0

Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ hiện nay

113 4 0
  • Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2021, 07:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN MINH HÙNG KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Hà Nội, năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN NGUYỄN MINH HÙNG KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ HIỆN NAY Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 60 31 01 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Kim Thu Hà Nội, năm 2017 LỜI CẢM ƠN Em xin dành lời để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất Thầy, Cô giáo - ngƣời tận tình truyền thụ kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp em nghiên cứu rèn luyện suốt năm Sau đại học Học viện Báo chí Tuyên truyền- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói chung, Khoa Kinh tế nói riêng Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Cô giáo - TS Nguyễn Thị Kim Thu, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành luận văn này! Xin tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới gia đình, ngƣời thân, lãnh đạo quan nơi công tác, lãnh đạo Thị trấn Hạ Hòa - huyện Hạ Hòa - tỉnh Phú Thọ, bạn bè tập thể lớp Cao học Kinh tế K21.1 ngƣời tạo điều kiện, đồng hành nguồn động lực giúp em không ngừng cố gắng, phấn đấu để đạt đƣợc thành công bƣớc đầu học tập, nghiên cứu nhƣ đƣờng nghiệp! Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Minh Hùng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu nêu luận văn trung thực; kết luận khoa học luận văn chƣa đƣợc công bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Minh Hùng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DL DLST DN HĐND KH-CN KTDL KT-XH UBND Du lịch Du lịch sinh thái Doanh nghiệp Hội đồng nhân dân Khoa học - công nghệ Kinh tế du lịch Kinh tế - xã hội Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 10 1.1 Những vấn đề chung kinh tế du lịch phát triển theo hƣớng bền vững………… 10 1.2 Nhân tố ảnh hƣởng đến kinh tế du lịch phát triển theo hƣớng bền vững ……… .34 1.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững số địa phƣơng học cho huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ 42 2.1 Những đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ có ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững .42 2.2 Tình hình phát triển kinh tế du lịch huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến 48 2.3 Đánh giá tình hình kinh tế du lịch phát triển theo hƣớng bền vững huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ từ năm 2010 đến 58 Chƣơng 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG Ở HUYỆN HẠ HÒA, TỈNH PHÚ THỌ 64 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 .64 3.2 Một số giải pháp chủ yếu 73 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC .96 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hƣớng tồn cầu hố, hội nhập ngày sâu rộng, du lịch (DL) trở thành ngành kinh tế phổ biến không nƣớc phát triển mà nƣớc phát triển nhƣ Việt Nam DL đóng vai trị quan trọng đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, tăng thu ngoại tệ, cân cán cân toán, cải thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm nâng cao mức sống cho ngƣời dân… Nhận thức đƣợc tầm quan trọng DL phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Nhà nƣớc ta có nhiều chủ trƣơng, sách nhằm huy động nguồn lực, khai thác tiềm nƣớc địa phƣơng, tăng đầu tƣ phát triển DL để đảm bảo DL ngành kinh tế mũi nhọn Có thể nói, DL ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng xã hội hóa cao Hoạt động ngành kinh tế không đáp ứng nhu cầu DL ngày tăng ngƣời dân mà đóng vai trị quan trọng việc “xuất