0

Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

15 746 44
  • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2021, 10:14

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là một loại hình nghiên cứu trong giáo dục nhằm thực hiện một tác động hoặc can thiệp sư phạm và đánh giá ảnh hưởng của nó. Tác động hoặc can thiệp đó có thể là việc sử dụng phương pháp dạy học, sách giáo khoa, phương pháp quản lý, chính sách mới… của giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Người nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tác động một cách có hệ thống bằng phương pháp nghiên cứu phù hợp. Hai yếu tố quan trọng của nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng là tác động và nghiên cứu: Thực hiện những giải pháp thay thế nhằm cải thiện hiện trạng trong phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa hoặc quản lí và so sánh kết quả của hiện trạng với kết quả sau khi thực hiện giải pháp thay thế bằng việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp.Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng khi được áp dụng đúng cách trong trường học, sẽ đem đến rất nhiều lợi ích vì: Phát triển tư duy của giáo viên một cách hệ thống theo hướng giải quyết vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới sự phát triển của trường học. Tăng cường năng lực giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định về chuyên môn một cách chính xác. Khuyến khích giáo viên nhìn lại quá trình và tự đánh giá. Tác động trực tiếp đến việc dạy học và công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học). Tăng cường khả năng phát triển chuyên môn của giáo viên. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN CHUYÊN ĐỀ “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mầm non” CHO LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ MẦM NON Anh/chị đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm đơn vị nơi anh/chị công tác đơn vị anh/chị quan tâm Phân tích giải pháp theo anh/chị hiệu ******************************* Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Một số khái niệm chung 1.1 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 1.2 Sáng kiến kinh nghiệm 1.3 Sự khác biệt nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: Liên hệ thực tế công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ 2.1 Đôi nét Trường Mầm non Anh Mỹ: 2.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ .7 2.3 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: .8 2.3.1 Xây dựng quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trường 2.3.2 Đổi chế, sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên 2.3.3 Tăng cường huy động nguồn lực cho quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên 10 2.3.4 Tạo động lực hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên 11 2.3.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên 11 KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường LỜI MỞ ĐẦU Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI khẳng định “Xây dựng chế khuyến khích cán nghiên cứu khoa học tham gia giảng dạy giáo viên tham gia nhiên cứu khoa học Nâng cao lực nghiên cứu khoa học giảng viên, giáo viên đội ngũ nghiên cứu sở giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp” cho thấy vấn đề nghiên cứu khoa học ngành sư phạm nhiệm vụ cấp bách, quan trọng Hoạt động nghiên cứu khoa học công việc thường xuyên giáo viên trường mầm non nhằm góp phần nâng cao chất lượng đổi phương pháp dạy học, từ nâng cao chất lượng đào tạo trường Khi đội ngũ giáo viên có động biết vận dụng tốt phương pháp luận khoa học vào xem xét, giải vấn đề lý luận thực tiễn; có phẩm chất trí tuệ tốt, tư độc lập, sáng tạo thực gắn bó lao động tiềm khoa học to lớn trường mầm non Sáng kiến kinh nghiệm kết hoạt động nghiên cứu khoa học thân Việc viết, đánh giá xét duyệt để công nhận, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm giúp phát huy tinh thần lao động sáng tạo cơng chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Thực tế cho thấy, việc giáo viên thực sáng kiến kinh nghiệm vận dụng vào thực tiễn dạy học mang lại nhiều hiệu thiết thực vào nâng cao chất lượng dạy học Nhờ sáng kiến tốt mà giáo viên dạy hiệu hơn, học sinh học tập tốt Có sáng kiến làm cho hệ thống quản trị giáo dục hiệu giúp tiết kiệm ngân sách cho nhà nước, làm cho giáo dục cởi mở, sáng tạo Nhận thức rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm mình, cán bộ, giáo viên cho nhiệm vụ quan trọng, mang lại niềm say mê hứng thú công tác giảng dạy Tuy nhiên số giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học mục đích để cộng điểm xét danh hiệu thi đua, cho hoạt động gây thời gian, công sức tiền bạc áp lực với họ Qua chuyên đề “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Nhà trường” học với vốn hiểu biết có phầ giới