0

Tình hình nhiễm enterococcus faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại BV da liễu TW từ 102014 32015

48 10 0
  • Tình hình nhiễm enterococcus faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại BV da liễu TW từ 102014 32015

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

Bộ GIẢO DỤC VÀ RẢO TẠO BỘ Y TẺ TRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN VÃN IIẠl TĨNH HÌNH NHIÊM ENTEROCOCCUS FAECALIS TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HỢI CHỦNG TIÉT BỊCH ÂM ĐẠO BÉN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN đa LIẺU trung ương TỪ 10/2014 -03/2015 KHỎA LUẬN tót nghiệp cư nhàn Y KHOA KHÓA 201 ỉ -2015 HẢ NỘI -2015 •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình nhiễm enterococcus faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại BV da liễu TW từ 102014 32015 , Tình hình nhiễm enterococcus faecalis trên bệnh nhân có hội chứng tiết dịch âm đạo đến khám tại BV da liễu TW từ 102014 32015