0

Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương chất khí thuộc phần nhiệt học vật lý 10 ban cơ bản

51 0 0
  • Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương  chất khí  thuộc phần  nhiệt học  vật lý 10 ban cơ bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 23:46

Tr-ờng đại học vinh KHOA VậT Lý - - mai thị trang nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học ch-ơng chất khÝ” thc phÇn “ nhiƯt häc” vËt lý 10 ban KHóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC Vinh - 2010 Lời cảm ơn Tôi xin đ-ợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành thầy giáo PGS TS Nguyễn Quang Lạc, ng-ời đà tận tình h-ớng dẫn, động viên giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Vật lý, tổ môn Ph-ơng pháp giảng dạy Vật lý thầy giáo, cô giáo khoa Vật lý tr-ờng Đại học Vinh đà giúp ®ì t«i st thêi gian häc tËp, rÌn lun hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành gia đình, tập thể lớp 47A Vật lý, tr-ờng Đại học Vinh, bạn bè, ng-ời đà động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn Vinh, tháng năm 2010 Tác giả Mai Thị Trang DANH MụC VIếT TắT DHKT: Dạy học kiến tạo LTKT: Lý thuyết kiến tạo PPDH: Ph-ơng pháp dạy học GV: Giáo viên HS: Học sinh SGK: Sách giáo khoa THPT: Trung häc phỉ th«ng MơC LơC Më §ÇU Lý chän ®Ị tµi Mục đích nghiên cứu Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Gi¶ thuyÕt khoa häc NhiƯm vơ nghiªn cøu 6 Ph-ơng pháp nghiên cứu CÊu tróc luận văn NéI DUNG Ch-¬ng 1: C¬ së lý ln cđa viƯc vËn dơng LTKT d¹y häc vËt lý 1.1 Lý thuyÕt kiÕn t¹o 1.1.1 Lý thuyÕt kiÕn tạo hoạt động nhận thức 1.1.2 Lý thuyết kiến tạo hoạt động häc tËp 1.2 Vận dụng LTKT vào dạy học vật lý 11 1.2.1 Quy tr×nh chung 11 1.2.2 Khả vận dụng LTKT vào dạy học Vật lý để đáp ứng yêu cầu ®ỉi míi PPDH 14 KÕt luËn ch-¬ng 16 Ch-ơng 2: Vận dụng dạy học kiến tạo cho ch-ơng "Chất khí" thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban 17 2.1 Mục tiêu kiến thức ch-ơng "Chất khí" 17 2.2 Sơ đồ cấu trúc ch-ơng "ChÊt khÝ" 18 2.3 Những nội dung ch-ơng "Chất khí" 19 2.4 ThiÕt kÕ mét sè giáo án dạy học theo h-ớng vận dụng DHKT 21 Giáo án 1: Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 21 Giáo án 2: Quá trình đẳng tích Định luật Sác-lơ 30 Gi¸o ¸n 3: Ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng (Tiết 1) 38 KÕt luËn ch-¬ng 46 KÕT LUËN 47 TµI LIƯU THAM KH¶O 48 PHô LôC 50 Mở ĐầU Lý chọn dề tài Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc, đặc biệt thời kỳ hội nhập đòi hỏi ng-ời lao động phải có tính sáng tạo Yêu cầu dẫn tới cần thiết phải đổi cách toàn diện từ nội dung ch-ơng trình, sách giáo khoa, ph-ơng tiện dạy học, ph-ơng pháp dạy học, ngành Giáo dục Đào tạo, trọng tâm đổi ph-ơng pháp dạy học Định h-ớng chung cho việc đổi ph-ơng pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, khắc phục lối dạy truyền thụ chiều, thụ động Quan điểm kiến tạo (hay lý thuyết kiến tạo) thành tựu đà đ-ợc vận dụng nhiều n-íc tiªn tiÕn ë n-íc ta hiƯn nay, viƯc nghiªn cứu nội dung quan điểm kiến tạo vận dụng vào nhà tr-ờng điều mẻ Đến có số luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, số báo lĩnh vực đ-ợc công bố Bộ giáo dục Đào tạo đà có chủ tr-ơng vận dụng quan điểm kiến tạo vào dạy học tr-ờng phổ thông Tuy nhiên, kết đạt đ-ợc hạn chế nội dung sở quan niệm ch-a đ-ợc phổ biến rộng rÃi đến giáo viên, quy trình vận dụng ch-a đ-ợc thảo luận nhiều Để tiếp tục nghiên cứu, phát triển phổ biến rộng rÃi quan điểm kiến tạo đến giáo viên học sinh, đà chọn đề tài: Nghiên cøu vËn dơng quan ®iĨm kiÕn t³o v¯o d³y häc chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban bn Mục đích nghiên cứu Vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học số nội dung ch-ơng "Chất khí" Vật lý 10 nhằm tạo điều kiện để học sinh bộc lộ hiểu biết sẵn có, quan điểm ban đầu, tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh, gióp häc sinh võa chiÕm lÜnh tri thøc mét c¸ch vững vàng, vừa có ph-ơng pháp tìm kiếm kiến thức Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu - Đối t-ợng nghiên cứu: + Hoạt động dạy học Vật lý ë tr-êng THPT + Nghiªn cøu, vËn dơng lý thuyết kiến tạo dạy học Vật lý + Nghiên cøu kiÕn thøc ch-¬ng "ChÊt khÝ" VËt lý 10 c¬ - Phạm vi nghiên cứu: Dạy học số néi dung cđa ch-¬ng "ChÊt khÝ" VËt lý nhê vËn dụng lý thuyết kiến tạo Giả thuyết khoa học NÕu vËn dơng lý thut kiÕn t¹o viƯc tỉ chức trình dạy học số nội dung ch-ơng "Chất khí" Vật lý 10 cách hợp lý th× sÏ cã thĨ gióp häc sinh cã høng thó học tập hơn, nắm vững sâu sắc kiến thức, nhờ mà nâng cao chất l-ợng hiệu trình dạy học ch-ơng "Chất khí" nói riêng dạy học Vật lý nói chung Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận nội dung lý thuyết kiến tạo - Đề xuất tiến trình dạy học theo lý thuyết kiến tạo - Nghiên cứu nội dung chương Chất khí Vật lý 10 Ban - Son tho số gio n thuộc chương Chất khí theo tiến trình dy học kiến tạo đà đề xuất Ph-ơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận: + Nghiên cứu sở lý luận ph-ơng pháp dạy học nói chung + Nghiên cứu ph-ơng pháp dạy học vận dụng lý thuyết kiến tạo + Nghiên cứu công trình khoa học khác có liên quan đến đề tài + Nghiên cứu ch-ơng trình Vật lý 10 - Nghiên cøu thùc nghiƯm: + Tỉng kÕt kinh nghiƯm b¶n thân, tham khảo ý kiến thầy cô, bạn bè để phát quan niệm HS + Xây dựng tiến trình dy học số bi chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban b°n theo h­íng cða ®Ị t¯i CÊu tróc ln văn - Mở đầu - Nội dung: Ch-ơng 1: Cơ së lý ln cđa viƯc vËn dơng lý thut kiÕn tạo dạy học Vật lý Chương 2: Vận dụng dy học kiến to cho chương