hạn mình, tơi xin phép trình bày giải pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mà biết Xin cảm ơn quý thầy cô phụ trách lớp, báo cáo viên tận tình hướng dẫn, cung cấp kiến thức, hỗ trợ tơi q trình thực tiểu luận chuyên đề Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường Một số khái niệm chung 1.1 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng loại hình nghiên cứu giáo dục nhằm thực tác động can thiệp sư phạm đánh giá ảnh hưởng Tác động can thiệp việc sử dụng phương pháp dạy học, sách giáo khoa, phương pháp quản lý, sách mới… giáo viên, cán quản lý giáo dục Người nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tác động cách có hệ thống phương pháp nghiên cứu phù hợp Hai yếu tố quan trọng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng tác động nghiên cứu: Thực giải pháp thay nhằm cải thiện trạng phương pháp dạy học, chương trình, sách giáo khoa quản lí so sánh kết trạng với kết sau thực giải pháp thay việc tuân theo quy trình nghiên cứu thích hợp Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng áp dụng cách trường học, đem đến nhiều lợi ích vì: - Phát triển tư giáo viên cách hệ thống theo hướng giải vấn đề mang tính nghề nghiệp để hướng tới phát triển trường học - Tăng cường lực giải vấn đề đưa định chun mơn cách xác - Khuyến khích giáo viên nhìn lại q trình tự đánh giá - Tác động trực tiếp đến việc dạy học công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học) - Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên 1.2 Sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo tác giả tích lũy thực tiễn công tác, hoạt động cụ thể khắc phục khó khăn mà với biện pháp thơng thường khơng thể giải được, góp phần nâng cao hiệu rõ rệt công tác Sáng kiến kinh nghiệm có tầm quan trọng là: - Thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo trình làm việc - Hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm có cho đồng nghiệp - Biết cách khắc phục khó khăn điều kiện sở vật chất để hồn thành cơng tác quản lý, giáo dục học sinh tốt Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường - Thúc đẩy tinh thần thi đua, sáng tạo giáo viên, cải thiện điều kiện làm việc nâng cao hiệu làm việc - Tạo điều kiện để đúc kết trải nghiệm trình giảng dạy, từ Khi viết sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên phải làm rõ “tính mục đích, tính thực tiễn, tính sáng tạo khoa học khả vận dụng, mở rộng sáng kiến kinh nghiệm” nào, yêu cầu cụ thể là: - Tính mục đích: Đề tài giải khó khăn có tính xúc công tác nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác thân - Tính thực tiễn: Đề tài nêu khó khăn diễn thực tiễn công tác với xúc, trăn trở, từ thúc đẩy tìm biện pháp giải - Tính khoa học: Đề tài trình bày sở lý luận, pháp lý; sở thực tiễn làm chỗ dựa cho việc giải vấn đề nêu đề tài Trình bày tóm tắt, rõ ràng, mạch lạc bước tiến hành sáng kiến kinh nghiệm Các phương pháp tiến hành mẻ, độc đáo - Khả vận dụng sáng kiến kinh nghiệm: Đề tài trình bày, làm rõ hiệu áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, có dẫn chứng kết quả, số liệu để so sánh hiệu cách làm so với cách làm cũ 1.3 Sự khác biệt nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: Viết sáng kiến kinh nghiệm viết lại cách rõ ràng, hệ thống kinh nghiệm thân cơng việc đảm trách mang lại hiệu thiết thực, mà người khác khơng có kinh nghiệm khơng thể đạt kết quả, hiệu công việc mong muốn Cho nên, viết sáng kiến kinh nghiệm, người viết cần nêu, giải vấn đề phương pháp, biện pháp thực cụ thể, biết cách đối chiếu so sánh thông qua số liệu để nêu bật tác dụng cách làm kinh nghiệm thân người thực đem lại Sau đặt vấn đề, giải vấn đề cách rõ ràng, người viết phải biết kết luận vấn đề để từ nêu kiến nghị, đề xuất ý kiến… nhằm thỏa mãn ý tưởng, cách tiếp cận, phát triển kết luận sáng kiến kinh nghiệm Tuy nhiên, sáng kiến kinh nghiệm, khơng thiết phải có số mục như: Lịch sử vấn đề, sở khoa học (cơ sở lí luận sở thực tiễn) hay tài liệu tham khảo phụ lục Khác với viết sáng kiến kinh nghiệm, làm nghiên cứu khoa học thực đề tài khơng cịn đơn mang tính chủ quan, cá nhân nữa, người thực Vì vậy, gọi đề tài nghiên cứu khoa học, tiêu chí mang tính nội dung hình thức, phải có sở khoa học - Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường nội dung cần thiết để tạo nên khác biệt cơng trình nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm Điều cần thiết quan trọng người làm nghiên cứu khoa học phải tuân thủ nội dung, quy định, yêu cầu quy trình cách nghiêm túc (những yêu cầu phải có cấu trúc đề tài khoa học) Như vậy, sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học có điểm tương đồng mang tính cấu trúc nội dung thể văn phong nghị luận nên phải chặt chẽ, lơ gíc, mạch lạc, hệ thống… cho dù mức độ cao, thấp khác Tuy nhiên sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học có