0

Ứng dụng kỹ thuật real tiem pcr xác định đột biến gen itga2 và itga3 liên quan đến chứng ưa huyết khối di truyền ở phụ nữ có tiền sử sẩy thai thai chết lưu

75 25 0
  • Ứng dụng kỹ thuật real tiem pcr xác định đột biến gen itga2 và itga3 liên quan đến chứng ưa huyết khối di truyền ở phụ nữ có tiền sử sẩy thai thai chết lưu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 14:27

TW jfcfc «s> «> *4: LỜI CAM ƠN Lời đầu tiên, tịi xin háy to lóng biết tm sâu sẳc vả lời cam im chân thành tới PGS.TS Nguyền Thị Trang, giang viên cao cắp Bộ mòn Y Sinh học - Di truyca trướng Dai học Y Hà Nội người hướng dản khoa học cho lịi Có lả người đà định hướng dìu dã tơi từ bước trẽn đường nghiên cim khoa học Nhờ có hướng đản ĩán tinh, kiến thức quý báu X* $ự động viên, quan tóm cùa cỏ đà giúp tói hoan chành khóa luân tốt nghiệp Toi xin chân thành cám ■> 2.5 Các hước ticn hãnh 26 2.5.1 Thu thập tliỏng tin cùa đổi lượng tham gia nghiên cữu 27 2.52 Lấy xú lý mảu bênh phẩni 2.53 Tãch chiết DNA bàng kit DMA - Express (Lytecb - Nga 1VD) 27 2.5.4 Do nồng độ vả kiêm Ira độ tinh bang mảy quang phó kế Nanodrop 2000 28 2.5.5 Xảc định đột biển gen ỈTGA2 C807T ỈTGB.i Leu33Pro bâng kit Real-time PCR Folatv (Russia) 29 2.5 Xu lý vá phan tich so 11CU 32 2.6 Dạo đức nghiên cữu «_ 32 Chương 3: KÉT QUẢ NGHÈNcủt _ _ _ 34 3.1 Đánh giá chai luting tách chici DNA từ màu máu bảng kit DNA - Express (Lytech -Nga r\ĩ>) 34 3.2 DẠc điểm VC tuổi cua nhóm đồi tuợng nghiên cúu 36 3.3 Mõ tá đột biên gen JTG.L2 vã JTGB3 liên quan dcn chứng ưa huyết khối di truyền phM nừ có tiẻtì $ư $iy thai, thai chết lưu 38 3.3.1 Phân bỗ kiêu gen cua gen ỈTGA2 38 3.32 Phân bố kiều gen cũa gen ITGB3 39 3.3 Mị tá loại độí bicn gen cua hai gen ĨTGA2 \á ITGB3 40 3.4 Dành giá mói lương quan giùa dộtbién gen JTG.42 va ỈTGB3 với tuói 42 c hirtrng 4: BẢN LUẬN 44 4.1 Dành giá chát Itrụng tách chiết DNA tù mau máu bảng kit DNA Express (Lyiech - Nga FVD) 44 4.1.1 vè nồng độ DNA 44 4.12 Vé dó tinh DNA 46 4.2 DẶC diêm VC tuèi cua nhom dôi tuọng nghiên cưu 47 TWM*M«K> *4: Mỏ tã đột biền gen rĩGAĨ vã ỈTGB3 liên quan dền chửng tra huyết khối di truyền phụ nữ cỏ tiền sứ sẳy thai, tliai chết lưu _ 43 4.3.1 đột biền gen ỈTCỈA2 C&ữTT 48 4.3.3 Đánh giá mối tương quan đột biến gen ITGA2 C80"T vã ỈTGB3 Leu33Pn> với ruói 51 KIÊN NGHÍ 54 TÀI LIỆU THAM KHÁO PHỤ LỤC TWM*M«K> «“ *4: DANH MỤC BANG Bang 1.1 Bang tóm tut càn lảm sảng cho sổ nguyên nhãn gây mát thai Bang 12 Tóm tắt đicu tii với sỗ nguyên nỉiàn thai Bang 13 Một sỗ gcn liên quan đen chững ưa huyết