0

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space của người dùng

142 1 0
  • Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space của người dùng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 09:44

Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng CEI Co-working space của người dùng tại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo – Đại Học Huế nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút và giữ chân họ khách hàng mục tiêu. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CEI CO-WORKING SPACE CỦA NGƯỜI DÙNG PHAN THỊ HỒNG Khóa học: 2017 - 2021 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CEI CO-WORKING SPACE CỦA NGƯỜI DÙNG Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Phan Thị Hồng Ths Trần Thị Nhật Anh Lớp: K51A – QTKD Khóa học: 2017 - 2021 Huế, tháng năm 2021 Lời cảm ơn Để hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp: “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space người dùng” Trung tâm Khởi nghiệp Đổi sáng tạo – Đại học Huế, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình tất người Trước hết, Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến cho tơi q trình hồn thành đề tài Thực sự, ý kiến đóng góp quý báu Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu săc đến Thạc sĩ Trần Thị Nhật Anh – người tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi tất khách hàng CEI Co-working space Đặc biệt, cho gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới phịng tổ chức – hành Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tập hồn thành luận văn Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn bạn bè, người thân – người đứng đằng sau để cỗ vũ, động viên, tạo điều kiện tơi hồn thành nghiên cứu cách tốt Vì kiến thức thân cịn q hạn chế, q trình thực tập, để hồn thiện khóa luận tơi khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhân ý kiến từ thầy để làm hồn thiện Một lần nữa, xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu Huế, tháng năm 2021 Sinh viên thực Phan Thị Hồng i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CEI HUEUNI Trung tâm Khởi nghiệp đổi sáng tạo – Đại học Huế KNĐMST Khởi nghiệp đổi sáng tạo SPSS Statistical Package for the Social Sciences Frequency Kĩ thuật thống kê mô tả KMO Hệ số Kaiser – Myer – Olkin VIF Variance Inflation Factor (Hệ số phóng đại phương sai) TRA Theory of Reasoned Action ( Thuyết hành động hợp lí) TPB Theory of Perceived Behaviour (Thuyết hành vi dự định) VAS Value Added Services EFA Exploratory Factor Analysis ii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: .2 2.2 Mục tiêu cụ thể: .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu .3 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 4.1.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp .3 4.2 Phương pháp xử lý số liệu .4 Kết cấu đề tài PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1 Tổng quan Co-working space 1.1.1.1 Lý luận Co-working space 1.1.1.2 Các dịch vụ Co-working space 1.1.1.3 Xu hướng Co-working space 10 1.1.1.3.1 Tình hình khởi nghiệp năm gần .10 1.1.1.3.2 Xu hướng Co-working space .11 iii 1.1.2 Lý luận nhu cầu 14 1.1.2.1 Định nghĩa nhu cầu 14 1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu .15 1.1.3 Lý luận hành vi người tiêu dùng 18 1.1.3.1 Lý thuyết người tiêu dùng 18 1.1.3.2 Mơ hình chi tiết hành vi người tiêu dùng 19 1.1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến người tiêu dùng 20 1.1.3.3.1 Các nhân tố văn hóa .20 1.1.3.3.2 Các nhân tố xã hội 22 1.1.3.3.3 Các nhân tố cá nhân .24 1.1.3.3.4 Các nhân