Chất khí thuộc phần “NhiƯt häc” VËt lý 10 Ban c¬ b°n - KÕt luận Ch-ơng CƠ Sở Lý LUậN CủA VIƯC VËN DơNG Lý THUỸT KIÕN T¹O TRONG D¹Y HäC VËT Lý 1.1 Lý thuyÕt kiÕn t¹o 1.1.1 Lý thuyÕt kiến tạo hoạt động nhận thức Lý thuyết kiến tạo (LTKT) hoạt động nhận thức ng-ời đời vào khoảng năm 70 kỷ XX, cã ngn gèc tõ mét quan ®iĨm cđa Piaget vỊ c¸c cÊu tróc nhËn thøc Thùc t- t-ëng LTKT đà đ-ợc nhận thức luận Mac-Lênin khẳng định luận đề: giới tự nhiên đ-ợc tạo nên vật chất, vật chất vận động tồn khách quan; ng-ời phản ánh đ-ợc tồn vận động vật chất t- hành động Nh- vậy, ng-ời phải kiến tạo nên hệ thống tri thức để phản ánh thực xung quanh Hệ thống tri thức phong phú thực đ-ợc phản ánh cách sâu sắc đầy đủ Nếu ng-ời ch-a hiểu biết, ch-a giải thích đ-ợc kiện hệ thống tri thức đà đ-ợc kiến tạo ch-a đầy đủ Lúc xuất yêu cầu mở rộng hệ thống tri thức điều thúc đẩy ng-ời hoạt động tiếp tục, không ngừng Nhờ vậy, ng-ời ngày nhận thức đ-ợc thực sâu sắc Nhận thức ng-ời ngày tiệm cận chân lý Tuy nhiên, luận điểm dễ hiểu ®Õn møc hiĨn nhiªn ®èi víi ng-êi thêi đại lại diễn phức tạp tiến trình lịch sử phát triển nhân loại Trong tiến trình đà tồn hai quan điểm xa lạ với LTKT: quan điểm tâm quan điểm vật ấu trĩ Quan điểm tâm cho giới tồn vận động theo ý muốn sức mạnh siêu nhiên, vị thần thánh, chúa trời Khi muốn giải thích kiện ng-ời ta cho r»ng ý chóa trêi mn nh- vËy, vµ ng-ời làm theo ý chúa trời Quan điểm vật ấu trĩ cho bên giới 10 tự nhiên đà chứa sẵn tri thức lý thuyết, chứa sẵn khái niệm, định luật công thức toán học Chúng ta bị che lấp tự nhiên Con ng-ời không cần phải xây dựng tri thức mà cần khai thác tri thức đà có sẵn Hai quan điểm dẫn đến hệ nhận thức hay học tập, ng-ời cần chấp nhận kiến thức mà hệ tr-ớc truyền thụ cho cách áp đặt Học sinh (HS) không cần hiểu sao, làm ph-ơng tiện để có đ-ợc điều 1.1.2 Lý thuyết hoạt động học tập Quá trình nhận thức ng-ời kể từ lúc sơ sinh tuổi già trình học tập d-ới hình thức khác Học tập nhà tr-ờng hình thøc häc tËp chđ u cã tÝnh chÊt tù ph¸t, học tập nhà tr-ờng hình thức học tập tự giác, có tổ chức chặt chẽ theo ch-ơng trình có tính khoa học cao Quá trình học tập ng-ời trình hoạt động tâm - sinh lý Trong trình đó, hàng loạt thao tác hành động liên tiếp đ-ợc thực hiện, tr-ớc hết quan thụ cảm (thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác vị giác), sau quan hệ thần kinh trung -ơng (tuỷ sống, hệ thống dây thần kinh nÃo) Đồng thời, nhờ có ngôn ngữ ký hiệu (lời nói, chữ viết, công thức, hình vẽ) mà kết trình hoạt động đ-ợc kiến tạo thành hệ thống tri thức ng-ời nhằm phản ánh giới thực khách quan Những điều đ-ợc soi sáng công trình nghiên cứu tâm lý học phát triển, tâm lý học trí tuệ Piaget Vygoski Những công trình cho học tập kết trình đồng hoá (Assimilation) điều ứng (Accomodation) Theo