khôi di tnjycn 12 Bang 2.1: Phân tích kết qua Real-Time PC R 30 Bang 3.1 Nông độ vả độ rinh sọch cua DNA tách chiết tử câc mầu máu 34 Bang Đặc diêm phân b m, accessed: 30/03/2021 Dugas c vả Slane V.H (2021) Miscarriage SiaPeark StatPearỉs Publishing Treasure Island (FL) Figo (2016) Report reveals global stillbirth rates accessed: 30/03/2021 Ying Hong Li, Anthony Marten (2018) Recurrent pregnancy loss Au Strahan Journal of Generol Practice Robertson L Wu o Langhome p et al (2006) Thrombophilia in pregnancy: a systematic review Br J Haematol 132(2), 171 196 Abu-Heija A (2014) Thrombophilia and Recurrent Pregnancy’ Loss Sultan ộaboos ưniv Međ J 14(1) e26-e36 Zegets-Hochschild F Adamson G.D de Mouzon J et al (2009) International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) revised glossar.- of ART terminology 2009 Fern! Sreni 92(5), 1520 1524 Bộ Y tc (2015) Hưởng dưn chấn đoản đỉều trị San phụ khoa Dinh Khánh Dung Lc Minh Tarn (2014), Vai Irừ cua siêu am hong châu đoàn vã lien lượng trường hựp dọa sảy thai quý thai kỳ Tợp phu ỉan 12(1), 64-67 10 Bộ Y tẽ Cục Y te Dự phóng (2019) Sự liên quan giìra thai chét lưu sấy thai ba mẹ mang thai nhiễm vi nil Zika accessed: 30 03/2021 21 Reznik E.V shchetbakova E.s_ Borisovskaya s.v et al (2020) ST- el eval ion myocardial infarction pulmonary embolism and cerebral ischemic stroke in a patient with critically low levels of natural anticoagulants J Cardiol Cases 21 (3), 106-109 22 GeneCards ITGB3 Gene - GeneCards ITB3 Protein ITB3 Antibody < https:-'/wwxv.genecards.Ofg cgibin carddis p.pl ? gene-TTGB 3& keywords =ITGB3> accessed; 30-03'2021 23 Joo S.-J (2012) Mechanisms of Platelet Activation and Integrin (11103 Korean Circ J 42(5), 295 301 24 Kiseleva A Butina E Popoaina E el al (2019) PB2422 inherited thrombophilia by women with thrombosis and reproductive failures in Anamnesis HemaSphere, 3(S1).1O74 25 Genetic Education (201S) Different types of DMA extraction methods < https genetice ducatio n.co.indifferent-types -of- dna-extraa ionmettods/> accessed: 1-03'2021 26 Ghaheti M Kahrià D.t Yari K et al(2016) A comparative evaluation of four DNA extraction protocols from whole blood sample Cell Mol Biol (Noứy-te-granđ) 62(3) 120-124 27 Koshy L Anju A.L., Harikrishnan s et al (2017) Evaluating genomic DMA extraction methods from human whole blood using endpoint and real-time PCR assaxs Mol Biol Rep 44(1) 97-108 28 Hoxv I determine tire concentration yield and purity of a DMA sample? accessed: 31/03/2021 29 Sengttx-en B Baris