0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng đối với dịch vụ truyền hình Internet IPTV tại Công ty Cổ phần Viễn thông

104 0 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng đối với dịch vụ truyền hình Internet IPTV tại Công ty Cổ phần Viễn thông

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:50

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng đối với dịch vụ truyền hình Internet IPTV tại FPT Telecom – Chi nhánh Huế. Từ đó đưa ra giải pháp giúp FPT Telecom – Chi nhánh Huế hoàn thiện hoạt động bán hàng. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ BÁN HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH INTERNET IPTV TẠI CTCP VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ TRẦN THỊ KIỀU MY Huế, 04/2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ BÁN HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH INTERNET IPTV TẠI CTCP VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: Trần Thị Kiều My Thạc sĩ Bùi Văn Chiêm Lớp: K51B-QTKD MSV : 17K4021148 Huế, 04/2021 LỜI CẢM ƠN Trong đợt thực tập cuối khóa này, q trình làm việc Cơng ty, sau tìm hiểu chọn lọc đề tài liên quan đến ngành học tư vấn, hướng dẫn, góp ý Ths Bùi Văn Chiêm, định chọn đề tài “Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động bán hàng dịch vụ truyền hình Internet IPTV Cơng ty Cổ phần Viễn thơng FPT - Chi nhánh Huế” Để hồn thành khóa này, nỗ lực, cố gắng thân, xin gửi lời cám ơn chân thành đến: Ths Bùi Văn Chiêm - giáo viên hướng dẫn, người trực tiếp giúp đỡ nhiều, từ việc góp ý chọn đề tài đến giải đáp thắc mắc giúp tơi hồn thành khóa luận Ban Giám Đốc, cô/chú/anh/chị Công ty Cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Huế tạo điều kiện cho thực tập công ty cung cấp cho tơi tài liệu cần thiết để hồn thành khóa luận Mặc dù thân tơi cố gắng q trình thực tập cuối khóa tìm hiểu kỹ để hồn thành khóa luận tốt nghiệp, trình độ lý luận kinh nghiệm thực tế cịn hạn chế nên khó tránh khỏi sai sót Kính mong giảng viên bỏ qua góp ý để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực Trần Thị Kiều My i GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC VIẾT TẮT vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, MƠ HÌNH vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp chọn mẫu xác định quy mô mẫu 4.3 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 5 Bố cục đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Lý thuyết dịch vụ truyền hình Internet 1.1.1.1 Dịch vụ tuyền hình Internet IPTV 1.1.1.2 Những tiện ích dịch vụ truyền hình Internet IPTV 1.1.2 Tổng quan hoạt động bán hàng 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Vai trò hoạt động bán hàng 10 1.1.2.3 Mục tiêu hoạt động bán hàng 11 1.1.3 Một số tiêu đánh giá hiệu hoạt động bán hàng 11 1.1.3.1 Chỉ tiêu doanh thu 11 1.1.3.2 Chỉ tiêu lợi nhuận 12 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm 1.1.3.3 Chỉ têu hoàn thành kế hoạch bán hàng 12 1.1.4 Chính sách bán hàng doanh nghiệp 12 1.1.4.1 Sản phẩm, dịch vụ sách sản phẩm dịch vụ 12 1.1.4.2 Giá sản phẩm, dịch vụ 13 1.1.4.3 Chất lượng sản phẩm, dịch vụ 14 1.1.4.4 Nhân viên bán hàng 15 1.1.4.5 Hoạt động truyền thông 15 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu 16 1.1.5.1 Các nghiên cứu liên quan 16 1.1.5.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 17 1.2 Cơ sở thực tiễn 19 1.2.1 Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình Internet giới 20 1.2.2 Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình Internet Việt Nam 21 1.2.3 Khái quát tình hình thị trường dịch vụ truyền hình Internet Thành Phố Huế 23 CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 25 2.1.1 Giới thiệu Công ty Cổ phần Viễn thông FPT 25 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 25 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ 26 2.2 Tổng quan Công ty Cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế 27 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 27 2.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 28 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động 29 2.2.4 Tình hình nguồn nhân lực 30 2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 32 2.2.6 Tình hình tài sản nguồn vốn 34 2.3 Kết nghiên cứu 34 2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 34 2.3.1.