chỗ” sản phẩm hàng hóa dịch vụ Do đó, nhƣ trình bày, nhiều quốc gia giới coi kinh tế du lịch (KTDL) ngành “cơng nghiệp khơng khói”, mang lại lợi ích vơ to lớn Kkinh tế du lịch khơng có đóng góp tích cực vào tăng trƣởng kinh tế đất nƣớc, mà tạo động lực phát triển cho ngành kinh tế khác, tạo nhiều hội việc làm thu nhập cho ngƣời dân, phƣơng tiện quảng bá hiệu hình ảnh đất nƣớc v.v Ở Việt Nam, ngành DL hình thành từ năm 1960 Tuy nhiên, DL thực đƣợc xem ngành kinh tế từ năm 1990, đất nƣớc bắt đầu mở cửa hội nhập với khu vực quốc tế Từ đến nay, kinh tế du lịch phát triển nhanh chóng đạt đƣợc thành tựu đáng khích lệ Cùng với phát triển mặt lƣợng mặt chất hoạt động du lịch địa phƣơng nƣớc, tỉnh Phú Thọ đạt đƣợc thành tựu đáng kể phát triển KTDL Là vùng đất cửa ngõ tây bắc Phú Thọ, huyện Hạ Hịa nơi có nhiều danh thắng di tích lịch sử, văn hóa gắn với truyền thuyết thời dựng nƣớc Từ tài nguyên tự nhiên nhân văn phong phú, quyền huyện Hạ Hịa có chủ trƣơng, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh, hƣớng đến chƣơng trình du lịch cội nguồn ba tỉnh Phú Thọ Lào Cai - n Bái Hạ Hịa có nhiều điểm du lịch tiếng Ao Giời- Suối Tiên, đầm Ao Châu Ðền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ Các địa danh đƣợc quy hoạch, bƣớc đầu tƣ, nâng cấp sở vật chất, tăng cƣờng xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch mang đậm sắc văn hóa truyền thống Từ việc xác định tiềm nhìn nhận hạn chế phát triển du lịch, Hạ Hòa xác định phải phát huy lợi tự nhiên văn hóa truyền thống; kết hợp du lịch tâm linh với du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng giá trị văn hóa lịch sử cách mạng; tạo môi trƣờng thuận lợi thu hút đầu tƣ phát triển du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch; gắn phát triển du lịch với mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Và để đƣa kinh tế du lịch huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ phát triển theo hƣớng bền vững, cần có nhận thức đắn giải pháp khoa học, phù hợp thời gian tới Với mục đích góp phần đƣa định hƣớng giúp cho kinh tế du lịch huyện Hạ Hòa phát triển theo hƣớng bền vững thời gian tới, chọn đề tài “Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nay” làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế trị 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Phát triển DL kinh tế du lịch nói chung, phát triển kinh tế du lịch theo hƣớng bền vững nói riêng thời gian qua thu hút đƣợc quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, quan quản lý DL có nhiều cơng trình nghiên cứu đƣợc tiến hành Tiêu biểu kể đến số cơng trình sau: - Luận án tiến sĩ Phát triển DL Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Duy Mậu (2011), trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đƣa hệ thống lý luận chung DL, đề tài sâu phân tích, đánh giá tiềm thực trạng DL địa bàn Tây Nguyên Từ đề xuất quan điểm, mục tiêu, giải pháp kiến nghị phát triển DL Tây Nguyên đến năm 2020, góp phần đƣa ngành DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Tây Nguyên Tuy nhiên, luận án không nghiên cứu sâu xây dựng chiến lƣợc phát triển DL Tây Nguyên theo hƣớng bền vững - Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Hiện trạng giải pháp phát triển khu DL biển quốc gia vùng DL Bắc Trung Bộ TS.KTS Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững (2012) phân tích nội dung: Xây dựng sở lý luận phát triển khu DL biển; Tổng kết kinh nghiệm phát triển số khu DL quốc gia biển giới; Đánh giá đặc điểm khu DL biển vùng DL Bắc Trung Bộ nhân tố tác động đến q trình phát triển; Đánh giá thực trạng phát triển khu DL biển vùng DL Bắc Trung Bộ Xác định tồn thách thức trình phát triển; Đề xuất định hƣớng giải pháp phát triển khu