Piaget, đồng hoá trình chủ thể (con ng-ời) tiếp nhận khách thể (một kiện từ bên tác dụng lên ng-ời) chủ thể xử lý khách thể nhằm đạt mục tiêu Nh- vậy, đồng hoá giúp chủ thể tích luỹ đ-ợc hiểu biết môi tr-ờng vào kho tàng tri thức đà có tr-ớc Điều ứng trình chủ thể thích nghi với 37 + Điều chỉnh giữ cố định pittông + Ghi giá trị V, p, T trạng thái ban đầu + Đổ n-ớc nóng vào bình chứa để thay đổi T Khi T ổn định, ghi giá trị T p Mỗi lần thí nghiệm tăng nhiệt độ khoảng 5-100C + Thực khoảng 5-7 lần đo + Từ bảng số liệu tính th-ơng p/T, tính trung bình sai số - KÕt qu¶: V (cm3) TT P (mmHg) PV (cm3 mmHg) - NhËn xÐt: + Khi nhiệt độ tăng áp suất tăng ng-ợc lại + Tỷ số p/T gần nh- không đổi trình đẳng tích Định luật Sác-lơ: - Phát biểu: Trong trình đẳng tích l-ợng khí định, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tut ®èi - BiĨu thøc: p  const Hay: p ~ T T III Đ-ờng đẳng tích: - Định nghĩa: Đ-ờng đẳng tích: biểu diễn biến thiên áp suất theo nhiệt độ thể tích không đổi gọi - Dạng đồ thị: V2 p > V1 V2 O T V1 38 V Phân tích tiến trình dạy học đà đề xuất thiết kế giáo án vận dụng mô hình dạy học kiến tạo ®· ®Ị xt ë néi dung: X©y dùng hƯ thøc (mối quan hệ định l-ợng) áp suất nhiệt độ tuyệt đối l-ợng khí xác định trình đẳng tích Phát biểu viết biểu thức định luật Sác-lơ - B-ớc 1: Tạo tình có vấn đề: Trong điều kiện thể tích không thay đổi, với l-ợng khí định, nhiệt độ giảm, áp suất giảm ng-ợc lại, nhiệt độ tăng áp suất tăng Vậy mối quan hệ định l-ợng áp suất thể tích l-ợng khí điều kiện thể tích không đổi nh- nào? HÃy dự đoán? - B-ớc 2: Bộc lộ hiểu biết, quan niệm ban đầu HS: cá nhân nêu lên quan điểm mình, đề xuất PA: PA1: Trong trình đẳng tích, áp suất tỷ lệ với nhiệt độ tuyệt đối PA2: Trong trình đẳng tích, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối PA3: Trong trình đẳng tích, áp suất không đổi nhiệt độ tăng giảm - B-ớc 3: Tổ chức, h-ớng dẫn điều khiển HS thảo luận: GV tổ chức cho nhóm thảo luận, thống PA cách tiến hành thí nghiệm khảo sát định l-ợng - B-ớc 4: Thể chế hóa tri thức: Cả lớp rút kết luận, từ khái quát, phát biểu viết biểu thức định luật Sác-lơ - B-ớc 5: VËn dơng kiÕn thøc: Lµm bµi tËp 7, trang 162, SGK 39 Giáo án Tiết 50: Bài 31: Ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng I Mục tiêu Kiến thức - HS xây dựng đ-ợc ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng pV const từ T ph-ơng trình viết đ-ợc biểu thức đặc tr-ng cho đẳng trình Kỹ - Sử dụng ph-ơng pháp nghiên cứu phụ thuộc đại l-ợng đồng thời vào nhiều đại l-ợng khác, cụ thể p đồng thời vào V T - Vận dụng đ-ợc ph-ơng trình trạng thái để giải tập Thái độ - Tích cực suy nghĩ, tham gia trao đổi ý kiến xây dựng - Bồi d-ỡng thái độ làm việc độc lập, lòng say mê học hỏi, nghiên cứu khoa học II Chuẩn bị - GV: Chuẩn bị dạy, hình vẽ 31.1 phóng to - HS: ôn cũ đọc tr-ớc III Tiến trình dạy học Hoạt động (6 phút): Kiểm tra điều kiện xuất phát, đặt vấn đề cần nghiên cứu Trợ giúp GV Hoạt động HS Quá trình đẳng nhiệt gì? Viết biểu HS trả lời câu hỏi: thức biểu diễn mối liên hệ - Quá trình đẳng nhiệt trình thông số trạng thái trình đó? biến đổi trạng thái nhiệt độ đ-ợc giữ không đổi Biểu thức định luật Bôi-lơ - Ma-riốt: 40 Quá trình đẳng tích g×? ViÕt biĨu pV  const thøc biĨu diƠn mèi liên hệ - Quá trình đẳng tích trình thông số trạng thái trình đó? biến đổi trạng thái thể tích không đổi Biểu thức định luật Sác-lơ: p const T Đặt vấn đề: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt HS ý lắng nghe định luật Sác-lơ xác định mối liên hệ hai ba thông số trạng thái l-ợng khí định thông số lại không đổi Vậy trình mà ba thông số thay đổi (ví dụ tr-ờng hợp: Nhúng bóng bàn bẹp vào n-ớc nóng, ta thấy bóng phồng lên nh- cũ, trình này, nhiệt độ, thể tích áp suất l-ợng khí chứa bóng bàn thay đổi) mối liên hệ ba thông số trạng thái l-ợng khí trình đ-ợc biểu diễn HS nhận thức vấn đề cần nghiên ph-ơng trình nào? cứu Hoạt động ( phút): Phân biệt khí thực khí lý t-ởng Trợ giúp GV Hoạt động HS Nhắc lại định nghĩa khí lý t-ởng HS ý lắng nghe (chất khí phân tử đ-ợc coi điểm t-ơng tác va 41 chạm) nhấn mạnh: có khí lý t-ởng tuân theo định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt Sác-lơ Yêu cầu đọc mục I, SGK, trang 163, HS đọc SGK suy nghĩ trả lêi: lÊy vÝ dơ vỊ khÝ thùc vµ cho biÕt Chất khí thực: ôxi, nitơ, cacbonic, tr-ờng hợp coi gần nhiệt độ áp suất thông khí thực khí lí t-ởng? th-ờng coi gần khí thực khí lý t-ởng Chính xác hóa nhấn mạnh: HS ý lắng nghe tiếp thu không yêu cầu độ xác cao, ta áp dụng định luật Bôi-lơ - Ma-riốt định luật Sác-lơ toán tính p, V, T khí thực Hoạt động (27 phút): Xây dựng ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng Trợ giúp GV Hoạt động HS Xét l-ợng khí xác định Thực HS ý lắng nghe trình chuyển l-ợng khí từ trạng thái ( p1,V1,T1 ) sang trạng thái ( p2 ,V2 , T2 ) Chúng ta tìm mối liên hệ p1 ,V1 , T1 vµ p2 ,V2 , T2 p T2 T1 p2 p1 O V1 V2 V HÃy đề xuất ph-ơng án (thực HS đề xuất ph-ơng án, nêu lên quan 1' 42 giai đoạn biến đổi nh- điểm mình: nào) để thiết lập đ-ợc mối liên PA1: đẳng nhƯt T1 hƯ ®ã PA2: p2  const 2' đẳng tích V2 p1 const ' PA3: đẳng nhiệt T1 đẳng tích V2 Chia lớp thành nhóm, nhóm cử Các nhóm thảo luận, đề xuất ph-ơng V2 nhóm tr-ởng điều hành án mà nhóm lựa chọn lý Tỏ chức cho nhóm thảo luận giải lại chọn ph-ơng án Tổ chức cho lớp thảo luận chung, C¶ líp th¶o ln, thèng nhÊt PA thèng nhÊt PA Phân tích, nhận xét đ-a PA HS chó ý l¾ng nghe chung - Theo PA1, ta chØ xác định đ-ợc mối liên hệ thông số trạng thái 1, ch-a xác định đ-ợc mối liên hệ thông số trạng thái 2, không xác định