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính 35 2.3.1.2 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 35 2.3.1.3 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 36 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm 2.3.1.4 Cơ cấu mẫu theo thu nhập 36 2.3.2.1 Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV FPT 36 2.3.2.2 Thời gian trung bình khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV ngày 37 2.3.2.3 Mục đích sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV 38 2.3.2.4 Thông tin giúp khách hàng biết đến dịch vụ truyền hình IPTV 38 2.3.2.5 Lý khách hàng lựa chọn dịch vụ truyền hình IPTV FPT 39 2.3.3 Kiểm định phù hợp thang đo 40 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 2.2.4.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 43 2.2.4.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc 47 2.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo sau phân tích nhân tố khám phá EFA 48 2.2.6 Phân tích hồi quy đa biến 49 2.2.7 Kiểm định giá trị trung bình đánh giá khách hàng 53 2.2.7.1 Kiểm định nhóm nhân viên bán hàng 53 2.2.7.2 Kiểm định nhóm phương tiện hỗ trợ 54 2.2.7.3 Kiểm định nhóm hoạt động truyền thơng 54 2.2.7.4 Kiểm định nhóm giá sản phẩm 55 2.2.7.5 Kiểm định nhóm hiệu bán hàng 56 2.2.8 Phân tích đánh giá khách hàng yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng dịch vụ truyền hình IPTV CTCP Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế 56 2.2.8.1 Đánh giá khách hàng nhóm nhân viên bán hàng 56 2.2.8.2 Đánh giá khách hàng nhóm phương tiện hỗ trợ 57 2.2.8.3 Đánh giá khách hàng nhóm hoạt động truyền thơng 58 2.2.8.4 Đánh giá khách hàng nhóm giá sản phẩm 60 2.2.8.5 Đánh giá khách hàng hiệu bán hàng 61 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP 63 3.1 Định hướng 63 3.2 Giải pháp 64 3.2.1 Giải pháp nhóm yếu tố nhân viên bán hàng 64 3.2.2 Giải pháp nhóm yếu tố phương tiện hỗ trợ 65 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm 3.2.3 Giải pháp nhóm yếu tố phương tiện truyền thông 66 3.2.4 Giải pháp nhóm yếu tố giá sản phẩm 67 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 Kết luận 68 Kiến nghị 69 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh v GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT AAG Asia America Gateway ADSL Asymmetric Digital Subcriber Line (Đường truyền thuê bao kĩ thuật số bất đối xứng) CTCP Công ty cổ phần CUS/CS Customer Service (Dịch vụ khách hàng) EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) FOX FPT Online Exchange FPT Công ty cổ phần viễn thơng FPT HD High Definition (Truyền hình có độ nét cao) IP Internet Protocol (Truyền hình giao thức Internet) IPTV Internet Protocol Television (Truyền hình giao thức Internet) KMO Kaiser – Meyer – Olkin OTT Over the Top Technology PC Personal Computer (Máy tính cá nhân) QA Quality Assurance (Bộ phận giám sát, bảo đảm chất lượng) Sig Significance (Mức ý nghĩa) SDTV Standard Definition (Truyền hình có độ nét tiêu chuẩn) SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Phần mềm thống kê khoa học xã hội) TP TNHH Thành phố Trách nhiệm hữu hạn TTVN Trí tuệ Việt Nam TV Television VDSL Very-high-bit-rate Digital Subcriber Line (Đường truyền thuê bao kĩ thuật số tốc độ cao) VNPT Tập đồn viễn thơng Việt Nam VOD Video On Demand (Xem video theo yêu cầu) SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm DANH MỤC BIỂU ĐỒ, MÔ HÌNH Mơ hình 1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức CTCP Viễn Thông FPT – Chi nhánh Huế 28 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh vii GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình nguồn nhân lực công ty giai đoạn 2018– 2020 30 Bảng 2.2: Tình hình kinh doanh công ty giai đoạn 2018 – 2020 32 Bảng 2.3 Tình hình tài sản nguồn vốn công ty giai đoạn 2018 - 2020 34 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu điều tra 34 Bảng 2.5: Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV FPT 36 Bảng 2.6: Thời gian trung bình sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV ngày 37 Bảng 2.7: Mục đích sử dụng dịch vụ truyền hình IPTV khách hàng 38 Bảng 2.8: Nguồn thông tin giúp khách hàng biết đến dịch vụ truyền hình IPTV 38 Bảng 2.9: Lý khách hàng lựa chọn dịch vụ truyền hình IPTV FPT 39 Bảng 2.10: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alapha 40 Bảng 2.11: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập 44 Bảng 2.12: Kết phân tích nhân tố biến độc lập 44 Bảng 2.13: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc 47 Bảng 2.14: Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc 47 Bảng 2.15: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhân tố 48 Bảng 2.16: Kiểm định mối tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 49 Bảng 2.17: Mơ hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 51 Bảng 2.18: Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 51 Bảng 2.19: Kết phân tích hồi quy đa biến 52 Bảng 2.20: Kiểm định One sample T-Test nhân viên bán hàng 53 Bảng 2.21 : Kiểm định One sample T-Test phương tiện hỗ trợ 54 Bảng 2.22 : Kiểm định One sample T-Test hoạt động truyền thông 54 Bảng 2.23 : Kiểm định One sample T-Test giá sản phẩm 55 Bảng 2.24 : Kiểm định One sample T-Test hiệu bán hàng 56 Bảng 2.25: Đánh giá khách hàng nhân viên bán hàng 56 Bảng 2.26: Đánh giá khách hàng phương tiện hỗ trợ 57 Bảng 2.27: Đánh giá khách hàng hoạt động truyền thông 58 Bảng 2.28: Đánh giá khách hàng giá sản phẩm 60 Bảng 2.29: Đánh giá khách hàng hiệu bán hàng 61 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh viii GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted GSP1 11.50 2.431 486 694 GSP2 12.01 2.366 541 668 GSP3 12.41 1.737 667 576 GSP4 11.99 2.172 436 728 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 824 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted CLSP1 11.53 2.907 582 808 CLSP2 11.58 2.798 683 765 CLSP3 11.80 2.564 678 766 CLSP4 11.73 2.704 658 774 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 810 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CSSP1 11.44 2.263 663 752 CSSP2 12.33 1.893 683 734 CSSP3 11.98 2.052 608 772 CSSP4 11.73 2.215 575 785 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 80 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HDTT1 11.35 3.005 490 831 HDTT2 11.81 2.425 713 734 HDTT3 11.53 2.386 606 791 HDTT4 11.65 2.363 765 709 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 843 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted NVBH1 11.66 2.928 612 829 NVBH2 11.82 2.819 620 827 NVBH3 11.87 2.768 658 810 NVBH4 11.73 2.555 837 732 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 817 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 81 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item- Cronbach's Total Alpha if Item Correlation Deleted PTHT1 11.70 3.437 575 799 PTHT2 12.13 3.012 665 757 PTHT3 12.07 2.913 683 748 PTHT4 11.86 3.002 634 772 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 761 Phân tích nhân tố khám phá EFA Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HQBH1 8.12 1.329 576 699 HQBH2 8.31 1.141 629 636 HQBH3 8.44 1.219 575 700 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .828 Approx Chi-Square 1665.980 Bartlett's Test of Sphericity df 276 Sig .000 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 82 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 7.968 2.271 1.885 1.714 1.393 33.200 9.464 7.855 7.142 5.803 33.200 42.663 50.518 57.660 63.463 992 4.134 67.597 861 3.586 71.184 819 3.413 74.597 701 2.920 77.517 10 656 2.733 80.250 11 616 2.565 82.815 12 501 2.089 84.905 13 484 2.017 86.921 14 443 1.845 88.766 15 411 1.712 90.479 16 391 1.628 92.107 17 352 1.468 93.576 18 310 1.293 94.869 19 297 1.236 96.105 20 268 1.116 97.221 21 224 933 98.155 22 184 767 98.922 23 141 587 99.509 24 118 491 100.000 Total 7.968 2.271 1.885 1.714 1.393 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh % of Variance 33.200 9.464 7.855 7.142 5.803 Cumulative % 33.200 42.663 50.518 57.660 63.463 Rotation Sums of Squared Loadings Total 3.958 3.109 2.943 2.840 2.381 % of Variance 16.492 12.955 12.260 11.833 9.922 Cumulative % 16.492 29.447 41.708 53.541 63.463 83 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Rotated Component Matrix a Component CSSP2 743 CSSP3 695 CSSP1 693 CLSP3 692 CLSP2 684 CSSP4 624 CLSP4 595 CLSP1 565 NVBH4 864 NVBH3 772 NVBH2 729 NVBH1 664 PTHT2 777 PTHT3 690 PTHT1 572 PTHT4 554 HDTT4 897 HDTT2 780 HDTT3 724 HDTT1 556 GSP3 842 GSP4 670 GSP2 662 GSP1 606 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 690 99.490 df Sig 000 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 84 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.032 67.746 67.746 532 17.723 85.469 436 14.531 100.000 Total % of Variance 2.032 67.746 Cumulative % 67.746 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component HQBH2 847 HQBH1 812 HQBH3 809 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Kiểm định độ tin cậy thang đo sau phân tích EFA Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 861 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CLSP1 27.36 10.007 560 849 CLSP2 27.40 9.928 611 843 CLSP3 27.62 9.282 677 835 CLSP4 27.56 9.592 642 839 CSSP1 26.99 10.328 658 841 CSSP2 27.87 9.738 636 840 CSSP3 27.53 9.818 644 839 CSSP4 27.27 10.723 444 860 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 85 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp phân tích hồi quy Correlations HQBH HQBH GSP HDTT NVBH PTHT CLCS 1.000 521 556 648 615 469 GSP 521 1.000 349 390 441 353 HDTT 556 349 1.000 387 484 378 NVBH 648 390 387 1.000 456 525 PTHT 615 441 484 456 1.000 485 CLCS 469 353 378 525 485 1.000 HQBH 000 000 000 000 000 GSP 000 000 000 000 000 HDTT 000 000 000 000 000 NVBH 000 000 000 000 000 PTHT 000 000 000 000 000 CLCS 000 000 000 000 000 HQBH 135 135 135 135 135 135 GSP 135 135 135 135 135 135 HDTT 135 135 135 135 135 135 NVBH 135 135 135 135 135 135 PTHT 135 135 135 135 135 135 CLCS 135 135 135 135 135 135 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 22.798 4.560 Residual 14.004 129 109 Total 36.802 134 F 42.002 Sig .000 b a Dependent Variable: HQBH b Predictors: (Constant), CLCS, GSP, HDTT, NVBH, PTHT SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 86 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error t a Sig Correlations Beta (Constant) 157 314 GSP 206 070 HDTT 227 NVBH Zero-order Collinearity Statistics Partial Part Tolerance VIF 500 618 185 2.938 004 521 250 160 743 1.345 065 223 3.469 001 556 292 188 711 1.407 353 064 374 5.495 000 648 436 298 637 1.569 PTHT 231 064 255 3.635 000 615 305 197 598 1.671 CLCS -.001 080 -.001 -.015 988 469 -.001 -.001 635 1.574 a Dependent Variable: HQBH Model Summaryb Model R R Adjusted R Std Error of the Square Square Estimate Change Statistics R Square F Change df1 Durbindf2 Sig F Change 787 a 619 605 32948 619 Watson Change 42.002 129 000 1.541 a Predictors: (Constant), CLCS, GSP, HDTT, NVBH, PTHT SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 87 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Kiểm định One Sample T Test One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean NVBH1 135 4.04 640 055 NVBH2 135 3.87 674 058 NVBH3 135 3.82 668 057 NVBH4 135 3.96 640 055 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper NVBH1 673 134 000 037 -.07 15 NVBH2 -2.171 134 000 -.126 -.24 -.01 NVBH3 -3.094 134 000 -.178 -.29 -.06 NVBH4 -.673 134 000 -.037 -.15 07 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean PTHT1 135 4.22 631 054 PTHT2 135 3.79 716 062 PTHT3 135 3.85 738 064 PTHT4 135 4.06 741 064 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper PTHT1 4.093 134 000 222 11 33 PTHT2 -3.484 134 000 -.215 -.34 -.09 PTHT3 -2.332 134 000 -.148 -.27 -.02 PTHT4 930 134 000 059 -.07 19 SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh One-Sample Statistics N HDTT1 Mean 135 4.10 Std Deviation 558 Std Error Mean 048 88 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Statistics GSP1 Valid GSP2 GSP3 GSP4 GSP 135 135 135 135 135 0 0 Mean 4.47 3.96 3.56 3.98 3.9926 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0000 N Missing GSP1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trung lap Valid 2.2 2.2 2.2 dong y 65 48.1 48.1 50.4 rat dong y 67 49.6 49.6 100.0 135 100.0 100.0 Total GSP2 Frequency khong dong y Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 trung lap 19 14.1 14.1 14.8 dong y 99 73.3 73.3 88.1 rat dong y 16 11.9 11.9 100.0 135 100.0 100.0 Total GSP3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid khong dong y 12 8.9 8.9 8.9 trung lap 43 31.9 31.9 40.7 dong y 73 54.1 54.1 94.8 5.2 5.2 100.0 135 100.0 100.0 rat dong y Total GSP4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y 3.0 3.0 3.0 22 16.3 16.3 19.3 Valid trung lap SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 89 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp dong y 82 60.7 60.7 80.0 rat dong y 27 20.0 20.0 100.0 135 100.0 100.0 Total Statistics HDTT1 Valid HDTT2 135 HDTT3 135 HDTT4 135 HDTT 135 135 N 0 0 Mean Missing 4.10 3.64 3.92 3.79 3.8611 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0000 HDTT1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 15 11.1 11.1 11.1 dong y 92 68.1 68.1 79.3 rat dong y 28 20.7 20.7 100.0 135 100.0 100.0 Total HDTT2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 3.7 3.7 3.7 trung lap 46 34.1 34.1 37.8 dong y 77 57.0 57.0 94.8 5.2 5.2 100.0 135 100.0 100.0 rat dong y Total HDTT3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y 3.0 3.0 3.0 29 21.5 21.5 24.4 Valid trung lap SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 90 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp dong y 76 56.3 56.3 80.7 rat dong y 26 19.3 19.3 100.0 135 100.0 100.0 Total HDTT4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 trung lap 32 23.7 23.7 26.7 dong y 87 64.4 64.4 91.1 rat dong y 12 8.9 8.9 100.0 135 100.0 100.0 Total Statistics NVBH1 Valid NVBH2 135 NVBH3 135 NVBH4 135 NVBH 135 135 N 0 0 Mean Missing 4.04 3.87 3.82 3.96 3.9093 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0000 NVBH1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 25 18.5 18.5 18.5 dong y 80 59.3 59.3 77.8 rat dong y 30 22.2 22.2 100.0 135 100.0 100.0 Total NVBH2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 1.5 1.5 1.5 trung lap 34 25.2 25.2 26.7 dong y 78 57.8 57.8 84.4 rat dong y 21 15.6 15.6 100.0 135 100.0 100.0 Total SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 91 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp NVBH3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 2.2 2.2 2.2 trung lap 35 25.9 25.9 28.1 dong y 80 59.3 59.3 87.4 rat dong y 17 12.6 12.6 100.0 135 100.0 100.0 Total NVBH4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 30 22.2 22.2 22.2 dong y 80 59.3 59.3 81.5 rat dong y 25 18.5 18.5 100.0 135 100.0 100.0 Total Statistics PTHT1 Valid PTHT2 PTHT3 PTHT4 PTHT 135 135 135 135 135 0 0 Mean 4.22 3.79 3.85 4.06 3.9593 Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.0000 N Missing PTHT1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid trung lap 15 11.1 11.1 11.1 dong y 75 55.6 55.6 66.7 rat dong y 45 33.3 33.3 100.0 135 100.0 100.0 Total PTHT2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 92 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 trung lap 40 29.6 29.6 32.6 dong y 72 53.3 53.3 85.9 rat dong y 19 14.1 14.1 100.0 135 100.0 100.0 Total PTHT3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 3.7 3.7 3.7 trung lap 33 24.4 24.4 28.1 dong y 74 54.8 54.8 83.0 rat dong y 23 17.0 17.0 100.0 135 100.0 100.0 Total PTHT4 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 7 trung lap 30 22.2 22.2 23.0 dong y 64 47.4 47.4 70.4 rat dong y 40 29.6 29.6 100.0 135 100.0 100.0 Total Statistics HQBH1 Valid HQBH2 HQBH3 HQBH 135 135 135 135 0 0 Mean 4.32 4.13 3.99 4.1457 Median 4.00 4.00 4.00 4.0000 N Missing HQBH1 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 93 GVHD: Th.S Bùi Văn Chiêm Khóa luận tốt nghiệp Valid khong dong y 7 trung lap 4.4 4.4 5.2 dong y 77 57.0 57.0 62.2 rat dong y 51 37.8 37.8 100.0 135 100.0 100.0 Total HQBH2 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 7 trung lap 19 14.1 14.1 14.8 dong y 77 57.0 57.0 71.9 rat dong y 38 28.1 28.1 100.0 135 100.0 100.0 Total HQBH3 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent khong dong y Valid 3.0 3.0 3.0 trung lap 17 12.6 12.6 15.6 dong y 90 66.7 66.7 82.2 rat dong y 24 17.8 17.8 100.0 135 100.0 100.0 Total SVTH: Trần Thị Kiều My – K51B Quản trị kinh doanh 94 ... ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ BÁN HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH INTERNET IPTV TẠI CTCP VIỄN THÔNG FPT... nghiệp, với mong muốn góp phần nhỏ cho việc nâng cao hiệu hoạt động bán hàng công ty, định chọn đề tài: ? ?Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu bán hàng dịch vụ truyền hình Internet IPTV Cơng ty Cổ phần. .. hàng trước hết phải nâng cao hiệu hoạt động bán hàng Hoạt động bán hàng gắn với khách hàng câu hỏi đặt là: Những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng? Làm để thỏa mãn tốt mong muốn khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng đối với dịch vụ truyền hình Internet IPTV tại Công ty Cổ phần Viễn thông, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động bán hàng đối với dịch vụ truyền hình Internet IPTV tại Công ty Cổ phần Viễn thông