0

chi thi 05

4 1 0
  • chi thi 05

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 20:50

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựng chương tr[r] (1)BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -Số: 05-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau năm thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nghị Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Tuy nhiên, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cịn có hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác khơng tổ chức đảng, quan, địa phương, đơn vị phận cán bộ, đảng viên Thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế việc thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI "Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, tổ chức trị - xã hội cấp quán triệt thực tốt số nội dung sau: 1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị nhân dân, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành cơng việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng cơng tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phịng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu (2)Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xãhội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 2- Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng, thường xun, liên tục có hệ thống nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tồn Đảng, tồn dân tồn qn Đó hệ thống quan Điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân; quốc phịng tồn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, phát triển kinh tế văn hóa, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng; chăm lo, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng, Đó quan Điểm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích Đảng, đất nước, dân tộc lên tất cả; hết lòng, phục vụ Tổ quốc, phụng nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lịng u thương đồng bào, đồng chí, u thương người; cần, kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, thật công bộc nhân dân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, hội, Đó phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh giá trị cốt lõi tư tưởng, đạo đức Người thể vô sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu hoạt động, ứng xử ngày Đó là: phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lịng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, 3- Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội XII Đảng, nghị cấp ủy nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế (3)4- Lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc triển khai thực theo phương châm trước, sau; trước, sau; học đôi với làm theo, trọng việc làm theo hành động việc làm cụ thể Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp "xây" với "chống” Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm nhiệm kỳ Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực đánh giá việc thực hiện” Hoàn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức cơng vụ 5- Tiếp tục đạo biên soạn chương trình, giáo trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân học viện, trường trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán cấp, bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo Đối với học sinh phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với giáo dục công dân, đạo đức nghề nghiệp Đối với học sinh đại học, cao đẳng, có giảng, chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh Đối với học sinh đại học chuyên ngành lý luận trị, học viên trường trị, đồn thể lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 6- Về tổ chức thực hiện Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cấp ủy cấp, trực tiếp ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy đạo Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư đạo việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tồn Đảng xã hội Căn Chỉ thị Bộ Chính trị, tỉnh ủy, thành ủy, ban cán đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, đạo tổ chức hướng dẫn việc thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh địa phương, ngành, tổ chức, quan, đơn vị (4)Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với quan nghiên cứu làm sâu sắc thêm nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xây dựng chương trình, hướng dẫn nội dung học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, đồn thể cấp; định hướng nội dung, chương trình giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hệ thống giáo dục quốc dân; xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết năm toàn khóa trình Ban Bí thư ban hành; đạo quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời uốn nắn biểu lệch lạc, cách làm hình thức, hiệu Chỉ thị phổ biến đến chi T/M BỘ CHÍNH TRỊ TỔNG BÍ THƯ
- Xem thêm -

Xem thêm: chi thi 05, chi thi 05