DL biển vùng DL Bắc Trung Bộ đến năm 2020 Đề tài dừng lại việc tập trung nghiên cứu thực trạng đƣa giải pháp nhằm phát triển khu DL biển vùng Bắc Trung Bộ, hoạt động phát triển DL theo hƣớng bền vững xây dựng chiến lƣợc phát triển DL bền vững cho tỉnh Nghệ An bao gồm nhiều vấn đề khác nhƣ việc xây dựng mục tiêu chiến lƣợc, kế hoạch phát triển DL bền vững… đề tài chƣa đáp ứng đƣợc - Luận án tiến sĩ Phát triển DL tỉnh Bình Thuận quan điểm phát triển bền vững La Nữ Ánh Vân (2012), trƣờng Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng sở lý luận phát triển DL quan điểm phát triển bền vững sở tổng quan có chọn lọc vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá mức độ bền vững hoạt động DL Đây đóng góp luận án mặt lý luận phát triển DL quan điểm phát triển bền vững Việt Nam Trên sở vấn đề lý luận, luận án đối chiếu đánh giá nhân tố ảnh hƣởng trạng phát triển DL tỉnh Bình Thuận quan điểm phát triển bền vững, đƣợc thành tựu bất cập Đây sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất định hƣớng giải pháp phát triển DL theo hƣớng bền vững địa bàn tỉnh Bình Thuận Từ sở lý luận thực tiễn đƣợc xây dựng khảo sát, luận án đề xuất định hƣớng chủ yếu giải pháp phát triển DL Bình Thuận quan điểm phát triển bền vững Tuy nhiên, vấn đề xây dựng chiến lƣợc phát triển DL theo hƣớng bền vững địa phƣơng nội dung luận án chƣa thực phù hợp Trong thực tế địa phƣơng với điều kiện tự nhiên, tiềm DL khác cần có chiến lƣợc phát triển DL theo hƣớng bền vững khác - Bộ công cụ DL có trách nhiệm Chương trình Phát triển lực Du lịch có trách nhiệm với Mơi trường xã hội (2013) đƣợc soạn thảo với hỗ trợ Chƣơng trình Phát triển Năng lực Du lịch có trách nhiệm với Môi trƣờng Xã hội (Dự án EU) Liên minh Châu Âu tài trợ Bộ công cụ mục tiêu xây dựng lực cho bên liên quan ngành DL Việt Nam để đạt đƣợc tồn diện lợi ích phát triển kinh tế - xã hội to lớn từ DL bảo tồn nguồn lực tự nhiên văn hóa ngành DL Tài liệu nghiên cứu nhiều vấn đề liên quan tới phát triển DL bền vững cụ thể nhƣ 14 Nguyễn Thu Hạnh (chủ nhiệm) (2011), Hiện trạng giải pháp phát triển khu du lịch biển quốc gia vùng du lịch Bắc Trung Bộ, Đề tài khoa học cấp Bộ, Viện NC & PT du lịch, Hà Nội 15 Nguyễn Minh Hùng (1991), Bước đầu tìm hiểu khu cách mạng Vần - Hiền Lương cao trào vận động giải phóng dân tộc 1939-1945, Luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Lịch sử, Trƣờng ĐHTH Hà Nội 16 Bùi Thị Thu Huyền (2014), Thực trạng thờ cúng Mẫu Âu Cơ ngƣời dân xã Hiền Lƣơng, Hạ Hòa, Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ, trƣờng ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Hoàng Thị Lan Hƣơng (2011) Phát triển kinh doanh lưu trú du lịch vùng du lịch Bắc Bộ Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Nguyễn Trùng Khánh (2012), Phát triển dịch vụ lữ hành du lịch điều kiện HNKTQT: Kinh nghiệm số nước Đơng Á gợi ý sách cho Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hôi Việt Nam, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Khỏe, Đoàn Mạnh Phƣơng, Tạ Văn Nhã, Nguyễn Cơng Chính (2005), Hạ Hịa - Tiềm hội đầu tư, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 20 Huỳnh Vĩnh Lạc (2005), Khai thác tiềm du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ kinh tế trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 21 Lịch sử đảng huyện Hạ Hòa giai đoạn 1945 - 2000 22 Luận văn thạc sĩ “Bảo tồn phát huy di sản lễ hội để phát triển du lịch Phú Thọ nay” (2009) 23 Luật số 44/2005/QH11 Quốc hội: Luật du lịch 24 Hoàng Thị Ngọc Lan (2007), Thị trường du lịch tỉnh Hà Tây, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 25 Phạm Trung Lƣơng, Đặng Duy Lợi, Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Khánh (2000), Tài