0

Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

34 2 0
  • Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:54

Bài giảng Thuế: Bài 4 Thuế tiêu thụ đặc biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Quy định chung; Phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt; Kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo! BÀI 4:THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT • Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 • Luật sửa đổi số 70/2014/QH13, Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2009 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt • Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8/12/2011 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 26/2009/NĐ-CP • Thơng tư số 195/2015/TT-BTC • Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/07/2016 Các sắc thuế áp dụng Việt Nam  Thuế thu nhập cá nhân  Thuế xuất khẩu, nhập  Thuế tiêu thụ đặc biệt  Thuế giá trị gia tăng  Thuế thu nhập doanh nghiệp  Lệ phí mơn  Thuế sử dụng đất  Thuế tài nguyên  Thuế trước bạ  Phí & loại phí khác NỘI DUNG 4.1 4.2 4.3 Quy định chung Phương pháp tính thuế TTĐB Kê khai, nộp thuế TTĐB a KHÁI NIỆM Thuế TTĐB loại thuế gián thu, đánh vào số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định luật thuế TTĐB Cá c hà n g hó a chị u thuế TTĐB thường có các tính chất sau: Một số có giá bán cao Cầ u củ a hà n g hó a nà y thường kém co giãn so với giá cả Hàng hóa có thể hại cho sức khỏe, ả n h hưở n g không tố t đế n môi trườ n g và đờ i số n g văn hó a cộ n g đồng b ĐẶC ĐIỂM • Đối với HH, DV sản xuất sau bán nước: Thu lần khâu • Đối với hàng hố nhập sau bán nước: thu khâu nhập khâu sở kinh doanh nhập bán c TÁC DỤNG  Tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước  Là công cụ quan trọng để thực chức hướng dẫn SX điều tiết tiêu dùng XH 1/ Doanh nghiệp thương mại nhập xe Ơtơ chỗ ngồi bán nước, doanh nghiệp phải nộp thuế Tiêu thụ đặc biệt: a.Khi bán nước b b.Khi nhập bán nước c.Khi nhập d.a, b c 2/ Công ty A sản xuất thuốc bán 1000 thuốc cho công ty B, công ty phải nộp thuế TTĐB là: a.Công ty B tiêu thụ thuốc b.Công ty A c.Cả hai công ty phải nộp thuế b d.Khơng có cơng ty phải nộp thuế 4.1.2 ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ TTĐB o HÓA CHỊU THUẾ TTĐB HÀNG HÓA CHỊU THUẾ TTĐB 10 • cty XNK quận mua rượu cty Bình Tây 20.000 chai rượu để xuất theo hợp đồng XK ký kết với nước ngoài, giá mua chưa bao gồm thuế gtgt 30.000đ/ chai • đến hạn XK cty Quận XK 18.000 chai, 2.000 chai ko XK cty XNK Quận bán nước với giá bán chưa bao gồm thuế VAT 40.000đ/ chai • thuế suất thuế TTĐB 65% Trong trường hợp 2.000 bán nước đối tượng chịu thuế TTĐB, cty XNK quận phải nộp thuế: Trị giá tính thuế TTĐB = 2.000 x[ ( 40.000 / ( 1+ 65%)] =48.484.848,48 Thuế TTĐB PN = 38.484.848,48 x 65% =31.515.151,51 4.2.2.Đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó bán nước a Thuế TTĐB phải nộp tại khâu nhập khẩu: THUẾ TTĐB TẠI KHÂU NHẬP KHẨU TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB = TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ TTĐB x THUẾ SUẤT = TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ NK + THUẾ NK VD: Doanh nghiệp A nhập xe ôtô chỗ với giá CIF quy tiền Việt Nam 400 triệu đồng, thuế suất thuế nhập 70%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 50% Trị giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là: Trị giá tính thuế NK = 400tr Thuế NK PN = 400tr x 70% = 280tr Trị giá tính Thuế TTĐB = trị giá tính thuế NK + thuế NK = 400tr + 280tr = 680trđ c2 trị giá tính thuế TTĐB = 400tr(1+70%) = 680tr 4.2.2 Đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó bán nước b Thuế TTĐB phải nộp khâu CSKD nhập bán nước ( trừ xăng dầu ): Thuế TTĐB phải nộp = Thuế TTĐB tại khâu bán - Thuế TTĐB đã nộp tại khâu nhập khẩu tương ứng với số hàng bán Trong kỳ sở sản xuất A phat sinh nghiệp vụ sau: NK 10.000 lít rượu nước nộp thuế TTĐB khâu nhâp 250tr - xuất kho 8.000 lít để sx 12.000 chai rượu - xuất bán 9.000 chai rượu, số thuế TTĐB 9.000 chai rượu xuất bán 350tr Tính thuế TTĐB Phải nộp ? Số thuế TTĐB phải nộp khâu NK rượu nước kê khai khấu trừ tương ứng với 9.000 lít rược bán = ( 250tr/ 10.000lit)x( 8.000 lit :12.000 chai) x 9.000 chai = 150tr thuế TTĐB PN = 350tr - 150tr = 200tr TH3: Hàng hoá sản xuất bán thuộc diện chịu thuế TTĐB mà yếu tố đầu vào cũng chịu thuế TTĐB Thuế TTĐB phải nộp Thuế TTĐB = HH bán Thuế TTĐB NVL mua vào tương ứng với khối lượng HH bán Ví du Tại cty SX rượu đóng chai có tình sau: Mua 10.000 lít rượu nguyên liệu từ DN sản xuất A, thuế TTĐB tính hố đơn GTGT 375 trđ Xuất kho 8.000 lít rượu nguyên liệu để SX 20.000 chai rượu Xuất bán 15.000 chai rượu với giá bán chưa có thuế GTGT 50.000 đ/chai •u cầu: Xác định thuế TTĐB phải nộp? Biết rằng, thuế suất thuế TTĐB rượu đóng chai 50% 27 Thuế TTĐB bán 15.000 chai = 15.000x [( 50.000 / 1.5)] x 50% = 250tr Thuế TTĐB NVL mua vào tương ứng với khối lượng HH bán thuế TTĐB nộp khâu mua 10.000 lít 350tr==> lít rược mua vào nộp thues TTĐB = 350ttr/ 10.000 = 35.000đ/ lít Số thuế TTĐB phải nộp mua NVL rượu để sx15.000 lít rược bán = 35.000đ/lit x (8.000 lit / 20.000 chai)* 15.000 chai = 210tr Thuế TTĐB PN = 350tr - 210tr = 140tr 4.3 KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ TTDB  Biểu thuế TTĐB nhóm hàng hóa có 11loại; dich vụ có loại  Khai theo tháng: Đối với NNT có sản xuất HH, kinh doanh DV chịu thuế TTĐB hạn chót nộp tờ khái số tiền thuế 20 tây tháng sau Khai theo lần phát sinh: + Đối với NNT nhập hàng hoá chịu thuế TTĐB + Đối với NNT mua HH chịu thuế TTĐB để xuất không xuất mà bán nước 31 32 Công ty XNK Phương Việt tháng 1: Ngày 05/01: Nhập 240 chai bia, đơn gía tính thuế là 60.000đ/chai Biết thuế suất thuế nhập 35%, thuế suất thuế TTĐB là 55%, tỷ giá 20.000 VND/USD Ngày 25/01: Bán 120 chai bia vừa nhập với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 155.000đ/chai Yêu cầu: a.Tính thuế TTĐB phải nộp tại khâu nhập khẩu b.Tính thuế TTĐB phải nộp bán nước (biết công ty nộp đủ số tiền thuế nhập ngày 05/01) 34 ... 153. 340 ==> tính bán chưa gồm VAT 10% = 153. 340 / (1+10%) = 153. 340 / 1,1 = 139 .40 0đ/ Trị giá tính Thuế TTĐB = 2.000 x[(139 .40 0 /(1+75%)] =159.3 14. 285,71 thuế TTĐB PN = 159.3 14. 285,71 x 75% =119 .48 5.7 14, 28... thuế: Trị giá tính thuế TTĐB = 2.000 x[ ( 40 .000 / ( 1+ 65%)] =48 .48 4. 848 ,48 Thuế TTĐB PN = 38 .48 4. 848 ,48 x 65% =31.515.151,51 4. 2.2.Đối với hàng hoá nhập khẩu sau đó bán nước a Thuế TTĐB phải... VAT 40 .000đ/ chai • thuế suất thuế TTĐB 65% Trong trường hợp 2.000 bán nước đối tượng chịu thuế TTĐB, cty XNK quận phải nộp thuế: Trị giá tính thuế TTĐB = 2.000 x[ ( 40 .000 / ( 1+ 65%)] =48 .48 4. 848 ,48
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Bài giảng Thuế: Bài 4 - Nguyễn Thị Tuyết Trinh