đ-ợc mối liên hệ thông số trạng thái cđa vµ - Theo PA2, ta chØ cã thể xác định đ-ợc mối liên hệ thông số trạng thái 2, ch-a xác định đ-ợc mối liên hệ thông số trạng thái 2, không xác định đ-ợc mối liên hệ 43 thông số trạng thái - Vì thế, ta lựa chọn PA3 Cả lớp với GV thiết lËp p T1 p2 T2 p1 ’ p’ O V1 ph-ơng trình theo ph-ơng án đà lựa chọn V2 V L-ợng khí đ-ợc chuyển từ trạng thái HS trả lời: trình đẳng nhiệt sang trng thi bng qu trình p1 V2 nào? HÃy viết biểu thức liên hệ p' V1 p1, V1 p, V1 L-ợng khí đ-ợc chuyển từ trạng thái HS trả lời: trình đẳng tích sang trng thi bng qu trình nào? HÃy viết biểu thức liên hệ p2 T2 p ' T1 p, V1 p2, V2 Từ rút biểu thức liên hệ HS trả lời: thông số trạng thái trạng thái Ph-ơng pV T tr×nh p1V1 p2T2  T1 T2   const cho biết mối liên hệ thông số hai trạng thái hoàn toàn khác l-ợng khí xác định Đây hai trạng thái nên ph-ơng trình với trạng p1V1 p2T2 T1 T2 HS tiÕp thu, ghi nhËn 44 th¸i Tõ ph-ơng trình trạng thái, suy lại HS suy nghĩ trả lời biểu thức định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt định luật Sác-lơ Bài tập vận dụng: Trong phòng thí Cá nhân làm việc nghiệm, ng-ời ta điều chế đ-ợc 40cm3 khí hidro áp suất 750mmHg nhiệt độ 270C Tính thể tích l-ợng khí điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760mmHg nhiệt độ 00C) Hoạt động (5 phút): Củng cố, tổng kết - GV tổng hợp lại kiến thức - Nếu thời gian, GV cho HS trả lời c©u hái 1, 2, SGK - Giao nhiƯm vụ nhà: Ôn lại kiến thức bài; ®äc tr-íc phÇn III, IV trang 164, 165 SGK IV Dự kiến nội dung ghi bảng Bài 31: Ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng I Khí thực khí lý t-ởng - Khí lý t-ởng tuân theo định luật chất khí - điều kiện áp suất nhiệt độ thông th-ờng, coi gần khí thực khí lý t-ởng p II Ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng - Xét l-ợng khí xác định: (1) (3 ) (2) + Trạng thái 1: p1 , V1 , T1 + Trạng thái 3: p ' , V1 , T1 T1 p2 T2 - p1 O V1 V2 V 45 + Trạng thái 2: p2 , V2 , T2 - (1) (3): trình đẳng nhiÖt: p1 V2 pV  p '  1 (*)  ' p V1 V2 - (3’)  (2): trình đẳng tích: p2 T2 pT p '  (**)  ' T2 p T1 - Tõ (*) vµ (**) suy ra: pV p1V1 p2T1 pV pT  1 2    const (Ph-ơng trình V2 T2 T1 T2 T trạng thái khÝ lý t-ëng) - HƯ qu¶: + T = const pV=const (định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt) + V = const p const (định luật Sac-lơ) T V Phân tích tiến trình dạy học đà đề xuất tiết thiết kế giáo án vận dụng mô hình dạy học kiến tạo đà đề xuất nội dung: Xây dựng ph-ơng án thiết lập ph-ơng trình trạng thái khí lý t-ởng - B-ớc 1: Tạo tình có vấn đề: Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt định luật Sác-lơ xác định mối liên hệ hai ba trạng ba thông số trạng thái l-ợng khí định thông số lại không đổi Vậy trình mà ba thông số thay đổi mối liên hệ ba thông