0

Giao An LTCau 1

26 2 0
  • Giao An LTCau 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 21:52

cho người đọc biết các câu tiếp sau là lời nói, lời kể của một nhân vật hoặc lời giải thích cho một ý nào đó b Bài tập 2: Gv dán bảng 3 tờ.. Hs đọc yêu cầu của BT.[r] (1)Tuaàn 25 Thø n¨m ngaøy 21 thaùng 02 naêm 2013 Tieát 25: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Nhân hoá Ôn tập cách đọc Và trả lời câu hỏi vì sao? I Muïc tiªu: -Nhận tợng nhân hóa ,bớc đầu nêu đợc cảm nhận cái hay cña h×nh ¶nh nh©n hãa (BT 1) -Xác định đợc phận trả lời câu hỏi cho câu hỏi vì (BT 2) II Đồ dùng dạy học: - tờ phiếu khổ to kẻ bảng BT1 - Bảng lớp viết sẵn các câu văn BT2 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy học A.ổn định lớp: B Kieåm tra baøi cuõ: - KT hoïc sinh laøm baøi mieäng BT1 Hoạt động học -H¸t vui -2 HS laøm baøi mieäng Bt1 + Tìm từ ngữ các hoạt động nghệ thuật + Tìm từ ngữ các nghệ thuaät -GV nhËn xÐt cho ®iÓm B Dạy bài mới: Giới thiệu bài Hướng dẫn làm hs làm bài tập -HS l¾ng nghe - 1hs đọc yêu cầu Bt (2) a Baøi taäp1: - Cả lớp đọc thầm,làm bài Gv dán bảng lớp: tờ phiếu khổ to, tập độc trao đổi nhóm mời nhóm hs thi tiếp sức + Tìm vật và vật tả đoạn thô + Các vật, vật tả TN nào? + Cách gọi tả vật, vaät nhö vaäy ocù gì hay? Cách gọi và tả vật, Tên các Tên các Tên vaät vaät vật vật các vật gọi vaät vaät mieâu Luùa Chò taû Phaát Tre Caäu phô trở nên sinh động, gần gũi, bớm đáng yêu Đàn cò Gioù Coâ toùc baù Mặt trời Baùc vai thì thaàm Làm cho các vật, vật (3) aùo traéng, khiêng HS đọc yêu cầu BT đứng a) Cả lớp cười lên vì câu thơ hoïc voâ lyù quaù Chaân b) Những chàng vì họ thường maây là người phi ngựa giỏi treân nhaåt đồng c) Chị em vì nhớ lời mẹ dặn đạp xe không làm phiền người qua khaùc ngoïn - Hs trả lời câu hỏi nuùi - HS khaùc xaùc nhaän boå sung Baứi taọp2: Goi HS đọc yêu cầu bài -HS đọc yêu cầu -GV ph¸t phiÕu BT cho HS lµm trªn a C¶ líp cêi å lªn v× c©u th¬ v« lÝ qu¸ phiÕu -Gọi hs gạch phận câu trả lời b.Nh÷ng chµng man- g¸t rÊt b×nh tÜnh v× hä thê ng caâu hoûi vì sao? lµ nh÷ng ngêi phi ngùa -Líp vµ GV nhËn xÐt ch÷a bµi cho giái nhÊt ®iÓm c.Chi Xô- phi đã v× nhí lêi mÑ dÆn kh«ng lµm phiÒu ngêi kh¸c D Cuûng coá daën do:ø -HS nªu -HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn (4) -HS nªu l¹i bµi -GDHS qua bµi häc -VÒ nh¸ xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi s¹u Nhaän xeù tieát hoïc Tuaàn 26 Thứ n¨m ngày 28 tháng 02 năm 2013 Tieát 26: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Mở rộng vốn từ: Lễ hội, Dấu phẩy I Môc tiªu: -HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ lÔ héi (BT1) -Tìm đợc số từ ngữ thuộc chủ điểm hội (BT2) -§Æt dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp c©u (BT 3a/b/c) II Đồ dùng dạy học: -3 tờ phiếu viết nội dung Bt1 -4 băng giấy, băng viết câu văn Bt3 III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy A.