0

Codebook – lệnh thay thế cho describe – how to STATA

2 2 0
  • Codebook – lệnh thay thế cho describe – how to STATA

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:53

9/15/21, 2:52 PM Codebook – Lệnh thay cho Describe – How to STATA How to STATA A set of guides and tutorials for beginners on using Stata effectively Codebook – Lệnh thay cho Describe Posted on March 31, 2020April 11, 2020 by Chung Mai Một lệnh STATA mà sử dụng STATA có lẽ lệnh DESCRIBE Cú pháp cho lệnh đơn giản, cần gõ DESCRIBE tên_biến có thơng tin format biến, tên biến ý nghĩa tên biến (label) Khi mở cửa sổ biến ra, click vào tên biến có thơng tin Vậy nên, sử dụng lệnh DESCRIBE Gần đây, vừa học lệnh mới, thay cho lệnh DESCRIBE cho nhiều kết mong muốn Đó lệnh CODEBOOK Cú pháp lệnh CODEBOOK đơn giản, gần gõ CODEBOOK + tên_biến xong Lệnh cho biết vô số thông tin hữu dụng luôn, là: – Format biến (type) – Số quan sát bị missing – Khoảng liệu – giá trị nhỏ giá trị lớn (range) – Các giá trị thống kê mơ tả giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (std Dev), giá trị phân vị (percentiles) Lệnh CODEBOOK giống lệnh kết hợp DESCRIBE SUMMARIZE Các bạn ghi nhớ lệnh để sử dụng sau https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/codebook-lenh-thay-the-cho-describe/ 1/2 9/15/21, 2:52 PM  Codebook – Lệnh thay cho Describe – How to STATA Posted in STATA for descriptive statisticsTagged codebook, số quan sát missing, stata Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31/codebook-lenh-thay-the-cho-describe/ 2/2 ... 2:52 PM  Codebook – Lệnh thay cho Describe – How to STATA Posted in STATA for descriptive statisticsTagged codebook, số quan sát missing, stata Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31 /codebook- lenh -thay- the -cho- describe/ ... stata Website Powered by WordPress.com https://stataguide.wordpress.com/2020/03/31 /codebook- lenh -thay- the -cho- describe/ 2/2
- Xem thêm -

Xem thêm: Codebook – lệnh thay thế cho describe – how to STATA , Codebook – lệnh thay thế cho describe – how to STATA

Từ khóa liên quan