nguyên môi trường du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 26 Phạm Trung Lƣơng (2010), Phát triển Du lịch khu vực Bắc Trung Bộ: Những vấn đề đặt ra, Bài viết Hội thảo: Định hƣớng phát triển Du lịch khu 93 vực Bắc Trung Bộ, Vinh - Nghệ An 27 Phạm Trung Lƣơng (2012), Du lịch Việt Nam với hội nhập quốc tế, Bài giảng cho cán ngành Du lịch 28 Nguyễn Văn Lƣu (2011), Quy hoạch phát triển nhân lực giải pháp quan trọng thực chiến lược phát triển du lịch, Tạp chí Du lịch Việt Nam, (2) 29 Lịch sử đền mẫu Âu Cơ 30 Nguyễn Duy Mậu (2011), Phát triển DL Tây Nguyên đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc, Luận án tiến sĩ 31 Đỗ Thị Nhài (2008), Hoạt động quản lý nhà nƣớc doanh nghiệp du lịch địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội 32 Bùi Thị Nhiệm (2011), Xác lập sở khoa học cho việc phát triển du lịch sinh thái vƣờn quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Luận án tiến sĩ, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên 33 Nguyễn Hồng Sơn (chủ biên) (2010), Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu đại, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Nguyễn Quyết Thắng (2012), Nghiên cứu tiềm giải pháp phát triển DL sinh thái số trọng điểm vùng DL Bắc Trung Bộ, Luận án tiến sĩ 35 Thủ tƣớng Chính phủ (2004), Quyết định 153/QĐ-TTg việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (chương trình nghị 21 Việt Nam) (153), Hà Nội 36 Thủ tƣớng Chính phủ (2011), Quyết định số 247/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/2011 “Phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” 37 Tổng cục du lịch (2005), “Giới thiệu sách cẩm nang phát triển du lịch bền vững”, Hội đồng khoa học - Tổng Cục Du Lịch, Hà Nội 38 Nguyễn Thị Cẩm Thúy (2012), Phát triển thị trƣờng du lịch Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên lý luận trị 39 La Nữ Ánh Vân (2012), Phát triển DL tỉnh Bình Thuận quan điểm phát triển bền vững, Luận án tiến sĩ 40 Nguyễn Quang Vinh (2011) Khả cạnh tranh Doanh nghiệp 94 du lịch lữ hành quốc tế Việt Nam sau Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO), Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 41 Huyện ủy Hạ Hòa, Nghị số 07-NQ/HU Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành đảng huyện khóa XXIII Phát triển du lịch huyện Hạ Hòa giai đoạn 2016 - 2020, ngày 08-7-2016 42 Huyện ủy Hạ Hòa, Nghị Ban Chấp hành Đảng huyện Hạ Hòa phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015; 2016 - 2021 43 Tuyên truyền Ao Châu, Ao Giời suối Tiên 44 UBND huyện Hạ Hòa, Báo cáo Kết thực Nghị số 08 NQ/HU ngày 26/12/2011 Ban Chấp hành Đảng huyện phát triển du lịch huyện Hạ Hòa giai đoạn 2011 – 2015, tháng 01-2016 45 UBND huyện Hạ Hòa, Đề án số 938/ĐA-UBND Phát triển du lịch huyện Hạ Hòa giai đoạn 2016 - 2020, ngày 14-7-2016 46 UBND tỉnh Phú Thọ, Kế hoạch số 162/KH-UBND Triển khai nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2016, ngày 15-01-2016 47 Văn kiện đại hội Đảng Tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 48 Văn kiện đại hội Đảng huyện Hạ Hòa lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2015-2020 95 PHỤ LỤC Một số hình ảnh cảnh quan số điểm di tích, danh thắng huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Đền Mẫu Âu Cơ Đầm Ao Châu Ao Giời - Suối Tiên 96 Một số báo giới thiệu du lịch Hạ Hòa, Phú Thọ Huyện Hạ Hòa: Điểm đến lý tưởng du khách thập phương (Tạp chí Vietnam Business Forum – Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam, đăng ngày 14/7/2014) Là mảnh đất trung du, miền núi phía Tây Bắc tỉnh Phú Thọ, có nhiều danh lam thắng cảnh khu di tích lịch sử, văn hoá gắn liền với truyền thuyết từ thời dựng nƣớc dân tộc, huyện Hạ Hoà với đột phá kế