ổn định lớp: Hoạt động học -H¸t vui B Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi hs laøm mieäng lai bµi tËp -HS laøm baøi taäp, moãi em laøm (5) 1,3 baøi -Gv nhaän xeùt- ghi ñieåm C Dạy bài mới: Giới thiệu bài: Hướng dẫn HS làm BT a Baứi taọp 1:Goi HS đọc yêu cÇu -HS đọc yêu cầu bài -HSlaøm baøi caù nhaân Baøi taäp naøy giuùp caùc em hiểu đúng nghĩa cá từ: lễ, hội - 3HS leân baûng laøm baøi vaø leã hoäi Gv dán bảng tờ phiếu Cả lớp và gv nhận xét A Leã Hoäi B Hoạt động tập thể có phần lễ vaø phaàn hoäi Cuộc vui tổ chức cho đông người phong tục nhân vật Leã hoäi ñaëc bieät Các nghi thức nhằm đánh dấu kỉ niệm kiện có ý nghóa b) baøi taäp 2( HS kh¸, giái) hs đọc yêu cầu bài trao đổi - Gv phaùt bieåu cho Hs theo nhoùm - Teân moät soá leã hoäi vieát nhanh teân moät soá leõ hoäi - Lễ hội Đền Hùng, Đền Giống, - Teân moät soá hoäi Chuøa Höông… (6) - Hoäi vaät, bôi traûi, ñua thuyeàn, - Tên số hoạt động chọi trâu… leã hoäi vaø hoäi - Cuùng phaät, leã phaät, thaép höông… c baứi taọp 3:HS đọc yêu cầu -Điểm giống các -HS đọc yêu cầu BT câu: câu bắt đầu đồng - Hs làm bài cá nh©n - HS làm trªn phận nguyên nhân (với baøi baûng các từ vì, tại, nhờ) -Líp nhËn xÐt -GV nhËn xÐt cho ®iÓm D Cuûng coá, daën doø: -HS nªu l¹i bµi -GDHS qua bµi häc - -veà nhaø xem laïi caùc baøi LTVC -HS nªu -HS l¾ng nghe vµ thùc hiÖn để chuaån bò oân taäp -NhËn xÐt tiÕt häc ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II (7) (8) Tuaàn 28 Thứ n¨m ngày tháng 03 năm 2013 Tieát 28: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Nhân hoá Ôn tập cách đặt câu và trả lời câu hỏi Để làm gì?.DÊu chÊm.,chem Hái, chem Than I Muïc tiªu: -Xác định đợc cách nhân hòa cây cối, vật và bớc đầu nắm đợc tác dông cña nh©n hãa (BT 1) -Tìm đợc phận câu trả lời câu hỏi Để làm gì?(BT2) -Đặt đúng dấu chem , dấu chem Than ô trống câu (BT3) II Đồ dùng hoạt động: - Bảng lớp viết câu văn BT2 - tờ phiếu viết truyện vui BT3 (9) III.Hoạt động dạy Hoạt động dạy A.ổn định lớp: Hoạt động học -H¸t vôi B Kieåm tra baøi cuõ: -GV nhËn xÐt vÒ «n tËp gi÷a HKII -HS l¾ng nghe C Dạy bài mới: Giới thiệu bài- Gv ghi tựa bài Hướng dẫn hs làm bài tập a Baøi taäp 1: -Gọi hs đọc yêu cầu BT -HS t×m c¸ch nh©n hãa nªu t¸c dông cña nh©n hãa Hs đọc yêu cầu BT- HS phát biểu: bèo lục bình tự xung là tôi, xe lu tự xưng thân mật là tớ (Bèo lục bình và xe lu giống người bạn) -Hs ph¸t biÓu –Líp nhËn xÐt -GV nhËn xÐt ch÷a bµi b Baøi taäp 2: Gv gọi Hs đọc yêu cầu BT Gv mời em lên bảng gạch phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” Cả lớp và Gv nhận xét c Baøi taäp - Gọi hs đọc nội dung BT lớp theo dõi SGK tự làm baøi a Con phải đến bác thợ rèn để xam laïi boä moùng b Cả vùng sông Hồng mở hội để tưởng nhớ ông c Ngày mai, muông thú…để chọn vaät nhanh nhaát: - Hs leân baûng laøm baøi - Cả lớp và Hs nhận xét chốt lời giải đúng (10) -3 hs leân baûng laøm baøi (Taát caû - HS laøm baøi vaøo VBT chữ sau ô vuông đã vieát hoa Nhieäm vuï cuûa caùc em chæ laø ñieàn daáu chaám, daáu hoûi dấu chấm than) Cuûng coá daën doø: -HS nªu l¹i bµi -GV yeâu caàu Hs chuù yù caùc hieän tượng nhân hoá vật, vật đọc thơ văn -GV nhaän xeùt tieát hoïc -HS nªu -HS l¾ng