0

Nhận xét về chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại BV phụ sản thái bình năm 2012 2013

66 1 0
  • Nhận xét về chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại BV phụ sản thái bình năm 2012 2013

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:42

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC’ Y HÀ NỘI —o0o~ TRẤN THỊ THU HƯƠNG Nhn xột chõn oỏn ằãô diu tr ruu tin dtf tụi bịnh viện Ịìhụ nan Thái Binh nừnt 20ỉ - 20/3 ” Chuyên ngành: Sân phụ khoa : 60720131 Mà số LUẬN VĂN THẠC SỲ Y HỌC Người h trứng (lân khoa học: PGS TS Phạm Thị Thanh Hiển HÀ NỘI-2014 •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét về chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại BV phụ sản thái bình năm 2012 2013 , Nhận xét về chẩn đoán và điều trị rau tiền đạo tại BV phụ sản thái bình năm 2012 2013