số điểm khác sau: Sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm Thiên miêu tả nội dung công việc dựa theo kinh nghiệm cá nhân, theo cách nhìn chủ quan tác giả nhiều Nghiên cứu vấn đề dựa vào kinh nghiệm thân mà phải dựa vào thực tế khách quan để điều chỉnh cho phù hợp Vì vậy, nghiên cứu khoa học phải mang tính khách quan, khơng phụ thuộc vào thân người nghiên cứu Khơng thiết phải có mục Nhất thiết phải có mục lịch sử lịch sử vấn đề, sở khoa học (lý vấn đề, sở khoa học, tài liệu tham luận thực tiễn), tài liệu tham khảo khảo, phụ lục phụ lục Qua thực tiễn, trải nghiệm thân, người viết đúc kết kinh nghiệm nhằm giúp người áp dụng dễ dàng để mang lại hiệu tốt Bằng nhận thức thân, tác giả làm vấn đề dựa sở khoa học (lý luận thực tiễn) thực (những) phương pháp nghiên cứu khoa học Liên hệ thực tế công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ 2.1 Đôi nét Trường Mầm non Anh Mỹ: Trường Mầm non Anh Mỹ tọa lạc địa số 4529 Nguyễn Cửu Phú, Phường Tân Tạo A, Bình Tân Đến với trường, trẻ chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trường sử dụng công nghệ thông tin tiên tiến với trò chơi thiết kế phù hợp với độ tuổi để định hình nhân cách làm phát triển trí tuệ, hướng trẻ theo mục tiêu học tập, trẻ phát triển nhiều kỹ học mà chơi, chơi mà học Trường mầm non Anh Mỹ có khơng gian học thống mát, phịng học rộng rãi, cách trang trí lớp đại, phong phú Trường có 64 nhân sự, có cán Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường quản lí, 22 bảo mẫu 39 giáo viên đạt chuẩn, giàu kinh nghiệm tận tâm với nghề Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, động sáng tạo việc tổ chức hoạt động giúp trẻ phát triển tồn diện, đồng thời hình thành nên cho trẻ kỷ tự phục vụ ứng dụng tốt vào sống tiền đề cho trẻ bậc học Qua tạo tin cậy bậc phụ huynh cộng đồng xã hội Tỉ lệ học sinh theo học trường so với trường tư thục khu vực cao Mức độ ổn định trẻ phát triển trẻ tốt 2.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ thời gian qua lãnh đạo giáo viên nhà trường quan tâm thực đạt nhiều kết tích cực Nhận thức giáo viên cán quản lý nghiên cứu khoa học nâng lên, hầu hết nhận thức rõ nhiệm vụ hoạt động này, nắm rõ cách viết sáng kiến kinh nghiệm, mục đích, ý nghĩa tham gia viết sáng kiến Tình hình tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm đội ngũ quản lý, giáo viên nhà trường có tăng số lượng chất lượng Các sản phẩm nghiên cứu giáo viên phần lớn tập trung đề xuất sáng kiến kinh nghiệm giải công việc, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ Nhiều sáng kiến giới thiệu hội nghị, hội thảo khoa học nhà trường, cụm trường Quận Kết tham gia sáng kiến kinh nghiệm trường Mầm non Anh Mỹ Năm Tổng số Lãnh CBGV đạo Giáo viên Nhân viên Sáng kiến kinh nghiệm Nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm 2018 62 39 20 10 2019 63 39 21 09 01 2020 64 39 22 10 01 Bên cạnh kết đạt được, công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ vài hạn chế như: Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường - Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng giáo viên cịn (Năm 2018 khơng có, đến 2020 có 01 đề tài; sáng kiến kinh nghiệm 20% so với tổng số cán bộ, giáo viên nhà trường) - Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên hạn chế - Phần lớn giáo viên khơng có thời gian nhiều dành cho hoạt động nghiên cứu; số giáo viên chưa có kỹ để tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, đề tài giáo viên chưa đạt hiệu cao - Một phận cán quản lý cịn có thái độ dễ dãi khâu đánh giá kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên 2.3 Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm: Từ thực trạng nêu trên, để nâng cao hiệu hoạt động động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm đồng thời thực chủ trương Đảng Nhà nước đổi toàn diện công tác giáo dục đào tạo, Trường mầm non Anh Mỹ cần thực số giải pháp cụ thể sau: 2.3.1 Xây dựng quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên phù hợp với chiến lược phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học trường Xác định mục đích quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm để có sở xác định công việc cụ thể quy trình quản lý Mục đích quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên phải dựa sở mục đích chung từ hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trường Xác định cơng việc cụ thể trình tự cơng việc rõ ràng Tùy theo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm cụ thể mà xác định công việc bốn giai đoạn: Đề xuất, lựa chọn xét duyệt nhiệm vụ; Tổ chức thực hiện; Đánh giá nghiệm thu kết quả; Công bố ứng dụng kết Phải đưa quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thử nghiệm thực tế để có kết khắc phục tồn tại, yếu quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm cũ Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường Phải vận động đội ngũ giáo viên góp ý xây dựng quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, họ chủ thể tiến hành hoạt động họ có kinh nghiệm thực tiễn để phát ưu điểm hạn chế quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Cần đánh giá, công bố đề tài minh bạch rõ ràng Khi đánh giá phải có tiêu chí, thang điểm xây dựng khoa học Phải tuân thủ nguyên tắc kiểm tra, đánh giá: Đảm bảo tính mục đích, tính hệ thống, tính hiệu quả, tính khách quan, tính xác, tính cơng tính tồn diện trình đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Xây dựng hệ thống sở liệu thông tin khoa học công nghệ để hỗ trợ cán bộ, giáo viên việc cung cấp thông tin đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3.2 Đổi chế, sách quản lý hoạt động nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Xây dựng biện pháp cụ thể để tác động lên đối tượng quản lý nhằm tạo hoạt động nghiên cứu mang lợi ích cho nhà trường xã hội Những biện pháp công cụ xây dựng văn pháp quy hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Muốn vậy, chủ thể quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên cần thực vấn đề sau: - Xác định đầy đủ hệ thống văn pháp quy có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên để có tiến hành xây dựng hệ thống sách văn pháp luật phù hợp cho hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm đơn vị Đồng thời, phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện xây dựng văn quy định nhà trường nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm đội ngũ giáo viên Các chủ thể quản lý cần quan tâm việc cấp phát kinh phí, khơng nên cứng nhắc việc cấp phát để giáo viên thuận tiện việc nghiên cứu Cần xây dựng biện pháp tuyển chọn công khai, minh bạch sở quy định nhà trường, nhằm chọn giáo viên có lực, chun mơn thực chủ trì đề 10 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Các nhà lãnh đạo quản lý trường cần xây dựng chế tự chủ, chế phối hợp, hỗ trợ phận nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt cho hoạt động nghiên cứu giáo viên Xây dựng chế phân cấp quản lý khoa học Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn chủ thể quản lý khoa học như: Hội đồng khoa học trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng Xây dựng có chế gắn thành tích nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm với vấn đề khen thưởng tương xứng, tạo động lực 2.3.3 Tăng cường huy động nguồn lực cho quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Huy động có hiệu nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên xây dựng đội ngũ nhân lực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, đảm bảo điều kiện sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, kinh phí, thông tin xây dựng mối quan hệ bên bên ngồi nhà trường có liên quan đến hoạt động Muốn vậy, đội ngũ quản lý công tác nghiên cứu khoa học phải: - Thường xuyên tổ chức, tạo điều kiệm để cán giáo viên nhà trường bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn kiến thức nghiên cứu khoa học viết sáng kiến kinh nghiệm Cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, hội thảo, hội nghị cấp tổ chức; tăng cường giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm trường địa phương - Động viên giáo viên nắm bắt thông tin hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm qua tài liệu, qua tạp chí ngành Các tổ chuyên môn cần thống kê sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên để giáo viên có tư liệu tổng quan cơng trình nghiên cứu - Bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ kỹ cho cán quản lý giáo viên công nghệ thông tin, ngoại ngữ cách triệt để nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm - Đảm bảo điều kiện sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để giáo viên thuận lợi việc nghiên cứu 11 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường - Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trường, đặc biệt nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu kinh phí khen thưởng đề tài mang lại hiệu thiết thực cho nhà trường - Xây dựng góc thông tin chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu đề tài, sáng kiến đưa vào áp dụng để cán bộ, giáo viên có mơi trường chia sẻ thơng tin kinh nghiệm, cập nhật kiến thức phục vụ công tác nghiên cứu Phát huy vai trò trang Web nhà trường, group zalo; thường xuyên bổ sung tài liệu mới, sở liệu chuyên ngành vào Thư viện trường để đáp ứng nhu cầu tham khảo giáo viên 2.3.4 Tạo động lực hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên Tạo động lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm tạo nên chế độ đãi ngộ thỏa đáng từ vật chất đến tinh thần cho giáo viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, cần phải: Hàng năm, tổ chức tổng kết đánh giá, nêu cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, thực khen thưởng tinh thần vật chất kỷ luật mức phận khơng hồn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giao Hiệu trưởng cấp quản lý nhà trường có quan tâm chăm lo, kịp thời động viên lợi ích vật chất tinh thần cho cá nhân tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Sự quan tâm phải thể chế độ hỗ trợ, phụ cấp nghề nghiệp, thi đua, khen thưởng, phương tiện làm việc, hội thăng tiến 2.3.