hoạch phát triển du lịch sinh thái gắn với du lịch tâm linh mà điểm then chốt chất lƣợng dịch vụ điểm đến lý tƣởng khách thập phƣơng Nếu nhƣ nhắc đến Hạ Hoà, du khách nghĩ tới điểm du lịch tâm linh Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - di tích lịch sử văn hố cấp quốc gia xã Hiền Lƣơng, gắn với truyền thuyết mẹ Âu Cơ Ao Châu đƣợc biến đến điểm du lịch sinh thái kết hợp tâm linh gắn với truyền thuyết Vua Hùng thứ 16 với 100 đảo nhỏ 99 ngách đan cài khe núi hay danh thắng Ao Giời - Suối Tiên - quần thể thác nƣớc ao sâu với tên gọi đậm mầu huyền thoại: Thác Bụt, Ao Cánh Tiên, Vực Xanh… nhƣ dải lụa mềm vắt ngang qua núi rừng, có mặt tour du lịch nhiều hãng lữ hành… Ngồi ra, Hạ Hịa cịn có hàng chục di tích lịch sử đƣợc tỉnh xếp hạng nhƣ: Đền Nguyễn (xã Vụ Cầu), đền Chu Hƣng (xã Ấm Hạ), đình Trắng (xã Hậu Bổng), đền Thƣợng (xã Đan Thƣợng)… Chiến khu Vần - Hiền Lƣơng, di tích chiến khu 10 - Đại Phạm… hình thành tour, tuyến du lịch văn hóa, tâm linh nghiên cứu lịch sử Trong năm qua, huyện Hạ Hòa xây dựng quy hoạch chi tiết khu du lịch đền Mẫu Âu Cơ, triển khai dự án trùng tu tôn tạo hạng mục di tích, đáp ứng yêu cầu hoạt động Lễ hội bƣớc đầu kết nối điểm du lịch tâm linh Đền Mẫu Âu Cơ với điểm du lịch sinh thái Ao Giời - Suối Tiên đầm Ao Châu Cùng với triển khai xây dựng hạng mục cơng trình khu du lịch Đền Mẫu Âu Cơ, tuyến đƣờng Hiền Lƣơng Ao Giời - Suối Tiên số tuyến 97 đƣờng giao thông vùng phụ cận, huyện phối hợp với Sở VH-TT&DL tiến hành quy hoạch chi tiết phát triển khu du lịch đầm Ao Châu, đầm Vân Hội Từng bƣớc đầu tƣ khai thác tiềm năng, lợi thế, Hạ Hòa dần thúc đẩy ngành kinh tế du lịch - dịch vụ Giá trị du lịch dịch vụ năm gần chiếm tỷ trọng khoảng 30% cấu ngành thƣơng mại - du lịch - dịch vụ; số lƣợt khách du lịch năm sau cao năm trƣớc Hạ Hòa xác định phải phát huy lợi tự nhiên văn hóa truyền thống, kết hợp du lịch tâm linh với du lịch sinh thái, nghỉ dƣỡng giá trị văn hóa lịch sử cách mạng; tạo môi trƣờng thuận lợi thu hút đầu tƣ phát triển du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch; gắn phát triển du lịch với mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Theo đó, bƣớc nâng cao nhận thức phát triển du lịch nhân dân; Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực du lịch; Đào tạo đội ngũ, nâng cao hiệu qủa quản lý nhà nƣớc du lịch trình độ cán bộ, nhân viên làm việc doanh nghiệp, sở kinh doanh dịch vụ du lịch Đại hội đảng huyện lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2010- 2015) xác định: Phát triển mạnh hệ thống dịch vụ hoạt động thƣơng mại; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khai thác tiềm lợi du lịch Theo xây dựng “Đề án phát triển du lịch huyện Hạ Hòa” gồm giai đoạn lớn: Gia đoạn trƣớc năm 2010, tập trung đẩy mạnh phát triển sở hạ tầng từ năm 2010 trở khai thác dịch vụ điểm du lịch, đƣa du lịch kinh doanh du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo nguồn thu cho ngân sách huyện Trên sở quy hoạch đƣợc phê duyệt, huyện khẩn trƣơng hoàn thành dự án đầu tƣ phát triển du lịch; gắn phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng nông thôn gắn phát triển du lịch với phát triển văn hóa, ngƣời, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trƣờng Đồng thời triển khai đồng nhiều giải pháp phát triển sở hạ tầng, kinh doanh dịch vụ du lịch; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tƣ phát triển du lịch cộng 98 đồng tạo môi trƣờng thuận lợi, dành quỹ đất, huy động nguồn vốn, thu hút đầu tƣ thành phần kinh tế vào phát triển du lịch, dịch vụ Thanh Loan Hạ Hịa: Vùng đất có nhiều di sản văn hóa điểm đến hấp dẫn du khách (Trang Thơng tin điện tử huyện Hạ Hịa, tỉnh Phú Thọ) Huyện Hạ Hòa, vùng đất cửa ngõ tây