E Oygur T et al (2014) Comparison of methods for the extraction of DMA from formal in-fixed, paraffin-embedded archixal tissues, JnrJMed SCI 11(5) 494 499 30 Andersen A Wohlfahrt J., christens p et al (2000) Maternal ag? and fetal loss: population based tegister linkage study B.xu 320(7251) 1708 1712 I Goncharova I A Babushkina NJ* Minayche'a L J et al (2013) Prevalence of alleles of polymorphic variants Leu33Pro and Leu66Aig gene ITGB3 among inhabitants of Siberia Rtữỉ J Genet, 49(8), 8’7-880 32 Pasquier E.» Bohec c.r Mottier D et al (2009) Inherited thrombophilias and unexplained pregnancy loss; an incident case-control study Journal of Thrombosis and Haemostasis 7(2) 306 311 33 Poursadegh Zonoua A Chaparzadch N Ghoibian s Ct al (2013) The association between thrombophilic gene mutations and recurrent pregnancy loss JAssist Reprod Genet 30( 10) 1353 1359 34 Golovchenko O.V., Abramova M.Y., Altukhova O.B et al (2020) The Role of Polymorphism of Hereditary Thrombophilia Candidate Genes in the Development of Arterial Hypertension tn Women with Preedampsta Systematic Reviews In Pharmacy 11 (6), 11-15 35 p Maàri G Asaadi Tehrani Dr s Mỉraaatanađ (2016) Relationship between GPIa(807CT) and GPIIIa (PLA1'PLA2) gene plymorphisms and recurrent spontaneous abortion tn women in Tehran Province Sei J Jran Bl ood Transfus Organ 13(2), 138-145 36 Kaiami F Askari M vã Modarressi M.H (2018) Investigating Association of rs59!8 Human Platelets Antigen I and IS 1800790 Fibrinogen |t Chain as Critical Players with Recurrent Pregnancy Loss Med Sei (Basel) 6(4) 37 Torábi R Zara s Zeiaan H et al (2012) Combination of Throrribophilic Gene Polymorphisms as a Cause of Increased the Risk of Recunent Pregnancy Loss J Reprod Infertil 13(2), 89 94 38 Laura Ruzzi lolanda ciarafoni, Lorena Silvestri et al (2005) Association of PLA2 polymorphism of the ĨTGB3 gene with early fetal loss Fertility and Sterility 83(2) 511-512 39 Al-Astal M.G Sharif F A (2016) Beta-fibrinogen (-455 GZA) and Integrin beta-3 (PLA1/A2) polymorphisms and recurrent pregnancy loss in Gaza tri p- Palestine International Journal of Reproduction Contraception obstetrics and Gynecology, 3(1) 134 138 40 Sadek s Kafiash D£., Mahdy M.E et al (2020) Platelet Glycoprotein jib ilia (leu 33 pro) Poly morphism and Its Role in Recurrent EarK Pregnancy Loss Journal of Clinical Cellular Immunology 11(4) 41 Khatami M Heidan M-M.; Soheilyfar s (2016) Common rs5918 (P1AI /A2) polymorphism in the ITGB3 gene and risk of coronary artery disease