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá kết hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá kết hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm; Thành lập ban, tổ kiểm tra, đánh giá hoạt nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm trường mầm non gồm thành phần có liên quan trường, mời thêm nhà khoa học có chun mơn, đạo đức phẩm chất đảm bảo để tiến hành thực nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá Mỗi cán thực nhiệm vụ phải cam kết thực đảm bảo xác, khách quan, minh bạch, đồng thời phải báo cáo tiến độ 12 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường Bồi dưỡng trình độ chun mơn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá cho thành viên có liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá kết hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm 13 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường KẾT LUẬN Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm phần q trình phát triển chun mơn cán bộ, giáo viên thời kỳ đổi giúp cán bộ, giáo viên lĩnh hội kỹ tìm hiểu thơng tin, giải vấn đề, nhìn lại trình, giao tiếp hợp tác, hiểu rõ phương pháp sư phạm ứng dụng để giải vấn đề trình dạy học cách nhanh chóng Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực giáo dục mầm non trở thành nhiệm vụ quan trọng giúp giáo viên cập nhật thơng tin, kiến thức, hồn thiện nghiệp vụ chun mơn; trở thành tiêu chí để bình xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ cán bộ, giáo viên Việc áp dụng kết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giúp giáo viên hiểu rõ chất đổi phương pháp giáo dục áp dụng Bản thân giáo viên biết khắc phục khó khăn sở vật chất nhà trường để hồn chỉnh phương pháp dạy học riêng cho mình; phát huy tính sáng tạo trẻ cách sử dụng phương pháp giáo dục tích cực kỹ thuật dạy học phù hợp Để tiến hành nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non phải chuẩn bị thật đầy đủ mặt cho công việc Bước chuẩn bị có vị trí đặc biệt, góp phần quy định chất lượng cơng trình nghiên cứu Chuẩn bị nghiên cứu xác định đề tài kết thúc việc chuẩn bị lập kế hoạch tiến hành nghiên cứu Mỗi cán bộ, giáo viên phải tự giác, có trách nhiệm đổi mới, giảng dạy học tập Khi nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm phải thể cho thực trạng giáo dục nơi công tác, từ đưa giải pháp, biện pháp phù hợp Các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, tránh chạy theo thành tích hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, tránh tình trạng chép đề tài; nội dung sáng kiến khơng thiếu tính ứng dụng; đồng thời thường xuyên tổ chức diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến hay nhằm tạo lan tỏa, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Qua nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm, giáo viên đúc kết kinh nghiệm nghiên cứu đổi phương pháp để truyền dạy kiến thức đến trẻ đạt hiệu quả; đổi mới, sáng tạo công tác dạy học, giúp người cán quản lý, giáo viên tự học, cập nhật kiến thức, tạo tính động, chịu khó nghiên cứu cơng tác kịp đổi theo xu hướng chung ngành giáo dục 14 Tiểu luận chuyên đề : “Quản lý hoạt động NCKH SPUD SKKN Nhà trường TÀI LIỆU THAM KHẢO https://cucthongke.camau.gov.vn/wps/portal/? 1dmy&page=trangchitiet&urile=wcm%3Apath %3A/cucthongkelibrary/cucthongkesite/tintucsukien/tinhoatdongcuanganh/mot sogoiykhivietsangkiendetainghiencuukhoahoc Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non: https://nhandan.vn/tin-chung1/nangcao-chat-luong-giao-duc-mam-non-622493/ Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm giáo viên số trường mầm non Hà Nội (Đặng Hồng Phương – Trường Đại học sư phạm Hà Nội) Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế (Đặng Hồng Phương – Đại học sư phạm Hà Nội; Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2017, tr 130-132) 15 ... cường huy động nguồn lực cho quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm giáo viên 10 2.3.4 Tạo động lực hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng. .. Thực trạng công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm Trường Mầm non Anh Mỹ Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh... quản lý hoạt động nghiên cứu khoa họ sư phạm ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm để có sở xác định cơng việc cụ thể quy trình quản lý Mục đích quy trình quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm