0

Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi

56 9 0
  • Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

BỌ Y TẾ BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC Y HÀ NỘI HỒNG HỊNG PHONG NGHIÊN cứu ĐẶC DI ÉM DÀN TRLYÈN VẠN ĐỘNG DÂY THÀN KINIỈ GIỮA, TRỤ TRÊN NGƯỜI BÌNH THƯỜNG 18-40 TỦỚI KHĨA LUẬN TĨT NGHIỆP BÁC SỸ Y KHOA Khố 2009 - 2015 người hưởng dần khoa học: PGS.TS Bùi Mỹ Hạnh TS Nguyền Văn Hướng Hà Nội - 2015 •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi, Nghiên cứu đặc điểm dẫn truyền vận động dây thần kinh giữa, trụ trên người bình thường 18-40 tuổi