bắc tỉnh Phú Thọ, vùng đất “rừng cọ, đồi chè ” sở hữu nhiều di sản văn hóa Thiên nhiên, lịch sử ban tặng cho Hạ Hòa hệ thống di sản vật thể phi vật thể phong phú đa dạng, nơi có nhiều danh thắng di tích lịch sử, văn hóa gắn với truyền thuyết thời dựng nƣớc Từ nhiều năm huyện Hạ Hịa có chủ trƣơng, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái kết hợp du lịch tâm linh, hƣớng đến chƣơng trình du lịch cội nguồn ba tỉnh Phú Thọ - Lào Cai - n Bái Hạ Hịa có ba điểm du lịch tiếng Ao Giời- Suối Tiên, đầm Ao Châu Ðền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ Các địa danh đƣợc quy hoạch, bƣớc đầu tƣ, nâng cấp sở vật chất, tăng cƣờng xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch mang đậm sắc văn hóa truyền thống Nổi bật điểm đến du lịch sinh thái kết hợp tâm linh đầm Ao Châu Theo truyền thuyết xƣa, Vua Hùng thứ 16 định chọn nơi để định đô Ðầm khu hồ rộng mênh mông, nơi sâu lên tới 20 m, khu vực đầm có khoảng 100 đảo lớn, nhỏ nằm tập trung chủ yếu địa phận xã Y Sơn, thị trấn hạ Hòa, xã Ấm Hạ với nhiều ngách bao quanh núi, đồi, có nhánh chạy hun hút phía núi xa Chung quanh đầm đồi vải, đồi chè, rừng khép tán kiến trúc nhà cổ soi bóng mặt nƣớc xanh Một danh thắng khác đƣợc đƣa vào tour du lịch nhiều hãng lữ hành Ao Giời - Suối Tiên Khởi nguồn khu danh thắng hai dòng suối thác nƣớc bắt nguồn từ hai núi cao dãy núi Nả thuộc xã Quân Khê Dãy núi giáp với huyện Yên Lập có 99 độ cao 987,5m so với mặt nƣớc biển, có rừng nguyên sinh với nhiều loài động vật - thực vật quý Nơi giao cắt hai dòng suối, thác đổ cách trung tâm xã Quân Khê khoảng km Ao Giời- Suối Tiên Trải dài qua cánh rừng già, nhiều thảm thực vật nguyên sinh, Suối Tiên nhƣ dải lụa mềm mại vắt ngang núi rừng, tạo thành Thác Chum, tƣơng truyền nơi bà Âu Cơ tiên nữ bay trời Bên Ao Giời dòng suối dài từ đỉnh núi Nả chảy xuống, tạo thành thác nƣớc ao sâu với tên gọi gắn huyền thoại nhƣ: thác Bụt, ao Cánh Tiên, vực Xanh, động Không đáy Song, điểm đến bật du lịch tâm linh, đƣợc nhiều du khách biết đến Hạ Hịa Ðền Mẫu Âu Cơ, di tích lịch sử văn hóa lâu đời gắn với truyền thuyết Âu Cơ- Lạc Long Quân thuộc xã Hiền Lƣơng, cách Ðền Hùng khoảng 50 km phía bắc Truyền thuyết kể lại, bà Âu Cơ dẫn 50 ngƣời lên núi, đến đâu truyền dạy dân cấy lúa, nuôi tằm, dệt vải Một ngày kia, Ngƣời đến nơi phong cảnh thiên nhiên tƣơi đẹp, có núi cao, đầm rộng, sông dài, cỏ hoa tốt tƣơi Ngƣời cho khai hoang, lập ấp, dạy dân trồng lúa, trồng dâu, dệt lụa Khi Ngƣời bầy tiên nữ bay trời để lại dải yếm lụa dƣới gốc đa nơi đây, nhân dân lập đền thờ, giữ gìn hƣơng khói đời sang đời khác Năm 1991, Ðền Mẫu Âu Cơ đƣợc Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng cấp di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Năm 1998, quyền nhân dân xã Hiền Lƣơng tổ chức khởi công trùng tu lần đến hồn thành với khn viên mở rơng, xây dựng to đẹp, bền vững tạo không gian xanhsạch- đẹp, tơn vinh vẻ uy nghi, tơn kính Ðền Mẫu Âu Cơ Hằng năm, nhân dân Hạ Hòa mở lễ hội Ðền Mẫu Âu Cơ vào Mùng bẩy tháng giêng Cùng với lễ rƣớc thành kính phần hội có nhiều hoạt động thể thao, trị chơi dân gian sơi động, thu hút hàng nghìn du khách tham gia Bên cạnh đó, Hạ Hịa cịn có hàng chục di tích khác nhƣ di tích quốc gia Ðình Ðơng- Ðền Nghè xã Văn Lang, nơi thờ nhị vị Tƣớng quân Lê Anh Tuấn Lê Ả Lan có cơng với đất nƣớc, nơi năm đón hàng nghìn lƣợt du khách dự lễ hội rƣớc nƣớc độc đáo 100 Ngồi di tích đƣợc tỉnh xếp hạng nhƣ: đền Nguyễn (xã Vụ Cầu), đền Chu Hƣng (xã Ấm Hạ), đình Trắng xã Hậu Bổng, đền Thƣợng xã Ðan Thƣợng, đình Phú Vĩnh, Phú Yên xã Bằng Giã, đền Ðức Thánh Bà, Kim Sơn Tự thị trấn Hạ Hòa Hạ Hòa đƣợc biết đến nhiều nơi có chiến khu cách mạng lừng danh kháng chiến chống thực dân Pháp