Thảo 78 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean CQ2 110 4,14 ,710 ,068 CQ3 110 4,08 ,623 ,059 GC2 110 4,25 ,670 ,064 KM1 110 4,15 ,638 ,061 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the One-Sample Test Test Value = t df Difference Lower Upper CQ2 16,785 109 ,000 1,136 1,00 1,27 CQ3 18,221 109 ,000 1,082 ,96 1,20 GC2 19,650 109 ,000 1,255 1,13 1,38 KM1 18,979 109 ,000 1,155 1,03 1,28 - Nhóm nhân tố “Dịch vụ giá trị gia tăng” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GT1 110 3,96 ,729 ,069 GT2 110 4,06 ,625 ,060 GT3 110 4,07 ,700 ,067 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the One-Sample Test Test Value = t df Difference Lower Upper GT1 13,872 109 ,000 ,964 ,83 1,10 GT2 17,854 109 ,000 1,064 ,95 1,18 GT3 16,071 109 ,000 1,073 ,94 1,21 - SVTH: Trần Phương Thảo 79 Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Nhóm nhân tố “Uy tín thương hiệu” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean TH1 110 4,30 ,657 ,063 TH2 110 4,34 ,745 ,071 TH3 110 4,22 ,596 ,057 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the One-Sample Test Test Value = t df Difference Lower Upper TH1 20,742 109 ,000 1,300 1,18 1,42 TH2 18,804 109 ,000 1,336 1,20 1,48 TH3 21,424 109 ,000 1,218 1,11 1,33 - Nhóm nhân tố “Giá cả” One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean GC1 110 4,12 ,787 ,075 GC3 110 4,25 ,735 ,070 Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the One-Sample Test Test Value = t df Difference Lower Upper GC1 14,907 109 ,000 1,118 ,97 1,27 GC3 17,904 109 ,000 1,255 1,12 1,39 SVTH: Trần Phương Thảo 80 ... KINH DOANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH... dự định (TPB): 18 1.3.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 19 CHƯƠNG II: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI TOUR ĐÀ NẴNG – HỘI AN 3N2Đ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN... Thảo Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hịa Do tơi định chọn đề tài ? ?Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định mua du khách tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ CTCPTTQCDLĐB” làm khóa luận tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Marketing: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ của Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và, Khóa luận tốt nghiệp Marketing: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua của du khách đối với tour Đà Nẵng – Hội An 3N2Đ của Công ty cổ phần Truyền thông quảng cáo và