tố tâm lí .25 1.1.4 Lý luận dịch vụ 26 1.1.4.1 Khái niệm dịch vụ .26 1.1.4.2 Đặc tính Dịch vụ .26 1.1.5 Mơ hình nghiên cứu liên quan 28 1.1.5.1 Mơ hình hành vi .28 1.1.5.2 Mơ hình thuyết hành động hợp lí (TRA) 28 1.1.6 Bình luận nghiên cứu liên quan 31 1.1.6.1 Nghiên cứu “Purchasing decision process for Co-working Space in Thailand” (Miss Umaporn Aempoo, 2017) .31 1.1.6.2 Nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến định chọn trung tâm ngoại ngữ sinh viên trường Đại học Nha Trang” (Đoàn Thị Huế, 2016) 32 1.1.6.3 Nghiên cứu “Nghiên cứu nhân tố ảnh hướng đến định sử dụng dịch vụ đào tạo Nhật ngữ Jellyfish Education – chi nhánh Huế” (Trương Thị Quỳnh, 2019) 33 1.1.6.4 Nghiên cứu “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ phóng cưới cơng ty TNHH MTV Truyền thơng Giải trí Philip Entertaiment địa bàn thành phố Huế” (Nguyễn Thị Trang, 2021) 34 1.1.7 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 1.1.7.1 Mơ hình 35 iv 1.1.7.2 Triển khai mơ hình nghiên cứu 36 1.2 Cơ sở thực tiễn 37 CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 2.1 Tổng quan Trung tâm Khởi nghiệp Đổi sáng tạo Đại Học Huế CEI HUEUNI .40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển CEI HUEUNI 40 2.1.2 Giới thiệu CEI Co-working Space 46 2.1.3 Cơ cấu tổ chức nhân .48 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 48 2.1.3.2 Nhân .49 2.1.4 Đặc điểm nhân lực 50 2.1.5 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Trung tâm Khởi nghiệp Đổi Sáng tạo – Đại học Huế năm 2020 52 2.1.6 Các gói giá dịch vụ CEI Co-working space: 53 2.2 Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ CEI Coworking space người dùng 58 2.2.1 Thống kê mô tả 58 2.2.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 58 2.2.1.2 Mô tả hành vi sử dụng dịch vụ Co-working space người dùng 65 2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 68 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 70 2.2.3.1 Phân tích nhân tố biến độc lập 70 2.2.3.2 Phân tích nhân tố biến phụ thuộc .72 2.2.4 Phân tích hệ số tương quan Person – r (Person Correlation Coefficient) 73 2.2.5 Phân tích hồi quy 74 2.2.6 Kiểm định phù hợp mơ hình 75 2.2.7 Kiểm định giả thuyết mơ hình 78 2.2.8 Ý kiến đánh giá người dùng nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ 79 2.2.8.1 Đánh giá người dùng nhân tố vị trí – sở vật chất 80 v 2.2.8.2 Đánh giá người dùng nhân tố chi phí sử dụng 81 2.2.8.3 Đánh giá người dùng nhân tố Ảnh hưởng xã hội .82 2.2.8.4 Đánh giá người dùng nhân tố Truyền thông – quảng cáo .83 2.2.8.5 Đánh giá người dùng nhân tố Hiệu mong đợi 84 2.2.8.6 Đánh giá người dùng nhân tố Quyết định sử dụng 85 2.2.9 Đánh giá chung kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space người dùng Trung tâm Khởi nghiệp Đổi sáng tạo - Đại học huế 86 CHƯƠNG : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ CEI CO-WORKING SPACE CỦA TRUNG TÂM KHỞI NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO - ĐẠI HỌC HUẾ 88 3.1 Định hướng 88 3.2 Giải pháp .88 3.2.1 Đối với nhân tố Chi phí dịch vụ 89 3.2.2 Đối với nhân tố Vị trí – sở vật chất: 90 3.2.3 Đối với nhân tố Ảnh hưởng xã hội 91 3.2.4 Đối với nhân tố Truyền thông – quảng cáo 92 3.2.5 Đối với nhân tố Hiệu mong đợi 93 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95 Kết luận 95 Kiến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC .98 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Mã hóa thang đo 36 Bảng 2.1: Tình hình nhân Trung tâm Khởi nghiệp Đổi Sáng tạo – Đại học Huế giai đoạn 2019 – 2021 50 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Trung Tâm Khởi nghiệp Đổi sáng tạo – Đại học Huế năm 2020 .52 Bảng 2.3 Các gói giá dịch vụ CEI Co-working space 55 Bảng 2.4: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 58 Bảng 2.5 So sánh đặc điểm mẫu nghiên cứu 63 Bảng 2.6: Nhận biết Co-working space Huế người dùng .65 Bảng 2.7: Mục đích sử dụng dịch vụ Co-working space người dùng 66 Bảng 2.8: Các dịch vụ CEI Co-working space 66 Bảng 2.9: Số lần khách hàng sử dụng dịch vụ CEI Co-working space 67 Bảng 2.10: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 69 Bảng 2.11 Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến độc lập 70 Bảng 2.12 Các nhóm nhân tố rút 71 Bảng 2.13 Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến phụ thuộc 72 Bảng 2.14 : Ma trận tương quan biến độc lập với biến định sử dụng dịch vụ 73 Bảng 2.15 Hệ số xác định độ phù hợp mơ hình 74 Bảng 2.16 kết phân tích ANOVA 75 Bảng 2.17 Hệ số Beta 76 Bảng 2.18 Đa cộng tuyến .77 Bảng 2.19 Đánh giá người dùng nhân tố vị trí – sở vật chất .80 Bảng 2.20: Đánh giá người dùng nhân tố chi phí sử dụng 81 Bảng 2.21: Đánh giá người dùng nhân tố chi phí sử dụng 82 Bảng 2.22: Đánh giá người dùng nhân tố Truyền thông – quảng cáo .83 Bảng 2.23: Đánh giá người dùng nhân tố hiệu mong đợi 84 Bảng 2.24 Đánh giá người dùng nhân tố hiệu mong đợi 85 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1 Mơ hình hành vi mua người tiêu dùng 19 Sơ đồ Mơ hình Thuyết hành động hợp lý TRA 29 Sơ đồ 1.3 Mơ hình lý thuyết hành vi có kế hoạch TPB Ajzen 1991 .30 Sơ đồ Mơ hình nghiên cứu đề xuất .35 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm 48 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1 Tháp nhu cầu Maslow 17 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu mẫu theo giới tính .59 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 60 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp 61 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu mẫu theo thu nhập .62 viii C8.CP 12,22 2,845 ,697 ,807 2,865 ,775 ,774 2,890 ,781 ,773 C8.CP 12,14 C8.CP 12,24 Ảnh hưởng xã hội Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,853 Item-Total Statistics Scale if Mean Scale Item Variance Deleted Corrected if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted C8.AH.1 7,73 1,509 ,797 ,727 C8.AH.2 8,02 1,557 ,635 ,887 C8.AH.3 7,75 1,590 ,754 ,769 Truyền thông – quảng cáo Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,752 Item-Total Statistics 118 Scale Mean if Scale Item Deleted Variance Corrected if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted C8.QC.1 11,96 2,892 ,528 ,705 C8.QC.2 12,41 2,899 ,509 ,715 C8.QC.3 12,64 2,870 ,462 ,744 C8.QC.4 12,23 2,585 ,708 ,605 Corrected Cronbach's Hiệu mong đợi Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,814 Item-Total Statistics Scale if Mean Scale Item Variance Deleted if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted C8.HQ.1 16,09 5,833 ,626 ,771 C8.HQ.2 16,19 5,909 ,544 ,798 C8.HQ.3 16,33 5,764 ,677 ,756 C8.HQ.4 16,09 6,169 ,561 ,790 C8.HQ.5 16,14 5,927 ,616 ,774 Quyết định sử dụng Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,804 Item-Total Statistics 119 Scale if Deleted Mean Scale Item Variance Corrected if Item-Total Cronbach's Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted C8.QĐ.1 8,10 1,327 ,615 ,769 C8.QĐ.2 8,06 1,226 ,710 ,668 C8.QĐ.3 8,00 1,363 ,630 ,754 120 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO CÁC BIẾN ĐỘC LẬP KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of ,766 Sampling Adequacy Bartlett's Test Approx 1421 of Sphericity Chi-Square ,158 df 231 Sig ,000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction onent Squared Loadings Squared Loadings Total % Total % Tota % l of Cumul of Cumul ative Varian ative ce % ce % ce % 30,645 30,645 17,620 17,620 13,649 31,270 12,936 44,206 11,332 55,538 10,712 66,250 6,74 30,645 30,645 2,40 10,914 2,09 9,512 1,92 8,770 1,41 6,409 6,74 41,560 2,40 51,072 2,09 10,914 41,560 1,92 9,512 51,072 1,41 ,898 4,083 70,334 ,797 3,622 73,956 ,742 3,373 77,328 ,686 3,120 80,448 2,84 8,770 59,842 66,250 3,00 3 59,842 3,87 of Varian of Cumul Sums ative of Rotation Varian 2 Sums 2,49 6,409 66,250 2,35 121 10 ,617 2,803 83,251 11 ,562 2,557 85,808 12 ,524 2,380 88,187 13 ,470 2,136 90,323 14 ,412 1,874 92,197 15 ,373 1,694 93,891 16 ,317 1,441 95,332 17 ,290 1,317 96,649 18 ,241 1,094 97,743 19 ,209 ,952 98,695 20 ,151 ,686 99,381 21 ,089 ,404 99,784 22 ,047 ,216 100,00 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component C8.CS.6 ,871 C8.CS.4 ,840 C8.CS.1 ,751 C8.CS.3 ,740 C8.CS.2 ,732 C8.CS.5 ,670 C8.HQ.3 ,844 C8.HQ.5 ,761 122 C8.HQ.1 ,744 C8.HQ.2 ,644 C8.HQ.4 ,617 C8.CP.4 ,894 C8.CP.3 ,876 C8.CP.2 ,811 C8.CP.1 ,603 C8.AH.1 ,827 C8.AH.3 ,811 C8.AH.2 ,799 C8.QC.2 ,829 C8.QC.4 ,812 C8.QC.1 ,570 C8.QC.3 ,567 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 123 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity ,695 Approx Chi-Square 110,473 df Sig ,000 Total Variance Explained Componen Initial Eigenvalues Extraction t Loadings Total % of Cumulative Total Variance % 2,157 71,911 71,911 ,498 16,613 88,523 ,344 11,477 100,000 2,157 Sums % of Squared of Cumulative Variance % 71,911 71,911 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component C8.QĐ.2 ,883 C8.QĐ.3 ,835 C8.QĐ.1 ,825 124 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA BIẾN ĐỘC LẬP VÀ BIẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG Correlations QD Pearson QD CS CP AH QC HQ ,551** ,601** ,571** ,514** ,539** ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 Correlation Sig (2-tailed) CS N 114 114 114 114 114 114 Pearson ,551** ,314** ,334** ,303** ,352** ,001 ,000 ,001 ,000 Correlation CP Sig (2-tailed) ,000 N 114 114 114 114 114 114 Pearson ,601** ,314** ,331** ,277** ,319** Sig (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,003 ,001 N 114 114 114 114 114 114 Pearson ,571** ,334** ,331** ,457** ,363** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 N 114 114 114 114 114 114 Pearson ,514** ,303** ,277** ,457** ,340** Sig (2-tailed) ,000 ,001 ,003 ,000 N 114 114 114 114 114 114 Pearson ,539** ,352** ,319** ,363** ,340** Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 N 114 114 114 114 114 Correlation AH Correlation QC Correlation HQ ,000 Correlation 114 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 125 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYỂN TÍNH Model Summaryb Model R R Square Adjusted ,816a ,665 R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson ,650 ,32261 1,665 a Predictors: (Constant), HQ, CP, QC, CS, AH b Dependent Variable: QD ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig ,000b Squares Regression 22,347 4,469 Residual 11,240 108 ,104 Total 33,588 113 42,944 a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), HQ, CP, QC, CS, AH Coefficientsa Model Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients Sig 95,0% Collinearity Confidence Statistics Interval for B B Std Beta Lower Upper ToleranceVIF Error Bound Bound - (Constant)-,408 ,310 CS ,215 ,055 ,246 3,927,000 ,106 ,323 ,790 1,266 CP ,327 ,060 ,336 5,436,000 ,208 ,446 ,811 1,232 1,316 ,191 -1,023 ,207 126 AH ,202 ,060 ,223 3,355,001 ,083 ,322 ,702 1,425 QC ,179 ,066 ,176 2,715,008 ,048 ,309 ,738 1,355 HQ ,187 ,058 ,204 3,210,002 ,072 ,303 ,764 1,309 127 PHỤ LỤC : KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ONE SAMPLE T- TEST Vị trí – sở vật chất One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.CS.1 114 3,82 ,755 ,071 C8.CS.2 114 3,83 ,786 ,074 C8.CS.3 114 3,87 ,826 ,077 C8.CS.4 114 3,89 ,817 ,077 C8.CS.5 114 3,75 ,711 ,067 C8.CS.6 114 3,87 ,804 ,075 Error One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Upper C8.CS.1 -2,480 113 ,015 -,175 -,32 -,04 C8.CS.2 -2,264 113 ,026 -,167 -,31 -,02 C8.CS.3 -1,702 113 ,092 -,132 -,28 ,02 C8.CS.4 -1,489 113 ,139 -,114 -,27 ,04 C8.CS.5 -3,688 113 ,000 -,246 -,38 -,11 C8.CS.6 -1,748 113 ,083 -,132 -,28 ,02 Chi phí sử dụng One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.CP.1 114 4,11 ,683 ,064 C8.CP.2 114 4,03 ,710 ,066 Error 128 C8.CP.3 114 4,11 ,657 ,062 C8.CP.4 114 4,01 ,645 ,060 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Upper C8.CP.1 1,645 113 ,103 ,105 -,02 ,23 C8.CP.2 ,396 113 ,693 ,026 -,11 ,16 C8.CP.3 1,711 113 ,090 ,105 -,02 ,23 C8.CP.4 ,145 113 ,885 ,009 -,11 ,13 Ảnh hưởng xã hội One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.AH.1 114 4,02 ,665 ,062 C8.AH.2 114 3,73 ,732 ,069 C8.AH.3 114 4,00 ,652 ,061 Error One-Sample Test Test Value = t df Sig tailed) (2- Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper C8.AH.1 ,282 113 ,779 ,018 -,11 ,14 C8.AH.2 -3,966 113 ,000 -,272 -,41 -,14 129 C8.AH.3 ,000 113 1,000 ,000 -,12 ,12 Truyền thông – quảng cáo One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.QC.1 114 4,46 ,693 ,065 C8.QC.2 114 4,00 ,704 ,066 C8.QC.3 114 3,77 ,753 ,071 C8.QC.4 114 4,18 ,686 ,064 Error One-Sample Test Test Value = t df Sig (2- Mean tailed) 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Upper C8.QC.1 7,027 113 ,000 ,456 ,33 ,58 C8.QC.2 ,000 113 1,000 ,000 -,13 ,13 C8.QC.3 -3,234 113 ,002 -,228 -,37 -,09 C8.QC.4 2,868 113 ,005 ,184 ,06 ,31 Hiệu mong đợi One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.HQ.1 114 4,12 ,789 ,074 C8.HQ.2 114 4,02 ,841 ,079 C8.HQ.3 114 3,88 ,766 ,072 C8.HQ.4 114 4,12 ,754 ,071 Error 130 C8.HQ.5 114 4,07 ,773 ,072 One-Sample Test Test Value = t df Sig tailed) (2- Mean 95% Confidence Interval Difference of the Difference Lower Upper C8.HQ.1 1,663 113 ,099 ,123 -,02 ,27 C8.HQ.2 ,223 113 ,824 ,018 -,14 ,17 C8.HQ.3 -1,712 113 ,090 -,123 -,26 ,02 C8.HQ.4 1,738 113 ,085 ,123 -,02 ,26 C8.HQ.5 ,970 113 ,334 ,070 -,07 ,21 Quyết định sử dụng One-Sample Statistics N Mean Std Std Deviation Mean C8.QĐ.1 114 3,98 ,652 ,061 C8.QĐ.2 114 4,02 ,652 ,061 C8.QĐ.3 114 4,08 ,626 ,059 Error One-Sample Test Test Value = t df Sig tailed) (2- Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper C8.QĐ.1 -,288 113 ,774 -,018 -,14 ,10 C8.QĐ.2 ,288 113 ,774 ,018 -,10 ,14 C8.QĐ.3 1,346 113 ,181 ,079 -,04 ,20 131 132 ... sở lý luận nghiên cứu nhân tố tác động đến định sử dụng dịch vụ Co-working space CEI HUEUNI Xác định nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng người dùng dịch vụ sở vật chất Co-working space Xác định. .. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ CEI CO-WORKING SPACE CỦA NGƯỜI DÙNG Sinh viên... người dùng nhân tố Hiệu mong đợi 84 2.2.8.6 Đánh giá người dùng nhân tố Quyết định sử dụng 85 2.2.9 Đánh giá chung kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space của người dùng, Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ CEI Co-working space của người dùng