nhƣ; chiến khu Vần - Hiền Lƣơng xã Hiền Lƣơng, Chiến khu 10 Ðại Phạm - Hà Lƣơng Gia Ðiền - Ấm Hạ Đầm Ao Châu Đầm Vân Hội 101 Từ tái lập huyện Hạ Hòa đến nay, Huyện ủy làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân thực tốt công tác bảo tồn loại hình di sản địa bàn, tiến hành trùng tu, nâng cấp, song giữ đƣợc nguyên trạng lịch sử để lại Trong trình khai thác, tận hƣởng giá trị văn hóa, có vào tích cực cấp ủy, quyền địa phƣơng từ huyện đến sở; phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa Đến Hạ Hồ có 33 sản phẩm tổng hợp, phản ánh đầy đủ di sản vật thể phi vật thể xã, thị trấn địa bàn huyện Đình, đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ họ giáo, nhà thờ họ, danh thắng, di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử khác Ngồi cịn lễ hội, làng nghề truyền thống; tập quán xã hội nhƣ việc cƣới, việc tang Di sản văn hoá vật thể phi vật thể địa bàn tồn huyện có tổng số 85 di tích bao gồm đền; 13 đình; 38 chùa; nhà thờ họ giáo; 13 nhà thờ họ; danh lam thắng cảnh; di tích lịch sử cách mạng; có làng nghề; lễ hội; 33 di sản văn hoá phi vật thể Trong tƣơng lai, Hạ Hòa tập trung nguồn lực phát triển du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, đầu tƣ kết cấu hạ tầng thu hút làm hài lòng quý khách gần, xa Tranh thủ tối đa tiềm lợi để phát triển kinh - tế xã hội, phấn đấu sớm xây dựng Hạ Hòa trở thành huyện nông thôn mới, đồng thời điểm đến hấp dẫn du khách Tiến Tu 102 Một số ăn đặc trƣng Hạ Hòa, Phú Thọ Hoa Thiên lý Buổi sáng mùa hè khắp miền quê Hạ Hòa, trời oi bức, từ đƣờng làng uốn lƣợn quanh đồng lúa bát ngát, ngƣời ta thấy bà bầm, bà bủ khăn mỏ quạ, áo nâu tứ thân, cắp rổ tre bên đựng đầy hoa thiên lý Bầm mang chợ phiên bán Những chùm hoa thiên lý tƣơi rói, vàng tựa trời lóng lánh rổ tre Nhìn hình ảnh ấy, khơng khơng nghĩ đến trƣa hè quê nhà, làm đồng về, bên hông đeo rọ cua Những cua kềnh mùa gặt béo căng, mai bóng mƣợt, đƣợc lột bỏ mu cho vào cối đá giã Bà mẹ ngồi tỉ mẩn lấy tăm tre khêu nhúm gạch cua mai cho vào bát bắt ghế hái chùm hoa thiên lý vàng ƣơm để nấu canh Nồi canh thơm phức, lừ Màu vàng hoa thiên lý hòa vào màu nâu trắng thịt cua, màu vàng đậm gạch cua lên, chan vào bát cơm, mồ hôi ngừng chảy, cắn kèm với cà pháo giòn tan Mỗi bữa cơm quê nhƣ thế, ngƣời ta nhƣ lùa hƣơng vị, sắc màu thảo thơm đồng quê vào miệng Rau đắng cảy Ở vùng trung du Hạ Hòa, ngƣời dân từ bao đời nay, đến tiết trời mùa xuân không quên lên rừng hái lộc non Đó rau đắng cảy, ăn đậm đà dƣ vị từ núi rừng Khi thƣởng thức, rau đắng cảy có vị bùi bùi, ngăm ngăm đắng Đặc biệt, rau đắng cảy có vị giịn giịn ăn Khơng 103 thế, đắng cảy vị thuốc rừng Đắng cảy bổ dƣỡng có lợi cho máu, huyết áp Theo kinh nghiệm, muốn có đọt rau đắng cảy tƣơi ngon, ngƣời dân Hạ Hòa lên núi hái vào tiết trời ấm áp Đắng cảy ăn dân dã cƣ dân miền trung du Hạ Hịa Món ăn thƣởng thức bữa cơm thƣờng ngày Trong mâm cỗ, có đĩa đắng cảy q giá Đắng cảy ăn đƣợc ngƣời dân Hạ Hịa chế biến để thết đãi khách q Hiếm đƣợc thƣởng thức ăn núi rừng Cá mương Hạ Hòa Mùa lũ về, ẩm thực Hạ Hòa lại có cá mƣơng thơm ngon, đậm đà Đúng loại cá, dƣ vị khác Tuy bé nhƣng cá mƣơng đƣợc bà mẹ quê chế biến thành nhiều khác Thích cá mƣơng mổ ruột, để nguyên kẹp vào tre tƣơi nƣớng than hồng Chỉ độ nửa tiếng cá vàng uôm, thơm nức mùi cá đồng Cá mƣơng nƣớng mà chấm với muối dằm ớt vừa giịn vừa bùi cay cay nơi đầu lƣỡi Ngƣời dân Hạ Hòa dùng cá mƣơng kho nhừ với tƣơng chay trƣớc ngõ Cá mổ sạch, cho tƣơng chay thái lát đỏ au vùi chấu kho ngày Đến ăn, thấy thơm ngon mà chẳng thấy tí xƣơng cá Những cá mƣơng nhỏ dùng để nấu canh chua Vào ngày lũ, tiết trời man mát, ăn bát canh cá mƣơng nấu với sấu cuối vụ hay với chua me kèm theo chút rau thơm vƣờn nhà sảng khối