0

Nhận xét đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ em trên 1 tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương năm 2004

45 2 0
  • Nhận xét đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ em trên 1 tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương năm 2004

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:26

TW jfcfc «s> «> *4: LỞI CẤM ƠN VỚI lịng kính trụng vả biẻl ơn sâu sâc em xin bày ló lời căm ơn chân tới : - I hầy giáo, Bác sỹ chuyên khoa II I ran Văn Quang, người đà trục tiếp hướng dẫn , ch'u dill, truyền dai kinh nghiệm cho côi trung suốt thời gian thực đề lài náy - Tửản thê thầy cị hộ Nhi dà lận tính dạy dỏ chi dẫn vả ủng hộ lôi thực đề lãi nảy - Tập thê nhân viên Phong Ke hoạch tơng hợp Phịng Lưu trừ hồ sơ, Thư viện Bộnh viện Nhi Trung ương đà lạo điểu kiện cho lôi thực dề tải - Ban giám hiệu, Phòng Dào iqo Dọi học trường Dại học Y llà Nội dà lạo điều kiên hục tộp chơ tời nơm qua - Cuối tói xin câm ơn cha mọ nhùng người thân gia đính, bạn be đ.ì thướng xuyên dộng viên, lạo điêu kiện cho lới đưực hục lập vá trương thành I tá Nội Ihang nâm 2005 Hạng Hoàng Hai CÁC CHỦ VIÉT TAT Bilirubin TP Bilirubin toan phan Bilirubin GT Bilirubin giãn tiềp Bilirubin TT Bilirubin trực tiếp Bilirubin TD Bilirubin tựdo CT.M Công ihửc mảu G6PD Gluco se-6-phosphate dehydrogenase Hb Huyct sắc tố Nhỏm máu ABO Hê ABO Rh (Rhesus) HệRh SDD Suy dinh dũng VDN Vang da nhàn TWM*M«K> *4: MỤC LỤC Dặt vin đề „ Chirring I: Tóng quan Lịch su nghiên cứu vàng da Sinh lý bệnh váng đa tảng bilirubin tụ Sự hình bilirubin - ( hưycn hoa bilnubm ô1 ã a. Dịch ti' vàng da Nguyên nhân gây vãng da— _ - Háu ciua cua hôi chứnc lânư bilirubin y 1.111 tièn R In hi¥1 i'lurnu tiinư í 1'1 lAnơ KilirnKin *H «s> ■> 25 25 Đậc diêm làm sàng - 26 Chân
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ em trên 1 tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương năm 2004 , Nhận xét đặc điểm lâm sàng và xét nghiệm vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ em trên 1 tháng tuổi tại bệnh viện nhi trung ương năm 2004