Arch MedSci Atheroscler Dis, 1( 1) 15 42 Nikolaos Vlachadis Vasileios Tsamadias N’lko’.aos Vradmis, et al (2016) Genetic heterogeneity of platelet glycoproteins la and Illa and the risk of spontaneous miscarriages Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, 30(11), 1-18 PHỤ LỤC PHI F.l KẾT Ọl Ấ Số phiếu: I THÔNG TIN MÃI: Tẽn bênh nhãn: Năm sinh: Giới N’C' p» chi: Chân đoán: xẻt nghiêm: Sàng lọc ngưv cư huyềt khối - —1 ReaLũmePCR KitFolatv (Russia) , DNA chlíl rách tử mẫu tính mạch chẳng đóng EDTA Phưimg pháp; Loại mâu: Ngay lam xét nghiệm: L ■ II KÉT QLÃ: STT Đột biễn Gen /ĨG.42 C807T ITGB3 Leu33P:o Kềt qua III KÉT VẠN Hờ NỘI, ỉigãỵ Lảnh dạo Trung tám Người thựt xét nghiệm TWM*M«K> tháng nừm *4: PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÀN Mà Sổ HọTén Tuôi Ngày nhận mầu HK01 Tbãn Thị Thach H 35 1612/2019 HKO2 Nguyen Phuong D 27 7/2/2020 HKO3 Bùi Thị T 28 12/11/2019 HKO4 La Kim I) 44 19/11/2019 HK05 Ngỏ Thi s 39 25/11/2019 HK06 Trịnh Thi Thanh B 44 22/11/2019 HK07 Bùi Xuân H 28 25/11/2019 HKO3 Nguyen Thi H 27 28/11/2019 HKO9 Đậu Ngọc Q 31 8/12/2019 HK1O Đâm Thị B 35 11/12/2019 HKll HKli Lẽ Phương T 27 11/12/2019 Phạm Thị Ngục M 26 17/12/2019 HK13 Hoàng Thi T 29 20/12/2019 HKL4 Lê Thị Thanh T 42 24/12/2019 HK15 Dỏ Thị Thu H 25 30/12/2019 HKló Lé Thi Ngọc Xĩ 32 3/1/2020 HK17 Lẻ Thi o 34 7/1/2020 HK18 Nguyễn Thi N 9/1/2020 HK19 Chu Mỳ L 32 25 13/01/2020 HK20 Nguyen Thi Kim N 27 1601/2020 HK21 Dương Thị V 41 1601/2020 ỈIK22 Lẽ Thị Mai p 25 17/11/2020 HK23 Lẻ Thi Lan p 25 1/2/2020 HK24 Vù Thi Kicu T 27 7/11/2019 TWM*M«K> *4: Nguyên Phương 27 HK26 Dương Thi Huyên T 25 11/11/2019 HK27 Lê Thi f 31 1/7/2020 HK28 Dỏ Thị D 30 6/7/2020 HK29 Mâu Thi Mai H 30 3/7/2020 HK30 Uống Thi D 6/7/2020 HK31 Tran Thị M 43 25 HK32 Nguyen Thi T 37 2/7/2020 HK33 Phạm Anh N 24 1/7/2020 HK34 Tràn Thị Thủy L 33 29/06/2020 HK35 Trân Thi Kim V 39 27/06/2020 HK36 Lê Thị Thanh T 38 25/06 2020 HK3’ Tran Thi H 37 25/06'2020 HK38 Lê Thi Diêu H 31 25/06/2020 HK39 Nguyên Thi X 50 2606/2020 HK40 Vỗ Thi s 35 25/06/2020 HK41 Do Till Thu H 34 24/06/2020 HK25 9/11/2019 — 1—— —4 2/7/2020 —4 —J - —■ HK42 Nguyễn Till Lan A 27 25/06/2020 HK43 HK44 Dinh Thi Kìm H 26 23/06/2020 Dương Thị Hãi Y 43 18 06/2020 HK45 Vù Thi H 27 23/06/2020 HK46 Trán Thị T 35 13/02/2020 HK47 Nguyen Thị huy T 29 20/02/2020 HK48 30 24/02/2020 HK49 Đinh Thi T Trằn Thi N 41 2/3/2020 HK50 Dộng Thị A 33 4/3/2020 HK51 Tran Thị H 38 4/3/2020 HK52 Vù Nguyệt A 26 10/3/2020 HK53 Hoàng Thị Hai Ỷ 30 30/03/2020 mJ —4 —1 a ; TWM*M«K> *4: HK54 Trân Khảnh H 29 25/03/2020 HK55 Hoang Thi Y 37 HK5Ó Nguyen ThỊ Thu H 30 16’04/2020 ■ ■ ■ ■■■ —■ ■ ■ 1604/2020 HK5? Vù Việt c 27 16’04/2020 HK58 Tạ Thịp 43 1604/2020 HK59 Nguyên Tiu N 32 1604/2020 HK60 Giáp Till H 36 20/04/2020 HK61 Trần Thanh H 29 21/04/2020 HK62 Nguyền Th| T 34 22/04/2020 HK63 Lẽ Thị Hà M 30 22/04/2020 HK64 Lẻ Thủy L 44 27/04/2020 HK65 Nguyen Thị Hống L 38 17/02/2020 HKÓÓ Vù Thị T 25 2/3/2020 HK6*’ Tran Thi H 32 11/3/2020 BK68 Lẻ Thu H 27 16’03/2020 HK69 Chu Thi ThanhN 29 1603/2020 HK’O Nòng Phương A 30 19/03/2020 HK71 Dào Thị Hoai T 26 19/03/2020 HK72 Vương Thị H 32 HK73 Nguyen Thu H 34 HK'4 Lại Tiu Như L 27 HK75 Nguyen Thị Thu H 27 HK76 Nguyen Thị T 27 HK77 Lê Nhật V 35 HK78 28 HK79 Bùi Th| Thúy D - -— Lẽ Thi p HK80 Nguyen llương G 39 -1 9/5/2020 ——————4 18 05/2020 HK81 Nguyen Tin T 35 19/05/2020 HK82 Nguyên Bao N 30 19/05/2020 TWM*M«K> 26 *4: 4/62020 ■ 27/04/2020 28/04/2020 1 1 1/5/2020 -1 4/5/2020 —4 5/5/2020 „ 12/5/2020 HK83 Nguyen Thị T 35 26'05/2020 HK84 Nguyen Thi M 32 27/05-1020 HK85 Nguyen Hoải L 28 27 05 2020 HK86 Phạm Thị Xuản H 42 1/6/2020 HK8? Lương Thị Thu H 42 2/6/2020 HKS8 Nguyen Thi Huyền T 28 2/6/2020 HKS9 Nguyen Till Huyên T 21 2/6'2020 HK90 Vù Thị H 27 4/6/2020 HK91 Nguyễn Thuy L 28 9/6'2020 HK92 Lè Thi Phương 34 HK93 Lẻ Thị Huven T 31 166/2020 — 10/6/2020 HK94 Ngõ Thị L 29 11/6/2020 HK95 Trân Ngọc T 27 11/6/2020 HK96 Hà Minh N 36 1 62020 HK97 Trần Thj T 47 15/06'2020 HK98 Dương Thi ThanhM 27 15/06/2020 HK99 Tò Thi T 32 116/2020 HKIOO Lê Thi L 26 11'6/2020 TWM*M«K> *4: -1 ... thường gen ITGA2 35 ỦNG DỤNG KỶ THUẬT REAL- TIME PRC XÁC ĐỊNH ĐỘT BIẾN GEN 1TGA2 VẢ ỈTGB3 LIÊN QUAN ĐẾN CHỦNG ỨA HUYẾT KHÓI DI TRVYÈN Ở PHỤ NỮ CÓ TIÊN sứ SÂY THAI THAI CHÉT LƯU Tóm tui Sấy thai thai... Mõ tá đột biên gen JTG.L2 vã JTGB3 liên quan dcn chứng ưa huyết khối di truyền phM nừ có tiẻtì $ư $iy thai, thai chết lưu 38 3.3.1 Phân bỗ kiêu gen cua gen ỈTGA2 38 3.32 Phân bố kiều gen. .. sảy thai, thai chết lưu Tuy nhiên, chửng ưa huyết khỏi di truyền anh hướng da biến di truyền Do đẽ cõ thê kháng định mồi liên quan nây vả xem xét can thiệp y khoa nhóm bênh nhản có chứng ưa huyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng kỹ thuật real tiem pcr xác định đột biến gen itga2 và itga3 liên quan đến chứng ưa huyết khối di truyền ở phụ nữ có tiền sử sẩy thai thai chết lưu , Ứng dụng kỹ thuật real tiem pcr xác định đột biến gen itga2 và itga3 liên quan đến chứng ưa huyết khối di truyền ở phụ nữ có tiền sử sẩy thai thai chết lưu

Từ khóa liên quan