số trạng thái l-ợng khí trình đ-ợc biểu diễn ph-ơng trình nào? - B-íc 2: Béc lé hiĨu biÕt, quan niƯm ban đầu HS: cá nhân nêu lên quan điểm mình, đề xuất PA: PA1: đẳng nhiệt T1 PA2: p2  const 2' p1  const ®¼ng tÝch V2 46 PA3: 3' ®¼ng nhiƯt T1 đẳng tích V2 V2 - B-ớc 3: Tổ chức, h-ớng dẫn điều khiển HS thảo luận: GV tổ chức cho nhóm thảo luận, thống PA chung nhóm Sau đó, GV tổ chức cho líp th¶o ln chung, thèng nhÊt PA - B-íc 4: Thể chế hóa tri thức: Cả lớp GV thiết lập ph-ơng trình theo PA3 - B-ớc 5: Vận dơng kiÕn thøc: lµm bµi tËp 7, trang 166 SGK 47 Kết luận ch-ơng Trong ch-ơng này, đà trình bày vấn đề sau: Xc định mục tiêu dy học chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban Thiết lập sơ đồ cấu trúc chương Chất khí để thấy mối quan hệ phần ch-ơng Khi qu²t néi dung chÝnh cða ch­¬ng “ChÊt khÝ” VËt lý 10 Ban Cơ bn Soạn thảo giáo án sở vận dụng quan điểm LTKT giới thiệu chúng nh- ph-ơng án để ng-ời GV lựa chọn thiết kế kế hoạch dạy học: Giáo án (xây dựng kiến thức mới): Bi Quá trình đẳng nhiệt Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt Giáo án (xây dựng kiến thức mới): Bài: Quá trình đẳng tích Định luật Sác-lơ Gio n (xây dựng kiến thức mới): Bi Phương trình trạng thái khí lý tưởng (Tiết 1) Trong ch-ơng này, thiết kế tiến trình dạy học vận dụng DHKT với học thuộc loại học xây dựng kiến thức (thuộc chương Chất khí Vật lý 10 Cơ bn) Song, tiến trình dạy học theo h-ớng vận dụng DHKT đà đề xuất hoàn toàn sử dụng mở rộng cho học loại khác, GV giàu kinh nghiệm việc tìm hiểu, phát quan niệm HS vấn đề nghiên cứu thật tâm huyết, quan tâm ®ỉi míi PPDH 48 kÕt ln Nh- vËy ®Ị tài đÃ: - Nghiên cứu sở lý luận ph-ơng pháp dạy học vận dụng lý thuyết kiến tạo - Đề xuất tiến trình dạy học theo định h-ớng vận dụng LTKT vào dạy học Vật lý - Nghiên cứu nội dung chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban - Cụ thể hóa định h-ớng đề tài thông qua việc soạn thảo tiến trình dạy học số bi chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban Kết trình nghiên cứu cho phép khẳng định nhiệm vụ đề tài đà hoàn thành đạt đ-ợc mục đích đề Đề tài ch-a có ®iỊu kiƯn ®Ĩ tỉ chøc thùc nghiƯm s- ph¹m, đó, kết quả, kết luận đề tài mang tính chủ quan Tuy nhiên, với kết nghiên cứu t-ơng tự đà có từ tr-ớc với vai trò quan trọng việc đổi ph-ơng pháp dạy học đáp ứng yêu cầu xà hội, hy vọng mong muốn tiến trình đà đ-ợc soạn thảo có tính kh thi v góp phần nâng cao chất lượng dy học chương Chất khí Sau này, công tác giảng dạy, tổ chức thực nghiệm s- phạm đề điều chỉnh đà đ-ợc soạn thảo cho phù hợp nhất, đạt hiệu cao Đồng thời, mở rộng kết nghiên cứu đề tài cho ch-ơng, phần khác dạy học môn Vật lý tr-ờng phổ thông Mặc dù đà cố gắng, nh-ng hạn hẹp thời gian, ch-a có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu, nên chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, mong muốn nhận đ-ợc ý kiến đóng góp thầy cô bạn để đề tài đ-ợc hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn 49 TàI LIệU THAM KHảO Bộ giáo dục đào tạo (2006) Vật lý 10 NXB Giáo dục L-ơng Duyên Bình (chủ biên) (2006) Bài tập Vật lý 10 NXB Giáo dục Bộ giáo dục Đào tạo (2006) Vật lý 10 Sách giáo viên NXB Giáo dục Trần Thuý Hằng, Đào Thị Thu Thủy (2006) Thiết kế giảng vật lý 10 Tập NXB Hà Nội Trần Hữu Cát (2004) Ph-ơng pháp nghiên cứu khoa học vật lý Đại häc Vinh Ngun Quang L¹c (1995) Didactic vËt lý Bài giảng tóm tắt chuyên đề cho học viên cao học chuyên ngành PPGD vật lý ĐHSP Vinh Nguyễn Quang Lạc (1995) Lý luận dạy học đại tr-ờng phổ thông Bài giảng tóm tắt chuyên đề cho học viên cao học chuyên ngành PPGD vật lý Nguyễn Quang Lạc (1997) Ph-ơng pháp giảng dạy học nhiệt học ĐHSP Vinh Nguyễn Quang Lạc (2002) Lý luận dạy học vật lý THPT ĐHSP Vinh 10 Nguyễn Quang Lạc (2007 ) Vận dụng LTKT đổi ph-ơng pháp dạy học vật lý Tạp chí Giáo dục số 170 (kỳ - tháng 8/2007) 11 Phạm Thị Phú (2002) Nghiên cứu ph-ơng pháp nhận thức vào dạy học giải vấn đề dạy học vật lý Tóm tắt đề tài cấp 12 Phạm Thị Phú, Nguyễn Đình Th-ớc (2000) Logic học dạy học vật lý Bài giảng cho học viên cao học chuyên ngành PPGD vật lý ĐHSP Vinh 50 13 Phạm Hữu Tòng (2004) Dạy học vật lý tr-ờng phổ thông theo định h-ớng phát triển hoạt động học tập tích cực, tự chủ, sáng tạo t- khoa học NXB Đại học s- phạm 14 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc H-ng (1998) Giáo trình tổ chức hoạt ®éng nhËn thøc cđa HS d¹y häc vËt lý tr-ờng phổ thông 15 Nguyễn Thị Nh- Anh (2007) Vận dụng t- t-ởng lý thuyết kiến tạo vào dạy học vật lý THPT Luận văn thạc sĩ Giáo dục học Đại học Vinh 51 Phụ lục B¶ng 1: B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiƯm TT V (ml) P (mmHg) PV (mmHg.ml) B¶ng 2: B¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiƯm TT V (cm3) P (mmHg) PV (cm3 mmHg) ... lý thut kiến tạo dạy học Vật lý + Nghiên cứu kiến thức ch-ơng "Chất khí" Vật lý 10 - Phạm vi nghiên cứu: Dạy học số nội dung cđa ch-¬ng "ChÊt khÝ" VËt lý nhê vËn dơng lý thuyết kiến tạo Giả thuyết. .. lý thuyết kiến tạo - Nghiên cứu nội dung chương Chất khí Vật lý 10 Ban - Son tho số gio n thuộc chương Chất khí theo tiến trình dy học kiến tạo đà đề xuất Ph-ơng pháp nghiên cứu - Nghiên cứu lý. .. dụng LTKT vào dạy học Vật lý - Nghiên cứu nội dung chương Chất khí thuộc phần Nhiệt học Vật lý 10 Ban - Cụ thể hóa định h-ớng đề tài thông qua việc soạn thảo tiến trình dạy học số bi chương Chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương chất khí thuộc phần nhiệt học vật lý 10 ban cơ bản , Nghiên cứu vận dụng lý thuyết kiến tạo vào dạy học chương chất khí thuộc phần nhiệt học vật lý 10 ban cơ bản