tâm hồn Tồn vị q dân dã mà khó quê với cá mƣơng mùa lũ 104 Có năm, đánh đƣợc nhiều cá mƣơng, ngƣời dân Hạ Hòa mổ cá cho vào nồi rúc lên cho cá chín sau rải nong phơi cho khơ cất ăn dần Cá mƣơng phơi khô ăn có ngon riêng Vị thơm thơm, dai dai ngịn đến lạ Đậm đà ăn từ cọ Quả cọ ỏm nồi nƣớc sôi lăn tăn chừng mƣời lăm phút chín Quả cọ ỏm ăn mềm, béo ngậy, vàng ƣơm nhƣ trám đen Ăn khơng chán Mẹ cịn chọn trái cọ ngon cọ cao già để làm dƣa cọ Ngƣời dân q tơi nắm cơm cọ non Nhìn thấy nắm cơm bọc cọ vừa thơm vừa dẻo, biết ngƣời trung du Phú Thọ Mộc mạc thế, bình dị nhƣng từ bao đời nay, cơm nắm cọ nguồn nuôi dƣỡng bao hệ Ngƣời dân miền trung du Hạ Hịa cịn chế xơi cọ ăn vừa dẻo vừa bùi Xôi cọ đƣợc làm từ gạo nếp cọ Vào Tháng 11, tháng 12 âm lịch cọ bƣớc vào mùa già bắt đầu chín Khi cọ chín, ngƣời dân quê bắt đầu hái để làm xơi cọ Quả cọ có hai loại, cọ nếp cọ tẻ, cọ nếp to, tròn dẻo, mỡ ngậy cọ tẻ Sau chọn đƣợc cành cọ với cọ ngon, cọ mang đƣợc rửa sạch, để nƣớc, sau đƣợc cho vào rổ nan xóc vỏ cho vào nồi nƣớc bắc lên bếp lửa đun khuấy nƣớc nóng khoảng 70 độ, sau đậy vụng khoảng 15 đến 20 phút để cọ chin Khi cọ chín ngƣời ta đổ cọ rổ chờ nguội dùng ngón tay tách nhẹ nhàng phần thịt vàng óng cọ Sau chuẩn bị xong thịt cọ, việc chọn gạo nếp để xơi khâu quan 105 trọng, ngƣời ta thƣờng chọn gạo nếp hạt trịn, bóng mẩy, đem ngâm đến tiếng sau đƣợc trộn bóp nhuyễn với thịt cọ, xóc chút muối cho vào chõ xơi, đun vừa lửa khoảng tiếng Khi cùi tinh dầu cọ ngấm vào gạo nếp chuyển sang màu gạch cua, mùi thơm gạo nếp, mùi ngậy cọ bay khắp gian nhà lúc xơi cọ chín Khi thƣởng thức xơi cọ, ta cảm nhận có thứ hƣơng vị riêng biệt, vị ngậy thơm cọ gạo nếp Những vị riêng biệt làm nên xơi cọ đặc trƣng khó lẫn vào đâu Từ thân cọ non, ngƣời dân miền trung du dày cơng chặt về, bóc lấy lõi bên vừa trắng vừa mềm thái lát thành lát mỏng sau xào với rau mùi tàu ăn vừa mát vừa bổ Ngay cọ khơ, mục ngƣời dân nơi chế đƣợc đặc cầu kỳ độc đáo Chỉ cần cho thân cọ khô mục nằm xuống đất ẩm khoảng 1-2 tháng từ bên lõi thân mục xuất nhộng trắng tinh Ngƣời ta gọi đá nhộng cọ Loại nhộng ăn mùn cọ mà béo mẫm lớn lên Khi nhộng đầu ngón tay trỏ dùng để chế biến thành ăn Ngƣời ta bổ thân cọ bắt nhộng căng tròn, béo mẫm rửa sạch, cho vào chảo chao với dầu ăn mỡ heo cho vàng ruộm rắc chanh thái nhỏ đƣợc ăn vừa lạ vừa bổ dƣỡng Món ăn lúc ngƣời dân nuôi đƣợc nhộng cọ DU LỊCH HẠ HÒA Thanh Lâm (Nguyễn Thế Hào) Ao Châu1 đặt tên hồ Cảnh quan kỳ thú nên thơ đƣợm tình Lung linh ánh nƣớc bình minh Mặt hồ soi bóng ta bên Thuyền đƣa du khách buông câu Lƣợn quanh trăm ngách Ao Châu vọng 106 Ngôi nhà tám mái xinh ghê Ẩn vƣờn vải xum x trĩu cành Hạ Hịa tơ đẹp tranh Thiên nhiên ban tặng thành điểm vui Ơi ngƣời xa xơi Về ngoạn cảnh thêm tƣơi đời Hạ Hịa cịn có Ao Trời(Giời)2 Có Đền Quốc Mẫu3 nơi nơi tìm /  Chú thích: Đầm Ao Châu Ao Trời(Giời)-Suối Tiên Đền Mẫu Âu Cơ 107 ... du lịch phát triển theo hướng bền vững 1.1.1 Khái niệm đặc điểm kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững 1.1.1.1 Khái niệm kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững Thuật ngữ ? ?du lịch? ??... phát triển du lịch kinh doanh dịch vụ du lịch; gắn phát triển du lịch với mục tiêu tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Và để đƣa kinh tế du lịch huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ phát triển theo. .. đẩy kinh tế du lịch phát triển theo hƣớng bền vững huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KINH TẾ DU LỊCH PHÁT TRIỂN THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 1.1 Những vấn đề chung kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ hiện nay , Kinh tế du lịch phát triển theo hướng bền vững ở huyện hạ hòa, tỉnh phú thọ hiện nay