nghe (11) Tuaàn 29 Thứ năm ngày 28tháng 03 năm 2013 Tieát 29: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Từ ngữ thể thao, dấu phẩy I Muïc tiêu: -Kể tên thể thao(BT1) -Nêu từ ngữ chủ điểm thể thao (BT2) -Đặt dấu phẩy vaò chỗ thích hôp câu( BT3a /b a/c II Đồ dùng dạy học: -Một số tranh ảnh các môn thể thao nói đến Bt1 - tờ phiếu khổ to kẻ bảng nội dung Bt1 - Bảng lớp viết câu văn BT3 III Các hoạt động dạy học A Ổn định lớp: -Hát vui (12) B Kieåm tra baøi cu:õ -Hai hoïc sinh laøm mieäng - Goïi Hs laøm mieäng BT2, - GV nhaän xeùt chữa bài C Dạy bài mới: Giới thiệu bài -Hs lắng nghe Hướng dẫn HS làm BT a) Bài tập1: gọi Hs đọc yêu cầu -1 HS yeâu caàu cuûa BT Bt -Từng hs làm bài cá nhân Sau - GV nhaän xeùt tieát hoïc daùn leân đó theo dõi theo nhóm bảng tờ phiếu khổ to, chia lớp - lớp đọc bảng từ thành nhóm, mời 02 nhóm lên nhóm nhận xét đúng hay sai kết bảng thi tiếp sức luaän cuûa nhoùm thaéng b) Gọi hs đọc yêu cầu Bt - Hs đọc yêu cầu- làm bài cá Trả lời các câu hỏi nhaân- Hs phaùt bieåu yù kieán + Anh chaøng chuyeän coù cao cờ không? Anh có thắng ván nào cuoäc chôi khoâng? + Truyện đáng cười điểm nào? C.Baøi taäp3: Gọi hs đọc yêu cầu Bt -HS đọc yêu cầu BT- làm bài -HS làm bài vào -3 HS lên bảng vào BT làm bài -3HS làm trên bảng mổi em -GV nhận xét chốt lời giải đúng cột (13) Lời giải: -Lớp nhận xét, a) Nhờ chuẩn bị tốt mặt,… b) Muoán cô theå khoeû maïnh … c) Để trở thành ngoan trò gioûi,… Cuûng coá, daën doø: -HS nêu lại bài -HS nêu - GV nhắc HS nhớ tên các môn –HS lắng nghe và thực thể thao,nhớ truyện vui cao cờ, kể lại cho người thân nghe - GV nhaän xeùt tieát hoïc (14) Tuaàn 30 Thứ năm ngày 04 tháng 04 năm 2013 Tieát 30: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Đặt và trả lời câu hỏi gì? daáu hai chaám I Muïc tiêu: -Tìm phận trả lời câu cho câu hỏi Bằng gì?(BT 1) -Trả lời đúng câu hỏi Bắng gì? (BT2,BT 3) -Bước đầu biết dùng dấu hai chấm(BT 4) II Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết câu văn BT1 - tờ phiếu khổ to viết nội dung BT4 III Các hoạt động dạy học A.Ổn định lớp: -Hát vui (15) B, Kieåm tra baøi cu:õ - Goïi Hs laøm mieäng BT1, -Hai hoïc sinh laøm mieäng - GV nhaän xeùt ghi ñieåm -Lớp nhận xét C Dạy bài mới: Giới thiệu bài Hướng dẫn HS làm BT a) Bài tập1: gọi Hs đọc yêu cầu Bt -GV mời Hs lên bảng ghi lời giải đúng -HS lắng nghe Hs tự làm bài HS phaùt bieåu yù kieán a) Voi uống nước vòi b) Chiếc đèn ông sau bé làm nan tre dán giấy boùng kính c) Caùc ngheä só…baèng taøi naêng cuûa mình -Baøi taäp2: Gv nhaän xeùt yù kieán cuûa HS choát laïi lời giải đúng + Haèng ngaøy, em vieát laïi baèng buùt bi + Chieác baøn em ngoài hoïc laøm baêng -Hs đọc yêu cầu và phát biểu: -Hs đọc yêu cầu trò chơi -Hs trao đổi theo cặp: em hỏi em trả lời goå + Cá thở mang - Baøi taäp3: - Cả lớp và Gv nhận xét -Hs đọc kĩ yêu cầu HS đọc (16) - Baøi taäp 4: yêu cầu BT tự làm bài Hs phát Về nhà xem lại BT4 nhớ các thông biểu ý kiến tin vừa cung cấp BT4C a) Một người kêu lên: “Cá heo” b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ thứ cần…, chăn màn, giường chiếu… c) Đông Nam Á gồm 11 nước là: Bru-naây, Campuchia, Ñoâng-timo, In-ñoâ-neâ-xi-a, Mi-an-ma, Philippin, Thaùi Lan, Vieät Nam, Xin-ga-po D Củng cố dặn dò: -HS nêu -HS nêu lại bài: -HS lắng nghe và thực -Về nhà xem lại các bài tập và xem qua bàu sau chuẩn bị -Nhận xét tiết học (17) Tuaàn 31 Tieát 31: Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2013 LUYỆN TỪ VAØ CÂU Mở rộng vốn từ các nước dấu phẩy I Muïc tiêu: -Kể tên vài nước mà em biết(BT 1) -viết tên các nước vừa kể (BT2) -Đặt đúng dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu )BT3) II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ (hoặc địa cầu) - Buùt daï + – giaáy caùc nhoùm laøm Bt2 - tờ phiếu viết các câu văn Bt3 III Các hoạt động dạy- học: (18) Hoạt động dạy A.Ổn định lớp: Hoạt động học -Hát vui B Kieåm tra baøi cuõ: -Hai hs neâu mieäng -Goïi Hs neâu mieäng BT1, Hs đọc yêu cầucủa bài -GV nhận xét cho điểm C Dạy bài mới: Giới thiệu bài -Hs lắng nghe Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1:HS đọc yêu cầu - Gv treo bảng đồ giới lên bảng Hs tiếp nối lên bảng dùng que nêu tên các tên nước lớp - Goïi vaøi Hs leân baûng quan saùt bảng đồ, tìm tên các nước trên Hs đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu bảng đồ BT laøm baøi caù nhaân b) Baøi taäp 2: Yeâu caàu hs laøm baøi Đại diện nhóm đón kết taäp caù nhaân Hs đọc yêu cầu HS đọc yêu - Cả lớp và gv tính điểm thi đua caàu BT c) Baøi taäp3: Hs laøm baøi taäp caù nhaân - Gv dán tờ phiếu gọi Hs lên 3HS leân baûng laøm baøi baûng laøm baøi - Gv và hs phân tích, chốt lại lời giải đúng D Cuûng coá, daën doø: -HS nêu (19) -HS nêu lại bài - Gv nhắc hs ghi nhớ tên số nước trên giới, chú ý dùng dấu -HS lắng nghe -Hs thực phaåy vieát caâu -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau -Nhận xét tiết học Tuaàn 32 Thứ năm ngày 18 tháng 04 năm 2013 Tieát 32: LUYỆN TỪ VAØ CÂU ĐẶT VAØ TRẢ LỜI CÂU HỎI BẰNG GÌ, DẤU CHẤM, DẤU CHAÁM THAN I.Muïc tiêu: -Tìm và nêu tác dụng dấu hai chấm đoạn văn (BT1) -Điền đúng dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp(BT2) -tìm phận trả lời câu hỏi Bằng gì?(BT3) II Đồ dùng dạy học: - Bản lớp viết câu (hỏi) văn BT1, BT3 III Các hoạt động dạy- học: Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp: B Kieåm tra baøi cuõ: Hoạt động học -Hát vui (20) Goïi Hs neâu mieäng BT1, -Hai hs neâu mieäng GV nhận xét cho điểm -Lớp nhận xét C Dạy bài mới: Giới thiệu bài -HS lắng nghe Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1: Hs đọc yêu cầu BT Dấu chấm dùng để báo hiệu hs leân baûng laøm maãu cho người đọc biết các câu tiếp sau là lời nói, lời kể nhân vật lời giải thích cho ý nào đó b) Bài tập 2: Gv dán bảng tờ Hs đọc yêu cầu BT phiếu lên bảng, mời em thi Một hs đọc yêu cầu đoạn văn làm bài-cả lớp nhận xét lớp đọc thầm theo c) Baøi taäp3: Gọi Hs lên bảng chữa bài, Hs đọc yêu cầu BT em gạch phận trả Hs làm bài vào giấy nháp, lời câu hỏi gì? Ơû câu Lớp nhận xét D Cuûng coá, daën doø: HS nêu lại bài Dặn hs nhớ tác dụng dấu hai chấm để dùng đúng vieát -Hs nêu -HS thực (21) Nhận xét tiết học Tuaàn 33 Thứ năm ngày 26 tháng 04 năm 2013 Tieát 33: LUYỆN TỪ VAØ CÂU NHÂN HOÁ I Muïc tiêu; - Nhận biết tượng nhân hoá cách nhân hĩa tác giả sử dung đoạn văn(BT1) - Viết đoạn văn ngắn có hình ảnh nhân hoá II Đồ dùng dạy học: - Phiếu khổ to viết sẵn bảng tổng hợp kết BT1 III Các hoạt động dạy- học: Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp: Hoạt động học -Hát vui B.Kieåm tra baøi cuõ: -Gọi Hs viết bảng lớp câu -1 hs viết bảng lớp lớp viết liền nhau, ngăn cách với vào (22) baèng daáu chaám -GV nhận xét cho điểm B Dạy bài mới: Giới thiệu bài -HS lắng nghe Hướng dẫn Hs làm bài a) baøi taäp 1: Hai tiếp đọc yêu cầu HS Gọi hs đọc yêu cầu HS đọc đọc yêu cầu BT yêu cầu BT trao đổi theo Hs trao đổi theo nhóm để tìm nhoùm vật nhân hoá… Cả lớp và gv nhận xét Các nhóm cử người trình bày Neâu caûm nghó cuûa caùc em veà các hình ảnh nhân hoá: thích b) Baøi taäp 2: hình aûnh naøo? Vì sao? -Gọi hs đọc yêu cầu BT -HS đọc yêu cầu bài + Sử dụng phép nhân hoá viết đoạn văn tả bầu trời buổi sớm tả vườn cây - Nếu chọn đề tài tả vườn cây, các em có thể tả vườn cây công viên, làng quê, vườn cây nhỏ trên sân thượng nhà mình nhà haøng xoùm -Hs vieát baøi (23) -Gv chọn đọc bài cho -HS lắng nghe và nhận xét lớp nghe và nhận xét D Củng cố dặn dò: -HS nêu lại bài -Yêu cầu hs chưa làm xong bài nhà hoàn chỉnhbài vieát -Nhaän xeùt tieát hoïc -HS nêu -HS thực (24) Tuaàn 34 Thứ năm ngày 02 tháng 05 năm 2013 Tieát 34: LUYỆN TỪ VAØ CÂU Mở rộng vốn từ: Thiên Nhiên Daáu chaám, daáu phaåy I Muïc tiêu: -Nêu số từ ngữ nói lợi ích thiên người và vai trò người thiên nhiên (BT1, BT2) -Điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào chỗ thích hợp đoạn văn(BT3) II Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh cảnh đẹp thiên nhiên và thành sáng tạo, tô điểm cho thiên nhiên người - Bút + tờ phiếu khổ to viết- Truyện vui BT3 III Các hoạt động dạy- học: Các hoạt động dạy A.Ổn định lớp: Hoạt động học -Hát vuiHai hs đọc đoạn văn (25) B Kieåm tra baøi cuõ: -1 hs tìm hiểu ảnh nhân hoá -Gọi Hs đọc đoạn văn có sử dụng phép nhân hoá tả bầu trời vườn cây -GV nhận xét cho điểm C Dạy bài mới: -HS lắng nghe Giới thiệu bài -Hs đọc yêu cầu HS đọc yêu cầu Hướng dẫn Hs làm bài BT a) baøi taäp 1: -Laøm baøi theo nhoùm -Cả lớp và gv nhận xét tính -Đại diện nhóm đọc kết ñieåm thi ñua -Hs làm bài vào -Hs laøm baøi theo nhoùm b) Bài tập 2: Cách thực -Đại diện nhóm đọc kết HS đọc yêu cầu BT -Hs đọc yêu cầu bài -Cả lớp và gv nhận xét -Laøm baøi caù nhaân c) Baøi taäp3: -Hs thi làm bài tiếp sức -Nhắc hs nhớ viết hoa chữ -Đại diện nhóm đọc kết cái đầu đứng sau dấu chấm -Mời tốp hs tốp em thi làm bài tiếp sức -HS nêu -Cả lớp và gv nhận xét -Hs lắng nghe và thực hiên D Củng cố dặn dò: -Hs nêu lại bài (26) -Nhắc HS nhớ từ ngữ vừa học BT1, kể lại truyện vui Trái đất và mặt trời -Nhaän xeùt tieát hoïc Tuaàn 35 OÂN TAÄP CUOÁI HOÏC KÌ II (27)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An LTCau 1, Giao An LTCau 1